Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận thức được vấn đề nờu trờn, yờu cầu cấp bỏch đối với NHCT VN là thành lập và sớm đưa Ủy ban quản lý tài sản nợ của ngừn hàng đi vào hoạt động. Đừy là điều kiện để ngừn hàng từng bước tiếp cận với kỹ thuật quản trị điều hành ngừn hàng hiện đại và làm q

Nhận thức được vấn đề nờu trờn, yờu cầu cấp bỏch đối với NHCT VN là thành lập và sớm đưa Ủy ban quản lý tài sản nợ của ngừn hàng đi vào hoạt động. Đừy là điều kiện để ngừn hàng từng bước tiếp cận với kỹ thuật quản trị điều hành ngừn hàng hiện đại và làm q

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận thức được vấn đề nờu trờn, yờu cầu cấp bỏch đối với NHCT VN là thành lập và sớm đưa Ủy ban quản lý tài sản nợ của ngừn hàng đi vào hoạt động. Đừy là điều kiện để ngừn hàng từng bước tiếp cận với kỹ thuật quản trị điều hành ngừn hàng hiện đại và làm q

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×