Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. Trình tự các bước làm việc

Hình 4. Trình tự các bước làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngBước 5: Bố trí thử phương án ban đầu và đánh giá hiệu quả về mặt thời gian

trong trường hợp thiết kế bố trí dây chuyền sản xuất mới. Đối với các doanh nghiệp

đang hoạt động dây chuyền thiết bị đã được bố trí thì tiến hành đánh giá hiệu quả về

mặt thời gian.

Do mục đích của cân bằng dây chuyền là làm sao để giảm hết nhất có thể về

thời gian ngừng của máy hoặc nơi làm việc nên tỉ lệ % thời gian chờ trong tổng thời

gian hoạt động của mỗi phương án bố trí là rất quan trọng.

Thời gian ngừng máy tại một nơi làm việc là :uếThời gian ngừng máy tại một nơi làm việc bằng thời gian chu kỳ trừ cho thờiHgian sử dụng tại nơi làm việc.tếThời gian ngừng máy của tất cả các dây chuyền bằng tổng thời gian ngừng máy

tại các nơi làm việc.nhTỉ lệ thời gian ngừng máy của cả dây chuyền là tỉ số giữa tổng thời gian ngừngKimáy và thời gian sẵn có, được xác định theo cơng thức sau:

(Tổng thời gian ngừng máy)

x 100

Mmin x CTKHcTỷ lệ thời gian ngừng máy =EAEhọAHiệu quả dây chuyền được xác định bằng 100% trừ đi tỷ lệ thời gian ngừngạimáy hoặc bằng thời gian làm việc chia cho thời gian sẵn có.ĐBước 6: Cải tiến phương án đã bố trí để tìm phương án tốt hơn. Để cải tiến có

thể áp dụng ngun tắc “ Bố trí theo thời gian hồn thành dài nhất ” như sau:

-Ưu tiên bố trí có số công việc dài nhất trước nhưng lưu ý phải đảm bảo u

cầu cơng việc trước nó.-Tính số thời gian còn lại của các nơi làm việc đó.-Nếu điều kiện cho phép có thể bố trí ghép thêm cơng việc dài nhất tiếp theo.-Tiếp tục cho đến hết.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 13Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngBước 7: Đánh giá hiệu quả của cách bố trí mới so sánh với các cách trước.

Cách bố trí theo nguyên tắc trực quan thử đúng sai không cho ra những giải

pháp tối ưu nhất có thể hoặc cân đối hồn tồn hệ thống dây chuyền, nhưng chúng

hình thành những hướng dẫn đưa ra những giải pháp khả thi, hợp lý vừa tiết kiệm thời

gian trong thiết kế, vừa giảm thời gian chờ đợi giữa các bộ phận sản xuất. Từ nhiều

phương án đưa ra sẽ tiếp cận dẫn đến giải pháp thỏa mãn những yêu cầu đặt ra. Cách

tiếp cận là cách tiếp cận theo tiệm cận dẫn đến sự cân đối.

Ví dụ: Công ty Cổ phần May và Thương Mai Gio Linh có kế hoạch sản xuấtuếmỗi ngày 200 cái quần, và mỗi ngày làm việc 8 tiếng. Phân bố thời gian cho 11 côngHviệc để may cái quần được cho trong bảng.

Thời gian hồn thành,tếCơng việc

ACơng việc trước đónhgiây

40-55-75-40A30A, BF35BG45D, EH70FI15G, HJ65IK40C, JKiBDĐạiEhọcC510

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 14Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũngu cầu bố trí cơng việc cho các nơi làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

Bước 1: Xác định các bước công việc và thời gian thực hiện. Bước này đã cho

trong bảng

Bước 2: Xác định thời gian chu kỳ

CTKH =8x3600

200 =144 giây

AEAạihọcKinhtếHuếBước 3: Xác định trình tự các bước cơng việcĐHình 5. xác định các bước làm việc trong ví dụBước 4: Xác định số nơi làm việc tối thiểu cần thiết

510

Nmin= 144 = 3,54

Như vậy số nơi làm việc tối thiểu là 4 nơi

Bước 5: Bố trí thử phương án ban đầu và đánh giá hiệu quả về mặt thời gian

Có 2 quy tắc có thể áp dụng: Quy tắc chọn cơng việc có thời gian dài nhất

trước và quay tắc chọn cơng việc có nhiều công việc khác tiếp theo sau nhiều nhất

đứng trước.

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 15Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũnga. Chọn cơng việc có thời gian thực hiện dài nhất trước, ta thấy có 3 cơng việc

A, B, C có thể được bố trí trước, xếp cơng việc C đầu tiên (75 giây), rồi đến H

(70 giây)… Ta có bảng sau:

Bảng 1. Bảng sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cơng việc

Thời gian hồnviệcthành, giâyThời gian ngừngTrạm làm việc75691H70741J659B5589G4544A40D401043K40643F35293E301144994nhtếH1ạihọc4ĐIuếCKiCơng152

2

2Tính hiệu quả sử dụng thời gian

Thời gian chu kỳ thiết kế: 144

Thời gian chu kỳ thực hiện: 210

Hiệu quả sử dụng thời gian theo kế hoạch (min): 510/(144*4) = 88,5%

Hiệu quả sử dụng thời gian theo thực tế (max): 510/(210*4) = 60,7%

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. Trình tự các bước làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×