Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quan điểm HCM về đội ngũ những người làm báo.

Quan điểm HCM về đội ngũ những người làm báo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Người làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng.

- Nhà báo cách mạng phải luôn đứng vững trên lập trường

GCVS, nắm chắc CNMLN, kiên định mục tiêu ĐLDT gắn

liền CNXH.

- Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng phi vô

sản, bảo vệ CNMLN trước sự chống phá của kẻ thù.* Phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và ngoại

ngữ.

- Nhà báo cách mạng phải thực sự tiền phong trong

nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn.

- Nhà báo phải biết ngoại ngữ để học tập, tiếp thu kinh

nghiệm của báo chí nước ngoài.* Thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, rèn

luyện phong cách, đạo đức, lối sống.

- Người làm báo phải ln có đức tính trung thực, trung

thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích

nguyện vọng của quảng đại QCND.

- Người làm báo phải luôn rèn luyện phong cách chun

mơn, phẩm chất Liêm, Chính, lối sống trong sạch.IV. VẬN DỤNG TTHCM VỀ BCCM TRONG SỰ NGHIỆP

XÂY DỰNG NỀN BÁO CHÍ NƯỚC TA HIỆN NAYSự cần thiết

phải vận dụng

TTHCM về BCCM

trong sự nghiệp

xây dựng

nền báo chí

nước ta hiện nay.Mục tiêu,

yêu cầu,

giải pháp

xây dựng

nền BCCM

hiện nay

theo TTHCM.3.1. Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM về BCCM

trong sự nghiệp xây dựng nền báo chí nước ta

hiện nay.Tự

nghiê

n cứuTừ giá trị lịch sử và

đặc cầu

điểm

u

sự

hiệnTừ thực

củacủatìnhhình và

thực

trạng

nền

nghiệp

vàvề

vai

tưởng

Hồđổi

Chímới

Minh

báochí

chí

nước

hiện

trò

của

báo

chíta trong

báo

cách

mạng.

nay. đại bùng nổ

thời

thơng tin hiện nay.3.2. Mục tiêu, yêu cầu, giải pháp xây dựng

nền báo chí cách mạng hiện nay theo

tư tưởng Hồ Chí Minh.

* Mục tiêu:

- Báo chí phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi NQ

Đại hội XI của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước (Sửa đổi,

bổ sung năm 2011)

- Góp phần tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng,

chỉnh đốn Đảng.

- Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kéo dài của báo chí,

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động* Yêu cầu:

- Báo chí phải đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ,

phát triển CNMLN, TTHCM...

- Đội ngũ nhà báo phải là lực lượng nòng cốt trong cơng

tác tư tưởng của Đảng...

- Báo chí phải thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước,

tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn dân chủ của

nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng...* Giải pháp:Phát huy tiềm lực và ưu

điểm;Đổi

hạnmới,

chế, khắc

cácsự

tăng phục

cường

yếu

kém,

khuyết

điểm...Tích

Đổi

mới,

cao

chất

lãnh

đạo

của nâng

Đảng,

nâng

cực

đấuhiệu

tranh

chống

tham

lượng,

hiệulực,

quả

cơng

tác

đào

cao

hiệu

quả

nhũng,

lãng

phí,

quan phẩm

liêu và chất

tạo

bồi

dưỡngcủa

Nhà

nước

đối

cácquản

tệ

nạn

khác

trong

hoạt

chính trị, trình độ nghiệp vụ,

với

hoạt

động

báo chí.

động

báo

chí.

năng

lực

chun

mơn, đạo

đức nghề nghiệp của đội ngũ

nhà báo.KẾT LUẬN

HCM đã để lại cho Đảng và dân tộc ta một di sản to lớn

về BCCM, bao gồm hệ thống các quan điểm sâu sắc và

tồn diện về cơng tác báo chí và một kho tàng các tác

phẩm báo chí đồ sộ.

Những quan điểm, tư tưởng của Người về BCCM có

giá trị lịch sử và hiện thực to lớn, đang soi sáng cho sự

nghiệp xây dựng nền BCCM nước ta trong thời kỳ bùng

nổ thơng tin như hiện nay.Trong bài “Sen của lồi người”, nhà thơ Chế Lan Viên

đã viết:

“Cuộc đời của Bác đâu phải một cuộc đời, mà là tổng hợp nhiều

cuộc đời.

Người thủy thủ có lịch sử 10 năm đi biển, ngang dọc các đại

dương trên thế giới.

Người làm báo lỗi lạc ở những thủ đơ văn hóa lớn. Nhà thơ, nhà

hiền triết có cái hồn yên tĩnh, trầm mặc của những vòm trời màu mây

phương Đơng...

Cuộc đời nào cũng đẹp, các văn phong của Người lối nào cũng tài

năng.

Nhưng cuối cùng, Người đã vì ta chỉ sống có một cuộc đời: Cuộc

đời lãnh đạo chúng ta làm cách mạng. Chỉ viết có một lối văn, lối văn

giản dị, thuần phác. Chỉ mang một cái tên: “Bác” mà con cháu ta sẽ

nhớ đến muôn đời!”.Vấn đề nghiên cứu1. Giá trị của TTHCM về BCCM và ý nghĩa đối với sự

nghiệp xây dựng nền báo chí nước ta hiện nay

2. Phân tích nội dung TTHCM về BCCM và rút ra ý nghĩa

đối với sự nghiệp xây dựng nền báo chí nước ta hiện

nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm HCM về đội ngũ những người làm báo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×