Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

Lớp QuanThe:Bước 1: Khai báo một mảng quần thể kiểu DuongDi. Khởi tạo quần thể có

kích thước l cho trước, chứa l đường đi.

Bước 2:

- Tạo method lấy đường đi tại một vị trí cụ thể trong mảng quanthe.

- Tạo method lưu đường đi tại một vị trí cụ thể .

- Tạo method tìm đường đi ngắn nhất trong lớp quần thể, được đánh giá lựa

chọn dựa trên độ thích nghi.Lớp ThuatToanDiTruyen:TẾvà đưa ra đường đi ngắn nhất trong 5 đường nhóm đó.HUBước 1: Tạo method ChonLoc, nhóm 5 đường đi ngẫu nhiên trong quần thểN

HBước 2: Tạo method GhepLai, lấy chu tình Cha Mẹ được chọn ra bằngKIghép chọn lọc để tạo chu trình con. Chu trình con được tạo ra bằng cách lấy một

Cđiểm ngẫu nhiên vitri, gán các giá trị trong đường đi cha trong khoảng vitri 0 đếnHvitri, và gán các giá trị của đường đi cha mẹ chưa có trong duongdi con trongẠIkhoảng còn lại.ĐBước 3: Tạo method DotBien, trong khoảng từ i = 1 đến n-1 của đường đi,NGlấy một số ngẫu nhiên kiểu double trong khoảng từ 0 đến 1 nếu số đó lớn hơn tỉ lệƯđột biến, thì lấy một điểm ngẫu nhiên j trong khoảng từ 1 đến n-1, tiến hành đổi giáTRtrị tại 2 vị trí i,j cho nhau.

Bước 4: Tạo method TienHoaQuanThe để tiến hóa đưa ra quần thể mới,

trong quanthemoi với kích thước cho trước, có phần tử đầu tiên là đường đi ngắn

nhất của quần thể hiện tại, và các phần tử tiếp theo được tạo ra bằng cách chọn lọc

và lai các đường đi để đưa ra đường đi mới. Tiếp theo là đột biến từng đường đi

trong quần thể và đưa ra quanthemoi.SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 33GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệpH

CKIN

HTẾHU2.3. Sơ đồ lớpẠIHình 2. 1: Sơ đồ các lớp cho thuật tốn di truyềnĐ2.4. Xây dựng chương trìnhNGNgơn ngữ xây dựng chương trình bằng C# cụ thể là Winform C# dùng dểƯđưa ra kết quả chu trình ngắn nhất mà người giao hàng (shipper) sẽ thực hiện, baoTRgồm các bước xây dựng như sau:

- Xây dựng lớp biểu diễn đường đi.

- Xây dựng lớp biểu diễn quần thể.

- Cài đặt Thuật toán di truyền.

- Cài đặt Winform C# gồm Form1 là tìm kiếm đường đi và Form 2 là hiển

thị danh sách địa điểm được đánh số.

- Cài đặt hàm Main.SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 34GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

2.4.1 Lớp DuongDipublic class DuongDi

{

public

public

double

double

publicstatic int[,] matranKC;

int[] duong;

khoangcach;

dothichnghi;

static Random rd = new Random();TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU// Tạo một ma trận khoảng cách giữa các thành phố

public static void taoMatranKC(string urlFile)

{

StreamReader file = new StreamReader(urlFile);

string dls = file.ReadToEnd();

file.Close();

string[] tach = dls.Split('\n');

int[,] duLieu = new int[tach.Length,

tach.Length];

for (int i = 0; i < tach.Length; i++)

{

string[] tach2 = tach[i].Split(' ');

if (tach2.Length != tach.Length)

{

return;

}

else

{

for (int j = 0; j < tach2.Length; j++)

{

try

{

duLieu[i, j] = Convert.ToInt32(tach2[j]);

}

catchSVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 35GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

{

return;

}

}

}

}

matranKC = duLieu;TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU}

// Khởi tạo đường đi

public DuongDi(int stp)

{

duong = new int[stp];

khoangcach = 0;

dothichnghi = 0;

}

// Tính độ dài đường đi

public int DoDaiDuongDi()

{

return duong.Count();

}

//Gán giá trị tại một ví trí nhất định trong đường đi

public void SetDiaDiem(int vitri, int giatri)

{

duong.SetValue(giatri, vitri);

dothichnghi = 0;

khoangcach = 0;

}

//Đưa ra thành phố tại vị trí

public int GetDiaDiem(int vitri)

{

return duong[vitri]; // dùng để đưa ra giá trị sd

trong lai ghép

}

//Kiểm tra một thành phố đã tồn tại trong đường đi

hay chưa

public bool ChuaDiaDiem(int giatri)

{SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 36GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệpBoolean kq = duong.Contains(giatri);

return kq;

}

// Đưa ra vị trí của thành phố bắt đầu trong mảng

đường điĐẠIH

CKIN

HTẾHU//bằng giá trị của người dùng nhập trừ cho 1

public static int DiemBatDau(int dd)

{

return (dd);

}

//Mảng đường đi sẽ chứa các thành phố từ 1 đến n

public void TaoDuongDi(int diemdau)

{

for (int i = 1; i <= duong.Count(); i++)

{

duong[i - 1] = i;

}

shuffeDuongDi();

SetDiemBatDau(diemdau);

}TRƯNG// gán điểm bắt đầu vào đầu mảng

public void SetDiemBatDau(int diemdau)

{

for (int i = 0; i < duong.Count(); i++)

{

if (duong[i] == diemdau)

{

duong[i] = duong[0];

duong[0] = diemdau;

break;

}

}

}

//Xáo trộn vị trí các thành phố trong đường đi một

cách ngẫu nhiênSVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 37GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệpTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUpublic void shuffeDuongDi()

{

for (int i = 0; i < duong.Count(); i++)

{

int item1 = rd.Next(0, duong.Count() - 1);

int item2 = rd.Next(0, duong.Count() - 1);

var tp1 = duong[item1];

var tp2 = duong[item2];

duong[item1] = tp2;

duong[item2] = tp1;

}

}

public double TinhDoThichNghi()

{

dothichnghi = 0;

dothichnghi = 1 / TinhKhoangCach();

return dothichnghi;

}

public double TinhKhoangCach()

{

khoangcach = 0;

for (int i = 0; i < duong.Count() - 1; i++)

{

int tp1 = duong[i] - 1;

int tp2 = duong[i + 1] - 1;

khoangcach += matranKC[tp1, tp2];

}

khoangcach += matranKC[duong[duong.Count() - 1] 1, duong[0] - 1];

return khoangcach;

}

public override string ToString()

{

string hienthi = "";

for (int i = 0; i < duong.Count(); i++)

{

hienthi += (duong[i]).ToString() + " - ";SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 38GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp}

hienthi += (duong[0]).ToString();

return hienthi;

}

}

}

2.4.2. Lớp QuanTheTẾHUpublic class QuanThe

{

public DuongDi[] quanthe;

int n;ƯthểNGĐẠIH

CKIN

Hpublic int KichThuocQuanthe()

{

return quanthe.Length;

}

//Lưu đường đi tại một vị trí trong mảng quần thể

public void LuuDuongDi(int i, DuongDi duongdi)

{

quanthe[i] = duongdi;

}

//Lấy đường đi tại một vị trí cụ thể trong mảng quânTRpublic DuongDi LayDuongDi(int vitri)

{

return quanthe[vitri];

}

public QuanThe(int kichthuoc, Boolean khoitao, int

sotpnhap, int tpbd)

{

quanthe = new DuongDi[kichthuoc];

n = 0;

if (khoitao == true)

{

while (n < quanthe.Count())SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 39GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

{DuongDi newduongdi = new

DuongDi(sotpnhap);

newduongdi.TaoDuongDi(tpbd);

LuuDuongDi(n, newduongdi);

n++;

}

}TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU}

//Tìm đường đi ngắn nhất trong quần thể

public DuongDi LayDuongDiNganNhat()

{

DuongDi duongdibest = quanthe[0];

for (int i = 1; i < quanthe.Count(); i++)

{

if (duongdibest.TinhDoThichNghi() <

quanthe[i].TinhDoThichNghi())

{

duongdibest = quanthe[i];

}

}

return duongdibest;

}

public DuongDi DuongDi

{

get

{

throw new System.NotImplementedException();

}

set

{

}

}

}

}SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 40GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp2.4.3 Lớp ThuatToanDiTruyenTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUpublic class ThuatToanDitruyen

{

private static int diemdau;

private static int diemcuoi;

static Random r = new Random();

private static double tiledotbien = 0.01;

static int tp;

public QuanThe QuanThe

{

get

{

throw new System.NotImplementedException();

}

set

{

}

}

private static DuongDi ChonLoc(QuanThe qthe)

{

//nhóm 5 đường đi ngẫu nhiên trong quần thể và

tìm ra đường đi ngắn nhất

QuanThe nhomquanthe = new QuanThe(5, false,

diemcuoi, diemdau);

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

int vitri = (int)(r.NextDouble() *

qthe.KichThuocQuanthe());

nhomquanthe.LuuDuongDi(i,

qthe.LayDuongDi(vitri));

}

DuongDi duongdibest =

nhomquanthe.LayDuongDiNganNhat();SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 41GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

return duongdibest;}

//Tạo ra đường đi con từ 2 đường đi cha mẹ

public static DuongDi GhepLai(DuongDi cha, DuongDi

me)

{

DuongDi con = new DuongDi(diemcuoi);

// set các thành phố trong đường đi cha vào đường

đi con

//trong khoảng từ vị trí 0 đến một điểm ngẫu

nhiên.TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUint vitri = (int)(r.NextDouble() *

con.DoDaiDuongDi());

for (int i = 0; i < con.DoDaiDuongDi(); i++)

{

if (i < vitri)

{

con.SetDiaDiem(i, cha.GetDiaDiem(i));

}

else break;

}

// set các thành phố của đường đi mẹ chưa có

trong đường đi con

// từ điểm ngẫu nhiên đến hết đường đi con.

for (int k = vitri; k < con.DoDaiDuongDi(); k++)

{

bool chua = false;

for (int i = 0; i < me.DoDaiDuongDi(); i++)

{

int a = con.GetDiaDiem(i);

if (con.ChuaDiaDiem(me.GetDiaDiem(i)) ==

false)

{

con.SetDiaDiem(k, me.GetDiaDiem(i));

break;

}

}SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 42GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp

}

return con;TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU}

//Lấy 2 điểm ngẫu nhiên trong đường đi con và hoán

đổi cho nhau

public static void DotBien(DuongDi duongdi) // chưa

xong

{

for (int i1 = 1; i1 < duongdi.DoDaiDuongDi() - 1;

i1++)

{

double diem = r.NextDouble();

if (diem > tiledotbien)

{

int i2 = (int)(r.NextDouble() *

duongdi.DoDaiDuongDi() - 1);

if (i2 != 0)

{

var tp1 = duongdi.GetDiaDiem(i1);

var tp2 = duongdi.GetDiaDiem(i2);

duongdi.SetDiaDiem(i1, tp2);

duongdi.SetDiaDiem(i2, tp1);

}

}

}

}

public static QuanThe TienHoaQuanThe(QuanThe quanthe)

{

QuanThe quanthemoi = new QuanThe(5, false,

diemcuoi, diemdau);

quanthemoi.LuuDuongDi(0,

quanthe.LayDuongDiNganNhat());

tp = 0;

while (tp < quanthemoi.KichThuocQuanthe())

{

DuongDi cha = ChonLoc(quanthe);

DuongDi me = ChonLoc(quanthe);SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×