Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

a. Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CƠNG TY TNHH CĨ TỪ 2

THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

HỘIĐỒNG

ĐỒNGTHÀNH

THÀNHVIÊN

VIÊN

HỘIBanKiểm

KiểmSốt

Sốt

Ban

(trên11

11thành

thànhviên)

viên)

(trênChủtịch

tịchHĐTV

HĐTV

ChủGiámđốc

đốc

GiámPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngTỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠNG TY TNHH MỘT THNH

VIấN (Mễ HèNH HTV)

Ch s

s hu

hu cụng

cụng ty

ty

Ch

Kiểm soát

soát viên

viên

KiểmPhúGiỏm

Giỏmc

c

PhúPhũngchc

chcnng

nng

PhũngHội đồng

đồng thành

thành

Hội

viên (Ch

(Ch Tch

Tch

viên

HTV)

HTV)

Giám đốc

đốc

Giám

PhúGiỏm

Giỏmc

c

PhúPhũngchc

chcnng

nng

PhũngT CHC QUN Lí

CễNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

(MƠ HÌNH CHỦ TỊCH CƠNG TY)

Chủ sở

sở hhuu

Chủ

công ty

ty

công

Chủ tịch

tịch

Chủ

CT

CTPhúGiỏm

Giỏmc

c

PhúPhũngchc

chcnng

nng

PhũngKiểm soát

soát viên

viên

Kiểm

Giám đốc

đốc

Giám

PhúGiỏm

Giỏmc

c

Phú

Phũngchc

chcnng

nng

PhũngT CHC QUN Lí CễNG TY TNHH

MT THNH VIấN L C NHN

Chs

shu

hucụng

cụngty

ty

ChGiám đốc

đốc

GiámPhúGiỏm

Giỏmc

c

PhúPhũngchc

chcnng

nng

PhũngPhúGiỏm

Giỏmc

c

PhúPhũngchc

chcnng

nng

PhũngT CHỨC QUẢN LÝ CƠNG TY CỔ PHẦN

Đạihội

hộiđồng

đồngcổ

cổđơng

đơng

ĐạiBanKiểm

KiểmSốt

Sốt

BanHĐQT

HĐQT(trên11

11TV)

TV)

(trênChủtịch

tịchHĐQT

HĐQT

Chủ

Giámđốc

đốc

Giám

(Tổnggiám

giámđốc)

đốc)

(TổngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngTậpthể

thểngười

ngườilao

laođộng

độngtrong

trongcơng

cơngty

ty

TậpTỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠNG TY HỢP DANH

Hộiđồng

đồngthành

thànhviên

viên

HộiChủtịch

tịchHĐTV

HĐTV//

Chủ

Tổnggiám

giámđốc

đốc

TổngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngTỔ CHỨC QUẢN LÝ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủdoanh

doanhnghiệp

nghiệptư

tưnhân

nhân

ChủGi¸m ®èc

®èc

Gi¸mPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngTƯ VẤN PHÂN BỔ QUYỀN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu doanh

nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên

và Đại hội đồng cổ đông - cơ quan quyết định cao nhất của

công ty.

Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị - cơ quan

quản trị công ty.

Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) – cơ

quan điều hành cơng ty.Tư vấn hồn thiện hệ thống văn bản

hành chính của doanh nghiệp

Các văn bản thể hiện hồ sơ pháp nhân của doanh

nghiệp.Các quy định quản lý nội bộ doanh nghiệp.Các văn bản mang tính sự vụ.Tư vấn trong kiểm soát các giao dịch lớn và

giao dịch dễ phát sinh tư lợi

Giao dịch có giá trị lớn và giao dịch dễ phát sinh tư

lợi.

Ý nghĩa thực tiễn của việc kiểm soát giao dịch lớn và

giao dịch dễ phát sinh tư lợi.

Các biện pháp kiểm soát.Tư vấn nguyên tắc hoạt động và quy trình thơng qua

các quyết định quản lý của doanh nghiệp

Nguyên tắc hoạt động và quy trình ban hành:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ

đông

Quyết định của Hội đồng quản trị trong công ty cổ

phần

Quyết định của Ban Điều hành

Hậu quả pháp lý của việc thực hiện sai nguyên tắc

hoạt động và quy trình ban hành Nghị quyết hoặc

quyết định trong doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×