Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khối lượng RSH 6 tháng đầu năm 2016

- Khối lượng RSH 6 tháng đầu năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng894,4TấnKhu dân cư4046,62TấnTổng4941,02TấnDoanh nghiệp347,2TấnKhu dân cư1161,2TấnTổngHI.Khu kinh tế Dung Quất

Doanh nghiệp1508,4TấnIII.Các đối tượng khác1094,11TấntếuếII.Thị trấn Châu ỔnhTổng khối lượng 6 tháng đầu năm 2016: 7543,53 tấnKi- Khối lượng RSH 6 tháng cuối năm 2016

Khối lượngcTháng1202,54Tấn1280,31Tấn1315,32TấnTháng 101376,28TấnTháng 111311,16TấnTháng 121301,81TấnTổng cộng7787,42TấnhọTháng 7Đơn vịĐTháng 9ạiTháng 8(Nguồn: Công ty cổ phần cơ - điện – môi trường Lilama,2016)SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngI.Khu kinh tế Dung Quất

Doanh nghiệp923,45TấnKhu dân cư4177,31TấnTổng5100,76TấnDoanh nghiệp358,42TấnKhu dân cư1198,74TấnTổng1557,16III.Các đối tượng khác1129,5Tấn

TấntếHuếII.Thị trấn Châu Ổ(Nguồn: Công ty cổ phần cơ - điện – môi trường Lilama,2016)nhTổng khối lượng 6 tháng cuối năm 2016: 7787,42 tấnKi Đánh giá chung:-Tổng khối lượng RSH 6 tháng cuối năm cao hơn 6 tháng đầu năm là: 243,89học(tấn).-Tỉ lệ % 6 tháng đầu năm chiếm: 49,2% và 6 tháng cuối năm chiếm: 50,8%ại Khối lượng rác thải phát sinh bình quân theo đầu người được tính theo QCVN:Đ01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, quy định tại

chương IV: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang tại điểm 4

mục 6.1.2 quy định tỷ lệ thu gom chất thải rắn như sau: Đối với đô thị loại 5, lượng

chất thải rắn phát sinh 0,8kg/người/ngày và tỷ lệ thu gom >=85%. Do đó, khu vục

huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thuộc đơ thị loại 5, lượng chất thải rắn phát sinh = 0,8 ×

0,85 = 0,68kg/người/ngày, tương ứng với 248,2 kg/người/năm.

 Lượng chất thải phát sinh:

Khối lượng rác thải phát sinh ngày của 01 xã = Dân số đổ rác của xã đó × lượng

phát thải (kg/ngày/người), được cụ thể dưới bảng sau:SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngBảng 2. Khối lượng rác thải phát sinh trong ngày.

TTKhối lượng rác thải phát

sinh (kg/ngày)Xã/thị trấnQuảng đường thu gom,

vận chuyển (km)Bình An2.700×0,68 =1.83628 km2Bình Phú491×0,68=333,8837 km3Bình Khương3.480×0,68=2.336,424 km4Bình Tân2114×0,68=1.437,5247,5 km5Bình Ngun8.800×0,68=5.98415 km6Bình Thanh Tây3.240×0,68=2.203,27Bình Thanh Đơng1.000×0,68=680uế1tếH33 km23,5 kmnh(Nguồn: Cơng ty cơ - điện – mơi trường Lilama,2016)Ki2.4. Tình hình về cơng tác quản lý chất thải sinh hoạt tại huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi.cĐơn vị đầu mối chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt huyện BìnhhọSơn là Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất (gọi tắt là Nhà Máy) thuộc Công

ty cổ phần cơ- điện- môi trường Lilama.

Địa điểm hoạt động:ại2.4.1.Đ• Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Cơ Điện - Mơi trường Lilama có diện tích 19,28 ha cách khu dân cư gần nhất khoảng

1,5km, đóng trên địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy hoạt động sản xuất - kinh doanh trên lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, bắt

đầu hoạt động từ ngày 01/01/2008.Sơ đồ vị trí của nhà máy được thể hiện như hình 3.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc31GVHD: Th.S Võ Việt HùngĐạihọcKinhtếHuếKhóa luận tốt nghiệpHình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA2.4.2 Loại hình hoạt động:

Hiện nhà máy đang tiến hành hoạt động sản xuất-kinh doanh chất thải đối với các

doanh nghiệp bằng hình thức hợp đồng, riêng đối với rác thải sinh hoạt của các hộ dân

cư, Cơng ty chưa tiến hành thu phí vệ sinh môi trường (Trừ địa bàn Thị Trấn Châu Ổ).

Song song với quá trình sản xuất – kinh doanh, Nhà máy cũng tiến hành các hoạt

động về quản lý môi trường trong quá trình làm việc. Định kỳ/đột xuất lấy mẫu, phân

tích và báo cáo như trong ĐTM hoặc thực tế tại KLHSVTH: Đặng Thị Bích Ngọc32Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.4.3. Quy mô hoạt động:

Nhà máy được cấp phép quản lý chất thải nguy hại trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Diện tích mặt bằng sản xuất: 192.823,2 m2

Cơng tác xử lý đăng ký:

+ Chất thải nguy hại: 25.000 tấn/năm

+ Chất thải công nghiệp: 30.000 tấn/năm

+ Chất thải sinh hoạt: 20.000 tấn/năm

Công suất hoạt động năm 2016:

+ Chất thải nguy hại: 2.379,96 tấnuế+ Chất thải công nghiệp: 7.607,9 tấnH+ Chất thải sinh hoạt: 15.330,95 tấn2.5Hiện trạngvềtình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác của khu vựctế2.5.1. Mô hình thu gom.nhMơ hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đang được áp dụng tại khu kinh tế

Dung Quất và một số xã lân cận là mô hình xã hội hóa do Cơng ty CP Cơ điện Môicgom và xử lý rác sinh hoạt.Kitrường Lilama thực hiện. Cho đến nay mơ hình tỏ ra rất hiệu quả trong cơng tác thuhọMơ hình đang được áp dụng như sau:

- Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và Thị trấn Châu Ổ ký kết hợp đồng xử lýạirác thải sinh hoạt hằng năm với Công ty CP Cơ diện môi trường Lilama.Đ- Công ty CP Cơ điện môi trường Lilama tổ chức triển khai công tác thu gom,

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho hai đơn vị trên như sau:

• Địa bàn KKT Dung Quất:

Cơng ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama ( LILAMA EME) phối hợp với

UBND các xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất khảo sát thống nhất các vị trí đặt

thùng rác, LILAMA EME tiến hành đặt các thùng rác tại các điểm quy định để người

dân tập trung rác thải.

Công ty LILAMA EME thành lập 02 tổ thu gom, vận chuyển và lập 08 lý trình,

01 xe 5 tấn và 01 xe 7 tấn để thực hiện và quản lý việc thu gom và vận chuyển. Cơng

ty LILAMA EME bố trí phương tiện, thiết bị và nhân lực để vận chuyển rác thải từ các

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùngđiểm tập trung thùng rác về Khu xử lý chất thải tại xã Bình Nguyên – huyện Bình Sơn

hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tần suất thu gom 2 chuyến/ngày/xe;

riêng thứ 2,4,6 là 3 chuyến/ngày/xe và có gia tăng tần suất thu gom tùy thuộc vào

lượng rác phát sinh thực tế.

• Địa bàn thị trấn Châu Ổ:

Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama ( LILAMA EME) phối hợp với

UBND thị trấn Châu Ổ khảo sát thống nhất các vị trí đặt thùng rác, LILAMA EME

tiến hành đặt các thùng rác tại các điểm quy định để người dân tập trung rác thải đối

với tuyến đường mà xe chuyên dụng vào được. Đối với những tuyến đường mà xeuếkhơng vào được thì người dân tập trung rác vào giỏ tre, sắt và đặt trước nhà để Công tyHdùng xe đẩy tay để thu gom.Công ty LILAMA EME thành lập 01 tổ thu gom, vận chuyển và lập 04 lý trình,tế01 xe 3,5 tấn để thực hiện và quản lý việc thu gom và vận chuyển. Cơng ty LILAMAnhEME bố trí phương tiện, thiết bị và nhân lực để vận chuyển rác thải từ các điểm tập

trung thùng rác, xe đẩy tay về Khu xử lý chất thải tại xã Bình Nguyên – huyện BìnhKiSơn hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tần suất thu gom 2cchuyến/ngày/xe; riêng thứ 2,3,7 là 3 chuyến/ngày/xe và có gia tăng tần suất thu gomhọtùy thuộc vào lượng rác phát sinh thực tế.

Công tác xử lý chôn lấp được thực hiện hàng ngày, theo Quyết định sốại13/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 04 năm 2007 của Bộ xây dựng, đối với bãi có cơngĐsuất nhỏ hơn 500 tấn/ ngày.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.5.2. Trang thiết bị, nhân công

-Trang thiết bị:

Bảng3. Trang thiết bị tại khu vực

trọng tải 3,5 tấnXe cuốn ép 76K-8133trọng tải 7 tấnXe cuốn ép 76K-8655trọng tải 5 tấnXe cuốn ép 76C-041.35trọng tải 2,5 tấnThùng 660L100 cáiThùng 240L70 cáiThùng 220L104 cáitếHuếXe cuốn ép 76B-0871Xe đẩy tay 0,4m3Kinh50 CáicNgoài các thiết bị thu gom, vận chuyển kể trên, còn có các dụng cụ khác như: xẻng,

+ Nhân cơng:họcào, cuốc, bình phun hóa chất…Đgồm:ạiTồn bộ nhân cơng phục vụ công tác thu gom CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện

- Tổng số cán bộ: 105 người

- Cán bộ văn phòng: 44 người

- Cơng nhân sản xuất: 61 người

+Về chất lượng:

- Trang thiết bị thu gom rác hiện nay khá thô sơ.

-Các trang thiết bị hiện nay đã và đang xuống cấp, hư hỏng nên không đảm bảo

vấn đề thu gom cũng như vấn đề vệ sinh môi trường (các xuồng tập kết rác khơng có

nắp đậy; các thùng đã cũ và hư hỏng).SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.5.3. Công tác thu gom, vận chuyển.

Tồn khu vực có 9 xã, 1 thị trấn được công ty Lilama thu gom, vận chuyển theo

kế hoạch, nhưng qua khảo sát thực tế còn nhiều hạn chế và bất cập, cụ thể như:

- Thị trấn Châu Ổ: được thu gom bởi công ty LILAMA thông qua hợp đồng với

UBND thị trấn, bằng nguồn kinh phí của huyện và thu phí của dân, địa bàn thu gom

tương đối đầy đủ so với nhu cầu của địa phương, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như

tần suất thu gom chưa đáp ứng, thời điểm thu gom không ổn định trong khi lượng

thùng rác chưa đáp ứng dẫn đến rác bị tồn đọng theo đường phố còn nhiều, nên bị gia

súc, gia cầm bới xé gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đơ thị, người dân còn nhiềuuếphiền hà.H- Bình Dương: được thu gom bởi cơng ty LILAMA thông qua hợp đồng với

UBND thị trấn, bằng nguồn thu phí từ dân và một phần hỗ trợ của huyện, dịa bàn thutếgom chỉ mới thu được 3 tuyến chính: tuyến từ cổng chào UBND xã đến chợ hôm,nhtuyến từ chợ hôm đến nhà ông Trương Cẩm Thạch, và tuyến từ Nghĩa trang liệt sĩ đến

nhà bà Tuấn, mật độ thu gom còn q thấp trên địa bàn, cơng tác thu gom còn nhiềuKibất cập như tần suất thu gom chưa đáp ứng, thời điểm thu gom không ổn định trongckhi lượng thùng rác chưa đáp ứng dẫn đến rác bị tồn đọng theo đường phố còn nhiều,họnên bị gia súc, gia cầm bới xé gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đơ thị, người dân

còn nhiều phiền hà, công tác thu gom không thường xuyên, đơn vị chỉ thực hiện thuạigom trong thời gian có ngân sách huyện hỗ trợ, khi khơng có ngân sách hỗ trợ thìĐdừng. Do vậy, lượng rác phát sinh được người dân vứt xuống nhiều nơi công cộng

những thời điểm này đã gây ô nhiễm nặng trong cộng đồng dân cư.

- Bình Thới, Bình Long, Bình Hiệp: Cơng ty LILAMA có thu gom dưới hình

thức thỏa thuận với người dân dọc tuyến Quốc Lộ 1A của 2 xã Bình Hiệp, Bình Long

và tuyến tỉnh lộ 621 của Bình Thới để thu gom, mật độ thu gom còn q thấp, nhìn

chung cơng tác thu gom của 3 xã này còn nhiều bất cập về tần suất, chất lượng, thời

gian, nên tình trạng rác thải tồn đọng nhiều và bị vứt khắp nơi công cộng làm ô nhiễm

môi trường là điều không thể tránh khỏi.

- Bình Châu, Bình Chương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung: Công tác thu

gom chưa được thực hiện, trong năm vào những dịp lễ, tết, chính quyền địa phương

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùngphát động các đợt ra quân thu gom rác đem đốt hoặc chôn lấp thô ở những nơi chưa

được quy định chôn lấp rác.

 Đánh giá chung:

Tình hình thu gom, vận chuyển tại khu vực huyện Bình Sơn thì chỉ có thị trấn

Châu Ổ và xã Bình Dương là có thu gom theo kế hoạch nhưng thời điểm thu gom

không ổn định, rác tồn đọng từ đợt này sang đợt khác, tần suất thu gom chưa đảm bảo ,

tỷ lệ thu gom thấp, cơng tác thu gom khơng được duy trì thường xuyên. Còn 08 xã kia

hầu hết là chưa được thu gom hoặc không thường xuyên.

2.5.4. Công tác xử lý:uế- Đối với khối lượng rác đã được thu gom sẽ đươc chuyển đến bãi rác Bình

Nguyên để xử lý.Việc xử lý rác tại nhà máy Lilama được thực hiện theodây chuyềnĐốt thiêu hủynhRác thải

đầu vàotếHcông nghệ phân loại rác và dây chuyền cơng nghệ lò đốt chất thải như sơ đồ dưới đây.họcKiRác được đem đi ủ

tự nhiênĐạiHệ thống

phân loại

rác thảiChất đốt (RDF)Sản xuất vật liệu

xây dựng hoặc tái

chế nhựaCung cấp cho lò hơi của

các Nhà máy cơng nghiệpChơn lấp

Hình 5. Sơ đồ công nghệ phân loại rác

Dây chuyền công nghệ lò đốt chất thải:

+ Cơng suất 50 tấn/ngày đêm

Rác tươi khi thu gom về được tập kết tại khu vực tập kết trước phểu nạp liệu.

Tại đây, rác được phun chế phẩm khử mùi (khi có mùi hơi phát sinh) và hóa chất diệt

ruồi.

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng+ Nhặt, loại bỏ các vật có kích thước lớn, cồng kềnh, dây dợ…

+ Rác sau đó được đưa vào phểu nạp liệu bằng xe xúc lật.

+ Rác từ phểu nạp sẽ được vận chuyển lên băng tải thứ nhất, tại đây có 01 cơng

nhân được trang bị dao, móc sắt để nhặt: rác có kích thước lớn, chất trơ như gạch, đá,

kim loại (được chứa vào bao chứa riêng), dùng liềm hoặc dao rựa để xé những bao rác

lớn.

+ Rác sau khi được loại bỏ chất trơ, xé bao lớn được đưa vào sàng lồng. Phần

rác có kích thước nhỏ hơn 6cm lọt xuống dưới sàng lồng sẽ được đón bằng băng tải

dưới và xả sang khu vực nhà ủ rác.uế+ Tại sàng lồng: rác được phân loại và xử lý theo phương pháp thiêu đốt và sảnHxuất chất đốt được thể hiện như hình 5.Hệ thống xử lý

khí thảiỐng khóitếKhí thải chứanhHCL, HF, NOx,

Cox, SOx….Rác đã được phân

loại để đem đi đốt

thiêu hủyHệ thống

XLNTĐạiTro, xíhọcKiLò đốt 2 cấpVLXD

Ổn định

hóa rắn

Chơn lấpHình 6. Sơ đồ cơng nghệ lò đốt chất thảiSVTH: Đặng Thị Bích Ngọc38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngLưu đồ công nghệ chung:

Xe thu gom về đổ xuống khu

vực tập kết rácTập kết rác

Xe xúc lật có nhiệm vụ

chuyển rác vào phiễu nạp liệu

để đưa lên sàng lồngPhễu nạp liệu

Loại bỏ các dị vật đặc biệt hư

bao rác quá lớn, chiếu…v.vuếBăng tải

nghiêngHSàng lồng có nhiệm vụ phân

loại kích thước < 6 cm để

đưa đi ủ phân compostnhtếSàng lồngBăng tải dọcBăng tải ngangĐạihọcKiỦ phân compostPhân loại chất thải tái chế,

chất trơ và chất đem đốtĐốt tiêu

hủySX chất

đốt RDFHình 7.Lưu đồ cơng nghệ chung

- Đối với khối lượng rác chưa được thu gom một phần người dân tự chôn lấp

hoặc tự đốt hoặc vứt bừa bãi trên bên lề đường, bờ ruộng, bờ kênh, bờ suối hoặc đổ

xuống sông, xuống biển.

2.5.5. Hiện trạng bãi xử lý rác Cỏ Huê:

Bãi rác Cỏ Huê có diện tích khoảng 2,1 ha, đã được quy hoạch làm bãi chôn lấp

CTR sinh hoạt theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 03/07/2013 của UBND tỉnh

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khối lượng RSH 6 tháng đầu năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×