Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VẬN DỤNG MÔ HÌNH NGHIỆP ĐOÀN ĐẠI LỤC Ở ĐỨC ĐỂ HOÀN THIỆN LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG MÔ HÌNH NGHIỆP ĐOÀN ĐẠI LỤC Ở ĐỨC ĐỂ HOÀN THIỆN LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ - 0trang

(về vốn, tay nghề, tư liệu sản xuất…) của mỗi cá nhân trong xã hội để kích

thích năng lực nội sinh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tận dụng

triệt để những ưu thế của thị trường; vừa hạn chế được sự phân cực giàu –

nghèo do thuộc tính của thị trường gây ra.

Cần xác định và thực thi vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị

trường. Nhà nước chỉ nên đầu tư vào những ngành nhiều rủi ro hoặc tư nhân

chưa đủ tiềm lực về tài chính hoặc kỹ thuật. Vì vậy, Nhà nước với tư cách đại

diện cho lợi ích quốc gia, ln đi đầu trong những lĩnh vực khó khăn phức

tạp. Và sau khi đã vượt qua giai đoạn khởi đầu gian khó, khi doanh nghiệp đã

hoạt động tốt, dần dần Chính phủ chuyển giao lại cho tư nhân thơng qua

chương trình tư nhân hóa.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đời sống kinh tế – xã

hội; nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Mặt

trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản, Cơng đồn, Hội phụ nữ…. Đồng

thời tăng cường kiểm tra việc ký thỏa ước lao động tập thể và ký kết hợp đồng

lao động; mở rộng bàn bạc thảo luận công khai dân chủ để vừa tạo sự nhất trí

về tư tưởng, hành động và sự đồng thuận, đồng hướng về lợi ích; vừa đảm

bảo lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động. Trên

cơ sở đó vừa phát huy hết trí tuệ, tính năng động sáng tạo cá nhân, vừa đảm

bảo kỷ cương, phép nước và sự phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng,

mục tiêu thống nhất.

Gắn liền với thực thi dân chủ trong kinh tế, chính trị, xã hội là tăng

cường và nâng cao vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô, hiệu lực, hiệu quả quản lý

xã hội của Nhà nước. Yêu cầu đặt ra ở đây trước hết là phân biệt vai trò, chức

năng kinh tế của Nhà nước với sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào những

hoạt động kinh tế có tính nghiệp vụ trong từng doanh nghiệp. Vai trò quản lý

xã hội và điều tiết kinh tế vĩ mô ngày càng gia tăng, còn sự can thiệp trực tiếp

của Nhà nước vào kinh tế vi mơ thì phải giảm dần; phải tơn trọng những

nguyên tắc, thể chế của thị trường.

18Công cuộc cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

nói chung, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân,

vì dân nói riêng ở Việt Nam, do vậy cần được đẩy mạnh và thực hiện một

cách đồng bộ.

Xây dựng chiến lược giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ quốc

gia gắn với chiến phát triển kinh tế – xã hội. Nói cách khác, chiến lược giáo

dục – đào tạo, chiến lược khoa học – công nghệ phải là bộ phận hữu cơ của

chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Giáo dục, đào tạo rất quan trọng, chỉ có

giáo dục đào tạo dạy nghề mới giúp người dân nghèo tồn tại và phát triển

được trong thời buổi hội nhập quốc tế, vì nếu chỉ cho “con cá” thì sẽ chỉ tăng

thêm gánh nặng ngân sách, không ổn định và tăng tính ỷ lại, vì vậy, cần phải

cung cấp “cần câu” để người dân nghèo tự mình vươn lên.19KẾT LUẬN

Việt Nam phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ

nghĩa là mơ hình chưa có tiền lệ trong lịch sử cả về lý luận lẫn thực tiễn vì

vậy cần nghiên cứu các mơ hình phát triển của các quốc gia khác thơng

qua đó, bổ sung và hồn thiện mơ hình của ta hơn, trong đó việc nghiên

cứu nội dung, quan điểm lý luận và thực tiễn của việc thực hiện mơ hình

kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hòa Liên bang Đức sẽ đem lại nhiều

kinh nghiệm thực tế quý báu nhất là hiện nay nước ta đang trong q

trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế một

cách sâu rộng.20DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Ngọc Minh (2000), Các lý thuyết phát triển và chính trị , Tơng

tin Chính trị học, Số 2-2000, Hà Nội.

2. PGS.TS Lưu Văn An (2014), Lý thuyết và mơ hình phát triển xã hội,

NXB Lý luận chính trị, Hà Nội

3. Nguyên Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang (2011), Mơ hình phát triển

xã hội của một số nước phát triển châu Âu, kinh nghiệm và ý nghĩa đối với

Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội21MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

NỘI DUNG.......................................................................................................3

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIỆP ĐỒN

ĐẠI LỤC..........................................................................................................3

1.1. Lý thuyết phát triển mơ hình xã hội...........................................................3

1.2. Mơ hình Nghiệp đồn đại lục (Châu Âu lục địa).......................................3

Chương 2: MƠ HÌNH NGHIỆP ĐỒN ĐẠI LỤC Ở ĐỨC........................5

2.1. Một vài nét về nước Đức............................................................................5

2.2. Những vấn đề lý luận về mơ hình phát triển xã hội ở Đức........................7

2.3. Những nội dung cơ bản..............................................................................7

2.4. Ưu điểm và hạn chế..................................................................................15

Chương 3: VẬN DỤNG MƠ HÌNH NGHIỆP ĐỒN ĐẠI LỤC Ở ĐỨC

ĐỂ HỒN THIỆN LÝ THUYẾT MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT

NAM HIỆN NAY...........................................................................................17

3.1. Quan điểm của Đảng về phát triển xã hội................................................17

3.2. Những vận dụng từ mô hình đại lúc Đức.................................................17

KẾT LUẬN...................................................................................................20

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................2122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VẬN DỤNG MÔ HÌNH NGHIỆP ĐOÀN ĐẠI LỤC Ở ĐỨC ĐỂ HOÀN THIỆN LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×