Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kế toán doanh thu

1 Kế toán doanh thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp- Xác định được phần cơng việc đã hồn thành vào ngày lập bảng cân đối kế

tốn.

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hồn thành giao

dịch cung cấp dịch vụ đó.

 Ý nghĩa

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là căn cứ quan trọng để xác định kết

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó phản ánh quy mơ của q trình sản

xuất, là nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chi trả các

khoản chi phí phát sinh trong kỳ và là nguồn tài chính quyết định hoạt động của doanhnghiệp trong kỳ kế toán tiếp theo.U1.1.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụH Chứng từ sử dụng:TẾ- Hóa đơn GTGTN

H- Phiếu thu, phiếu xuất khoKI- Giấy báo có của ngân hàng

C- Bảng kê bán hàng và cung cấp dịch vụH- Hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàngĐẠI Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh (theo Thông tư 89/2002/TTG– BTC)TRƯkhoản 511NĐể hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ người ta sử dụng tàiSVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga5Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpBên NợTK 511Bên Có- Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, - Doanh thu bán sản phẩm, hàng

TTĐB, XK, BVMT);hóa, bất động sản đầu tư và cung- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực

cuối kỳ;hiện trong kỳ kế toán.- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối

kỳ;

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển

cuối kỳ;- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoảnTẾHU911 "Xác định kết quả kinh doanh".N

HTài khoản 511 khơng có số dư cuối kỳKITài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2:

C-Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hoáH-Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩmẠI-Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụĐ-Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá.NG-Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tưTRƯ-Tài khoản 5118 - Doanh thu khácSVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga6Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp1.1.1.3 Sơ đồ hạch tốn tổng hợp

TK 511

TK 333TK 111,112,131Thuế TTĐB, Xuất khẩu, thuếDoanh thu từ hoạt độngbánGTGT (trực tiếp) phải nộphàng hóa, sản phẩm, dịch vụTK 521,531,532TK 3331

Thuế GTGTCác khoản giảm trừ doanh thuphải nộpTK 911TẾKết chuyểnthực hiệnKIN

Hdoanh thu

1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thuDoanh thu chưaHKết chuyển doanh thu thuầnTK 111,112UTK 3387

C1.1.2.1 Khái niệmHTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC: “Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoảnẠIđiều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ bao gồm:GĐChiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.N- Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yếtƯcho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.TR- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hố kém,

mất phẩm chất hay khơng đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

- Hàng bán bị trả lại là giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại

do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất

phẩm chất, không đúng chủng loại, quy các

1.1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

 Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng bán hàng

- Phiếu giao hàng, hợp đồng kinh tế hoặc chính sách bán hàng của doanh nghiệp

- Biên bản kiểm tra khiếu nại của khách hàng

SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga7Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp- Văn bản đề nghị giảm giá hàng bán.

 Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh

Để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu sử dụng tài khoản 521 có kết cấu và

nội dung phản ánh như sau:Bên NợTK 521Bên Có- Số CKTM đã chấp nhận thanh toán Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số

cho khách hàng;CKTM, GGHB, DT của hàng bán bị trả- Số GGHB đã chấp thuận cho người lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ” để xác địnhmua hàng;- Doanh thu của HBBTL,đã trả lại tiền doanh thu thuần của kỳ báo cáo.HUcho người mua hoặc tính trừ vào khoảnTẾphải thu khách hàng về số sản phẩm,KIN

Hhàng hóa đã bán

CTài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu khơng có số dư cuối kỳHTài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu gồm 3 tài khoản cấp 2:ĐẠI- Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mạiG- Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lạiN- Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bánTRƯ1.1.2.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp

TK 111,112, 131TK 521Khi phát sinh các khoản CKTM,

GGHB, hàng bán bị trả lạiTK 511Kết chuyển các khoản CKTM,

GGHB, hàng bán bị trả lạiTK 3333

Giảm các khoản

thuế phải nộpSVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga8Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp1.1.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính

1.1.3.1 Khái niệm

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 14 và Thơng tư 200/2014/TT –BTC:

“Doanh thu hoạt động tài chính là khoản doanh thu thu từ tiền lãi, tiền bản

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh

nghiệp. Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp,

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá,

dịch vụ;...

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư;U- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi

kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;N

H- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;TẾHchuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào cơng ty liênKI- Lãi tỷ giá hối đối, gồm cả lãi do bán ngoại tệ;

C- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.GĐ- Phiếu tính lãi gửi điẠI Chứng từ sử dụng:H1.1.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chínhN- Phiếu thuƯ- Giấy báo Có của ngân hàngTR Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh

Để hạch tốn doanh thu hoạt động tài chính người ta sử dụng tài khoản 515 , kết

cấu và nội dung tài khoản như sau:

Bên NợTK 515Bên Có- Số thuế GTGT phải nộp tính theo Các khoản doanh thu hoạt động tài

phương pháp trực tiếp (nếu có)chính phát sinh trong kỳ.- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài

chính thuần sang tài khoản 911.Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính khơng có số dư cuối kỳ

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga9Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp1.1.3.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp

TK 515

TK3331TK 111,112,131

Doanh thu bằng tiền mặtThuế GTGT phải nộp theo

phương pháp trực tiếp (nếu có )

TK 911TK 121,221,222

Thu lãi từ đầu tưKết chuyển doanh thu

hoạt động tài chínhTK 129,229,413TẾHUHồn thành dự phòng

Xử lý chênh lệch tỷ giá1.2 Kế tốn chi phí1.2.1.1 Khái niệm

CTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC:KIN

H1.2.1 Giá vốn hàng bánH“Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sảnẠIđầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bánGĐtrong kỳ. Ngồi ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạtNđộng kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phíƯnghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phátTRsinh khơng lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư.

 Giá thành xuất kho được tính theo 4 phương pháp (theo VAS 02 – Hàng tồn

kho)

- Nhập trước xuất trước (FIFO)

- Bình quân gia quyền

- Thực tế đích danh

- Phương pháp giá bán lẻ

 Ý nghĩa

Trong quá trình sản xuất,kinh doanh muốn đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh

nghiệp thì phải xác định một cách chính xác nhất về chi phí bỏ ra trong q trình sản

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga10Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpxuất.Giá vốn hàng bán là một khoản mục trên BCKQHĐKD của doanh nghiệp, vì vậy

doanh nghiệp muốn đem lại lợi ích tối đa thì phải quản lý chặt chẽ giá vốn bỏ ra càng

thấp nhất càng tốt để có thể tiết kiệm được chi phí, làm tăng lợi nhuận và tăng tính

cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp.

1.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán

 Chứng từ sử dụng

- Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.

- Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý.

- Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn.U Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh- Bảng phân bổ giá vốnTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHĐể hạch toán giá vốn sử dụng tài khoản 632 với kết cấu và nội dung như sau:SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kế toán doanh thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x