Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Ý nghĩa các nút trong hộp thoại Actions

III. Ý nghĩa các nút trong hộp thoại Actions

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 9: ẢNH ĐỘNG TRONG PHOTOSHOP

- Chuẩn bị các hình

- Click vào nút Jump to Image Ready (Ctrl + Shift + M) sẽ khởi động chương

trình Adobe Image Ready

- Chọn File/Open

- Chọn File đã thực hiện từ photoshop

- Mở hộp thoại Layer và hộp thoại Animation ->Window->Animation

- Các nút lệnh trong hộp thoại Animation

+ O see: Qui định thời gian thay đổi giữa các hình

+ Forever: Số lần chuyển động

+ Plays/Stops Animation: Thực hiện/ngưng chuyển động

+ Tweens Animation Frames: Tạo thêm các Frame trung gian từ 2 Frame ban

đầu

+ Duplicates current Frame: Nhân bảng Fram đang chọn

+ Delete Selected Frames: Xóa Frame hiện hành

Thực hành: Tạo kính lúpBÀI 10: PHỤC CHẾ ẢNH

I.Clone stamp(S):Lấy màu 1 vùng tô cho vùng bị khuyết

Thao tác:

+ Giữ Alt + Click vào vùng cần lấy mẫu

+ Drag mouse vào vùng cần tô (Không nhấn Alt)

Lưu ý: Phải lấy mẫu ở vùng gần nhất

II. Healing Brush (J):

Thao tác giống như trên, nhưng không cần giống

III. Patch tool (J)

Dray mouse quanh bị khuyết di chuyển vùng chọn đến nơi cần lấy mẫu

IV. Blur tool

Làm Mờ vùng hình ảnh

V. Sharpen tool

Làm sắc nét các chi tiết của hình ảnh

VI. Smudge tool:

Làm nhòe vùng hình ảnh

VII. Dodge tool:

Làm ráng vùng hình ảnh

VIII. Brun tool:

Làm tối vùng hình ảnh

IX. Sponge tool:

Cân bằng lại màu

Filter

Filter/Blur/Smart Blur: Làm mịn ảnh

Filter/Sharpen/Unsharp Mask: Làm sắc nét các chi tiết của hình ảnh.PHẦN II: BÀI TẬP PHOTOSHOPBÀI TẬP GHÉP ẢNH

Bài tập 1:Bài tập 2:Bài tập 3:Bài tập 4:Bài tập 5:Bài tập 6:Bài tập 7:Bài tập 8:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Ý nghĩa các nút trong hộp thoại Actions

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×