Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PHAN DŨNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PHAN DŨNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhĐến ngày 11/9/2006, Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tƣ vấn Phan Dũng (PDAC)

đƣợc thành lập. Từ một công ty nhỏ, PDAC đã dần phát triển thêm nhiều văn phòng

đại diện và chi nhánh mới, trở thành một công ty vững mạnh trong lĩnh vực kiểm tốn,

kế tốn, đào tạo, tƣ vấn,… có lòng tin, uy tín với nhiều cơng ty khách hàng có vốn đầu

tƣ trong và ngồi nƣớc.

2.1.2.2. Lịch sử phát triểnuếPDAC là một tổ chức tƣ vấn, kiểm toán độc lập hợp pháp và có quy mơ lớn. Sau

hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã phát triển nhanh, mạnh và toàn diện về mọi mặt, trởHthành 1 trong 5 Cơng ty kiểm tốn có chất lƣợng nhất Việt Nam theo cơng bố của

VACPA năm 2012.tếHiện nay, Cơng ty có hơn 100 khách hàng thƣờng xuyên, trong đó có rất nhiềuhcơng ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi. Ngồi trụ sở chính ở TP.Hồ Chí Minh, PDAC hiệnincòn một chi nhánh tại Đà Nẵng (thành lập ngày 1/1/2013) và văn phòng đại diện tạicKTP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ. Từ khi chính thức đi vào hoạt động, doanh

thu của cơng ty có sự tăng trƣởng rõ rệt qua các năm 1,2 tỷ đồng năm 2006 lên tới 3,5

tỷ đồng vào năm 2011 và doanh thu năm 2014 đạt hơn 7,5 tỷ đồng. Trung bình mỗihọnăm doanh thu của Cơng ty tăng xấp xỉ 40%. Điều đó cho thấy, sự phát triển nhanh

chóng của PDAC trong những năm qua vì chất lƣợng dịch vụ ngày càng trở thành sựạiƣu tiên hàng đầu đối với ban GĐ, lãnh đạo công ty.ĐCùng với việc nâng cao chất lƣợng, uy tín của cơng ty đối với khách hàng,

PDAC ngày càng thu hút đƣợc nhiều khách hàng lớn, nhỏ, có vốn đầu tƣ trong nƣớcgvà nƣớc ngồi…Trong đó, số lƣợng khách hàng ở dịch vụ kiểm tốn BCTC chiếm tỷườ

ntrọng lớn vào khồng 80%, còn lại 20 % là ở các dịch vụ khác: tƣ vấn, đào tạo…Cho

đến nay cơng ty đã có hơn 130 khách hàng mới, cũ trong lĩnh vực kiểm toán BCTC.

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của công tyTrPDAC là công ty đa ngành hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kếtốn và thuế với đối tƣợng là các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu

tƣ nƣớc ngồi. Với mơ hình Kiểm tốn – Tƣ vấn – Đào tạo.

Các dịch vụ PDAC cung cấp gồm:

+Kiểm toán báo cáo tài chính.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang27Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh+Kiểm tốn báo cáo quyết tốn vốn đầu tƣ.

+Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

+Kiểm tốn thơng tin tài chính.

+Tƣ vấn thuế, tƣ vấn tài chính.

+Tƣ vấn quản lý, tƣ vấn nguồn nhân lực.

+Dịch vụ kế toán, dịch vụ quyết toán thuế.uế+Dịch vụ định giá tài sản .

+Dịch vụ sốt xét báo cáo tài chính.H+Dịch vụ bồi dƣỡng kiến thức kế tốn, tài chính, thuế.tế2.1.4. Phương châm hoạt động của công tyVới phƣơng châm hoạt động là “chuyên nghiệp để phát triển”,PDAC tập hợphđƣợc nguồn nhân lực có tâm huyết, gồm các kiểm tốn viên chuyên nghiệp và giảnginviên các trƣờng đại học lớn có trình độ chun mơn cao, đƣợc đào tạo có hệ thốngcKtrong và ngoài nƣớc. Với kinh nghiệm thực tế qua q trình làm việc tại các doanh

nghiệp , các cơng ty kiểm tốn trong và ngồi nƣớc, q trình nghiên cứu giảng dạy tại

các trƣờng đại học có uy tín, PDAC có thể cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lƣợng,họphù hợp với các quy định hiện hành và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

2.1.5. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt độngạiMọi thành viên của PDAC luôn nhận thức đƣợc tầm quan trọng của dịch vụ cungĐcấp quyết định đến sự tồn tại và lòng tin của PDAC với khách hàng và các cơ quan

quản lý nhà nƣớc. Do vậy, PDAC đề ra cho mình ngun tắc hoạt động: “Cơng việc cógchất lƣợng, tác phong chuyên nghiệp và phƣơng pháp tiếp cận bao gồm tính chínhườ

ntrực, khách quan, bảo mật và tuân thủ những chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp”.

2.1.6. Tổ chức bộ máy quản lý của công tyTrCơ cấu tổ chức bộ máy của công ty gồm :SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang28GVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhuếKhóa luận tốt nghiệptếHHội đồng thành viêncKinhBan Giám ĐốcVP TP. Hồ

Chí MinhTrụ Sở

ChínhVP Hà NộiPhòng

Nghiệp vụ

Kiểm TốnPhòng

Nghiệp Vụ

Kế TốnPhòng Tƣ

Vấn và Đào

TạoPhòng Kiểm

SốtạiĐ

ngườPhòng Nghiệp

vụ Kiểm Tốn

2TrPhòng Nghiệp

vụ Kiểm Tốn

1VP Cần ThơhọVP Nha

TrangPhòng

Nghiệp vụ

Kiểm Tốn 3Phòng Đào

Tạo Huấn

Luyện Nội

BộVP Đà NẵngPhòng Kế

Hoạch Tổng

HợpPhòng Nghiệp

vụ Kiểm

Tốn 4Sơ đồ 1.1-Tổ chức bộ máy quản lý tại Cơng ty Kiểm Tốn Phan Dũng

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang29Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh

Giám Đốc

Chi NhánhBộ phận Kiểm

tốnBộ phận Kế tốnHBộ phận Tƣ vấnuếPhó Giám ĐốctếSơ đồ 1.2 - Tổ chức bộ máy quản lý tại Cơng ty Kiểm Tốn Và Tư Vấn Phan Dũng –hChi nhánh Đà NẵnginChức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Giám đốc (Ơng Trình Quốc Việt )cKLà ngƣời có quyền và chịu trách nhiệm cao nhất, có đầy đủ tƣ cách pháp nhân vàtrực tiếp giao dịch với khách hàng.họnăng lực quản lý, là ngƣời tổ chức và điều hành mọi hoạt động tại văn phòng đại diện,

Phó Giám Đốc ( Bà Ngơ Thị Phƣơng Thảo )ạiPhụ giúp việc cho giám đốc điều hành các công việc hằng ngày, giao dịch với

do Giám đốc phân công.Đkhách hàng. Theo dõi , thực hiện và chịu trách nhiệm về phần cơng việc chun mơngBộ phận vụ kiểm tốn (Ơng Phạm Nam Thắng)ườ

nChịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về công việc, phụ trách phân cơng cơng việc

của khổi kiểm tốn XDCB và BCTC.

Bộ phận kế tốn ( Bà Trình Thị Hồi Ân )TrTổng hợp các thơng tin tài chính, kế tốn, quản lý thu – chi , tính lƣơng nhânviên, phụ trách việc ghi hoá đơn thanh toán.

Bộ phận tƣ vấn ( Bà Lê Thị Hoa Mỹ )

Thực hiện các công việc tƣ vấn thuế cho khách hàng, phần mềm quản lý cho

khách hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang30Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh2.2.Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách

hàng tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tƣ Vấn Phan Dũng – CN Đà Nẵng

2.2.1.Quy trình kiểm tốn chung tại Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Và Tư Vấn

Phan Dũng – CN Đà Nẵng

Để cơng tác kiểm toán hàng năm đi vào nề nếp, Ban Giám Đốc Cơng Ty quy

định quy trình kiểm tốn báo cáo tài chính ( ban hành theo quyết định số 3/2015 QĐ -uếPDAC ngày 1/1/2015)HCuộc kiểm toán đƣợc thực hiên theo các bƣớc sau:tếBước 1: Tiếp nhận khách hàng

+ Bằng điện thoại, fax, email….inh+ Bằng thƣ mời.

+ Tiếp xúc trực tiếp.cKTrong mọi trƣờng hợp yêu cầu của Khách hàng phải đƣợc báo cáo trực tiếp cho

Giám đốc công ty ( hoặc Phó Giám đốc trong trƣờng hợp Giám đốc đi vắng ) để đƣợchọxem xét và phân công đi khỏa sát yêu cầu cụ thể của Khách hàng.

Bước 2: Khảo sát, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tinĐthực hiện các nội dung sau:ạiKhi đƣợc phân công đi khảo sát yêu cầu của Khách hàng, ngƣời đi khảo sát cầng- Thu thập đầy đủ các thông tin theo mẫu khảo sát chung của công ty.ườ

n- Thu thập thêm các thông tin khác căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu riêng của

Khách hàng.- Đánh giá chung về hồ sơ sổ sách của Khách hàng (mức độ phức tạp, cơ cấu, hệTrthống kiểm sốt nội bộ).- Các thơng tin quan trọng nhƣ: khách hàng đang bị kiện tụng, đang bị phá sản,tranh chấp nội bộ…. cần phải đặc biệt chú ý và ghi nhận vào mẫu có sẵn.

- Kết quả khảo sát phải đƣợc ghi chép rõ ràng, đánh giá mức độ phức tạp của hồ

sơ, dự kiến thời gian nhân sự sẽ thực hiện. Trong trƣờng hợp xét thấy công việc kiểm

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang31Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anhtốn có thể sẽ gặp nhiều rủi ro, ngƣời đi khảo sát có thể đề xuất khơng ký hợp đồng

với Khách hàng nhƣng phải nêu ra lý do trong báo cáo khảo sát.

- Kết quả Báo cáo khảo sát đƣợc trình bày cho Phó Giám đốc xem và ký tắt trƣớc

khi đệ trình cho Giám đốc.

Bước 3: Gửi thư báo giá

 Khách hàng mớiuếCăn cứ vào báo cáo khảo sát, Giám đốc sẽ xem xét và quyết định giá phí. Ý kiến

của GĐ sẽ đƣợc ghi trực tiếp vào báo cáo khảo sát và sẽ đƣợc chuyển cho phòng kếHhoạch tài vụ.Phòng kế hoạch tài vụ sẽ căn cứ vào báo cáo khảo sát đã có ý kiến của GĐ tiếntếhành soạn thảo thƣ báo báo giá. Thƣ báo giá cần đảm bảo các nội dung sau:

+Tóm lƣợc lại yêu cầu của khách hàng.+ Các loại báo cáo sẽ gửi đến khách hàng.

+Giá phí đề nghị.cKkhách hàng, những giới hạn trong cơng tác kiểm tốn.inh+ Phạm vi cơng việc và phƣơng pháp làm việc của PDAC đối với yêu cầu củahọThƣ báo giá sau khi đƣợc duyệt sẽ ký chuyển qua phòng kế hoạch tài vụ để gửi

cho khách hàng. Việc gửi thƣ báo giá chủ yếu do phòng kế hoạch tài vụ thực hiện hoặcạicác nhóm cơng tác chuyển đến khách hàng. Thƣ báo giá đƣợc lập thành 2 bộ, 1 bộ

đƣợc gửi đến khách hàng, 1 bộ lƣu tại phòng kế hoạch tài vụ. Phòng kế hoạch tài vụ cógchỉ đạo kịp thời.Đtrách nhiệm theo dõi ý kiến của khách hàng đối với thƣ báo giá và trình GĐ để đƣợcườ

n Khách hàng thƣờng xuyên

Vào quý 4 năm trƣớc, hoặc ngay sau khi phát hành báo cáo kiểm toán năm trƣớc,

các chủ nhiệm kiểm toán ( Trƣởng phòng ) và kiểm tốn viên chính có trách nhiệmTrliên hệ thƣờng xuyên với khách hàng đã đƣợc phân công phục vụ để đề nghị ký hợp

đồng cho năm tiếp theo. KTV chính sau khi khảo sát những biến động so với năm

trƣớc, lập báo cáo trình trƣởng phòng kiểm tốn và Trƣởng phòng kiểm tốn có trách

nhiệm trình Giám đốc, nêu rõ những thay đổi khối lƣợng công việc, mức độ phức tạp

so với năm trƣớc, đề nghị giá phí và các vấn đề khác có liên quan.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang32Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhSau khi có ý kiến của Giám đốc, Phòng kế hoạch tài vụ sẽ soạn thảo thƣ báo giá

gửi cho Khách hàng ( nếu có u cầu). Việc trình ký, phát hành thƣ báo giá, theo dõi

thƣ báo giá… đƣợc thực hiện giống nhƣ Khách hàng mới.

Bước 4: Nhận hồi báo của khách hàng , lập hợp đồng kiểm toán

Hồi báo của Khách hàng có thể bằng thƣ hoặc bằng điện thoại. Mọi trƣờng hợp,

hồi báo đều phải báo cáo trực tiếp cho Giám đốc.uếPhòng kế hoạch tài vụ căn cứ vào thƣ báo giá và ý kiến chỉ đạo của GĐ tiến hànhHlập hợp đồng theo mẫu thống nhất của công ty. Hợp đồng đƣợc lập thành 4 bộ (tiếng

việt và tiếng anh nếu có yêu cầu) và chuyển qua phòng kế hoạch tài vụ để gửi đến chotếkhách hàng ký trƣớc. Phòng kế hoạch tài vụ có trách nhiệm theo dõi đơn đốc nhắc nhởhKhách hàng nhanh chóng gửi lại các hợp đồng đã gửi đi.inHợp đồng đƣợc khách hàng ký và gửi lại sẽ đƣợc chuyển qua phòng kế hoạch tài

vụ để trình GĐ ký, sau đó đƣợc chuyển qua phòng kế hoạch tài vụ gửi đến khách hàngcK2 bộ tiếng việt và 2 bộ tiếng anh (nếu có). Kế tốn cơng ty lƣu 1 bộ, văn thƣ lƣu 1 bộ

tiếng việt và tiếng anh (nếu có) chuyển cho trƣởng phòng kiểm tốn (có nhóm kiểm

sơ kiểm tốn.ạiBước 5: Tổ chức nhóm kiểm tốnhọtốn) 1 bộ photo để KTV có thể tham khảo khi thực hiện cơng tác kiểm tốn và lƣu hồĐBGĐ sẽ phân cơng hợp đồng cụ thể cho các trƣởng phòng kiểm tốn , trƣởng

phòng kiểm tốn lập quyết định phân cơng cho các nhóm trong phòng theo ngun tắcgquan tâm đến việc phục vụ khách hàng liên tục để có thể rút ngắn thời gian thực hiện ,thiết.ườ

nsau đó báo cho ban giám đốc các quyết định phân công để theo dõi chỉ đạo khi cầnTrBước 6: Lập kế hoạch kiểm tốn

KTV chính có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tốn đối với những khách hàngđƣợc xác định là trọng điểm, quan trọng, phải bổ sung thêm các trắc nghiệm vào

chƣơng trình mẫu của cơng ty cho phù hợp với tình hình cụ thể của khách hàng ( lƣu ý

vẽ lƣu đồ kiểm sốt nội bộ của khách hàng).

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang33Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hoài AnhSau khi lập xong kế hoạch kiểm tốn, KTV chính có trách nhiệm lập tờ trình

trình trƣởng phòng kiểm tốn trong đó nêu rõ các căn cứ cho việc hoạch định chƣơng

trình kiểm tốn.

Trƣởng phòng kiểm tốn có trách nhiệm góp ý, và phê duyệt kế hoạch kiểm toán,

trong những trƣờng hợp xét thấy cần thiết , trƣởng phòng kiểm tốn báo cáo xin ý kiếnuếchỉ đạo cụ thể của phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ.

Chú ý: Chƣơng trình kiểm tốn đƣợc lập cho khách hàng thƣờng xuyên bao gồmHcả kế hoạch kiểm toán giữa niên độ, tham gia kiểm kê cuối niên độ.tếBước 7: Thực hiện kiểm tốn tại văn phòng của khách hàngKTV chính có trách nhiệm soạn thảo thƣ báo trƣớc 10 ngày gửi cho khách hànginđƣợc GĐ ủy quyền ký và phát hành thƣ báo này.hđể thông báo ngày giờ và nội dung dự định kiểm tốn, trình bày PGĐ xem xét, PGĐcKTùy theo loại khách hàng KTV chính hoặc BGĐ sẽ buổi họp đầu tiên với BGĐ

của khách hàng tại văn phòng của khách hàng. Trong buổi họp này sẽ nêu rõ phƣơnghọpháp làm việc và các vấn đề yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng.KTV chính có trách nhiệm phân cơng và giám sát tồn bộ cơng việc của nhómạithành viên theo kế hoạch kiểm tốn đã đƣợc duyệt.ĐViệc lƣu trữ hồ sơ kiểm toán phải theo đúng quy định của cơng ty.gTrƣởng phòng kiểm tốn có trách nhiệm giám sát cơng việc của các nhóm vàườ

nthƣờng xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cũng nhƣ những khó khăn với PGĐ phụ trách

nghiệp vụ để BGĐ nắm đƣợc thơng tin thƣờng xun và có hƣớng chỉ đạo.TrSau khi hồn tất cơng việc tại văn phòng của khách hàng và đƣợc trƣởng phòng

kiểm tốn đồng ý, KTV chính có trách nhiệm thơng báo với khách hàng trƣớc khi rút

về văn phòng của cơng ty để tổng hợp hồ sơ.

Kế toán trƣởng căn cứ vào quyết định phân cơng nhóm thực hiện hợp đồng và

thời gian thực hiện để làm thủ tục thu tiền ứng trƣớc của khách hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang34Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhBước 8: Hồn tất hồ sơ tại văn phòng cơng ty

KTV chính có trách nhiệm hồn tất hồ sơ tại văn phòng cơng ty .

Để việc kiểm tốn đáp ứng nhu cầu về thời gian KTV chính có trách nhiệm soạn

thảo thƣ ( lần thứ 01) đề nghị các bút tốn điều chỉnh hoặc có đề nghị giải thích, cung

cấp thêm hồ sơ ( nếu cần ) . Đính kèm theo văn thƣ này là các biểu mẫu báo cáo kế

toán đã đƣợc điều chỉnh theo đề nghị của KTV chính . Thƣ đề nghị đƣợc trình chouếtrƣởng phòng kiểm tốn cùng với hồ sơ kiểm tốn đã hồn tất.HTùy theo yêu cầu và mức độ phức tạp của hồ sơ PGĐ có thể chỉ đạo tổ chức cuộchọp với những ngƣời có trách nhiệm của khách hàng để trình bày thêm các nội dungtếnêu trong thƣ.hĐối với cơng tác xem xét giữa niên độ (không phải phát hành báo báo kiểm tốn)inKTV chính ncungx có trách nhiệm soạn thƣ đề nghị trình trƣởng phòng kiểm tốn vàcKPGĐ nhƣ trình tự nêu trên. Riêng hồ sơ kiểm tốn giữa niên độ do kiểm tốn chính

bảo quản , khơng phải trình cho trƣởng phòng kiểm tốn nhƣ kiểm tốn báo cáo tàiBước 9: Kiểm tra hồ sơ kiểm tốnhọchính cả năm.ạiNội dung kiểm tra hồ sơ kiểm toán của trƣởng phòng kiểm tốn gồm:Đ- Chất lƣợng và hình thức các file hồ sơ- Các phần hành văn trong báo cáo kiểm toán để ngƣời đọc dễ hiểuườ

ng- Việc tuân thủ các quy định tổ chức hồ sơ kiểm toán( nếu hồ sơ tổ chức khơng

đúng quy định hay Trƣởng phòng kiểm toán sẽ trả lại và yêu cầu KTV chỉnh cùng

nhóm kiểm tốn tổ chức lại hồ sơ).Tr- Các kỹ thuật kiểm toán quan trọng đối với từng phần trong hồ sơ

- Các chế độ kế tốn tài chính đƣợc áp dụng so với chế độ kế tốn tài chính đãđƣợc bộ tài chính phê duyệt.

- Hình thức cách trình bày tất cả các biểu mẫu trong báo cáo tài chínhSVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang35Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhTrƣởng phòng kiểm tốn chỉ đạo KTV chính bổ sung, sửa đổi các nội dung cần

thiết trong hồ sơ kiểm tốn trƣớc khi gửi hồ sơ cho trƣởng phòng kiểm tốn xem lần

cuối để trình PGĐ

Bước 10: Lập dự thảo báo cáo

Căn cứ vào hồ sơ kiểm toán do trƣởng phòng kiểm tốn trình, PGĐ phụ trách

nghiệp vụ sẽ phê duyệt toàn bộ dự thảo các BCTC đã đƣợc kiểm tốn và chuyển lạiuếcho trƣởng phòng kiểm tốn để hồn chỉnh và trình GĐ ký phát hành dự thảo, trongHtrƣờng hợp xét thấy có những vấn đề cần đề nghị thêm với khách hàng, KTV chính có

trách nhiệm lập thƣ đề nghị điều chỉnh lần thứ 2. Việc trình bày và ký thƣ đề nghị lầntế2 cũng giống nhƣ thƣ đề nghị lần 1 đƣợc nêu trong bƣớc thứ 8.hBước 11: Gửi bản dự thảo báo cáo kiểm toáninSau khi khách hàng có ý kiến đối với các đề nghị đƣợc nêu trong thƣ, dự thảocKBCTC đã đƣợc kiểm tốn sau khi điều chỉnh (nếu có) sẽ đƣợc gửi cho khách hàng để

lấy ý kiến. Bản dự thảo khi gửi đi phải đƣợc đóng thành tập và đóng dấu “Dự thảo” lên

từng trang. Bản dự thảo sau khi đã có ý kiến của khách hàng phải đƣợc lƣu 1 bộ vàohọhồ sơ kiểm tốn.ạiBước 12: Hồn chỉnh báo cáo lần cuối cùngBCTC Đã đƣợc kiểm toán sau khi đã có ý kiến của khách hàng (Lƣu ý tất cả cácĐbiểu mẫu nếu khách hàng sử dụng khổ giấy không phù hợp đều phải soạn thảo lại theogkhổ giấy của cơng ty). BCTC đã đƣợc kiểm tốn phải bao gồm đầy đủ các báo biểuườ

ntheo quy định của nhà nƣớc sẽ đƣợc xem xét và soạn thảo chính thức để ký phát hành.

Khách hàng phải ký trƣớc và sau đó sẽ trình cho trƣởng nhóm kiểm tốn để đệTrtrình cho GĐ ký duyệt cùng với tờ trình của PGĐ.

Bước 13: Phát hành báo cáo kiểm tốn

Căn cứ và tờ trình của PGĐ, GĐ công ty sẽ phê duyệt báo cáo kiểm tốn chínhthức. Trong trƣờng hợp xét thấy chƣa thể phát hành báo cáo kiểm tốn chính thức, GĐ

sẽ chỉ đạo xử lý từng trƣờng hợp cụ thể.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang36Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Thị Hồi AnhBCTC đã đƣợc kiểm tốn thơng thƣờng đƣợc phát hành 05 bộ, trong đó có 1 bộ

để lƣu trong hồ sơ kiểm toán. Việc chuyển giao các BCTC đã đƣợc kiểm toán sẽ do

KTV chính, trƣởng phòng kiểm tốn hoặc ban GĐ công ty giao tận tay cho khách hàng

(tùy theo loại khách hàng). Khi giao báo cáo kiểm toán, dịch vụ kế toán cho khách

hàng phải kèm theo “Phiếu giao nhận hồ sơ”.

Sau khi nhận đƣợc “Phiếu giao nhận hồ sơ” do các nhóm thực hiện hợp đồnguếchuyển đến, kế tốn trƣởng có trách nhiệm lập văn bản đề nghị khách hàng chuyển số

tiền còn lại.HBước 14: Theo dõi các vấn đề sau kiểm tốntếĐồng thời với việc trình các BCTC đã đƣợc kiểm toán và đã đƣợc khách hàng kýtrên các báo biểu, KTV chính phải chuyển tồn bộ hồ sơ kiểm tốn cho trƣởng phònghkiểm tốn, sau đó sau khoảng 3 ngày hồ sơ sẽ đƣợc giao cho bộ phận lƣu trữ.cKliên quan đến khách hàng còn phải bao gồm:inHồ sơ kiểm tốn đƣa vào lƣu trữ ngồi các giấy làm việc, các văn bản pháp lý- Các thƣ từ giao dịch với khách hàng trong quá trình kiểm tốn.họ- Tờ trình về các vấn đề quan trọng của KTV chính, của chun viện tƣ vấn.

- Tờ trình của trƣởng phòng kiểm tốn.ại- Bản dự thảo và bản chính thức BCTC đã đƣợc kiểm tốn.ĐSau khi phát hành có thể có những thơng tin liên quan đến BCTC đã đƣợc kiểm

tốn, về ngun tắc, mọi ngƣời trong cơng ty khi nhận đƣợc các thơng tin rủi ro khiườ

ngkiểm tốn, cần thơng báo ngay cho trƣởng phòng kiểm tốn và nhóm kiểm tốn để báo

cáo cho ban GĐ.Ban GĐ cơng ty giao cho phòng kế hoạch tài vụ có trách nhiệm theo dõi, báo cáoTrvà lƣu trữ các thông tin có liên quan đén khách hàng của cơng ty từ tất cả các nguồn

thơng tin (báo chí,…) đề phục vụ cho việc tra cứu khi cần thiết.

Sau khi phát hành BCTC đã đƣợc kiểm tốn, các phòng nhóm kiểm tốn có trách

nhiệm theo dõi và tƣ vấn cho khách hàng các vấn đề phát sinh sau khi khách hàng đã

đƣợc quyết toán thuế.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PHAN DŨNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×