Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Các kiểm tra thực nghiệm: mô hình Frankel

5 Các kiểm tra thực nghiệm: mô hình Frankel

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.5 Các kiểm tra thực nghiệm: mơ hình Frankel•• Khai

  thác UIRP để loại bỏ sụt giảm kỳ vọng từ phương

trình 7.14, ta có:

(7.15)

• theo Dornbusch giả định mơ hình tiền tệ chỉ xác định

sự cân bằng, chứ không phải là tỷ giá hối đoái thực tế.

(7.16)

7/9/18557.5 Các kiểm tra thực nghiệm: mơ hình Frankel•• Kết

  hợp cơng thức 7.15 và 7.16:

(7.17)

(7.18)

• Cung cấp một cách để đo lường lạm phát kỳ vọng sau đó

phương trình 7.17 hoặc 7.18 có thể kiểm chứng được

• Giả định kỳ vọng lạm phát bằng lãi suất dài hạn

7/9/18567/9/1857Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Các kiểm tra thực nghiệm: mô hình Frankel

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×