Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòasử dụng các phương pháp khấu hao, mức tăng giảm khấu hao tùy thuộc vào từng loại

hình sản xuất, từng thời điểm vận động của vốn, không để mất vốn và hạn chế tối đa

ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vơ hình.

Ngun tắc chung là mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế của tài

sản cố định. Nếu khấu hao thấp hơn mức hao mòn thực tế sẽ khơng đảm bảo thu hồi

vốn khi hết thời hạn sử dụng, nếu mức khấu hao quá cao sẽ làm tăng chi phí, làm giảm

lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong trường hợp tài sản cố định có hao mòn vơ hình lớn

cần áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh hưởng của hao mòn vơ hình

-Sửa chữa và xác định hiệu quả kinh tế của việc sửa chữa tài sản cố địnhUVốn cố định sẽ khơng được bảo tồn nếu tài sản cố định bị hư hỏng, phải sa thảiHtrước thời hạn phục vụ của nó. Vì thế chi phí chi việc sửa chữa nhằm duy trì năng lựcCần có sự chủ động trong phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh để hạn chếKI-N

Hđược coi là một biện pháp để bảo toàn vốn cố định.

Ctổn thất vốn cố địnhCoi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cơng nhân viê nhằmH-TẾhoạt đơng bình thường của tài sản cố định trong cả thời kỳ hoạt động của nó cũngẠInâng cao trình độ quản lý và sử dụng tài sản cố địnhGĐLao động là nhân tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý và hiệuNquả sử dụng vốn cũng như toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpƯnói chung. Việc được đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ giúp người lao động nămTRvững về mặt lý thuyết cũng như thực tế ứng dụng tài sản cố định, máy móc thiết bị.

Đồng thời giúp họ nghiêm túc trong lao động, ý thức thực hiện nội quy và quy định

trong sản xuất sẽ cao hơn.

 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn lưu động là hoạt động nhằm hình thành nên

các dự định về tổ chức các nguồn tài trợ nhu cầu vốn lưu động của công ty và sử dụng

chúng sao cho hiệu quả. Việc chủ động xây dựng, huy động sử dụng vốn lưu động là

biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp. Một

số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động:SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên70Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa- Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của cơng ty

Cơng ty cần phân tích chính xác các chỉ tiêu tài chính kỳ trước, những biến

động chủ yếu trong vốn lưu động, mức chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện về nhu

càu vốn lưu động trong các kỳ trước. Tiếp đó, dựa trên nhu cầu vốn lưu động đã xác

định, Công ty cần lên kế hoạch huy động vốn: các định khả năng tài chính hiện tại của

Cơng ty; số vốn còn thiếu; so sánh chi phí huy động vốn từ các nguồn tài trợ để lựa

chọn kênh huy động phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí hoặc

thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Cơng ty, đơng thời có thể hạn chế

được các rủi ro có thể xảy ra.UKhi lập kế hoạch vốn lưu động, công ty cần căn cứ vào kế hoạch vốn kinhHdoanh đảm bảo cho phù hơp với tình hình thực tế thơng qua phân tích, tính tốn cácTẾchỉ tiêu kinh tế, tài chính của kỳ trước cùng với những dự tốn về tình hình hoạtN

Hđộng kinh doanh, khả năng tăng trưởng trong năm tới và những dự kiến về sự biếnKIđộng thị trường.

C- Cần chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh và vốn lưu độngHTố chức tốt quá trình lao động, tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng sảnẠIphẩm, áp dụng các hình thức khen thưởng vật chất và tinh thần xứng đáng với ngươìGĐlao động.NXây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng nhằm củng cố uy tín trên thị trường.ƯTrong quan hệ thanh toán cần hạn chế các khoản nợ đến hạn hoặc q hạn chưa đòi

-TRđược, hạn chế tình trạng cơng nợ dây dưa, khơng có khả năng thanh tốn

Doanh nghiệp cần quản lý việc dự trữ tiền mặt sao cho hợp lý, quản lý chặtchẽ các khoản phải thu và hàng tồn kho

Cơng ty cần có kế hoạch kiểm kê thường xuyên và đột xuất, đối chiếu tiền mặt

tại quỹ thực tế, số quỹ với số liệu kế toán. Đối với tiền gửi ngân hàng, định kỳ đối

chiếu số dư giữa sổ kế toán của doanh nghiệp với số dư của ngân hàng để phát hiện

kịp thời và xử lý các khoản chênh lệc nếu có

Cơng ty cần có sự theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu bằng cách sắp xếp

chứng từ hợp lý và có biên pháp giải quyết các khoản phải thu khi đến hạn.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên71Khóa Luận Tốt Nghiệp-GVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaViệc thu hồi và thanh toán các khoản nợ là rất cần thiếtMột trong những khó khăn của Cơng ty là thiếu nguồn vốn, để giải quyết

tình trạng này Cơng ty cần tìm cách thu hồi vốn nhanh chóng lượng vốn bị chiếm

dụng và tránh các khoản nợ dây dưa, đặc biết là những khoản nợ khơng có khảTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUnăng thanh tốn.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên72Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận

Qua những số liệu phân tích được, có thể thấy trong giai đoạn 2015-2017, tình

hình nguồn vốn của Cơng ty cổ phần 1-5 ln có sự biến động, cụ thể:

Tổng số vốn kinh doanh có sự biến động giảm dần qua 3 năm. Năm 2015, vốn

lưu động của Công ty đạt 89.341 triệu đồng, năm 2016 đạt 57.155 triệu đồng, giảm

25,91%, tương ứng giảm 23.148 triệu đồng so với năm 2015. Đến năm 2017, vốn lưu

động của Cơng ty có sự tăng trở lại, đạt giá trị 67.562 triệu đồng, tăng 1.368 triệuUđồng, tương ứng tăng 2,07% so với năm 2016. Nguyên nhân có sự tăng lên của vốnHlưu động là do trong năm qua Công ty đã đầu tư mua một số tài sản cố định, thiết bịTẾphục vụ cho quá trình kinh doanh. Tổng nguồn vốn kinh doanh thay đổi cũng là do sựN

Hthay đổi của vốn cố định. Năm 2016, vốn cố định chỉ đạt 123.349 triệu đồng, giảmKI24.767 triệu đồng, tương ứng giảm 16,72%. Đến năm 2017, vố cố định đạt 133.465

Ctriệu đồng, tăng 10.116 triệu đồng, tương ứng tăng 8,2% so với năm 2016HQua 3 năm, hệ số tài trợ tài sản cố định luôn nhỏ hơn 1 cho thấy tài sản cố địnhẠIkhông chỉ được tài trợ bằng vốn chủ sỡ hữu. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp khôngGĐđủ khả năng tự tài trợ tài sản cố định.NHệ số tự tài trợ dài hạn của công ty đều nhỏ hơn 1, điều này có nghĩa là trongƯnhững năm qua, tài sản dài hạn của công ty khơng phải được tài trợ hồn tồn bằng vốnTRchủ sỡ hữu. Doanh nghiệp vẫn không đủ khả năng tài trợ tài sản dài hạn và vẫn phải

chiếm dụng các nguồn vốn khác trong dài hạn. Từ đó có thê thấy tình hình tài chính của

doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp buộc phải sử dụng các nguồn vốn

khác (kể cả vốn chiếm dụng dài hạn) để tài trợ, nên khi các khoản nợ đáo hạn, doanh

nghiệp sẽ gặp khó khăn trong thanh tốn.

Hệ số khả năng thanh tốn tổng qt của cơng ty qua các năm có xu hướng tăng

dần qua các năm. Cụ thể trong năm 2016, hệ số này đạt 1,34 lần, tăng 0,08 lần so với

năm 2015. Đến năm 2017, hệ số này đạt 1,37 lần, tăng thêm 0,03 lần so với năm 2016.

Sỡ dĩ có sự tăng lên này là do qua các năm, tốc độ tăng của tổng tài sản luôn lớn hơn

tốc độ tăng của nợ phải trảSVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên73Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaHệ số khả năng thanh tốn tổng qt của Cơng ty đều lớn hơn 1, về mặt lý

thuyết công ty đảm bảo được khả năng thanh toán tổng quát trong một chu kỳ kinh

doanh nhỏ hơn 2. Như vậy, khả năng thanh toán tổng qt của cơng ty vẫn chưa được

đảm bảo an tồn, dễ gặp phải những khó khăn nhất định trong việc thanh toán các

khoản nợ cho các chủ nợ khi đến ngày đáo hạn.

Qua phân tích ta thấy, hệ số vòng quay vốn bình quân của năm 2016 lớn hơn 1,

cho thấy năm 2016 Công ty sử dụng vốn hiệu quả. Nhưng hệ sơ vòng quay vốn bình qn

của năm 2017 lại nhỏ hơn 1, đây là tín hiệu tiêu cực đòi hỏi trong các năm tiếp theo, Cơng

ty cần quan tâm hơn nữa vào công tác quảng bá về dịch vụ, thúc đẩy việc xây dựng cơngUtrình, đổi mới các hình thức kinh doanh, thường xuyên thay đổi các hình thức tư vấn dịchHvụ nhằm thu hút các hợp đồng kinh doanh nhằm nâng cao hoạt động hơn nữa.TẾHiệu suất sử dụng vốn cố định của cơng ty cũng có sự biến động qua 3 năm.N

HNếu như năm 2015 cứ 1 đồng vốn cố định công ty tạo ra được 2,3 đồng doanh thuKIthuần, đến năm 2016 thì giá trị này tăng lên 2,33 đồng và năm 2017, giảm còn 1,85

Cđồng.HTừ những yếu tố đã phân tích, có thể thấy trong giai đoan 2015-2017, công tyẠIthực sự kinh doanh chưa hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh giảm đến 13.172 triệu đồng,GĐtương ứng giảm 8,89%. Nguyên nhân chủ yếu là do quy mô và hiệu quả sử dụng vốnƯ2. Kiến nghịNđều giảm trong 3 năm qua.TRCần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa việc đảm bảo

chế độ tài chính của Nhà nước và doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá thành sản phẩm

và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác thu hồi

nợ, giải quyết dứt điểm các khoản nợ đến hạn và quá hạn

Việc lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn cũng là một giải pháp tài chính hữu

hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế,

công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng chưa quan tâm đến việc lập

các kế hoạch cụ thể về sử dụng vốn và cách thức huy động vốn cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty trong cả năm. Về nguyên tắc, kế hoạch về sử dụng và phương

thức huy động vốn phải được xây dựng trên cở sở thực tế về kế hoạch hoạt động sảnSVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên74Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòaxuất kinh doanh trong năm tiếp theo, do đó đòi hỏi phải đúng, toàn diện và đồng bộ để

tạo cơ sở cho việc tổ chức công tác sử dụng vốn kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Để đảm bảo yêu cầu của công tác lập kế hoạch, khi tiến hành thực hiện công ty cần

phải chú trọng một số vấn đề sau:

Xác định chính xác nhu cầu về vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng cho hoạt động sản

xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của công ty được tiến hành

thường xuyên liên tục không bị gián đoạn. Từ đó có biên pháp huy động vốn phù hợp

nhằm cung ứng vốn một cách đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa vốn gây lãng phí

vốn không cần thiết nhưng cũng đảm bảo không bị thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sảnxuất kinh doanh của công ty, đồng thời huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu.HUTrên cơ sở nhu cầu vốn đã lập, công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể về việcTẾhuy động vốn, bao gồm việc xác định khả năng vốn hiện có, số vốn còn thiếu để lựaN

Hchọn nguồn tài trợ thích hợp với chi phí về vốn là thấp nhất giúp cơng ty có một cơ cấuKIvốn linh hoạt và tối ưu. Để tăng nguồn tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Ccủa mình, cơng ty có thể thực hiện một số biện pháp sau:

Trước hết, trong q trình tìm nguồn tài trợ cơng ty cần khai thác triệt để mọiẠIHnguồn vốn của mình, phát huy tối đa nội lực vì nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệpĐln có chi phí sử dụng vốn thấp nhất nên mang lại hiệu quả cao nhất.GTrong quá trình huy động vốn, để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển thìNngồi các nguồn vốn ngắn hạn đòi hòi cơng ty phải quan tâm đến việc tìm nguồn tàiTRƯtrợ dài hạn, đây là nguồn vốn tài trợ ổn định và lâu dài đảm bảo cho sự phát triển vững

chắc của công ty. Sau khi lập kế hoạch huy động vốn, công ty cần chủ động trong việc

phân phối và sử dụng số vốn đã được tạo lập sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Công

ty cần căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và dự báo những biến động của thị trường để

đưa ra quyết định phân bổ vốn cả về mặt số lượng và thời gian, cụ thể cần dự trữ bao

nhiêu hàng tồn kho là hợp lý và hiệu quả... Đồng thời, cơng ty cần có sự phân bổ hợp

lý nguồn vốn dựa trên chiến lược phát triển. Từ kế hoạch tổng thể, công ty cần đưa ra

các kế hoạch chi tiết. Để làm được điều này đòi hỏi cơng ty phải dựa vào hoạt động

kinh doanh của những năm trước cũng như khả năng và tiềm lực của cơng ty trong

năm tiếp theo để có thể xây dựng một kế hoạch chi tiết, cụ thể và sát thực tế nhất.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên75Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaTóm lại, việc lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến

hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, việc

lập kế hoạch luôn là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với cơng tác quản lý tài chính

nói chung và cơng tác quản lý, sử dụng vốn nói riêng. Nếu làm tốt cơng tác này sẽ giúp

cơng ty có một cơ cấu vốn linh hoạt và hiệu quả, giúp lành mạnh hố tình hình tài chính

của cơng ty, góp phần quan trọng vào sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Công ty cần tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên; nâng

cao nghiệp vụ quản lý, trình độ của các cán bộ quản lý xí nghiệp. Cần xây dựng mơi

trường kinh doanh thích hợp, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân nhằm phát huy khảUnăng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho cơng ty. Thực hiện tốt chính sáchHkhen thưởng bằng vật chất đối với cán bộ cơng nhân viên đem lại lợi ích cho cơng ty.TẾYếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh,KIcao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhN

Hdo đó nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ quản lý là một biện pháp góp phần nâng

CCông ty cần tiến hành loại bỏ các chi phí bất hợp lý, hợp lệ trong q trìnhHsản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụngẠIđồng vốn.GĐĐa dạng hoá hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Để đaNdạng hoá hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời của đồngƯvốn, ngoài việc phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh thế mạnh của mình, cơng tyTRnên mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như: mở rộng liên doanh, liên kết với

các cơng ty có tiềm năng để tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư nhằm đạt được hiệu quả

sinh lời cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, cơng ty cần có kế

hoạch và tính tốn thận trọng, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, đầu tư vào những dự án

không hiệu quả.

Do đặc thù kinh doanh nên vốn lưu động chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu

vốn của công ty, trong đó phải kể đến là khoản mục các khoản phải thu và hàng tồn

kho, đây cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ứ đọng vốn. Vì vậy, để nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn thì buộc phải đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng

vốn lưu động.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên76Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaTăng cường cơng tác quản lý cơng nợ phải thu: Do thực hiện chính sách bán

hàng chậm trả nên các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng

vốn lưu động của công ty, vì vậy quản lý tốt các khoản phải thu là biện pháp hữu hiệu

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của cơng ty:

Cần có các ràng buộc chặt chẽ khi ký kết các hợp đồng mua bán: Cần quy định

rõ ràng thời gian và phương thức thanh tốn đồng thời ln giám sát chặt chẽ việc

khách hàng thực hiện những điều kiện trong hợp đồng. Bên cạnh đó cũng cần đề ra

những hình thức xử phạt nếu hợp đồng bị vi phạm để nâng cao trách nhiệm của các

bên khi tham gia hợp đồng; phải gắn trách nhiệm của khách hàng thông qua các hợpUđồng, thông qua các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng, các điều kiện giao nhận, điềuHkiện thanh tốn. Bên cạnh đó cần có những ràng buộc bán chậm trả để lành mạnh hoáTẾcác khoản nợ như: yêu cầu ký quỹ, bảo lãnh của Bên thứ ba (ngân hàng)... đồng thờiKIcó chính sách bán hàng phù hợp, hiệu quả.N

Hthường xuyên thu thập các thông tin về khách hàng thông qua nhiều kênh cung cấp để

CTrong công tác thu hồi nợ: Hàng tháng, công ty nên tiến hành theo dõi chi tiếtHcác khoản phải thu, lập bảng phân tích các khoản phải thu để nắm rõ về quy mơ, thờiẠIhạn thanh tốn của từng khoản nợ cũng như có những biện pháp khuyến khích kháchGĐhàng thanh tốn trước thời hạn bằng hình thức chiết khấu thanh tốn cũng là một biệnNpháp tích cực để thu hồi các khoản nợ. Cần phân loại các khoản nợ và thường xuyênƯđánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ đó.Thường xun làm tốt cơng tác theoTRdõi, rà sốt, đối chiếu thanh tốn cơng nợ để tránh bị chiếm dụng vốn, đồng thời đảm

bảo khả năng thanh tốn, có như vậy mới góp phần đẩy nhanh vòng quay vốn, tăng

hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên một cách hợp lý: Việc xác định

đúng đắn nhu cầu vốn lưu động thường xun sẽ giúp cơng ty có kế hoạch phân bổ, sử

dụng vốn lưu động phù hợp, chủ động trong kinh doanh, tránh được tình trạng thiếu

vốn trong kinh doanh, tránh để ứ đọng vốn, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn, để

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên77Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaBên cạnh việc lập kế hoạch nguồn vốn lưu động, công ty cũng phải tiến hành

kiểm tra và đánh giá nhu cầu vốn lưu động, từ đó có biện pháp chấn chỉnh công tác

quản lý vốn vượt so với kế hoạch để ngăn ngừa rủi ro do sử dụng vốn sai mục đích.

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định: Do đặc thù kinh doanh nên

vốn cố định chiếm tỷ trọng không cao trong tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

nhưng hiệu quả sử dụng vốn cố định cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh nói chung.

Cơng ty cần có kế hoạch theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định để đảm bảo

tài sản có hoạt động, được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.ULập kế hoạch đầu tư mua sắm, tăng giảm và khấu hao tài sản cố định hàng năm:HKế hoạch này phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư vào tài sản cố định, xác định danhTẾmục, số lượng, giá trị của từng loại tài sản cố định tăng, giảm trong năm; phân tích cụN

Hthể tài sản cố định do doanh nghiệp đầu tư và lựa chọn phương pháp khấu hao thíchKIhợp. Hướng đầu tư vào tài sản cố định đem lại hiệu quả cao nhằm phát huy hết hiệu

Csuất sử dụng tài sản cố định. Xác định loại tài sản cố định chủ sở hữu và tài sản cốTRƯNGĐẠIHđịnh thuê đối với các nhu cầu phát sinh trong thực tế.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên78Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER). Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử

dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

2. Cao Văn Kế, Hà Nội-2015, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của

doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ kinh tế

3. Bùi Thị Anh Trâm, 2013, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

4. PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, 2015, Giáo trình phân tích kinh doanh, NhàTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUxuất bản: Kinh Tế Đại học Quốc dânSVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×