Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kê

Hình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kê

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính của thực thể

Từ các mơ tả bài toán, sơ đồ chức năng, sơ đồ ngữ cảnh và sơ đồ luồng dữ liệu có thể đưa

ra các tập thực thể có trong hệ thống học trực tuyến HCE- Elearning như sau:

- Thực thể: Admin

+ Quản lý thông tin chung của hệ thống.

+ Thuộc tính: tài khoản, mật khẩu, tên người dùng, email, số điện thoại, ngày tạo,HUquyền.TẾ- Thực thể: Học viênN

H+ Quản lý thông tin học viên.KI+ Thuộc tính:Mã học viên, tài khoản, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, tỉnh thành, sốH- Thực thể Giảng viên

Cđiện thoại, email, ngày tạo.ĐẠI+ Quản lý thơng tin giảng viên.G+ Thuộc tính: Mã giảng viên, Họ tên giảng viên, Chức vụ, Lĩnh vực chuyên môn,Nthông tin khác, Ảnh đại diện.TRƯ- Thực thể Khóa học+ Quản lý thơng tin khóa học.

+ Thuộc tính: Mã khóa học, tên khóa học, học phí, giảm giá, thời lượng, trình độ,

số lượng đã đăng ký, giới thiệu, ảnh.

- Thực thể Bài học

+ Quản lý thông tin bài học.

+Thuộc tính: Mã bài học, nội dung, tên bài học, video.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn- Thực thể Danh mục:

+ Quản lý thông tin danh mục.

+ Thuộc tính: Mã danh mục, tên danh mục.

- Thực thể phương thức thanh tốn

+ Quản lý thơng tin phương thức thanh tốn.

+ Thuộc tính: Mã phương thức, tên phương thức.- Thực thể Giao dịchHU+ Quản lý thông tin giao dịchTẾ+ Thuộc tính: Mã giao dịch, ngày giao dịch, tổng tiền, đã thanh toán.N

H- Thực thể Đánh giá

CKI+ Quản lý thơng tin đánh giáH+ Thuộc tính: Mã đánh giá, nội dung, số điểm đánh giá, ngày đánh giá.ẠI- Thực thể VoucherGĐ+ Quản lý thơng tin khuyến mãi.N+ Thuộc tính: Mã khuyến mãi, loại khuyến mãi, mức giảm giá.TRƯ3.5.2. Xác định mối quan hệ giữa các tập thực thể

- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Danh mục”

Khóa họcNthuộc1Danh mụcMột khóa học sẽ thuộc một danh mục duy nhất và một danh mục sẽ chứa nhiều

khóa học. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là N – 1.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Đánh giá”1Khóa họcNthuộcĐánh giáMột khóa học sẽ có nhiều đánh giá từ học viên và một đánh giá chỉ dành cho duy

nhất một khóa học. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là 1 – N.

- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Giảng viên”N1Giảng viênthuộcHUKhóa họcTẾGiảng viên sẽ có thể dạy nhiều khóa học nhưng mỗi khóa học sẽ do một giảng viênKI- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Bài học”N

Hgiảng dạy. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là N-1.

C1thuộcNBài họcẠIHKhóa họcĐMỗi khóa học sẽ có nhiều bài học và mỗi bài học chỉ thuộc duy nhất một khóa học.NGVì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là 1-N.TRƯ- Mối quan hệ giữa “Giao dịch” và “Voucher”Voucher1thuộc1Giao dịchMỗi giao dịch sẽ có thể có một phiếu giảm giá và phiếu giảm giá có thể có hoặc

khơng trong mỗi giao dịch. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể là 1-1.

- Mỗi quan hệ giữa “Khóa học” với “Học viên” và “Giao dịch”SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng41Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh TuấnKhóa họcHọc viênĐăng kýGiao dịchLà quan hệ tam phân giữa ba thực thể khóa học, học viên và giao dịch. Học viên sẽ

đăng ký các khóa học thơng qua một giao dịch với các khóa chính ở trong ba thực thể đó

và có thêm một số thuộc tính thứ sinh khác.U3.5.3. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram)NN

HTẾH11VOUCHERThuộcẠIHGIAODICHĐN

KHOAHOCNGĐăng kýƯ11

ThuộcHOCVIENTR1

C1Ngày đăng ký,

Trạng tháiGIANGVIENKI1ThuộcN

BAIHOCThuộcN

Thuộc1

DANHMUCN

DANHGIANADMINHình 3.8 Sơ đồ thực thể mối quan hệ hệ thống HCE E-LearningSVTH: Nguyễn Ngọc Thắng42Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.5.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Sau khi thực hiện chuẩn hóa từ các thực thể và từ các mối quan hệ giữa các thực

thể, hệ thống sẽ có các bảng cơ sở dữ liệu chính sau đây:

Bảng 3.1 Bảng HOCVIEN

Giải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaHocVienMã học viênIntKhóa chínhTaiKhoanTài khoản học viênVarchar (100)MatKhauMật khẩu tài khoảnVarchar (100)HoTenHọ tên học viênNvarchar (100)NgaySinhNgày sinhDateTinhThanhTỉnh thànhEmailĐịa chỉ EmailSDTSố điện thoạiVarchar (100)NgayTaoNgày tạo tài khoảndateN

HTẾHUTên CộtVarchar (100)Bảng 3. 2 Bảng BAIHOCGiải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaBaiHocMã bài họcIntKhóa chínhNoiDungNội dung bài họcNtextTenBaiHocTên bài họcNvarchar(200)VideoLink VideoVarchar(100)MaKhoaHocMã khóa họcIntTRTên CộtƯNGĐẠIH

CKINvarchar (100)SVTH: Nguyễn Ngọc ThắngKhóa ngoại43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×