Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017TUẦN 21:

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:

- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số và giải bài toán

bằng hai phép tính.

- HS làm được các BT: 1, 2, 3, 4.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bảng con (HS).

II/ LÊN LỚP :

Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ :

- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi

tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857

- Nhận xét.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Giáo viên ghi bảng phép tính:

4000 + 3000 = ?

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm,

lớp nhận xét bổ sung.

- u cầu HS tự nhẩm các phép tính còn

lại.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 2: - Gọi học sinh nêu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời 2 em lên bảng làm bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và

chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: - Gọi học sinh nêu bài tập 3.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời 2 em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và

chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.

Đàm Ngân1Hoạt động của học sinh

- 2 em lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

*Lớp theo dõi giới thiệu bài- Học sinh nhẩm các số tròn nghìn,

lớp nhận xét bổ sung.

- Cả lớp tự làm các phép tính còn lại.

- 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa

bài.

- Một em đọc đề bài 2 .

- Cả lớp làm vào vở .

- 2 em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:

- Từng cặp đổi vở chéo để KT.

- Đặt tính rồi tính.

- Lớp tự làm bài.

- 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét

- Đổi vở KT chéo.

- 1 em đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- Phân tích bài tốn theo gợi ý của

GV.

Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.Năm học 2016 - 2017- Tự làm bài vào vở.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn về nhà học và xem lại các bài tâp.-HS ch ý……………………………………………………………….TIẾNG ANH:

(G.V chuyên trách )

......................................................................................TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)

ÔNG TỔ NGHỀ THÊU

I . MỤC TIÊU:

- Biết ngắt nghỉ hơi đ ng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Luyện đọc đ ng các từ: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi, ...

- Hiểu ND ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.

- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh minh họa truyện trong SGK.

III. LÊN LỚP :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2HS đọc thuộc lòng bài thơ Ch ở

- 2 em đọc thuộc lòng bài thơ.

bên Bác Hồ

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Nhận xét.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài :

b) Luyện đọc:

* Đọc diễn cảm toàn bài.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

* Hướng dẫn HS luyện đọc kết giải nghĩa

từ:

- Yêu cầu học sinh đọc từng câu

- Nối tiếp nhau đọc từng câu

- Mời HS đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp. - Học sinh đọc từng đoạn trước lớp,

- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa tìm hiểu nghĩa của từ sau bài đọc

từ khó .

(phần ch giải).

- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong

- Luyện đọc trong nhóm.

nhóm.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh .

- Lớp đọc đồng thanh cả bà.

c) Hướng dẫn tìm hiểu nội dung

- Y/ cầu cả lớp đọc thầm đoạn1và trả lời

- Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi

câu hỏi :

+ Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như

+ Trần Quốc Khải đã học trong khi

thế nào ?

đi đốn củi, kéo vó, mò tơm…

Đàm Ngân2Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017+ Nhờ ham học mà k/quả học tập của ông

ra sao ?

- Yêu cầu một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc

thầm.

+ Khi ông đi s sang Trung Quốc nhà vua

Trung Quốc đ nghĩ ra kế g đ th tài s

thần iệt Nam ?

- Yêu cầu 2 em đọc nối tiếp đoạn 3 và đoạn

4

+ tr n lầu cao Trần Quốc Khải làm g

đ sống ?+ Nhờ chăm học mà ông đã đỗ tiến

sĩ…

- Một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm

theo .

+ Vua cho dựng lầu cao mời ông lên

chơi rồi cất thang để xem ông làm

như thế nào.

- 2 Học sinh đọc nối tiếp đoạn 3 và

đoạn 4 .

+ Trên lầu cao đói bụng ơng quan sát

đọc chữ viết trên 3 bức tượng rồi bẻ

tay tượng để ăn vì tượng được làm

bằng chè lam.

-Ơng đ làm g đ khơng bỏ phí thời gian ? + Ơng ch tâm quan sát hai chiếc

lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập

tâm …

+ Cuối cùng Trần Quốc Khái đ làm g đ

+ Ông nhìn thấy dơi xòe cánh để bay

xuống đất b nh an vô sự ?

ông bắt chước ôm lọng nhảy xuống

đất bình an

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 5.

- Đọc thầm đoạn cuối.

+ sao Trần Quốc Khái được suy tơn làm + Vì ơng là người truyền dạy cho dân

ơng tổ nghề th u ?

về nghề thêu từ đó mà nghề thêu ngày

được lan

d) Luyện đọc lại :

- Đọc diễn cảm đoạn 3

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Mời 3HS lên thi đọc đoạn văn.

- 3 em thi đọc đoạn 3 của bài.

- Mời 1HS đọc cả bài.

- 1 em đọc cả bài.

Kể chuyện

- Lắng nghe nhiệm vụ.

a) Giáo viên nêu nhiệm vụ:

- Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.

- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.

b) Hướng dẫn HS kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT và mẫu.

- 1HS đọc yêu cầu của BT và mẫu

- Yêu cầu HS tự đặt tên cho các đoạn còn

- Lớp tự làm bài.

lại của câu chuyện.

- Mời HS nêu kết quả trước lớp.

- HS phát biểu.

- Yêu cầu mỗi HS chọn 1 đoạn, suy nghĩ,

- HS tự chọn 1 đoạn rồi tập kể.

chuẩn bị lời kể.

- Mời 5 em tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn

- Lần lượt 5 em kể nối tiếp theo 5

câu chuyện trước lớp .

đoạn của câu chuyện .

- Yêu cầu một học sinh kể lại cả câu

- Một em kể lại tồn bộ câu chuyện

chuyện.

trước lớp

- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay

- Nhận xét tuyên dương những em kể

nhất.

chuyện tốt..

3) Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học

- HS ch ý

Đàm Ngân3Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện

………………………………………………………………………………………………..…………………………..Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017

CHÍNH TẢ: (Nghe viết):

ƠNG TỔ NGHỀ THÊU

I. MỤC TIÊU:

- Nghe viết đ ng bài CT; trình bày đ ng một bài văn xuôi.

- Làm đ ng bài tập 2a.

II . CHUẨN BỊ :

- Bảng phụ viết nội dung của BT 2a.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinhø

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết

- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết vào

bảng con các từ: xao xuyến, sáng suốt, xăng bảng con.

dầu, sắc nhọn.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài .

a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:

- Giáo viên đọc đoạn chính tả.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

- Yêu cầu hai em đọc lại bài, cả lớp đọc

- 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.

thầm

+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?

- Viết hoa các chữ đầu đoạn, đầu câu

và tên riêng.

- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy

- Lớp viết vào bảng con một số từ

bảng con và viết các tiếng khó.

như : lọng , chăm chú , nhập tâm... .

- Đọc cho học sinh viết vào vở

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.

- Đọc lại để học sinh dò bài.

- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng

- Chấm, chữa bài.

bút chì .

c/ Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - Đặt lên chữ in đậm dấu hỏi hoặc

dấu ngã.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.

- Học sinh làm bài.

- Gọi 1 em lên bảng làm bài, đọc kết quả.

- HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét

-Yêu cầu học sinh đưa bảng kết quả .

bổ sung các từ cần điền: chăm học,

trở thành, trong triều, trước, trí, cho,

trọng, trí, truyền, cho.

- Nhận xét, chữa bài.

- Gọi 1 số em đọc lại đoạn văn sau khi đã

- 3 em đọc lại đoạn văn.

điền dấu hoàn chỉnh.

Đàm Ngân4Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 20173) Củng cố - Dặn dò:

- Về nhà viết lại cho đ ng những từ đã viết

sai.- 2 em nhắc lại các u cầu viết chính

tả.......................................................................................TỐN:

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC TIÊU :

- Biết trừ các số trong phạm vi 10 000. Biết giải tốn có lời văn.

- HS làm được các BT: 1, 2b, 3, 4.

- Giáo dục HS chăm học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Bảng con (HS)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ :

- Gọi 2 HS lên bảng làm BT: Nhẩm:

6000 + 2000 =

6000 + 200 =

400 + 6000 =

4000 + 6000 =

- Nhận xét

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Khai thác :

* Hướng dẫn thực hiện phép trừ :

- Giáo viên ghi bảng 8652 – 3917

- Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.

- Mời 1HS lên bảng thực hiện.

- Gọi HS nêu cách tính, GV ghi bảng như

SGK.

- R t ra quy tắc về phép trừ hai số có 4 chữ

số.

c) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

- Mời một em lên bảng sửa bài .

- Yêu cầu đổi chéo vở và chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2b: - Gọi học sinh nêu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời 2HS lên bảng làm bài.

- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Đàm Ngân5Hoạt động của học sinhø

- 2 em lên bảng làm BT.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.- Lớp theo dõi giới thiệu.- Học sinh trao đổi và dựa vào

cách thực hiện phép cộng hai số

trong phạm vi 10 000 đã học để

đặt tính và tính ra kết quả

- 2 em nêu lại cách thực hiện phép

trừ .

-HS nhắc lại quy tắc

- Một em nêu đề bài tập: Tính.

- Lớp thực hiện làm vào vở .

- Một em lên bảng thực hiện, lớp

nhận xét chữa bài.

- Đặt tính rồi tính.

- Lớp thực hiện vào vở.

- 2 em lên bảng đặt tính và tính,

lớp bổ sung.

Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Bài 3:

- Gọi học sinh đọc bài 3.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời một học sinh lên bảng giải.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Về nhà xem lại các BT đã làm.Năm học 2016 - 2017- Một em đọc đề bài 3.

- Cùng GV phân tích bài tốn.

- Cả lớp làm vào vở bài tập .

- Một học sinh lên giải bài, lớp bổ

sung.

-HS ch ý......................................................................................TẬP ĐỌC:

BÀN TAY CÔ GIÁO

I. MỤC TIÊU:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Ch ý các từ ngữ: cong cong, thoắt cái, toả,dập dềnh, rì rào….

- Biết đọc bài thơ với giọng ngạc nhiên, khâm phục.

2. Rèn kỹ năng đọc hi u:

- Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới: Phô.

- Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi bàn tay kỳ diệu của côm giáo. Cô đã tạo ra

biết bao nhiêu điều lạ từ đơi bàn tay khéo léo.

3. Học thuộc lòng bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh minh hoạ, bảng phụ hướng dẫn HTL.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. KTBC:

- Kể chuyện ông tổ nghề thêu (3HS) + trả lời ND.

- HS + GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài:

2. Luyện đọc:

a. GV đọc diễn cảm bài thơ

- Giáo viên hướng dẫn cách đọc

- HS nghe

b. HD học sinh luyện đọc + giải nghĩa từ

- Đọc từng dòng thơ

- 1HS nối tiếp đọc 2 dòng thơ

- Đọc từng khổ thơ trước lớp

+ GV hướng dẫn cách ngắt nhịp thở

- HS đọc nối tiếp từng khổ

+ GV gọi HS giải nghĩa

- HS giải nghĩa từ mới

- Đọc từng đoạn trong nhóm

- Học sinh đọc theo nhóm 5

- Lớp đọc đồng thanh toàn bài

3. T m hi u bài:

Đàm Ngân6Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017- Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm những - Từ 1 tờ giấy trắng cô gấp thành 1 chiếc

gì ?

thuyên cong cong.

- Từ 1 tờ giấy đỏ cô làm ra 1 mặt trời….

- Từ một tờ giấy xanh cô cắt tạo thành

mặt nước dập dềnh….

- Em hãy tưởng tượng và tả bức tranh - HS nêu

gấp, cắt giấy của cô giáo

VD: Một chiếc thuyền trắng rất xinh dập

dềnh trên mặt biển xanh. Mặt trời đỏ ối

phơ những tia nắng hồng. Đó là cảnh

biển l c bình minh.

- Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài như thế - Cô giáo rất khéo tay….

nào?

- GV chốt lại: Bàn tay cô giáo khéo léo, - HS nghe

mềm mại, như có phép màu nhiệm

4. Luyện đọc lại và học thuộc lòng bài

thơ

- GV đọc lại bài thơ

- HS nghe

- 1 -2 HS đọc lại bài thơ

- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng bài

thơ

- HS thi đọc theo khổ, cả bài.

- HS nhận xét

- GV nhận xét ghi điểm

5. Củng cố - dặn dò:

- Nêu lại ND chính của bài ?

- 2HS

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài.

* Đánh giá tiết học.

......................................................................................THỂ DỤC:

NHẢY DÂY

I/ Mục tiêu :

- HS nhảy dây kiểu chụm hai chân . Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức

cơ bản đ ng. Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương

đối chủ động.

II/ Địa điểm phương tiện:

- Dây để nhảy. Sân bãi chọn nơi thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ.

- Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi.

III/ Lên lớp :

Đàm Ngân7Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017Định

lƣợngNội dung và phƣơng pháp dạy học

1.Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .

- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .

- Đi đều theo 1 – 4 hàng dọc.

2/ Phần cơ bản :

* Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân

- Yêu cẩu HS khởi động các khớp.

- Nêu tên động tác rồi làm mẫu kết hợp giải thích từng

cử động một để học sinh nắm.

- Tại chỗ cho HS tập so dây, mơ phóng động tác trao dây

quay dây và cho học sinh chụm hai chân nhảy khơng có

dây rồi mới có dây.

- u cầu HS luyện tập theo nhóm.

- Đến từng tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập thường

xuyên sửa chữa động tác cho học sinh .

* Chơi trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức “.

- Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy sau đó học sinh

chơi .

- Học sinh từng tổ nhảy lò cò thử về trước 3-5 m sau đó

giáo viên nhận xét sửa chữa cho những em nhảy chưa

đ ng .

- Cho học sinh chơi thử từng hàng 1 -2 lần .

- Học sinh thực hiện chơi trò chơi.

- Giáo viên giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp thời các em

tránh vi phạm luật chơi .

- Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong luyện tập và

trong khi chơi .

- Cho các tổ thi đua nhảy lò cò để tìm ra tổ vơ địch .

3/ Phần kết thúc:

- u cầu học sinh làm các thả lỏng.

- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn dò học sinh về nhà tập nhảy dây.Đội hình

luyện tập5 phút13 phút







GV8 phútGV5 phút……………………………………………………………………………………………………………………………..Thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017

CHÍNH TẢ: (Nghe viết)

BÀN TAY CÔ GIÁO

I. MỤC TIÊU:

- Nhớ và viết đ ng bài CT; trình bày đ ng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ

- Làm đ ng b.tập 2a biết phân biệt và điền vào chỗ trống các p/âm dễ lẫn (tr/ ch ).

Đàm Ngân8Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21- Rèn HS ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng lớp viết 2 lần bài tập 2a.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ:

- Mời 3 học sinh lên bảng .

-Yêu cầu : Viết các từ học sinh thường

hay viết sai theo yêu cầu của giáo viên .

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị :

- Giáo viên đọc bài thơ.

-Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng bài thơ .Năm học 2016 - 2017Hoạt động của học sinh

- Ba học sinh lên bảng viết các từ

đổ mưa , đỗ xe , ng , ngả mũ.

- Cả lớp viết vào bảng con .

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.

- Cả lớp theo dõi.

- 2 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.

- Cả lớp theo dõi bạn đọc .

+ Bài thơ nói lên “Sự khéo léo tài tình

của bàn tay cơ giáo đã làm nên mọi vật“

+ Mỗi dòng có 4 chữ.

+ Viết hoa.+ Bài thơ nói điều g ?

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?

+ Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế

nào ?

+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?

- Yêu cầu học sinh lấy bảng con viết các

tiếng khó mình hay viết sai .

- Giáo viên nhận xét đánh giá .

* Yêu cầu HS gấp SGK, nhớ lại để viết

bài chính tả “ Bàn tay cô giáo “.

* Chấm, chữa bài.

c/ Hướng dẫn làm bài tập 2a:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập, làm

bài cá nhân.

- Mời 2 nhóm mỗi nhóm 3 em lên bảng

thi làm bài tiếp sức.

- GV cùng cả lớp nhận xét chốt ý chính.+ Bắt đầu viết từ ơ thứ 3 từ lề sang.

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực

hiện viết vào bảng con các từ (con

thuyền , biển xanh , sóng …)

- Lớp gấp SGK, nhớ - viết bài thơ vào

vở.

- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2a.

- Cả lớp thực hiện vào VBT.

- 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức, lớp nhận

xét bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Sửa bài vào VBT (nếu sai). Từ cần

điền lần lượt: Trí, chuyên, trí, chữa,

chế, chân, trí, trí.

- 2 em đọc lại đoạn văn sau khi đã điền

đủ các dấu thanh hỏi và thanh ngã .

- 2 em nhắc lại các yêu cầu khi viết

chính tả.- Mời 2HS đọc lại đoạn văn .

3) Củng cố - Dặn dò:

- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học.

- VN học bài và làm bài xem trước bài

mới.......................................................................................TOÁN:

Đàm Ngân9Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- Biết trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm các số đến 4 chữ số.

- Biết trừ các số có đến 4 chữ số và giải bài tốn bằng hai phép tính.

- Giáo dục HS chăm học.

- Làm được BT 1, 2, 3, 4 (giải được 1 cách)

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng con (HS)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi

- 2 em lên bảng làm bài.

tính:

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

5428 - 1956

9996 - 6669

8695 - 2772

2340 - 512

2.Bài mới:

- Lớp theo dõi giới thiệu.

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Tính nhẩm.

- Ghi bảng phép tính 8000 - 5000 = ?

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm .

- Tám nghìn trừ 5 nghìn bằng 3 nghìn

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở

- Cả lớp tự làm các phép tính còn lại.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- 2HS nêu miệng kết quả lớp bổ sung.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu.

- Tính nhẩm (theo mẫu).

- Yêu cầu cả lớp tính nhẩm vào vở.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi HS nêu kết quả, lớp bổ sung.

- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

sung.

Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu BT.

- Đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Cả lớp thực hiện vào vở .

- Mời hai học sinh lên bảng tính .

- 2 em lên bảng đặt tính và tính, lớp

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

bổ sung.

Bài 4 : - Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- 2 em đọc bài tốn.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.

- Cùng GV phân tích bài tốn

- u cầu lớp thực hiện vào vở.

- Cả lớp làm vào vở ( theo 1 cách).

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

- Một HS lên bảng chữa bài, lớp bổ

sung.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn về nhà học và xem lại bài tập.

-Ch ý

......................................................................................TẬP VIẾT:

ÔN CHỮ HOA O , Ơ , Ơ

Đàm Ngân10Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017I. MỤC TIÊU:

- Viết đ ng và tương đối nhanh chữ hoa Ô, L, Q; viết đ ng tên riêng Lãn Ông và

câu ứng dụng: i Quảng Bá… bằng chữ c nhỏ.

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua câu ca dao: i Quảng Bá,cá Hồ Tây

/ Hàng đào tơ lụa...

II. CHUẨN BỊ:

- Mẫu chữ viết hoa O, Ô ,Ơ ; tên riêng Lãn Ông.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu 2HS viết trên bảng, cả lớp viết

vào bảng con: Nguyễn, Nhiễu.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b)Hướng dẫn viết trên bảng con

* Luyện viết chữ hoa:

+ H y t m các chữ hoa có trong bài ?

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết

các chữ : O, Ô, Ơ, Q, T.- Yêu cầu HS tập viết vào bảng con.

* Luyện viết từ ng dụng t n ri ng:

- Yêu cầu đọc từ ứng dụng.

- Giới thiệu về Hải Thượng Lãn Ông Lê

Hữu Trác 1720 – 1792 là một lương y nổi

tiếng sống vào cuối đời nhà Lê.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.

* Luyện viết câu ng dụng:

- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.

+ Nội dung câu ca dao nói g ?

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con : i,

Quảng,

c) Hướng dẫn viết vào vở :

- Nêu yêu cầu viết chữ Ô một dòng c

nhỏ , L, Q 1 dòng.

- Viết tên riêng Lãn Ơng 2 dòng c nhỏ .

- Viết câu ca dao 2 lần .

d/ Chấm chữa bài

3/ Củng cố - Dặn dò:

Đàm Ngân11Hoạt động của học sinh

- 2 em lên bảng viết, lớp viết vào

bảng con theo yêu cầu của GV.

- Lớp theo dõi giới thiệu.

+ L, Ô , Q, B , H , T, H, Đ.- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực

hiện viết vào bảng con: O, Ô, Ơ, Q, T.

- Một HS đọc từ ứng dụng: Lãn Ông

- Lắng nghe để hiểu thêm về một

lương y nổi tiếng vào hàng bậc nhất

của nước ta.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng

con.

i Quảng Bá, cá Hồ Tây

Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người .

+ Ca ngợi những sản phẩm nổi tiếng

ở Hà Nội

- Cả Lớp tập viết trên bagr con.

- Lớp thực hành viết vào vở theo

hướng dẫn của giáo viênTiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×