Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng1.2. Xử lý giải thuật sửa dây chuyền

Input: TenCongViec, ThoiGianHoanThanh, DayChuy_ID, ThuTu_ID.

Output: Thông tin đã được sửa sẽ Hiển thị dưới Datagridview, được lưu lại trong bảngĐạihọcKinhtếHuếCHITIETDAYCHUYENHình 21. Giải thuật sửa dây chuyềnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 45Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng1.3 Xử lý giải thuật xóa dây chuyền

Input: IDĐạihọcKinhtếHuếOutput: ID trong bảng CHITIETDAYCHUYEN đã được xóa.Hình 22. Giải thuật xóa dây chuyềnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 46Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng1.4. Xử lý giải thuật bố trí

Input: DayChuyen_ID

Output: Hiển thị những số liệu được tính tốn về hiệu quả sẽ được hiển thị trênĐạihọcKinhtếHuếTextbox, Datagridview.Hình 23. Giải thuật bố trí dây chuyềnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 47Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng2. Thiết kế giao diệnĐạihọcKinhtếHuế2.1. Giao diện chínhHình 24. Giao diện chính của phần mềm

Chức năng: Hiển thị giao diện chính của phần mềm.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 48Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng2.2. Các menu chức nănghọcKinhtếHuế2.2.1 Quản lý dây chuyềnạiHình 25. Menu chức năng quản lý dây chuyềnĐChức năng: Hiển thị các chức năng thông tin dây chuyền và chi tiết dây chuyền.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 49Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngHuế2.2.2. Quản lý cơng đoạn và kế hoạchtếHình 26.Menu chức năng quản lý công đoạn và kế hoạchnhChức năng: Hiển thị các chức năng kế hoạch sản xuất, công đoạn sản xuất, thứ tựĐạihọc2.2.3. Bố trí cơng việcKicơng đoạnHình 27.Menu chức năng quản lý bố trí cơng việc

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 50Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngChức năng: Hiển thị các chức năng bố trí cơng việc theo cơng việc có TGHT nhiều

nhất và theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau.

2.3. Các form trong chương trìnhtếHuế2.3.1. Form đăng nhậpnhHình 28. Form đăng nhập

Chức năng: Form này dùng để đăng nhập vào trang quản lý phần mềm hỗ trợ ra quyếtKiđịnh cân bằng dây chuyền sản xuất. Bao gồm tên đăng nhập (admin) và mật khẩu(123)Đạihọc2.3.2. Form thông tin dây chuyềnHình 29. Form thơng tin dây chuyền

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 51Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngChức năng: Cập nhật thêm, sửa, xóa dây chuyền. Người dùng nhập tên dây chuyền

vào rồi bấm vào button thêm phần mềm sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, mã dây

chuyền sẽ tăng tự động. Thao tác sửa và xóa thì phải xác định được mã dây chuyền

nào muốn thao tác.ĐạihọcKinhtếHuế2.3.3. Form chi tiết dây chuyềnHình 30. Form chi tiết dây chuyềnChức năng: Cập nhật tồn bộ thơng tin chi tiết của dây chuyền bao gồm tên dây

chuyền, thời gian hoàn thành, thứ tự công việc trong dây chuyền. Mọi thao tác trên

điều lưu vào cơ sở dữ liệu.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 52Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngĐạihọcKinhtếHuế2.3.4. Form kế hoạch sản xuấtHình 31. Form kế hoạch sản xuấtChức năng: Cập nhật mọi kế hoạch sản xuất trong cơ sở dữ liệu bao gồm đầu ra dự

kiến, thời gian làm việc trong ngày nhờ đó ta có thể xác định được chu kỳ thực hiện

công việc trong mỗi dây chuyền.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 53Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngHình 32. Form công đoạnĐạihọcKinhtếHuế2.3.5. Form công đoạn sản xuấtChức năng: Thiết lập công đoạn trong mỗi dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp

để phục vụ cho bố trí cơng việc.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 54Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngĐạihọcKinhtếHuế2.3.6. Form thứ tự cơng việcHình 33. Form thứ tự cơng việcChức năng: Cập nhật, sắp xếp thứ tự công việc của dây chuyềnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×