Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :..

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :..

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Nghệ thuật : Nhạc sĩ , nhà thơ ,

nhà văn , ca sĩ ,…Hoạt động : ca hát

, biểu diễn, quay phim, làm thơ, viết

văn ,…

- Lớp thực hiện làm bài vào vở .

3. Củng cố- dặn dò:

- HS nêu lại các từ chỉ về Tổ quốc, sáng

tạo, nghệ thuật..

- Về tiếp tục ôn bài để tiết sau thi .

- Dặn dò học sinh về nhà học bài.

- Nhận xét, đánh giá tiết học .

………………………………………………………………………………………………..…………………………..Thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2017

TIẾNG VIỆT:

ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( tiết 4)

MỤC TIÊU:

- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hóa, các cách nhân hóa (BT2).

- Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.

II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

-Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

-Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu học kì II đến nay .

- Tranh minh họa bài thơ : Cua càng thổi xôi .

- 4 tờ phiếu kẻ bảng để học sinh làm bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định: - Hát

- Làm theo yêu cầu.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra bài tiết trước.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Vài em nhắc lại tựa bài.

3. Bài mới:

-Giới thiệu tiết ôn tập giữa kì II.

- Lớp lắng nghe giáo viên để nắm về yêu

cầu của tiết học .

1. Kiểm tra tập đọc:

- Kiểm tra số hs còn lại (Như tiết 1)

2. Hƣớng dẫn nghe viết:

- Yêu cầu một em đọc bài tập.

- Cho lớp quan sát tranh minh họa bài

- Lắng nghe bạn đọc và xác định yêu cầu

thơ.

đề.

- Yêu cầu đọc thầm bài thơ .

- Quan sát tranh minh họa các loài vật .

- Tìm tên các con vật được nhắc đến - Lớp đọc thầm trong sách giáo khoa

trong bài thơ ?

Cua Càng, Tép, Ốc, Tơm, Sam, Dã

I.Đàm

Ngân23

7Tiểu học Hồng Hoa Thám- Yêu cầu cả lớp làm việc cá nhân vào tờ Tràng.

phiếu.

- Thực hiện làm bài cá nhân vào phiếu

- Những con vật được nhân hóa bằng từ - Cua Càng: Thổi xôi, đi hội, cõng nồi

ngữ nào ?

- Cái Tép: Đỏ mắt, nhóm lửa, chép

miệng.

- Cậu Ốc: Vặn mình, pha tra.ø

- Chú Tôm: Lật đật, đi chợ, dắt tay bà

Còng.

- Bà Sam : Dựng nhà

- Ơng Dã Tràng: Móm mém, rụng hai

răng.

- Yêu cầu một số em làm xong mang bài - Làm theo yêu cầu.

lên dán trên bảng .

- Cùng lớp nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố- dặn dò:

- cho 2 hs xác định biện pháp nhân hóa ở

các câu đã viết sẵn.

- Dặn dò học sinh về nhà học bài.

-Về nhà tập đọc lại các bài tập đọc nhiều

-Nhận xét, đánh giá tiết học.

lần.

- Học bài và xem trước bài mới .

......................................................................................TỐN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC

TIÊU:CHUNG- Biết tìm số liền trước của một số ; số lớn nhất ( số bé nhất) trong một nhóm

4

số. - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài tốn bằng hai

phép tính.

- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.

- BT cần làm 1, 2, 3, 4 (a, b, c).

II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định: - Hát

- Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi một em lên bảng sửa bài tập về nhà.

nhà.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

Đàm

Ngân23

8Tiểu học Hoàng Hoa Thám- Chấm vở hai bàn tổ 3.Đàm

Ngân23

9Tiểu học Hoàng Hoa Thám----Lớp theo dõi giới thiệu

- Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra

3. Bài mới:

- Vài em nhắc lại tựa bài.

Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập về

cách giải toán .

Hoạt động 1. Luyện tập

Bài 1:

Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

Đọc từng số yêu cầu nêu số liền. trước - Lớp làm vào vở bài tập .

của số đo.ù

Mời một em lên bảng viết số

liền - Một em lên bảng giải bài .

a/ Số liền trước số 8270 là số 8269

trước.

-Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra

b/ Số liền trước số 10 000 là số 9 999

- Một em khác nhận xét bài bạn.

Nhận xét bài làm học sinh .

- Lớp đổi chéo vở để chữa bài .

Bài 2:

Gọi học sinh nêu bài tập trong sách . - Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo

-Mời một em lên bảng đặt tính và tính khoa .

Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.

- Một em lên bảng đặt tính và tính ra kết

Gọi em khác nhận xét bài bạn.

quả.

Cả lớp thực hiện vào vở .

Nhận xét, đánh gia.ù

Bài 3:

- Em khác nhận xét bài bạn .

Gọi học sinh nêu bài tập trong sách

- Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

Ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

Bài giải

Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

- Số bút chì đã bán

được là: 840 : 8 =

Mời một em lên bảng giải.

105 (cái)

- Số bút chì cửa hàng còn

lại là: 840 – 105 = 735

(cái)

Bài 4: Xem bảng và trả lời câu hỏi.

Đ/S: 735 cái bút chì

1 HS đọc nội dung bài tập.

- Hai em khác nhận xét bài bạn .

Yêu cầu HS quan sát bảng ở SGK.

? Mỗi cột của bảng trên cho biết điều - 1 HS đọc nội dung bài tập.

- HS quan sát ở SGK.

gì.

- Cột 1 : tên người mua hàng.

Cột 2 : giá tiền 1 búp bê (số lượng búp

bê)

Cột 2 : Giá tiền một ô tô đồ chơi và số

ô tô đã mua của một người.

Cột 3 : Giá tiền 1 tàu bay đồ chơi và số

tàu bay đã mua của một người.

? Mỗi bạn Nga, Mĩ, Đức mua những Cột 4 : Tổng số tiền đã mua đồ chơi

loại đồ chơi nào và số lượng của mỗi của mỗi người.

- Nga mua : 1 búp bê, 4 ôtô

loại là bao nhiêu tiền.

Mỹ mua : 1 búp bê, 1 ơtơ , 1 tàu bay

Đàm

Ngân24

0Tiểu học Hồng Hoa Thám? Em có thể mua những loại đồ chơ nào

với số lượng mỗi loại là bao nhiêu để

phải trả 20000 đồng.

- GV gọi HS nêu ý kiến, chốt ý đúng.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

4. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét bài làm của học sinh.

- Gọi 2hs làm bài tập.

- Dặn về nhà học và làm bài tập .

-Nhận xét, đánh giá tiết học.- Có thể mua :

1 tàu bay, 7 ôtô ; 2 tàu bay, 4 ôtô ; 10

ôtô- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài mới .......................................................................................TIẾNG VIỆT:

ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( tiết 6)

I.MỤC TIÊU:- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Nghe - viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài Sao Mai (BT2).

- Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- 14 Phiếu viết tên từng bài thơ văn và mức độ u cầu thuộc lòng từ đầu học kì II

đến nay .

- Một số tờ phiếu phô tô ô chữ .

III.LÊN LỚP:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định: - Hát.

- 2hs trả lời câu hỏi.

2. Kiểm tra bài cũ:

- KT bài tiết trước.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Vài em nhắc lại tựa bài.

3. Bài mới:

- Giới thiệu tiết ôn tập giữa kì II ghi

tựa bài lên bảng.

- Lần lượt từng em khi nghe gọi tên lên

1.Kiểm tra tập đọc:

- Kiểm tra 1/3 số học sinh trong lớp bốc thăm chọn bài chuẩn bị kiểm tra.

(lượt gọi thứ 1)

- Về chỗ mở sách giáo khoa đọc lại bài

- Yêu cầu lần lượt từng em lên bốc trong vòng 2 phút và gấp sách giáo

thăm để chọn bài đọc .

khoa lại .

- Hướng dẫn luyện đọc lại bài trong

phiếu khoảng 2 phút để chuẩn bị kiểm - Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo

tra .

chỉ định trong phiếu .

- Yêu cầu đọc một đoạn hay cả bài theo

Đàm

Ngân24

1Tiểu học Hoàng Hoa Thámchỉ định trong phiếu học tập .

- Nêu câu hỏi về nội dung đoạn vừa

đọc

- Theo dõi và ghi điểm theo thang điểm

qui định của Vụ giáo dục tiểu học .

- Yêu cầu những em đọc chưa đạt yêu

cầu về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm

tra lại .

3. Viết chính tả:

- GV đọc tồn bài viết.

- Gọi 2 HS đọc lại.

⇒ Sao mai : tức là sao kim, có màu

sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng

sớm nên có tên là sao Mai. Vẫn sao này

nhưng mọc lúc chiều tối gọi là sao

Hôm.

? Ngôi sao Mai trong bài thơ chăm chỉ

như thế nào.- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc

- Những em đọc chưa đạt yêu cầu về

nhà luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm

tra lại .- HS theo dõi ở SGK.

- 2 HS đọc lại.

- HS lắng nghe.

- Khi bé ngủ dậy thì thấy sao Mai đã

mọc ; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa, sao

nhòm qua cửa sổ ; mặt trời dậy, bạn bè

đi chơi hết (đã lặn hết) sao vẫn làm bài

mải miết (chưa lặn).

- Mỗi câu thơ, chữ đầu dòng đều phải

viết lùi vào lề vở 3 ô li.

- HS viết bài vào vở.

- HS nộp bài.? Nêu cách trình bày bài thơ.

HS viết bài :

- GV đọc bài cho HS viết vào vở.

- GV thu toàn bộ bài về nhà chấm.

4. Củng cố-dặn dò:

- Nhận xét kĩ năng đọc sau khi kiểm

tra.

-Về nhà tập đọc lại các bài thơ, đoạn văn

- Dặn dò học sinh về nhà học bài.

hay cả bài văn nhiều lần.

- Nhận xét, đánh giá tiết học .

-Học bài và xem trước bài mới .

......................................................................................TIẾNG VIỆT

KIỂM TRA ĐỌC (ĐỌC HIỂU + LTVC)

……………………………………………………………………………………………………………………………..Thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2017

TOÁN:

LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 3)

MỤC TIÊU:

- Biết tìm số liền sau của một số. Biết so sánh các số và sắp xếp một nhóm 4 số, biết

cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số.

- Biết các tháng có 31 ngày.

- Biết giải bài tốn có nội dung hình học bằng hai phép tính.

- Làm bài tập: 1, 2, 3, 4a , bài 5 Tính bằng một cách.

I.Đàm

Ngân24

2Tiểu học Hoàng Hoa ThámII/ CHUẨN BỊ :Đàm

Ngân24

3Tiểu học Hoàng Hoa Thám1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đôi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng ghi nội dung BT 3

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định: - Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

-Một em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà

- Gọi một em lên bảng sửa bài tập về -Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

nhà.

-Lớp theo dõi giới thiệu.

- Chấm vở hai bàn tổ 4.

-Vài em nhắc lại tựa bài.

- Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra.

3. Bài mới:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập

về cách giải toán.

-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

Hoạt động 1. Luyện tập:

-Lớp làm vào vở bài tập .

Bài 1:

-Một em lên bảng giải bài .

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Đọc từng số yêu cầu nêu số liền trước a/ Số liền trước số 92458 là số 92457

Số liền sau số 92458 là số 92459

và số liền sau của số đó.

69 134 ; 69 314 ; 78 507 ; 83 507

- Mời một em lên viết số liền trước và

liền sau.

b/ Yêu cầu xếp các số theo thứ tự từ -Một em khác nhận xét bài bạn.

-Lớp đổi chéo vở để chữa bài .

bé đến lớn.

-Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra

- Nhận xét bài làm học sinh.

-Một em đọc đề bài 2 trong sách giáo khoa .

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách . -Một em lên bảng đặt tính và tính ra kết quả.

- Mời một em lên bảng đặt tính và tính. -Cả lớp thực hiện vào vở .

-Em khác nhận xét bài bạn .

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

-Một em nêu đề bài tập 3 trong sách .

- Nhận xét, đánh gia.ù

-Lớp thực hiện làm vào vở .

Bài 3:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách -Một em lên bảng làm: Các tháng có 31

- Yêu cầu lớp tự làm vào vở rồi sửa bài ngày: Một, Ba, Năm, Bảy, Tám, Mười,

Mười Hai.

.

-Một em nêu dự kiện và yêu cầu đề .

- Nhận xét bài làm của học sinh .

-Lớp làm vào vở, một em lên giải bài

Bài 4:

Bài giải

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách

- Chiều dài hình chữ

- Ghi tóm tắt bài tốn lên bảng.

nhật là: 9 x 2 = 18

- Yêu cầu học sinh ở lớp làm vào vở.

(cm)

- Mời một em lên bảng giải.

- Diện tích hình chữ nhật là:

- Nhận xét bài làm của học sinh.4. Củng cố- dặn dò:

- Dặn về nhà học và làm bài tập .

-Nhận xét, đánh giá tiết học.18 x 9 = 162 (cm2)

Đ/S: 162cm2

Hai em khác nhận xét bài bạn .

Về nhà học và làm bài tập còn lại.

Xem trước bài mới .......................................................................................TNXH:

ÔN TẬP TỔNG HỢP

......................................................................................THỦ CÔNG:

(GV chuyên trách)

......................................................................................TIẾNG ANH:

(GV chuyên trách)

..............................................................................................................................................................Chiều thứ năm

TNXH:

ÔN TẬP TỔNG HỢP (TIẾP)

......................................................................................THỂ DỤC:

Bài 69: ƠN NHẢY DÂY - TUNG VÀ BẮT BĨNG

TRÕ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân, nhẹ nhàng, nhịp điệu

- Biết cách tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người

- Trò chơi “Chuyển đồ vật”. Biết cách chơi và tham gia chơi được

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƢƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an tồn tập luyện

- Phương tiện: Còi, 3 em một quả bóng, 2 em 1 dây nhảy, dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

TT

Nội dung

Định lượngPhương pháp tổ chức- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu

giờ họcPhần mở đầu1-2’ - 1 lần- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên trên sân

trường 200 - 300m1-2’ - 1 lần- Ôn bài TD phát triển chung (2 x 8 nhịp)3-4’ - 1 lần- Chơi trò chơi HS ưa thích

1. Ơn tung và bắt bóng theo nhóm 3 em:1 - 2’

5 - 7’n- GV cho từng đôi di chuyển ngang cách

nhau 2-4m và tung bóng qua lại cho nhau.bảơ

hần c- HS thực hiện tung và bắt bóng qua lại

cho nhau theo nhóm 2-3 người. GV chia

HS đứng theo từng nhóm 3 em theo hình

tam giác rồi tung bóng qua lại cho nhau.2. Ơn nhảy dây kiểu chụm hai chân:

- HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu

vực quy định của từng tổ. GV theo dõi4 - 5’- Các tổ thi nhảy dây kiểu chụm 2 chân:

Các tổ đều thực hiện 1 em nhảy 1 em đếm

số lần nhảy của bạn, ai nhiều nhất là thắng4 - 5’3. Trò chơi “Chuyển đồ vật”

5 - 6’Phần kết thúc- GV nêu tên trò chơi. Sau đó tổ chức cho

cả lớp cùng chơi có phân thắng - thua1-2’ - 1 lần-Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học2-3’ - 1 lần-Về nhà ôn luyện các nội dung đã học1-2’ - 1 lần-Chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng và hít

thở sâu

-GV và HS hệ thống bài..............................................................................................................................................

................Thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017

TIẾNG VIỆT :

Kiểm tra viết ( Chính tả, Tập làm văn )

(Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá do tổ chuyên môn thống nhất)

............................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :..

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×