Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO.

Tải bản đầy đủ - 0trang

STT

1Tên ngànhMã ngànhXây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác4290Chi tiết:(Chính)- Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng

- Xây dựng cơng trình cơng nghiệp

- Xây dựng cơng trình thủy lợi

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43293Chuẩn bị mặt bằng43124Xây dựng nhà các loại41005Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110uế2Chi tiết:tếH- Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp

- Thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng – công nghiệp

- Thẩm tra hồ sơ công trình dân dụng và cơng nghiệp

Phá dở7Lắp đặt hệ thống điện8Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộKinh64311

4321

4210Chi tiết: Xây dựng cơng trình đường bộcCho th máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình kháchọ97730Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét081011Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng466312Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933Đại102.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Tiến Bảo

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty là tổng hợp các bộ phận khác nhau,

được phân công nhiệm vụ và quyền hạn nhất định, được bố trí theo từng cấp nhằm

thực hiện chức năng quản lý của cơng ty.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD20KiPHỊNG

KINH

DOANHH

PHỊNG

MARcPHỊNG

KẾ

TỐNhọPHỊNG

THIẾT

KẾPHỊNG

TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNHnhtếPHĨ GIÁM ĐỐCuếGIÁM ĐỐCPHỊNG

KẾ

HOẠCHTHUẬTPHỊNG

TƯ VẤN

GIÁM

SÁT THI

CƠNGĐạiSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Cơng tySVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính Cơng ty TNHH Tiến Bảo)212.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban giám đốc và các phòng ban

- Giám đốc: là người quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh

doanh hàng ngày của Cơng ty, trực tiếp điều hành các phòng ban thơng qua các trưởng

phòng.

- Phó giám đốc: là người hỗ trợ cho giám đốc trong việc tham mưu, giám sát

công việc theo nội dung ủy quyền khi tổng giám đốc đi cơng tác.

1. Phòng Marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, là cầu

nối giữa khách hàng và cơng ty. Nhiệm vụ của phòng Marketing là nghiên cứu, tiếp thị

và thơng tin, tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lượcuếmarketing, cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường để hỗ trợ cho việc đánh giá, xây

dựng các chiến lược marketing ngắn, trung, dài hạn. Vai trò tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuậtHthi công cho chủ đầu tư, nhà thầu, đội thợ.tế2. Phòng Kinh doanh: lập kế hoạch kinh doanh, thu hồi công nợ, nghiên cứu , tậpnhhợp các thơng tin kinh tế tài chính của khách hàng ký kết hợp đồng để đề xuất các

phương án kinh doanh, tham mưu cho Phó giám đốc về chỉ đạo thi cơng cơng trình cóKihiệu quả. Quản lý chi phí vật tư, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng. Soạn thảo hợpcđồng kinh tế, hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng với khách hàng sau khi thực hiện

kết.họxong công trình, chịu trách nhiệm với Phó giám đốc, Giám đốc về cơng trình đã kýại3. Phòng Kế tốn: thực hiện nghĩa vụ kế tốn, quản lý tài chính theo quy định củaĐchuẩn mực và chế độ kế toán. Thực hiện cơng tác giám sát q trình sản xuất kinh

doanh về mặt tài chính. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ

thu nộp thanh tốn nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài

sản. Phân tích thơng tin, số liệu thanh toán, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải pháp

đầu tư, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

4. Phòng Thiết kế: Lập hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai giám sát về kỹ

thuật đối với các cơng trình, hạng mục cơng trình. Kiểm tra, xác nhận hồ sơ quản lý

chất lượng, hồ sơ hoàn cơng, hồ sơ thanh, quyết tốn ở tất cả các cơng trình lãnh đạo

cơng ty phê duyệt. Lập kế hoạch cung cấp vật tư, thiết bị thi công. Lập bản vẽ hồn

cơng, hồ sơ thanh tốn gian đoạn, hồ sơ quyết tốn hạng mục cơng trình.

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD225. Phòng Tổ chức – hành chính: xây dựng kế hoạch nhân sự theo yêu cầu kế hoạch

sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu nguồn

nhân lực, tham mưu ký kết hợp đồng lao động cho người lao động và tổ chức quản lý,

theo dõi việc thực hiện quy định của Luật lao động và quy định của Công ty.

6. Phòng Kế hoạch – kĩ thuật: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chiến lược, kế

hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trung và dài hạn. Đồng thời, tổ chức cơng tác

thống kê kế hoạch của Cơng ty.

7. Phòng Tư vấn giám sát thi công: Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tư

vấn giám sát và quản lý các dự án do Công ty trúng thầu. Tổ chức bộ phận giám sát thiuếcông gồm: Tham gia lập hồ sơ thầu, tổ chức mọi công việc về giám sát thi công khi đã

được trúng thầu các dự án đến kết thúc công tác giám sát thi công bàn giao hồ sơ vàHthanh lý hợp đồng với chủ đầu tư. Trưởng phòng hoặc người đại diện (do trưởngtếphòng ủy quyền) được quyền thay mặt phòng để tham dự và đóng góp ý kiến tại cácnhcuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề xuất và kiến nghị

những cơng việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư vấn giám sát thiKicơng.c2.1.4. Tình hình nguồn vốn tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến BảohọĐầu vào cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là nguyên, nhiên vật liệu,

thiết bị, máy móc, người lao động. Bên cạnh đó, một nguồn lực khơng thể thiếu chínhạilà vốn. Các doanh nghiệp cần có vốn để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy mócĐthiết bị, ngun liệu đầu vào, trả cơng cho người lao động và trang trải các khoản chi

phí khác. Vốn đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định.

Sử dụng có hiệu quả, bảo tồn và tăng trưởng nguồn vốn ln là mục tiêu mà công ty

hướng đến.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD23Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn của Cơng ty giai đoạn 2014-2016%Giá trị

(Tr.đồng)%Giá trị

(Tr.đồng)31.62010045.61610057.6161. Vốn cố định13.50842,7219.15942,0019.1592. Vốn lưu động18.11257,2826.45758,0012.32438,9616.6592. Vốn chủ sở hữu19.29661,0428.95736,52c1. Nợ phải trả100%Giá trị

(Tr.đồng)%12.00026,3133,255.65141,83--66,758.34546,0712.00045,3620.61935,794.33535,183.96023,7736.99764,219.66150,078.04027,7738.457(Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Tiến Bảo)Đạihọ63,48Giá trị

(Tr.đồng)44,26KiPhân theo nguồn hình thành%13.996nhPhân theo đặc điểmChênh lệch

Năm2015/Năm2014 Năm2016/Năm2015tếTổng nguồn vốnGiá trị

(Tr.đồng)Năm 2016uếChỉ tiêuNăm 2015HNăm 2014SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD24Nhận xét:

Qua bảng số liệu ta thấy, nguồn vốn của công ty tăng trưởng nhanh. Năm 2015

so với năm 2014 tăng lên 13.996 triệu đồng, tương ứng tăng 44,26%, năm 2016 so với

năm 2015 tăng 12.000 triệu đồng, tương ứng tăng 26,31%. Sự tăng lên về nguồn vốn

để đáp ứng nhu cầu về vốn của cơng ty có thể phân tích theo một số tiêu chí sau:

Phân theo đặc điểm nguồn vốn:

Phân theo đặc điểm, nguồn vốn được chia thành: vốn cố định và vốn lưu động.

Đối với công ty, vốn lưu động chiếm tỷ trọng khá lớn. Trong năm 2015, nguồn vốn

của cơng ty tăng lên 13.996 triệu đồng trong đó vốn lưu động tăng lên 8.345 triệuuếđồng, tương ứng tăng 46,07%; vốn cố định tăng lên 5.651 triệu đồng, tương ứng tăng

41,83% . Năm 2016, nguồn vốn tăng lên 12.000 triệu đồng và đó cũng là mức tăng lênHcủa vốn lưu động, tương ứng tăng 45,36%; vốn cố định không biến động. Như vậy, sựtếtăng lên của nguồn vốn chủ yếu là do sự tăng lên của vốn lưu động.nhPhân theo nguồn hình thànhTheo nguồn hình thành, tỷ trọng vốn chủ sở hữu ln chiếm trên 50% và có xuKihướng tăng lên qua ba năm. Năm 2014, tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm 61,04% trongctổng số nguồn vốn, năm 2015 tăng lên 63,48% và đến năm 2016 thì đạt 64,21%. Nhưhọvậy, có thể nói khả năng tự chủ về nguồn vốn kinh doanh của công ty là cao.

Từ đây, ta có thể thấy rằng, cơng ty có khả năng tự chủ về vốn cao và cần phảiạigiữ vững, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh. Đây là vấn đề khá quan trọngĐđể tạo nên sự trung thành của nhân viên đối với cơng ty. Bởi vì nguồn vốn lớn tương

đương với việc chi phí mà cơng ty bỏ ra cho các lao động lớn hơn, tương xứng hơn từ

đó có thể tạo nên lòng trung thành cao hơn từ phía người lao động đối với cơng ty.

1.1.5. Đặc điểm nguồn lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo

Nhận thức được nguồn nhân lực là nhân tố ưu tiên hàng đầu, là yếu tố then chốt

giúp cơng ty có thể hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong những năm vừa

qua cơng ty ln chú trọng công tác hoạch định, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

nhằm phục vụ một cách có hiệu quả nhất những nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Để thấy rõ hơn về tình hình sử dụng lao động của Công ty, ta xem xét qua bảng

số liệu sau:

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD25Bảng 2.2: Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2014 – 2016Số ngườiSố người%Số người%15410016710010668,8311971,264831,174828,74Lao động trực tiếp11172,08124Lao động gián tiếp4327,9243Đại học3422,08Cao đẳng – Trung cấp51Công nhân kỹ thuật30Lao động phổ thông39Tổng số lao độngNăm2015/Năm2014 Năm2016/Năm2015

Số người

%

Số người

%100138,4463,5912169,941312,2621,685230,06--48,3374,2512873,991311,7143,2325,754526,01--24,653520,963721,3912,9425,7133,125130,545531,79--47,8419,484023,954023,121033,33--25,324124,554123,7025,13--HcKi2. Theo tính chất lao độngnhNữ%1731. Phân theo giới tính

NamSo sánhNăm 2016tếChỉ tiêuNăm 2015uếNăm 2014Đạihọ3. Theo trình độ lao động(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính Cơng ty TNHH Tiến Bảo)SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD26Tình hình lao động của Cơng ty được thể hiện qua bảng trên. Dựa vào số liệu, ta

có thể nhận xét như sau:

 Xét theo giới tính

Số lao động nam tại Công ty chiếm số lượng nhiều hơn số lao động nữ. Cụ thể là

số lao động nam năm 2014 là 106 người, chiếm 68,83%; năm 2015 là 119 người,

chiếm 71,26%; năm 2016 là 121 người, chiếm 69,94%. Điều này đúng với thực tế

cơng ty khi ngành nghề kinh doanh chính của họ là thiết kế, xây dựng các cơng trình

cơng nghệ, dân dụng … công việc di chuyển vật liệu, thi cơng cơng trình đòi hỏi

những người cơng nhân có sức khỏe, sự dẻo dai, thể lực tốt và điều này thì lao độnguếnam đáp ứng tốt hơn các lao động nữ.H Xét theo tính chất cơng việc:Dựa vào tiêu chí này, người lao động của Cơng ty được phân thành 2 nhóm đó làtếlao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Do tính chất hoạt động của Cơng ty là xâynhdựng, thi cơng cơng trình nên số lượng lao động trực tiếp chiếm đại đa số trong tổng

số lao động của Công ty. Số liệu từ bảng 2.2 có thể cho ta thấy số lượng lao động trựcKitiếp có sự thay đổi qua các năm, theo thứ tự các năm 2014, 2015, 2016 là 72,08%,c74,25%, 73,99%. Về lao động gián tiếp, tuy có sự sụt giảm từ 27,92% năm 2014họxuống còn 25,75% năm 2015, nhưng lại tăng nhẹ từ 25,75% trong năm 2015 lên

26,01% trong năm 2016. Lý do của sự biến động cả về số lao động trực tiếp lẫn số laoạiđộng gián tiếp xuất phát từ nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, mởĐrộng các ngành nghề kinh doanh trong các thời điểm khác nhau, phù hợp với điều kiện

kinh tế của Cơng ty ở thời điểm đó.

 Xét theo trình độ lao động:

Qua bảng 2.2 ta thấy người lao động trình độ cao đẳng – trung cấp chiếm tỷ trọng

lớn trong tổng số lao động của công ty qua 3 năm 2014 – 2016, cụ thể là 33,12%,

30,54% và 31,79%. Bên cạnh đó, số cơng nhân kỹ thuật và lao động phổ thông cũng

chiếm một tỷ trọng không nhỏ khi tỷ trọng thành phần này đứng ở vị trí thứ hai, điều

này phù hợp với tính chất cơng việc đặt ra. Hai lực lượng lao động này chủ yếu làmSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD27việc tại các nơi cơng trình đang thi cơng. Hầu hết các nhân viên có trình độ đại học,

cao đẳng được bố trí vào bộ máy quản lý của công ty hoặc làm việc ở tổ thiết kế.

Qua phân tích bảng số liệu, có thể thấy Công ty đã và đang quan tâm, chú trọng

đến công tác quản lý, khai thác nguồn nhân lực của mình, sắp xếp và bố trí một cách

hợp lý nguồn lao động tại Cơng ty. Thực sự, đây chính là một dấu hiệu tốt bởi vấn đề

này tác động không nhỏ đến việc tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1.6.Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữuĐạihọcKinhtếHuếhạn Tiến BảoSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD28Bảng 2.3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Bảo giai đoạn 2014 - 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2015Năm 201651.293901023. Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ46.19951.1904. Giá vốn hàng bán31.15634.4515. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ15.043

9577. Chi phí tài chính877+/-2016/2015

%+/-%10,8110.639.20,741741213,837169,9261.7574.99010,8010.56720,6442.3473.29410,577.89622,9216.73919.410.1.69611,282.67115,961.2092.02125126,3281267,16901.142232,6424126,837086746510,12(33)(4,75)8. Chi phí bán hàng2.117.nh6. Doanh thu hoạt động tài chính2015/2014

5.003tế2. Các khoản giảm trừ doanh thu61.932H46.2901. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụuếNăm 2014Chỉ tiêu2.049.2.780(67.)(3,22)73135,679. Chi phí quản lý doanh nghiệp2.420.3.2593.615839.34,6835510,0910. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh10.58511.73913.8941.15310,902.15518,3663123.746095,12(48)(39,51)344236823,85(5)(13,96)29813852178,26(43)(52,78)10.61511.82013.4321.20511,361.61213,642.1082.2362.5791276,0634315,378.5069.58410.8531.07812,671.26813,23Trong đó: Chi phí lãi vay12. Chi phí khác

14. Lợi nhuận trước thuếĐ15. Chi phí thu nhập doanh nghiệp hiện hànhại13. Lợi nhuận khác17. Lợi nhuận sau TNDNc

họ11. Thu nhập khácKi643(Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Tiến Bảo)SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD29Nhìn chung, lợi nhuận của Cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 tăng dần qua các năm.

Điều này chứng tỏ công ty hoạt động khá hiệu quả trong thời gian vừa qua. Kết quả

này góp phần ổn định vị trí cơng tác cũng như thu nhập của nhân viên trong công ty.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chỉ tiêu giá vốn hàng bán

biến động tăng qua các năm. Năm 2014, giá vốn hàng bán là 31.156 triệu đồng, đến

năm 2015 đạt giá trị 34.451 triệu đồng, đã tăng lên hơn 3.294 triệu đồng tương ứng

tăng 10,57%. Sang năm 2016, giá vốn hàng bán lại tiếp tục tăng , đạt 42.347 triệu đồng

tức là tăng gần 8.000 triệu đồng hay tăng gần 23%. Giá vốn hàng bán biến động theo

xu hướng tăng lên làm cho tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm 2014uếvà năm 2015 lần lượt đạt 68% và 70% đến năm 2016 thì tỷ lệ này đã tăng lên hơn

thì giá vốn hàng bán chiếm một phần rất lớn.H71%. Điều này chứng tỏ trong số doanh thu thu được chưa kể đến các loại chi phí kháctếSong song với sự tăng lên về doanh thu là sự tăng lên về các loại chi phí. Cụ thểnhnăm 2015, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt 5.308 triệu đồng, so với năm

2014 đã tăng lên 770 triệu đồng tương ứng tăng 31,46%. Năm 2016 chi phí này tiếpKitục tăng và đạt giá trị 6.395 triệu đồng, đã tăng so với năm 2015 là 1.086 triệu đồngctương ứng tăng hơn 45%. Mức tăng năm 2016 cao hơn mức tăng năm 2015 là phù hợphọvới mức tăng doanh thu và giá vốn hàng bán đã được phân tích như trên. Đến đây có

thể kết luận năm 2016 cơng ty kinh doanh có hiệu quả hơn so với năm 2015.ạiĐối với hoạt động tài chính thì doanh thu từ hoạt động này cũng có sự biến độngĐtương đối qua 3 năm. Năm 2014, doanh thu hoạt động tài chính là 957 triệu đồng thì

năm 2015 tăng lên và đạt giá trị 1.209 triệu đồng tương ứng tăng 251 triệu đồng. Sang

năm 2016, doanh thu từ hoạt động này tăng so với năm 2015 và đạt giá trị 2.021 triệu

đồng tương ứng tăng 812 triệu đồng. Thu nhập từ hoạt động tài chính của cơng ty chủ

yếu từ lãi tiền gửi, chiết khấu thanh tốn…

Tóm lại, qua 3 năm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khá tốt

thể hiện ở lợi nhuận sau thuế ngày càng tăng lên mặc dù xét về doanh thu thuần tăng

nhưng tổng thể chi phí cũng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Điều này

chứng tỏ những nỗ lực trong việc cải thiện, phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×