Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Lê Viết MẫnGĐẠIH

CKIN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệpNHình 2. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0TRƯ2.7.1 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý đăng nhậpHình 2. 4 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý đăng nhập

SVTH: Lê Quang Vinh26Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.7.2 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý hệ thốngNHình 2. 5 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý hệ thốngTRƯ2.7.3 Sơ đồ luồng dữ liệu tìm kiếmHình 2. 6 Sơ đồ luồng dữ liệu tìm kiếm

SVTH: Lê Quang Vinh27Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnTẾHU2.7.4 Sơ đồ luồng dữ liệu thống kêN

HHình 2. 7 Sơ đồ luồng dữ liệu thống kêKI2.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

C2.8.1 Xác định các thực thể và các thuộc tính của thực thểHTừ mơ tả bài toán, sơ đồ chức năng, sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu cóĐẠIthể đưa ra các thực thể có trong hệ thống quản lý sinh viên thực tập như sau:G• Thực thể : AccountN+ Quản lý đăng nhập của người quản lýTRƯ+Thuộc tính : Mã đăng nhập, tên đăng nhập, mật khẩu

• Thực thể : Sinh viên

+ Quản lý thơng tin sinh viên

+ Thuộc tính : Mã sinh viên, tên sinh viên, quê quán, số điện thoại,

ngôn ngữ lập trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, dự án, ngày sinh

• Thực thể: Dự án

+ Quản lý thơng tin của dự án

+ Thuộc tính : Mã dự án, tên dự ánSVTH: Lê Quang Vinh28Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Thực thể : Trường

+ Quản lý thơng tin của trường

+ Thuộc tính : Mã trường, tên trường, thành phố

• Thực thể: Điểm

+ Quản lý điểm của sinh viên thực tập

+ Thuộc tính: điểm chun mơn, điểm kỷ luật, điểm kinh nghiệm, tổngU

H2.8.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

• Mối quan hệ giữa “Sinh viên” và TrườngđiểmTẾMột sinh viên chỉ thuộc một trường, một trường thì có thể có nhiều sinhGĐẠIH

CKIN

Hviên.Do đó mối quan hệ này là quan hệ n-1.N• Mối quan hệ giữa” Dự án” và “Sinh viên”ƯMột sinh viên có thể thuộc nhiều dự án cũng như một dự án có thể cóTRnhiều sinh viên. Do đó mối quan hệ này là n-n.SVTH: Lê Quang Vinh29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×