Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện

3 Một số những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp3.3.2 Đối với cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Bưu

điện

- Doanh thu tại bưu điện cần ghi nhận dựa trên những chứng từ gốc như hóa

đơn GTGT để trách được những trường hợp sai sót hay gian lận trong q trình bán

hàng và cung cấp dịch vụ.

- Cuối tháng, kế toán doanh thu cần xem xét đối soát sản lượng doanh thu tại

bưu điện tỉnh với các bưu điện huyện kỹ càng và chặt chẽ hơn.

- Các chứng từ lưu trữ cần có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, kế toán trưởng hay

là những người liên quan.- Cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh việc hạch toán và ghi nhận doanh thuHUtại các bưu điện huyện một cách kịp thời đúng hạn, khơng để dồn chứng từ tránh hạchTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾtốn nhầm và thiếu sót.SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga95Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ngoài tổ chức bộ máy quản lý thì mỗi doanh nghiệp muốn hoạt động tốt ln

đòi hỏi phải có một bộ phận chức năng trong việc quản lý nguồn vốn của doanh

nghiệp. Để thực hiện được cần có sự đóng góp khơng nhỏ của cơng tác quản lý điều

hành của bộ máy quản lý tài chính mà trong đó bộ máy kế tốn là cơng cụ quản lý kinh

tế trực tiếp, thực hiện hạch toán sản xuất kinh doanh cũng như việc kiểm tra kiểm soát

về mặt kinh tế của doanh nghiệp.

Trong đó, kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là vô cùng quantrọng, là công việc thiết yếu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động củaHUdoanh nghiệp. Cung cấp những thơng tin cần thiết và hữu ích để các nhà quản trị có cáiTẾnhìn đúng đắn hơn trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh.N

HTrong quá trình thực tập tại bưu điện tỉnh Quảng Bình đề tài nghiên cứu đã thựcKIhiện được một số mục tiêu đề ra:Hvà xác định kết quả kinh doanh.

CThứ nhất, tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế tốn doanh thu, chi phíẠIThứ hai, từ cơ sở lý luận đó đi sâu tìm hiều về thực trạng cơng tác doanh thu vàĐxác định kết quả kinh doanh tại Bưu điện năm 2017.Đề tài đi sâu nghiên cứu và phânNGtích tình hình tài sản nguồn vốn và kết quả kinh doanh của bưu điện trong giai đoạn2014 – 2016. Tìm hiểu chi tiết các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phíTRƯvà xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện; cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, hệ

thống chứng từ sổ sách theo dõi; cách nhập liệu và hạch toán trên phần mềm kế tốn.

Thứ ba, từ việc đi sâu tìm hiểu cơng tác kế toán doanh thu và xác định kết quả

kinh doanh rút ra được những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trọng bộ máy kế toán

cũng như trong phân hành kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hồn thiện hơn cơng tác kế tốn, khắc phục những

tồn tại để bưu điện hoạt động có hiệu quả hơn.

2. Kiến nghị

Qua quá trình thực tập tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình với những kiến thức đã

được học ở trường và việc tìm hiểu học hỏi cùng sự giúp đỡ của nhân viên kế toán tại

đơn vị thực tập đã giúp em hiểu rõ hơn về công tác kế tốn doanh thu và xác định kết

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga96Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpquả kinh doanh. Tuy nhiên với vốn thời gian có hạn, những hiểu biết còn hạn chế về

ngành và kinh nghiệm thực tế chưa được nhiều nên chưa thể hiện đầy đủ và chi tiết hơn

về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nếu có điều kiện về thời gian cũng

như tiếp xúc nhiều hơn về cơng tác kế tốn em sẽ đi sâu tìm hiểu tỉ mỉ hơn về:

- Mô tả chi tiết hơn quá trinh nhập liệu doanh thu chi phí và xác định kết quả

kinh doanh từ bưu cục lên kế toán bưu điện tỉnh và kế toán bưu điện huyện

- Tiếp cận với cơng tác kế tốn tại các bưu cục và tại bưu điện huyện để nắm rõ

hơn việc hạch tốn doanh thu, chi phí tại đây

- Cần tìm hiểu rõ hơn về quy trình luân chuyển chứng từ tại bưu điện tỉnh cũngTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUnhư tại các đơn vị phụ thuộc như bưu cục và bưu điện huyện.SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga97Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kế tốn tài chính GV.Phan Đình Ngân, Th.s.Hồ Phan Minh Đức

2. Các thơng tư, quyết định của Bộ Tài chính và chuẩn mực có liên quan.

3. Cùng với một số khóa luận của trường ĐHKT Huế và một số tài liệu tham

khảo khác.

4. Các trang web:

http://www.tainguyenso.hce.edu.vn,

http://www.tienminh.com.vn/,http://www.ketoanthienung.com.vn/,HUhttp://www.tailieu.vn/,TẾhttp://www.webketoan.vn/,TRƯNGĐẠIH

CKIN

Hhttp://luanvan.com/,SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×