Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũngmột cơng đoạn vì vậy ta bố trí cơng việc nào có nhiều cơng việc theo sau sắp xếp đứng

trước và các công việc tương ứng được sắp xếp giảm dần.

Mỗi dây chuyền sản xuất thì áp dụng các cách bố trí khác nhau để cho ra hiệu

quả khác nhau xem cách bố trí nào hiệu quả nhất để người quản trị có thể đưa ra quyết

định đúng đắn.

Chương trình cho phép nhập thứ tự các công đoạn, kế hoạch sản xuất dự kiến

ban đầu, thứ tự các công việc, dây chuyền và thời gian hồn thành của mỗi cơng

việc.Sau đó chọn cách bố trí trong một hai cách trên hệ thống sẽ xử lý số liệu, số liệuuếđược hiển thị ra ở Datagridview và Textbox giúp người quản trị có thể xác định những

chỉ số đồng thời so sánh thử những con số ấy xem cách bố trí nào hiệu quả nhất tối ưuHhóa thời gian nghỉ của cơng nhân. Rồi ra quyết định chọn cách bố trí nào để áp dụngtếcho dây chuyền đó.nh2. Phân tích hệ thốngKiPhân tích hệ thống về chức năng nhằm xác định một cách chính xác và cụ thể

các chức năng chính của hệ thống thông tin. Trong giai đoạn này cần phải xác định rõhọcràng những gì mà hệ thống cần phải thực hiện.ại2.1 . Sơ đồ phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram)ĐMơ hình phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram) là công cụ

biểu diễn việc phân rã có thứ bậc đơn giản các cơng việc cần thực hiện. Mỗi công việc

được chia ra làm các công việc con, số mức chia ra phụ thuộc kích cỡ và độ phức tạp

của hệ thống.

Với mơ tả bài tốn trên, tôi xây dựng sơ đồ chức năng kinh doanh với các chức

năng chính:

- Quản lý cơng đoạn: Người dùng có thể cài đặt các cơng đoạn làm việc theo

một trình tự nào đó của các cơng việc, các cách bố trí sẽ phụ thuộc vào các cơng đoạnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 29Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũngmà người dùng đặt ra, các cơng đoạn thì sẽ có nhiều cơng việc hoặc một số ít cơng

việc theo sau.

- Quản lý kế hoạch sản xuất đặt ra: Người dùng đặt ra một tiêu chí nhất định

nào đó trong một dây chuyền sản xuất để có thể so sánh tính hiệu quả của đầu ra dự

kiến của số sản phẩm sản xuất trong mỗi dây chuyền theo một thời gian làm việc nhất

định.

- Quản lý dây chuyền sản xuất: Người dùng quản lý từng dây chuyền sản xuất,

có thể xem thơng tin chi tiết của từng dây chuyền về tên công việc, thời gian hoànuếthành, thứ tự dây chuyền thời gian ngừng, trạm làm việc của từng cơng việc.H- Bố trí các cơng việc: Ở đây có 2 cách bố trí cơng việc đó là bố trí cơng việc

theo thời gian hồn thành dài nhất và theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau,tếkhi người dùng chọn một cách bố trí nào đó, trên 2 cách bố trí này thì nó sẽ hiển thịnhthơng tin xử lý số liệu theo từng dây chuyền mà người dùng chọn như: thời gian chu

kỳ tối thiểu công việc dài nhất, chu kỳ kế hoạch, tổng thời gian thực hiện công việc, sốKinơi làm việc tối thiểu. Hiệu quả sử dụng thời gian được phân tích từ số liệu trên: thờicgian chu kỳ thiết kế, thời gian chu kỳ thực hiện, hiệu quả sử dụng thời gian theo kếhọhoạch, hiệu quả sử dụng thời gian theo thực tế và số sản phẩm tối đa có thể đạt đượcĐạivới cách bố trí tương ứng này.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 30GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngĐạihọcKinhtếHuếKhóa luận tốt nghiệpHình 11. Sơ đồ chức năng kinh doanh BFDNgoài ra phần mềm đều có đầy đủ các chức năng thêm, sửa, xóa dây chuyền,

chi tiết dây chuyền, thứ tự cơng việc, lưu lại số liệu bố trí cơng việc vào trong cơ sở dữ

liệu khi đã được bố trí xong.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 31Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũnguế2.2 . Sơ đồ ngữ cảnh (CD - Context Diagram)HHình 12. Sơ đồ ngữ cảnhtếNgười quản trị đưa ra thông tin quyết định vào hệ thống sẽ xử lý phân tích, sau

đó hệ thống sẽ truy vấn ra các kết quả giúp người quản trị có thể đưa ra quyết định củanhmình, hệ thống cũng hỗ trợ người quản trị xem và cập nhật thơng tin dây chuyền, bố tríKidây chuyền một cách hợp lý, hệ thống sẽ đưa ra các quyết định giúp đáp ứng nhữngcyêu cầu của người quản trị đưa ra.họ2.3 . Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram)ại2.3.1 Sơ đồ DFD mức 0ĐSơ đồ DFD mức 0 bao gồm Người quản trị là người trực tiếp truy vấn vào hệ

thống, có các kho dữ liệu sau: Công đoạn ( thứ tự công đoạn, công đoạn trước, công

đoạn sau ), Kế hoạch sản xuất ( đầu ra dự kiến, thời gian làm việc trong ngày ), Dây

chuyền sản xuất ( tên dây chuyền, tên công việc, thời gian hoàn thành, thời gian

ngừng, trạm làm việc ), Bố trí cơng việc ( tên dây chuyền, chu kỳ kế hoạch, số nơi làm

việc tối thiểu, hiệu quả sử dụng thời gian…)SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 32GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngKinhtếHuếKhóa luận tốt nghiệpĐạihọcHình 13. Sơ đồ DFD mức 0SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 33Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngĐạihọcKinhtếHuế2.3.2 Sơ đồ phân rã chức năng 1.0Hình 14. Sơ đồ phân rã chức năng 1.0Sơ đồ phân rã chức năng 1.0 (Hình 14) là sơ đồ phân rã chức năng Quản lý các

công đoạn được chia thành các chức năng nhỏ:Thêm, Sửa, Hiển thị các công đoạn.

Người quản trị thực hiện các chức năng trên nhằm quản lý các công đoạn nhằm bố trí

cơng việc trong cân bằng dây chuyền sản xuất.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũnghọcKinhtếHuế2.3.3 Sơ đồ phân rã chức năng 2.0ĐạiHình 15. Sơ đồ phân rã chức năng 2.0Sơ đồ phân rã chức năng 2.0 (Hình 15) là sơ đồ phân rã chức năng quản lý kế

hoạch sản xuất gồm 3 chức năng đó là Thêm, Câp nhật, Xóa. Người quản trị sẽ thao

tác và đưa ra những kế hoạch chỉ tiêu chi tiết.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 35Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngnhtếHuế2.3.4 Sơ đồ phân rã chức năng 3.0KiHình 16. Sơ đồ phân rã chức năng 3.0

Sơ đồ phân rã chức năng 3.0 (Hình 16) là sơ đồ phân rã chức năng Quản lý dâyhọcchuyền sản xuất, đây là chức năng khá quan trọng của phần mềm vì nó sẽ cung cấp

đầy đủ thông tin của dây chuyền để phục vụ việc bố trí cơng việc. Có 2 chức năngĐạichính đó là Cập nhật dây chuyền sản xuất, xử lý thông tin dây chuyền sản xuất.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 36Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngHuế2.3.5 Sơ đồ phân rã chức năng 4.0tếHình 17. Sơ đồ phân rã chức năng 4.0

Sơ đồ phân rã chức năng 4.0 (Hình 17) là sơ đồ phân rã chức năng về Bố trí cácnhcơng việc cho hợp lý theo từng chi tiết công việc mà dây chuyền đưa ra. Bao gồm 2Kicách bố trí đó là Bố trí thời gian hồn thành cơng việc dài nhất và Bố trí theo cơng việc

có nhiều cơng việc khác theo sau. Người quản trị sẽ lấy thông tin từ dây chuyền sau đóhọcchạy 2 cách bố trí , phần mềm sẽ xử lý và đưa ra những con số, người quản trị phải đối

chiếu những con số xem cách nào là bố trí hợp lý nhất phù hợp với dây chuyền đó vàĐạiđưa ra quyết định của họ.2.3.6 Sơ đồ Thực thể - mối quan hệ ERD

Sơ đồ Thực thể - mối quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa các tập thực thể trong

hệ thống. Trong đó một người quản trị là đưa ra quyết định để giải quyết bài toán cân

bằng dây chuyền sản xuất trong công ty.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 37GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngtếHuếKhóa luận tốt nghiệpnhHình 18. Sơ đồ thực thể mối quan hệKi3. Mô tả thực thể và quan hệ giữa các thực thểc3.1 . KEHOACHSANXUAThọLà một thực thể đặt trưng cho kế hoạch sản xuất trong một dây chuyền nào đó

và nó liên kết với thực thể DAYCHUYEN thơng qua thuộc tính khóa DayChuyen_ID.ạiMỗi dây chuyền có một kế hoạch sản xuất và mỗi kế hoạch sản xuất lại có nhiều dâyĐchuyền khác nhau.Các thuộc tính:

- MaKeHoachSanXuat: Mã kế hoạch sản xuất trên mỗi kế hoạch sản xuất dùng

đề phân biệt.

- DayChuyen_ID: Mã dây chuyền trong mỗi mã kế hoạch

- DauRaDuKien: Đầu ra dự kiến trong mỗi kế hoạch

-ThoiGianLamViecTrongNgay: Thời gian làm việc trong ngàySVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 38Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng3.2 . DAYCHUYEN

Là một thực thể đặt trưng cho mỗi dây chuyền, nó liên kết với thực thể

THUTUCONGVIEC thơng qua thực thể CHITIETDAYCHUYEN.Mỗi dây chuyền có

nhiều thứ tự cơng việc và mỗi thứ tự cơng việc có nhiều dây chuyền khác nhau.

Các thuộc tính:

- DayChuyen_ID: Mã dây chuyền dùng để phân biệt mỗi dây chuyền

- TenDayChuyen: Tên dây chuyền của mỗi dây chuyềnuế3.3 . THUTUCONGVIECHLà một thực thể đặt trưng cho thứ tự công việc của mỗi công việc trong mỗi dây

chuyền,liên kết với thực thể CONGDOAN thông qua thuộc tính khóa ThuTuID. Mỗitếthứ tự cơng việc có nhiều cơng đoạn khác nhau.nhCác thuộc tính:Ki- ThuTuID: Mã thứ tự dùng để xác định thứ tự trong mỗi công việchọc- TenCongViec: Tên công việc

3.4 . CONGDOANạiLà một thực thể đặt trưng cho mỗi công đoạn trong dây chuyền sản xuất.ĐCác thuộc tính:- ID: Mã định danh dùng để xác định mỗi công đoạn

- ThuTuID: Mã thứ tự trong mỗi công đoạn

- CongDoanTruoc: Các công đoạn trước

- CongDoanSau: Các công đoạn sauSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×