Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Đồn Thanh Thanhngun liệu giấy và ván dăm dẫn đến phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ này. Việc

chuyển hướng từ sản xuất kinh doanh rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn có

chứng chỉ là một trong những xu hướng tất yếu khi nhu cầu về gỗ chế biến ngày càng

tăng và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững hiện nay. Đặc biệt, đứng dưới góc

độ của chủ rừng là hộ gia đình thì việc trồng rừng chứng chỉ là có hiệu quả kinh tế cao

hơn rừng trồng gỗ nhỏ khơng có chứng chỉ.

Trên cơ sở những phân tích trên, đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm góp phần

nâng cao hiệu quả rừng trồng sản xuất trên địa bàn xã Lộc Bổn.

2. KIẾN NGHỊuế2.1. Đối với Nhà nước- Rà sốt, bổ sung và hồn chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cácHvùng trồng rừng kinh tế trên địa bàn toàn Tỉnh trong giai đoạn mới từ 2010 - 2020tếnhằm tạo điều kiện cho các địa phương có cơ sở xây dựng quy hoạch chi tiết và tiếnnhhành đo đạc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân.- Nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc tậpKihợp thơng tin, dự báo thị trường, quản lý giám sát và có can thiệp kịp thời để giúp chocngười dân có kế hoạch và định hướng đúng trong phát triển rừng trồng kinh tế của hộ,họnhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do biến động của thị trường gây ra.

- Tổ chức và vận động người trồng rừng tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sảnạixuất và cách phòng trừ sâu bệnh cho cây Keo. Tổ chức cho chủ rừng tham quan, họcĐtập kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất giỏi.

2.2. Đối với người sản xuất rừng trồng sản xuất

- Chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất của những hộ làm kinh tế

giỏi, bên cạnh đó phải thường xun nắm bắt thơng tin thị trường để tránh bị ép giá.

- Chủ động liên kết với các khoa học, các chuyên gia trong việc tập huấn kỹ thuật

sản xuất, phòng và trừ bệnh hại cây trồng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt

hại do sự thiếu hiểu biết gây ra. Tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, nắm chắc

được các định mức, để từ đó có mức đầu tư phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất

lượng Keo.SVTH: Nguyễn Thị Lành64Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Đồn Thanh Thanh- Phải thay đổi tập quán canh tác, đặc biệt là người đồng bào dân tộc. Ổn định sản

xuất, chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất và sản lượng cây trồng.

- Khơng nên có tư tưởng ỷ lại, trơng chờ vào sự giúp đỡ của các chương trình, dự

án. Cần phải mạnh dạn vay vốn đầu tư thâm canh và mở rộng quy mơ sản xuất, cần cù,ĐạihọcKinhtếHuếchịu khó.SVTH: Nguyễn Thị Lành65Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Đồn Thanh ThanhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Bình, Ngơ Đình Thọ, Phạm Xuân Phương, Chu Đình Quang

(2004), Chương Định hướng phát triển lâm nghiệp, Cẩm nang ngành lâm nghiệp, Bộ

NN&PTNT, Chương trình hỗ trợ ngành Lâm nghiệp và Đối tác.

2. Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn, Lê Thị Thưa, Nguyễn Hồng Quân,

Ulrich Apel, Nguyễn Hữu Vĩnh, Hoàng Chương (2004), Chương trồng rừng, Cẩm

nang ngành Lâm nghiệp, Hà Nội.

3. Bộ NN&PTNT (2010), Cơng bố hiện trạng rừng tồn quốc năm 2011, Quyếtuếđịnh số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ NN&PTNT.H4. Bộ NN&PTNT (2009), Cơng bố hiện trạng rừng tồn quốc năm 2012, Quyết

định số 1267/QĐ-BNN-KL ngày 31/7/2013 của Bộ NN&PTNT.tế5. Bộ NN&PTNT (2008), Cơng bố hiện trạng rừng tồn quốc năm 2013, Quyếtnhđịnh số 2159/QĐ-BNN-KL ngày 28/7/2014 của Bộ NN&PTNT.Ki6. Bộ NN&PTNT (2007), Cơng bố hiện trạng rừng tồn quốc năm 2014, Quyết

định số 2503/QĐ-BNN-KL ngày 06/8/2007 của Bộ NN&PTNT.c7. Bộ NN&PTNT (2007), Cơng bố hiện trạng rừng tồn quốc năm 2015, Quyếthọđịnh số 2503/QĐ-BNN-KL ngày 27/7/2016 của Bộ NN&PTNT.ại8. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Báo cáo hiện trạng rừng năm 2011, 2012,Đ2013, 2014, 2015.9. Nguyễn Ngọc Dũng (2005), Hỏi đáp về Luật bảo vệ và Phát triển rừng, Nxb

Chính trị Quốc gia.

10. Phùng Thị Hồng Hà (2010), Phát triển sản xuất hàng hố cây cơng nghiệp

dài ngày ở Thừa Thiên Huế, Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ, Mã số: B2009 DHH06 - 26, Trường Đại học Kinh tế Huế

11. Hồng Hữu Hòa (2001), Phân tích số liệu thống kê, Trường Đại học Kinh tế

Huế.

12. Thủ tướng Chính Phủ (2007), Phê duyệt chiến lược phát triển phát triển lâm

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg, Hà Nội.

SVTH: Nguyễn Thị Lành66Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Đồn Thanh Thanh13. Thủ tướng Chính phủ (2006), Một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai

đoạn 2007 - 2015, Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg, Hà Nội.

14. TS. Ngô Văn Thứ (2002), Phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS, Đại học

kinh tế quốc dân.

15. Trần Minh Trí, Lê Thanh An, Trần Đoàn Thanh Thanh (2009), Nghiên cứu

hiệu quả rừng trồng keo theo độ dài chu kỳ khai thác ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa

Thiên Huế, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế Huế.

16. Trần Minh Trí (2005), Bài giảng Kinh tế lâm nghiệp, Trường Đại học Kinh tế

Huế.uế17. Đặng Thịnh Triều, Hướng dẫn kỹ thuật trồng keo, Dự án Card phát triển bền

vững và hiệu quả kinh tế cho rừng keo tại Việt Nam, Hà Nội.H18. UBND xã Lộc Bổn (2015), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triểntếKT - XH xã Lộc Bổn 2015 và Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2015 - 2020,nhLộc Bổn

Website:Ki19. http://www.baomoi.com/trong-moi-2-6-trieu-ha-rung-giai-doan-2011-c2020/c/8070764.epihọ20. http://www.kiemlam.org.vn

21. http://www.fsc.orgĐại22. http://senhowoodpellets.vn/fsc-la-gi/SVTH: Nguyễn Thị Lành67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×