Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Về phần kinh phí thu từ các hộ dân sẽ được giao cho UBND các xã thực hiện và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Về phần kinh phí thu từ các hộ dân sẽ được giao cho UBND các xã thực hiện và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng+ Đã từng bước quản lý được rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện (nắm được

nguồn phát sinh RTSH, khối lượng, nguồn phát thải, thành phần chất thải).

+ Các loại bao bì nilon, nhựa được phân loại tái chế sẽ giảm khối lượng lớn CTR

sinh hoạt đem chôn lấp, đem lại hiệu quả về mặt kinh tế.

+ Các phương pháp thu gom, vận chuyển, xử lý đang được áp dụng 2 dây chuyền

công nghệ tiên tiến.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý, xây dựng lực lượng thu gom ngày một hoàn thiện.

2.8.2. Hạn chế

+ Huyện Bình Sơn là một huyện nhỏ, chưa thực sự phát triển, đời sống người dânuếcòn rất thấp, lao động chủ yếu là nơng nghiệp. Vì thế, cơng tác thu gom, xử lý chưaHđược quan tâm đúng mức. Nguồn vốn triển khai thực hiện không đủ và nguồn nhân lực

còn thiếu.tế+ Cơng tác phân loại CTR sinh hoạt chưa có sự ủng hộ của cộng đồng, phần lớnnhngười dân chưa hiểu về nội dung, ý nghĩa và lợi ích của việc phân loại CTR sinh hoạt

tại nguồn.Ki+ Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc thực hiện phân loại CTR sinh hoạt chưacđược đầu tư, không đáp ứng cao cho nhu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm sốt ơ nhiễm.họĐây là một trong những khó khăn nhất của địa phương.

+ CTR sinh hoạt tại 7 xã (Bình An, Bình Phú, Bình Khương, Bình Tân, BìnhạiNguyên, Bình Thanh Tây, Bình Thanh Đơng ) vẫn chưa được xử lý đảm bảo vệ sinhĐmơi trường. Khối lượng rác này hồn tồn khơng được thu gom và xử lý mà được tập

trung tại các bãi đất trống trong khu vực dân cư, ven đường hoặc vứt ra sông, bờ biển.

Tại các chợ nơi dân sinh sống lượng rác thải phát sinh hàng ngày được thu gom và đốt

tại chỗ, phương pháp xử lý như vậy tuy giảm được khối lượng rác nhưng lại gây ơ

nhiễm khơng khí do xử lý khơng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

+ Tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ mơi trường ở huyện Bình Sơn chưa có cán

bộ mơi trường cấp xã.

+ Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường

chưa được nhịp nhàng và chặt chẽ. Hệ thống cơ quan quản lý môi trường chưa đáp

ứng nhu cầu của công tác bảo vệ môi trường và chưa được phân cấp rõ ràng.

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc42Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.8.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải trong những

năm qua tuy được các ban ngành, các địa phương có tổ chức tuyên truyền nhưng chưa

được liên tục, vẫn còn chung chung, chưa truyền tải được hết nội dung giá trị và tầm

quan trọng về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải trong giai đoạn phát triển đi lên

của xã hội.

Thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là từ các dự án,

các tổ chức nhưng vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiện

nay, hàng năm ngân sách tỉnh và huyện có bố trí phân bổ ngân sách từ nguồn sựuếnghiệp môi trường cho công tác thu gọm và xử lý rác nhưng chỉ mới giải quyết được

một phần nhu cầu.HCông tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian qua còntếnhiều bất cập như: chỉ thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác các xã nằm trongnhkhu kinh tế Dung Quất và thị trấn Châu Ổ, các xã còn lại trong huyện vẫn chưa có đơn

vị đảm nhận công tác thu gom và xử lý rác sinh hoạt.KiCác cấp quản lý thì chưa đưa cơng tác bảo vệ mơi trường và thu gom rác thảicvào nhiệm vụ chính hàng năm để triển khai thực hiện, chưa gắn kết việc bảo vệ môihọtrường đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân

vẫn đang còn xem nhẹ, chưa thực sự quan tâm đúng mức.ạiMột số hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa ý thức được vai trò của cơng tác phânĐloại tại nguồn và tập trung rác đúng quy định, còn tùy tiện vứt rác, xả rác thải ra mơi

trường gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho xã hội.

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom và

xử lý rác sinh hoạt còn thiếu và chưa đồng bộ. Chính sách đầu tư thiếu khoa học, chưa

bài bản như mới, chỉ đầu tư cho công tác xử lý ma chưa chú trọng đến đầu tư cho công

tác thu gom và phân loại tại nguồn dẫn đến thực hiện không hiệu quả.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc43Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngCHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

3.1. Căn cứ xây dựng các giải pháp

3.1.1.Căn cứ pháp lý:

Theo Luật bảo vệ môi trường 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách

nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu và các

Thông tư hướng dẫn đã được ban hành. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để

quản lý chất thải thống nhất theo định hướng mới. Đặc biệt, công cụ xác nhận bảo đảm

yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chấtuếthải rắn công nghiệp thông thường là bước tiến quan trọng, góp phần ngăn chặn các

cơng nghệ xử lý, lò đốt không đảm bảo yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trườngHtrước khi hoạt động. Trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằmtếnâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn.Xã/thị trấn201720192020Thị trấn Châu Ổ9,1979,2349,2729,309Bình Thới3,8103,8423,8743,9066,9366,9947,0527,1109,0779,1529,2289,3046,2196,2696,3216,372Bình Minh7,9488,0138,0798,146Bình Chương5,9626,0116,0606,110Bình Hiệp5,6165,6635,7095,756Bình Mỹ5,4655,5115,5565,602Bình TrunghọĐBình LongạiBình DươngKi2018cphương tới năm 2020nh3.1.2. Dự báo lượng rác phát sinh từ các nguồn hàng ngày của từng địa(Nguồn: Công ty cổ phần cơ - điện – môi trường Lilama,2016)

Từ bảng dự báo trên, ta thấy lượng rác thải phát sinh đến năm 2020 ngày càng

nhiều, nếu hệ thống thu gom và vận chuyển CTR hiện nay không được cải thiện thì sẽ

khơng đáp ứng được u cầu.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc44Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

3.2.1. Giải pháp về thu gom:

a. Đối với thị trấn Châu Ổ ( đây là địa bàn có tính chất đơ thị, ngồi vấn đề vệ

sinh mơi trường cần đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị) cần phải:

- Đối với tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5 mm trở lên dùng xe cuốn ép

rác để thu gom.

- Tần suất phải được thu gom hàng ngày.

- Trước mắt trong năm 2017 cần phải đặt thùng rác loại 100 lít 2 bên đường theo

tuyến phố đã có vỉa hè được đầu tư xây dựng. Các tuyến có khả năng đặt thùng rácuếtrong năm 2017 gồm có 11 tuyến với tổng chiều dài là 9,929 km, dự kiến khoảng cách

đặt thùng rác 70m 1 thùng, số lượng cần thiết đặt 240 thùng như vậy sẽ đảm bảo trongH1 ngày lượng rác từ các hộ sẽ bỏ vừa đầy thùng rác 100 lít.tế- Đối các tuyến đường khác chưa có vỉa hè xe cuốn ép rác sẽ thu gom rác từ cácnhtúi rác của hộ dân vào những khoảng thời gian nhất định và phù hợp, để người dân có

thể kịp thời đem các túi rác đặt 2 bên đường vào thời gian đó để được thu gom, hạnKichế tình trạng các túi rác đặt 2 bên đường quá lâu trước giờ xe đến lấy rác, làm mất mỹcquan hoặc bị gia súc, gia cầm bới xe gây ô nhiễm môi trường.họ- Đối với các hẻm phốĐối với các tuyến phố nhỏ, các thôn, hẻm, ngõ phố mà xe cuốn ép rác không vàoạiđược, ngày cách ngày dùng xe cải tiến lấy rác từ túi rác từ hộ gia đình vào những thờiĐđiểm nhất định, sau đó đem về điểm tập kết để xe cuốn ép rác đến thu gom.

Đối với chợ: Trên địa bàn thị trấn Châu Ổ có chợ Châu Ổ lượng rác thải phát

sinh hàng ngày 300kg/ ngày sẽ bố trí 1 thùng rác loại 660 lít, Chợ Trung Dương có

lượng rác phát sinh hàng ngày 100 kg/ngày sẽ bố trí 1 thùng rác loại 240 lít, cơng nhân

vệ sinh chợ tập trung thu gom vào các thùng gác và xe cuốn ép rác sẽ đến thu gom từ

các thùng rác.

b. Đối với các xã khác:

- Tần suất thu gom 2 ngày 1 lần.

- Tập trung đặt thùng rác cho tuyến đường chính đi qua khu trung tâm xã với dài

khoảng 1.000m, dùng loại thùng 240 lít, dự kiến khoảng cách đặt thùng rác 70m 1 thùng.

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về phần kinh phí thu từ các hộ dân sẽ được giao cho UBND các xã thực hiện và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×