Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

3 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó

được giảm, được hồn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải

nộp nhưng sau đó được giảm);

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản

phẩm, dịch vụ khơng tính trong doanh thu (nếu có);

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặngU- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.cho doanh nghiệp;- Giấy báo có của ngân hàng, phiếu thuN

H- Biên bản vi phạm hợp đồngTẾH Chứng từ sử dụngKI- Biên bản thanh lý hợp đồng

C- Quyết định thanh lý, nhượng bán TSCĐ Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánhHĐể hạch toán thu nhập khác sử dụng tài khoản 711 có kết cấu và nội dung phảnĐẠIánh như sau:TK 711GBên NợBên CóCác khoản thu nhập khác phát sinhtheo phương pháp trực tiếp đối với cáctrong kỳƯN- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tínhTRkhoản thu nhập khác ở doanh nghiệp

nộp thuế GTGT tính theo phương pháp

trực tiếp.

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các

khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ

sang tài khoản 911“Xác định kết quả

kinh doanh”.Tài khoản 711 khơng có số dư cuối kỳ

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga19Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp Sơ đồ hạch toán

331711111,112,131Thuế GTGT phải nộp theoThu tiền phạt khách hàngphương pháp trực tiếp(nếu có)9113331

Được giảm thuế GTGTKết chuyển doanh thu khác331,338Uphải nộpHThu khoản nợN

HTẾkhông xác định được chủ nợKI1.3.2 Kế tốn chi phí khác

C Khái niệmHTheo Thơng tư 200/2014/TT-BTC:ẠI“Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệpGdoanh nghiệp có thể gồm:Đvụ riêng biệt với hoạt động thơng thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác củaN- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanhƯlý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảmTRchi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hố, TSCĐ đưa đi góp vốn vào cơng

ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;

- Các khoản chi phí khác.

 Chứng từ kế tốn

- Biên bản vi phạm hợp đồng; biên lai nộp thuế, nộp phạt

- Hóa đơn bảo hiểm

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga20Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp Tài khoản sử dụng, kết cấu nội dung phản ánh

Để hạch tốn chi phí khác sử dụng tài khoản 811 với kết cấu và nội dung phản

ánh như sau:

Bên NợTK811Các khoản chi phí khác phát sinhBên CóCuối kỳ, kết chuyển tồn bộ các khoản

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài

khoản 911 “Xác định kết quả kinh

doanh”UTài khoản 811 khơng có số dư cuối kỳ

111,112SơN

H811TẾH Sơ đồ hạch tốnKICác chi phí khác bằng tiềnCuối kỳ kết chuyểnchi phí khác phát sinh trong kỳẠIH

C(Chi phí hoạt động thanh lý, nhượng

bán TSCĐ)911GĐ111,112,338211TRƯNKhoản phạt do vi phạm hợp đồngGiá trị còn lại của TSCĐ thanh lý

nhượng bán

214

Giá trị đã hao mònSVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga21Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp1.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.4.1 Khái niệm

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

“Chi phí thuế TNDN là chi phí thuế TNDN của doanh nghiệp bao gồm chi phí

thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hỗn lại phát sinh trong năm làm căn cứ

xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính

hiện hành” Theo đó:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh

nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp hiện hành.U- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệpTẾHsẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc:• Ghi nhận thuế thu nhập hỗn lại phải trả trong năm;N

H• Hồn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.KI- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế

Cthu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc:H• Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại trong nămTRƯNGĐẠI• Hồn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ năm trướcSVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga22Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp1.4.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh

Để hạch toán người ta sử dụng tài khoản 821 với kết cấu và nội dung phản ánh

như sau:

Bên NợTK 821Bên Có- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Số thuế TNDNHH thực tế phải nộp

hiện hành phát sinh trong năm.trong năm nhỏ hơn số thuế TNDNHH- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào CP

hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi thuế TNDNHH đã ghi nhận trong năm;

nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Kết chuyển số chênh lệch giữa CPKết chuyển chênh lệch giữa số phát thuế TNDNHH phát sinh trong năm lớnHUsinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế hơn khoản được ghi giảm CP thuếN

Hhơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - 911.TẾthu nhập doanh nghiệp hỗn lại” lớn TNDNHH trong năm vào tài khoảnKI“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát

Choãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phátHtài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát

sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911

- “Xác định kết quả kinh doanh”.TRƯNGĐẠIdoanh”.Tài khoản 821 khơng có số dư cuối kỳTài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

- Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại.SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×