Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Kỹ năng TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

II. Kỹ năng TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN

1.Yêu cầu cơ bản đối với luật sư tư vấn.2.Các hình thức tư vấn.3.4.Các đặc trưng pháp lý tác động đến tư vấn quản lý nội

bộ doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp.YÊU CẦU CƠ BẢN

đối với LUẬT SƯ TƯ VẤN

1. Thực hiện đúng các nguyên tắc đạo đức

nghề nghiệp của luật sư.

2. Nắm vững kỹ năng tư vấn chung.

3. Nắm vững các quy định của pháp luật về

cơ cấu tổ chức hoạt động và ngành nghề

kinh doanh của doanh nghiệp.CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN

1 Tư vấn thường xuyên

- Tư vấn thường xuyên dưới hình thức cung cấp dịch

vụ pháp lý.

- Tư vấn dưới hình thức ký hợp đồng lao động trong

doanh nghiệp.

- Tư vấn dưới hình thức thành viên / cổ đơng của cơng

ty với số vốn góp là số tiền phí tư vấn mà cơng ty

phải trả.

2 Tư vấn theo vụ việcCÁC ĐẶC TRƯNG PHÁP LÝ

tác động đến Quản lý nội bộ cơng ty

a.Loại hình doanh nghiệp.b.Ngành nghề kinh doanh.c.Cấu trúc vốn.d.Cơ cấu thành viên.e.Quy mô hoạt động / Phạm vi hoạt động.f.Hình thức liên kết đơn vị phụ thuộc.CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN

đối với tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệpBộ máy quản lý cần gọn nhẹ, linh hoạt.

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản

lý doanh nghiệp cần rõ ràng, cụ thể.

Đảm bảo khả năng tham gia quản lý của các chủ sở hữu

doanh nghiệp.

Tách bạch giữa quyền sở hữu / quyền quản lý, điều hành

cơng ty.

Vai trò của Người đại diện theo pháp luật / Giám đốc điều

hành và việc chịu trách nhiệm.CÁC NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LÝ

TRONG QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

a.b.c.d.e.Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh

nghiệp.

Tư vấn hoàn thiện hệ thống văn bản hành chính của

doanh nghiệp.

Tư vấn trong việc kiểm soát các giao dịch lớn và giao dịch

dễ phát sinh tư lợi.

Tư vấn nguyên tắc hoạt động và quy trình, thủ tục thơng

qua các quyết định quản lý.

Tư vấn về vai trò, trách nhiệm của người quản lý doanh

nghiệpa. Tư vấn thiết kế cơ cấu tổ chức quản

lý nội bộ doanh nghiệpXây dựng mơ hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp.

Tư vấn phân bổ quyền lực trong doanh nghiệp.TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CƠNG TY TNHH CĨ TỪ 2

THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

HỘIĐỒNG

ĐỒNGTHÀNH

THÀNHVIÊN

VIÊN

HỘIBanKiểm

KiểmSốt

Sốt

Ban

(trên11

11thành

thànhviên)

viên)

(trênChủtịch

tịchHĐTV

HĐTV

ChủGiámđốc

đốc

GiámPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngPhóGiám

Giámđốc

đốc

PhóPhòngchức

chứcnăng

năng

PhòngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Kỹ năng TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×