Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.1.2. Quản lý thông tin nhập hàng

Chức năng quản lý thơng tin nhập hàng có nhiệm vụ lưu lại các thơng tin hàng

hóa đã được nhập, bởi nhà cung cấp nào, đơn giá, số lượng hàng hóa. Nhân viên bán

hàng sẽ tiến hành nhập vào hệ thống và in phiếu nhập hàng chuyển đến bộ phận kho

hàng.

3.1.1.3. Quản lý thanh toán

Chức năng quản lý thanh toán cho phép hệ thống quản lý về việc thanh tốn các

hóa đơn bán, hóa đơn xuất của Cơng tyqua các nghiệp vụ kế tốn như tiếp nhận hóauếđơn, duyệt hóa đơn, kết tốn và thanh tốn hóa đơn.

3.1.1.4. Quản lý kho hàngHChức năng này cho phép hệ thống quản lý những sản phẩm đã được nhập vàonhkho hàng đáp ứng những nghiệp vụ bán hàng.tếkho hàng về thông tin, số lượng các mặt hàng để tiến hành các thủ tục báo cáo kiểm kê

3.1.1.5. Quản lý về mặt thống kê báo cáo.KiChức năng này cho phép hệ thống đưa ra những tính tốn và cho phép in ra cáchọĐạicơng nợ của cơng ty.chóa đơn chứng từ kê khai báo cáo doanh thu của Công tycũng như những thống kê về343.1.2 Sơ đồ chức năng ( BFD – Business Function Diargam)

Hệ thống quản lý bán

hàngLập hóa

đơnu cầu

nhập hàngXét duyệt

đơnCập nhật

số lượngLập phiếu

nhậpVào sổ kế

tốnThanh

tốnThanhQuản lí

thơng tin

kho hànguếTiếp nhận

đơn xuất

bánThống kê

nhập hàngThống kê

xuất hàngKiểm tra

hàng nhậpThống kê

tồn khoKinhBáo cáo

thống kêu cầu

nhập hàngHChọn nhà

cung cấptếNhận

thơng tinThanh

tốnThống kê

kết quả

kinh doanhhọctốnQuản lý kho

hàngQuản lý

thanh tốnQuản lý

nhập hàngQuản lý

Bán HàngạiHình 3.1. Sơ đồ chức năng của HTTT quản lí bán hàngĐtại Công ty TNHH Hạnh Hường3.1.3. Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống ( IFD - Information Flow Diagrama).

Sơ đồ luồng thông tin được dùng để mô tả HTTT theo cách thức động. Tức là mô tả

sự di chuyển của dữ liệu, việc xử lí, việc lưu trữ trong thế giới vật lí bằng các sơ đồ.35Khách hàng

đến đặt

hàng

Khách hàng

kí hợp đồng

mua hàngKhách hàngBộ phận bán hàng

Xem xét đơn đặt

hàngĐơn đặt

hàngLãnh đạoBộ phận tồn

khoHợp đồng

Lập hợp đồng

Hợp

đồnguếKhách hàng

đến nhận

hàng theo

đơn đặt

hàngnhLập hóa đơnKiGhi giảm lượng

hàng bán

Hàng

bánại

ĐCuối kỳ

hoặc khi có

yêu cầuhọcPhiếu

hàng hóaHHóa đơn

bán hàngKhách hàng

trả lại hàng

bánBộ phận khotếThời điểmLập các báo cáoBáo cáoHình 3.2 Sơ đồ luồng thơng tin của HTTT quản lí bán hàng

tại Cơng ty TNHH Hạnh Hường

3.1.4. Sơ đồ luồng dữ liệu ( DFD- Data Flow Datagram )

Sơ đồ DFD dùng để mơ tả cũng chính HTTT như sơ đồ luồng thơng tin nhưng

trên góc độ trừu tượng. Trên sơ đồ chỉ bao gồm các luồng dữ liệu, các xử lí, các lưu trữ36dữ liệu, nguồn và đích nhưng khơng hề quan tâm tới nơi, thời điểm và đối tượng chịu

trách nhiệm xử lí. Sơ đồ DFD chỉ mơ tả đơn thuần HTTT làm gì.

*Các mức của DFD

Sơ đồ ngữ cảnh ( Context Diagram ): thể hiện khái quát nội dung chính của

HTTT. Sơ đồ này không đi vào chi tiết, mô tả sao cho chỉ cần một lần nhìn là nhận ra

nội dung chính của hệ thống. Để cho sơ đồ ngữ cảnh sáng sủa, dễ nhìn có thể bỏ qua

các kho dữ liệu, bỏ qua các xử lí cập nhật.

Phân rã sơ đồ : Để mô tả hệ thống chi tiết hơn người ta dùng kĩ thuật phân rã

0, mức 1…HMột số qui ước và qui tắc liên quan tới DFDuế( Explosion ) sơ đồ. Bắt đầu từ sơ đồ khung cảnh, người ta phân rã ra thành sơ đồ mứctế- Mỗi luồng dữ liệu phải có một tên trừ luồng xử lí và kho dữ liệu

thể tạo ra một luồng duy nhất.Ki- Xử lí ln phải đánh mã số.nh- Dữ liệu chứa trên 2 vật mang khác nhau nhưng luôn luôn đi cùng nhau thì cóc- Vẽ lại các kho dữ liệu để các luồng khơng cắt nhau.họ- Tên cho xử lí phải là một động từ.

- Xử lí buộc phải thực hiện một biến đổi dữ liệu. Luồng vào phía khác với luồngĐạira từ một xử lí.37ĐạihọcKinhtếHuế3.1.5. Sơ đồ ngữ cảnh:Hình 3.3. Sơ đồ ngữ cảnh của HTTT quản lý bán hàng tại Cơng ty TNHH Hạnh

Hường38ĐạihọcKinhtếHuế*Sơ đồ DFD mức 0:Hình 3.4. Sơ đồ DFD mức 0 – HTTT quản lí bán hàng tại Công ty TNHH Hạnh

Hường39*Sơ đồ DFD mức 1:

-Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình bán hàngChấp nhận / từ chốiĐơn hàng đã kiểm traĐơn hàng1.1 Tiếp nhận

đơn hàng1.4 Kiểm tra

hàng tồn1.2 Kiểm tra

đơn hàngĐơn hàng đã

kiểm trauếĐơn đặt hàngKho sản

phẩm1.3 Kiểm tra

khách hàngtếThông tin phản hồiHKhách hàng1.6 Xử lý u

cầuại

ĐHóa đơn bán hàngHình 3.5 Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình bán hàng40Hóa đơn bán

hàngcDanh mục

khách hànghọ1.5 Giải quyết

yêu cầu của

khách hàngKinhDanh mục

đơn hàng-Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình nhập hàng.

Yêu cầu nhập hàngPhiếu giao hàng

Đơn đặt hàng2.1 Đặt hàngBộ phận quản lý

bán hàngPhiếu chiPhiếu

nhập

khouếHồ sơ đơn

hàngHóa đơn bán hàngĐơn

đặt

hàng2.3 Tiếp nhận

hàngNhà cung cấpDanh mục

hàng nhậpnhtếH2.4 Kế toán phải

trảKiSổ sách kế toán

2.5 Lập báo cáo

hàng nhập, tồnĐạihọc2.2 Lập báo cáo

về đơn đặt hàngBáo cáo đơn

hàngBáo cáo hàng

nhập, hàng tồnBan giám đốcHình 3.6 Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình nhập hàng41-Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình xử lí thanh tốnHóa đơn bán hàngKhách hàngHóa đơnHóa đơn bán hàng2.2 Cập nhật

vào sổ kế tốnSổ sách kế

tốnuế3.1 Kiểm tra

hóa đơnnhtếHóa đơn bán hàngHPhiếu thanh tốnKiKhách hàng4.2 Quản lý xuất

khoạihọcPhiếu xuất khoBan giám đốcĐHình 3.7 Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình xử lý thanh toán42-Sơ đồ DFD mức 1: Xử lý kho hàngPhiếu nhập khoHóa đơn bán hàngHóa đơn mua hàng4.2 Quản lý xuất

kho4.1 Quản lý nhập

khoPhiếu xuất khoNhà cung cấpHCơ sở dữ liệu hàng tồn khoKhách hànguếNhà cung cấpnh

Ban giám đốcĐạihọcKi4.3 Báo cáo xuất

nhập tồnYêu cầu thông tinBáo cáo hàng tồn khotếKhách hàngHình 3.8 Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình xử lý kho hàng43-Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình lập báo cáo.

Dữ liệuCơ sở dữ liệu của

cơng tyu cầu truy vấn

Các dữ liệu liên

quan3.2 Tính tốn

các chỉ tiêuH

tếBan giám đốcnhBáo cáo,thống kêCác dữ liệu đã xử lýuếYêu cầu về thơng tin3.1 Trích xuất

các dữ liệuhọcKi3.3 Lên các báo

cáoạiHình 3.9 Sơ đồ DFD mức 1 của tiến trình lập báo cáo.Đ3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệuĐể đảm bảo có được một thiết kế CSDL chuẩn cho HTTT quản lý bán hàng

chúng ta có thể sử dụng các phương pháp: phương pháp chuẩn hố trên cơ sở thơng tin

đầu ra và phương pháp mơ hình hố thực thể. Với bài tốn của mình tơi lựa chọn

phương pháp mơ hình hố thực thể, những mơ tả chi tiết q trình thiết kế sẽ được

trình bày như sau:44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×