Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

A. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Quá trình cài đặt sẽ hỏi bạn một số thông tin như sau : số

serial, kiểu cài đặt ta chọn Administrator and Server và để cho

máy tự cài đặt cuối cùng ta bấm Next. Sau khi cài đặt xong,

trong cửa sổ Control Panel có 3 biểu tượng 3Com PXE, 3Com

BOOTP, 3Com TFTP. Khi đó các cấu hình cần thiết của Virtua Lan

Drive nằm ở đường dẫn sau : Start  Programs  3Com Virtual Lan

Drive.Chương 5THIẾT LẬP CÁC CẤU HÌNH DỊCH

VỤ

TRÊN MÁY CHỦ

1. CẤU HÌNH CHO 3COM PXE :

Từ biểu tượng control panel, nhấn đúp lên biểu tượng 3Com

PXE. Khi đó một thông báo hiển thò nhắc nhở dòch vụ này(PXE

service) chưa chạy, và hỏi bạn có muốn khởi động nó hay

không, chọn Yes để đồng ý khởi động

Từ hộp thoại 3Com PXE, chọn tab Options để kiểm tra xem tập

tin BOOTPTAB có nằm trong thư mục C:\TFTPBOOT hay không(đây

là tập tin dùng để khởi động BOOT-ROM), nếu không đúng, thì

ta phải chọn đường dẫn lại sao cho đúng.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang13Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Tiếp theo ta chọn Network Adapter và đánh dấu check vào

đòa chỉ IP của máy chủCuối cùng ta nhấn OK để lưu lại cấu hình2. CẤU HÌNH CHO 3COM TFTP

Tương tự: cũng từ cửa sổ control panel, nhấp đúp vào biểu

tượng 3Com FTPT, ta chọn tab File Transfer, kế tiếp ta đánh dấu

check vào mục Transmit secure mode, có đường dẫn lã :

C:/TFTPBOOT.Bên tab của Network card, đánh dấu check vào đòa chỉ IP

(biểu tượng giống card mạng). Nhấp ok để lưu lại.3. CẤU HÌNH CHO 3COM BOOTP

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang14Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Tương tự : cũng từ cửa sổ control panel, nhấp đúp vào biểu tượng

3Com BooTP.

tab option, ta chọn đường dẫn là :

C:\TFTPBOOT\BOOTPTAB. Đây đường dẫn mặc đònh trong quá trình cài

phần mềm Virtual Lan Drive. Nếu đường dẫn bò sai, ta nhấn vào nút

Browse để chỉnh lại cho đúng.Chọn tab Network Adapter, đánh dáu

check vào ô đòa chỉ IP của máy chủ.4. CẤU HÌNH CHO VLD LOGIN SERVICE :

Nhấn choïn start -> Programs ->3Com Virtual Lan Drive -> Login

Service Preferences, hộp thoại Login Services Preferences hiện ra.Tại đường dẫn kiểm tra lại. Nếu đường dẫn là : C:\Programs

files\3Com\Virtual Lan Drive\ VLD.MDB thì đúng. Nếu đường dẫn sai,

ta nhấp Browse để chọn lại.

Tiếp theo ta đánh dấu check vào mục : Add new clients to

database . Vì mục này tự cập nhật các máy trạm vào cơ sở dữ

liệu trong quá trình ta tạo tài khoản cho máy trạm theo phương

pháp tự động.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang15Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên5. CẤU HÌNH CHO BOOTSTRAP FILE :

Từ cửa sổ Administrator, chọn Tools Configuration Bootstrap.

Hộp thoại Configure Bootstrap xuất hiện.Nhấn Browse cho mục Path là : C:\TFTPBOOT\Vldrmil13.bin.

Đánh dấu check vào mục : use BOOTP/DHCP Resolved.

Đánh dấu check vào mục : use Database Values.

Đánh dấu check vào mục Verbose Mode nếu ta muốn hiển thò

thông tin chi tiết quá trình boot khi khởi động máy của client (ví

dụ: IP của máy chủ, máy client, DHCP…).8. CẤU HÌNH CHO VIRTUAL LAN DRIVE IO SERVICE :

Trên đóa cứng của máy chủ ( có thể tạo phân vùng

đóa bất kỳ đã được đònh dạng theo chuẩn NTFS), tạo một thư

mục để lưu các tập tin ảnh của đóa cứng ảo. Phải chắc chắn

rằng dung lượng đóa còn trống để tạo ra các tập tin ảnh với

dung lượng tối đa cho mỗi đóa cứng ảo khoảng 2000 MB .

Tiếp đến nhấn choïn start -> programs -> 3com Virtual Lan

Drive -> IO service Preferences. Hộp thoại xuất hiện .HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang16Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành KiênTại Virtual Disk Directory, ta chọn thư mục đã tạo ban đầu để

chứa các tập tin đóa ảo. Đánh dấu check vào đòa chỉ IP của

Server, nhấn ok để lưu lại cấu hình.9. CẤU HÌNH CHO ADMINISTRATOR+ Ta chọn File -> new -> Server hoặc click vào biểu tượng new

Server. Hộp thoại New IO Server xuất hiện.

+ Tại Name, ta điền tên của máy chủ ( tên này do ta đặt

trong quá trình cài đặt hệ điều hành cho máy chủ).

+ Click vào Resolve, nếu đúng tên của máy chủ, mục IP

Address sẽ tự động hiển thò IP của máy chủ (IP này do được

đặt trước).

+ Cổng mặc đònh phải là 6911HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang17Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Tại Description, ta có thể điền vào để mô tả máy chủ

hoặc để trống cũng được.

+ Nhấn ok để lưu lại cấu hình.

 Khi tất cả các dòch vụ trên đã được cấu hình đúng và

đẩy đủ thì ta bắt đầu cho cho chúng hoạt động để tạo đóa

ảo. Cho các dòch vụ hoạt động như sau :

+ Vaøo Start -> setting -> control panel -> chọn mục Administrator

Tools -> chọn mục services. Một bảng các dòch vụ cần thiết xuất

hiện.Các dòch vụ này luôn luôn nằm đầu danh sách. Các dòch vụ

đó là :

+ 3Com BOOTP

+ 3Com PXE

+ 3Com TFTP

+ 3Com VLD IO Service

+ 3Com VLD Login Service

 Ta sẽ cho các dòch vụ này hoạt động như sau :HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang18Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Click chuột vào từng dòch vụ, click phải chuột, chọn properties,

bảng các thuộc tính của dòch vụ xuất hiện. Tại Startup type ta

chọn chế độ Automatic, ta chọn tiếp nút start. Chờ trong giây

lát để dòch vụ khởi động xong ta chọn ok, như vậy dòch vụ đã

được khởi động ( các dòch vụ còn lại làm tương tự).

 Khi tất cả các dòch vụ được khởi động, biểu tượng New

Disk trong cấu hình Administrator của Virtual Lan Drive sẽ trở

thành màu xanh lục. Lúc này ta mới có thể tạo đóaChương 6PHƯƠNG PHÁP TẠO TÀI KHOẢN

CHO MÁY TRẠM

Khởi động máy khách, khi đó trên máy khách có dòng

chữ : “ press shift-10 to config”. Ta phải thực hiện câu lệnh này

để client khởi động chính xác hơn. Khi nhấn shift-10 thì có những

dòng lệnh xuất hiện, ta phải khai báo cấu hình đó sao cho

giống với lại cấu hình như sau:

Network Boot Protocol

PXE

Boot Order

PnP/BEV (BBS)

Show Config Message

Enable

Show Message Time

3 Second

Khi caáu khai báo xong, nhán F4 lưu lại và thoát khỏi

cấu hình.

 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO TÀI KHOẢN CHO MÁYTRẠM :

a. Phương pháp tạo tài khoản tự động :

+ Khởi động máy khách, nếu cấu hình trên máy chủ

đúng thì ở máy khách sẽ hiện ra các thông báo như: Client IP

( đòa chỉ IP, đòa chỉ này do ta thiết lập trên máy chủ, khi máy

khách khởi động thì DHCP cung cấp IP cho máy khách). MAC

ADDRESS ( đòa chỉ vật lý gồm 12 ký tự, điạ chỉ này không bao

giờ trùng nhau trên mỗi card mạng). Server IP, DHCP IP. . . ngoài ra

cũng có vài dòng thông báo cho ta biết về phần mềm tạo

đóa ảo mà ta đang sử dụng . . .HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang19Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Tiếp theo là có dòng chữ xuất hiện :

- Client name . . . . .

Tại dòng Client name, ta đặt tên cho máy

khách. Ví dụ : user1

Khi tạo xong , ta nhấn Enter. Một dòng chữ nữa

xuất hiện:

- Description . . . . .

Tại dòng Description, ta có thể miêu tả gì đó

cho máy khách vừa tạo hoặc để trống cũng

được.

Nhấn Enter, một thông báo nữa xuất hiện

báo rằng: bạn hãy lên Server tạo đóa ảo và

gán cho máy khách này.

Để kiểm tra xem máy khách đã được tạo chưa, ta lên

máy chủ vào mục Start -> programs -> 3Com Virtual Lan Drive ->

Administrator. Nếu máy khách đã được tạo thì bên dưới dòng

chữ Client có tên của máy mà ta vừa tạo.

c. Phương pháp tạo thủ công :

+ Khởi động máy khách, khi đó trên máy khách sẽ

xuất hiện đòa chỉ MAC.

+ Ghi đòa chỉ này lại một cách cẩn thận ( mỗi máy

một đòa chỉ MAC khác nhau).

+ Lên máy chủ để tạo tài khoản cho máy khách.

+ Tại máy chủ, ta chọn Start -> Programs -> 3Com Virtual Lan

Drive -> Administrator. Dòch vụ Administrator xuất hiện.

+ Tại đây, ta chọn file -> new -> disk (hoặc ta nhấn vào

biểu tượng new disk)HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang20Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiênchú ý: để tạo được đóa ảo thì các dòch vụ phải cấu

hình cho đúng.

+ Khi bảng New Disk xuất hiện:

+ Tab Data:

- Tại mục name, ta đặt tên cho máy khách. Ví

dụ: may1

- Tại mục MAC, ta đánh đòa chỉ MAC của máy

khách mà ta đã ghi lại lúc ban đầu( máy

nào thì đòa chỉ MAC của máy đó).

- Tại mục Port, ta không được thay đổi.

- Tại mục Description, ta có thể mô tả cho máy

khách vừa tạo hoặc để trống cũng được.

+ Tab Disk: Ta chọn Virtual Disk First để boot từ đóa cứng

ảo.

+ Tab Security: Tại đây ta sẽ đặt mật khẩu cho máy

khách

 Việc tạo tài khoản cho các máy khách đã xong.Chương 7TẠO ĐĨA CỨNG ẢO GÁN CHO

MÁY TRẠM

Nếu 1 ổ đóa cứng ảo sử dụng cho nhiều máy thì phần

mềm Virtual Lan Drive 1.0 còn hạn chế, khi các máy khách hoạt

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang21Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

động nó chạy không ổn đònh và thường bò lỗi. Do đó, tốt hơn

hết nên tạo cho mỗi máy khách 1 ổ đóa cứng ảo. Và tạo

thêm một đóa nữa để dùng chung cho các máy khách ( đóa

này không được cài windows mà chỉ cài các ứng dụng dùng

chung cho các máy khách).

a. CÁC BƯỚC TẠO ĐĨA ẢO :

+ Trước tết, ta tạo đóa ảo cho Server

- Tại mục Server đã tạo ban đầu (lúc này biểu

tượng New Disk đã chuyển sang màu xanh lục).

- Một bảng để tạo đóa ảo xuất hiên. Ta chọn

Option New

- Tại mục điền dung lượng của đóa ảo, ta nhập

tối đa là 2000 MB

- Chú Ý: ta chọn dung lượng đóa cứng sao cho

chứa được hệ điều hành, một khi đã cài hệ

điều hành và các chương trình ứng dụng rồi

thì ta không được chỉnh sửa được nữa. Nếu

muốn chỉnh sửa, ta phải xoá ổ đóa ảo đó

và tạo lại từ đầu. Mỗi máy khách chỉ được

gán tối đa là 4 ổ đóa ảo).

Nhấn OK để hoàn thành công việc tạo

đóa ảo.

b. GÁN ĐĨA ẢO CHO MÁY TRẠM :

- Vô Start -> Programs -> 3Com Virtual Lan Drive ->

Administrưtor khi đó dòch vụ Administrator xuất

hiện

- Trên thanh công menu, ta chọn view -> chọn

Client-disk. Khi đó, cửa sổ bên phải của dòch

vụ Administrator xuất hiện các tên Client mà

ta đã tạo.

- Nhấp phải chuột vào máy khách -> properties

-> chon tab disk -> kế tiếp -> chọn Change.

- Cửa sổ “ select virtual disk” hiện ra. Khi đó,

phía bên phải của sổ hiển thò tên của server

ảo mà ta đã tạo ban đầu.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang22Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Trước tên của server ảo có dấu cộng (+),

nhấp chuột vào đó -> các đóa ảo mà ta đã

tạo hiên ra.

- Muốn chọn ổ đóa nào để khởi động, ta nhấp

chuột vào ổ đóa ảo đó.

Nhấn nút Add, kế tiếp ta nhấn OK hai lần để hoàn tất

việc gán đóa cứng ảo cho máy trạm.

-Chương 8FORMAT ĐĨA ẢO VÀ CÀI HỆ

ĐIỀU HÀNH CHO MÁY TRẠM

a. FORMAT ĐĨA CỨNG ẢO :

+ Khởi động máy khách, nếu máy khách nhận được đóa

ảo thì máy sẽ báo như sau: Virtual Disk Found. Insert System Disk,

Press Any Key To Continuos : đóa ảo đã đươc tìm thấy, bỏ đóa hệ

thống vào và nhấn phím bất kỳ để tiếp tục . . .

+ Nếu bỏ đóa khởi động vào mà vẫn báo những dòng

chữ như trên thì ta tiếp tục nhấn phím ESC một hoặc hai lần.

+ Quá trình format đóa ảo cũng tương tự như quá trình

format các ổ đóa cứng thông thường.

+ Khi format đóa ảo xong, ta tắt máy client và chuẩn bò

cài hê điều hành cho máy client.

b. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU CHO MÁY TRẠM ( Tiến hành

trên máy chủ )

+ Vì cài hệ điều hành theo phương pháp chép Source vào

đóa ảo nên nó khác với việc cài đặt hệ điều hành thông

thường.

+ Để chép được Source win98 vào đóa ảo. Trước hết ta

phải ánh xạ ổ đóa ảo đó. nh xạ đóa ảo nhủ sau:

+ Start ->Programs -> 3Com Virtual Lan Drive -> Administrator.

Trên thanh manu vào view ->tools -> Map Virtual Disk ( hoặc ta nhấn

vào biểu tượng Map Virtual Disk trên thanh công cụ).HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×