Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường Mầm non

Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường Mầm non

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ý thức được vị trí, vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

góp phần đổi mới hoạt động dạy học và giáo dục ở trường mầm non.

B. Tóm tắt nội dung chuyên đề

Cung cấp những thông tin cốt lõi về lập kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa

học sư phạm ứng dụng; phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hoạt động nghiên

cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại trường mầm non.

Hướng dẫn học viên vận dụng được quy trình lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư

phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm; quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sư

phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm tại trường mầm non.

C. Nội dung chi tiết chuyên đề:

1. Khái quát về NCKH sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

1.1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1.1.1.Chu trình Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1.1.2. Khung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1.1.3.Phương pháp Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1.2. Sáng kiến kinh nghiệm

1.3. Sự giống nhau và khác nhau giữa Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

và sáng kiến kinh nghiệm

2.Lập kế hoạch Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh

nghiệm ở trường mầm non

2.1.Giải pháp thay thế

2.2.Vấn đề nghiên cứu

2.3.Thiết kế

2.4.Đo lường

2.5.Phân tích

2.6.Dự kiến kết quả

2. Quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh

nghiệm ở trường mầm non

2.1 .Xác định đề tài nghiên cứu ( đặc biệt lưu ý tới việc chọn vấn đề NC về sáng

kiến kinh nghiệm thực tế)

2.2 .Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

2.3 .Thu thập dữ liệu nghiên cứu

2.4.Phân tích dữ liệu

2.5.Báo cáo đề tài nghiên cứu

3. Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh

nghiệm ở trường mầm non

3.1 .Hội đồng đánh giá333.2 .Quản lý sau đánh giá

5. Vai trò của Hiệu trưởng trường MN trong NCKH

6. Tình huống và kinh nghiệm quản lý nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và

sáng kiến kinh nghiệm của các trường mầm non

D. Tài liệu học tập:

Tài liệu bắt buộc: Tài liệu về Chuyên đề: Giáo trình do Học viện QLGD chủ trì

biên soạn theo đề cương chi tiết các chuyên đề

Tài liệu tham khảo :[1].

[2].Tài liệu biên soạn của giảng viên đứng lớp – Tài liệu bắt buộc.

Dự án Việt - Bỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Nghiên cứu Sư phạm ứng

dụng cho cán bộ quản lý.[3].Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu

về quản lý, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.[4].Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học

và Kỹ thuật, Hà Nội.[5].

[6].Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ em, NXBGD

Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Thông tư số: 12/2010/TT-BGDĐT, ngày 29tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về quản lý đề tài khoa

học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

E. Hình thức tổ chức dạy học:

Nội dung

1. Khái quát về NCKHSPUD và sáng

kiến kinh nghiệm

2.Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư

phạm ứng dụng và sáng kiến kinh

nghiệm ở trường mầm non.

3.Quy trình tiến hành nghiên cứu khoa

học sư phạm ứng dụng và sáng kiến

kinh nghiệm ở trường mầm non.

4. Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học

sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh

nghiệm ở trường mầm non.

5. Vai trò của Hiệu trưởng trường MN

trong NCKH

6. Tình huống và kinh nghiệm quản lý

NCKHSPUD và sáng kiến kinh nghiệm

của các trường mầm non

TổngHình thức tổ chức dạy học chuyên đề

Lên lớpThực

Kiểm

Thảo luận

thuyết hành

tra

2

42

22

4Tổng116

81016122114155103034Chuyên đề 11. Quản lý nhân sự trong trường mầm non

Số tiết học: 15

A. Mục tiêu của chuyên đề:

Hoàn thành chuyên đề này, người học sẽ có khả năng:

1. Kiến thức

- Xác định được vị trí, tầm quan trọng và đặc trưng lao động sư phạm của giáo

viên mầm non; những mục tiêu phát triển nhân sự trong trường mầm non;

2. Kỹ năng

- Vận dụng các chức năng quản lý nhân sự để thực hành làm các bài tập: Phân

tích thực trạng công tác quản lý nhân sự của trường mầm non; Lập kế hoạch phát triển,

đánh giá CB, GV trong trường mầm non;

3. Thái độ

- Xác định vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý đối với công tác quản

lý nhân sự trong trường mầm non.

B. Tóm tắt nội dung chuyên đề

Cung cấp những thông tin cốt lõi về công tác quản lý nhân sự của cơ quan quản lý

giáo dục đồng thời nắm vững được những quan điểm và định hướng phát triển và quản

lý nhân sự trong các trường mầm non. Hướng dẫn học viên biết phát triển 2. Kỹ năng

học tập, vận dụng sáng tạo được các nội dung cơ bản của công tác quản lý nhân sự như:

Lập kế hoạch phát triển, phân công bố trí, đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự, vv…

trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La.

C. Nội dung chi tiết chuyên đề:

1. Các nhân tố tác động đến quản lý nhân sự của trường MN.

2. Đặc trưng lao động sư phạm của CB, giáo viên mầm non

2.1. Vai trò của cán bộ, giáo viên trong trường mầm non

2.2. Đối tượng, phương tiện lao động sư phạm của GVMN

2.3. Hiệu quả và sản phẩm của lao động sư phạm của GVMN

3. Nội dung và biện pháp quản lý nhân sự của trường mầm non

3.1 Lập kế hoạch phát triển đội ngũ

3.1.1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự của nhà trường

3.1.2. Mục tiêu phát triển đội ngũ của nhà trường

3.1.3. Các hoạt động phát triển đội ngũ nhằm đạt mục tiêu của nhà trường

3.1.4. Điều kiện cần thiết để phát triển đội ngũ của nhà trường.

3.2. Công tác tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường MN

3.3. Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, CBVC

3.3.1. Phân tích cơng việc

3.3.2. Phân cơng nhiệm vụ cho giáo viên, CBVC

3.4. Đánh giá giáo viên, CBVC

3.4.1. Đánh giá giáo viên (Theo chuẩn nghề nghiệp GV MN)

3.4.2. Đánh giá Hiệu trưởng (Theo chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non)353.5. Tạo động lực phát triển

3.5.1..Hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của giáo viên, CBVC

3.5.2. Động viên khuyến khích vật chất, tinh thần cho giáo viên, CBVC

3.6. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên, CBVC trong nhà trường.

3.6.1. Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng GV, CB, NV

3.6.2. Lập kế hoạch bồi dưỡng

3.6.3. Xác định nội dung, phát triển tài liệu bồi dưỡng

3.6.4. Lựa chọn các hình thức bồi dưỡng

3.6.5. Đánh giá thực hiện bồi dưỡng

3.6.6 .Vài nét về công tác quản lý nhân sự trong trường mầm non tỉnh Sơn La

D. Tài liệu học tập:

Tài liệu bắt buộc: Tài liệu về Chuyên đề: Giáo trình do cơ sở bồi dưỡng chủ trì biên

soạn theo đề cương chi tiết dưới đây

Tài liệu tham khảo :

[1] Ban Bí thư TW Đảng, (2010), Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Bộ

Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức;

[2] Bộ giáo dục và Đào tạo, (2008), Điều lệ trường mầm non, Ban hành kèm theo

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo;

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm

non, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm

non, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT.

[5] Bộ giáo dục và Đào tạo, (2011), Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn hiệu trưởng

trường mầm non.

[6] Bộ giáo dục và Đào tạo, (2011), Thông tư số: 07/2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng

02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn

đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

[7] Nguyễn Hữu Thân, (2000), DBA- Tiến sĩ QTKD (USA); Quản trị nhân sự - NXB.

TP Hồ Chí Minh,

[8] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn văn Điềm (chủ biên), (2002), Giáo trình Quản trị nhân

lực (Trường Đại học kinh tế Quốc dân), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Chính phủ, (2010), Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính

phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

[10] Quốc hội, (2008), Luật cán bộ, công chức, NXB Chính trị Quốc gia,

[11] Quốc hội, (2009), Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục năm

2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường Mầm non

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×