Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Ý nghĩa một số tiêu chuẩn chất lượng

4 Ý nghĩa một số tiêu chuẩn chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 7: PHỤ LỤC

7.1. Thông số kỹ thuật của Nam Cơn Sơn Condensate (theo cơng nghệ dầu khí)

Bảng 12: Thơng số kỹ thuật của condensate Nam Côn Sơn

STTiêu chuẩnĐơn vịT

1Thành phần cất ASTMTiêu chuẩn

ASTM D86D86

o

IBP

C

o

10%V

C

o

30%V

C

o

50%V

C

o

70%V

C

o

90%V

C

o

FBP

C

% thể tích cặn và mất mát

2

Tỷ trọng ở 15oC

g/ml

3

Hàm lượng lưu huỳnh

%wt

4

Hàm lượng acid

Mg KOH/g

o

5

Độ nhớt ở 20 C

cSt

6

Hàm lượng nước

Ppm

7

Mercaptan

%wt

8

Hàm lượng sáp

%wt

0

9

Điểm chảy

C

10

H2 S

%mol

11

CO2

%mol

o

12

Điểm đục

C

o

13

Điểm đông đặc

C

14

RON

7.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm condensateASTM D1298

ASTM D1266

ASTM D974

ASTM D445

ASTM D1744

ASTM D3227

UOP 46

ASTM D97

ASTM D5504

ASTM D1945

ASTM D2500

ASTM D2386

ASTM D269937.2

60.9

88.1

112

143

213

280.7

1.9

0.7419

0.0206

0.019

0.7262

87

0.0033

0.04

<-55

0

0.001

<-55

<-56

60.57.2.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2010/SP

Phạm vi tiêu chuẩn: tiêu chuẩn cơ sở này quy định các yêu cầu kỹ thuật của khí dầu

mỏ hóa lỏng do cơng ti Saigon petro cung cấp , kinh doanh trên thị trường dùng làm

nhiên liệu động cơ, chất đốt phục vụ sản xuất, dân sinh.

Bảng 13: chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm LPG

STTên chỉ tiêuMức đăng kýPhương pháp thử

73T

1Áp suất hơi ở 37,8oC Kpa500-1500 (5,1-2

3(Kg/cm2)

Tỉ trọng ở 15oC, Kg/l

Thành phần. %mol10,7)

0,52-0,58-C2 hydrocacbon, max2-C3 hydrocacbon20-80-C4 hydrocacbon80-20-C5 hydrocacbon và các khí2,0ASTMnặng hơn

4Hydrocacbon khơng bão hòa,25(1)ISO5%mol, max

15(2)

Nhiệt độ bốc hơi 95% thể tích ở 1 2,27941

ASTM D18376

7atm, 0oC, max

Nhiệt trị (kcal/Kg, max)

Hàm lượng lưu huỳnh, mg/Kg,11820

140ASTM D3588

ASTM D27848max

Độ ăn mòm tấm đồng trong 3h ởNo1ASTM D18389500C, max

Thành phần cặn sau khi bốc hơi,0,05ASTM D215810

11100ml, mã

Hàm lượng H2S

Nước tự doĐạt

Khơng cóASTM D2320

Cảm quan(1)Áp dụng cho LPG sử dụng trong đun nấu , lò sấy , lò đốt , thiết bị tiêu dùng.(2)Áp dụng cho LPG sử dụng làm nhiên liệu động cơ.7.2.2 Xăng

7.2.2.1 Xăng không chi RON83

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2010/SP

Phạm vi áp dụng cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng không chì có

chỉ số Octan xác định theo phương pháp nghiên cứu không nhỏ hơn 83, do công ty Saigon

Petro cung cấp dùng làm nguyên liệu cho động cơ xăng.

Phương pháp lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777: 2007 (ASTM D4057-06)

74Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng xăng khơng chì Ron83 được quy định

trong bảng sau:

Bảng 14: Chỉ tiêu chất lượng của xăng khơng chì Ron83

StTên chỉ tiêuMứcPhương pháp thửt

1Trị số octan theo phương pháp83TCVN 2703: 20022nghiên cứu (Ron), min

Hàm lượng chì, g/L max0,013(ASTM D2699)

TCVN 7143:200234(ASTM D3237)

TCVN 2698: 2002Thành phần cất phân đoạn :

-Điểm sôi đầu , oC, maxBáo cáo-10% thể tích, 0C, max70-50% thể tích, 0C, max120-90% thể tích, 0C, max190-Điểm sơi cuối, 0C, max215Cặn cuối, % thể tích,max.

Ăn mòn tấm đồng ở 500C/ 3h,max(ASTM D86)2,0

Loại 1TCVN 2694: 20025Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa5(ASTM D130)

TCVN 2694:20026dung môi), mg/100ml, max

Độ ổn định oxy hóa, phút, min480(ASTM D381)

TCVN 6778: 2002500(ASTM D525)

TCVN 6701: 20027Hàm lượng lưu huỳnh , mg/Kg,

max(ASTM D2622)

TCVN 776080Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 C,Kpa43- 75(ASTM D5453)

TCVN 7023 :

2002

(ASTM D2622) /9Hàm lượng benzene, % thể tích,max

10 Hydrocacbon thơm, % thể tích,2,5(ASTM D5453)

TCVN 3166: 200240(ASTM D5580)

TCVN7330: 2002

75max

Olefin , % thể tích, max

11

12 Hàm lượng oxy, % khối lượng,

max

13 Khối lượng riêng (ở 150C) , Kg/m338(ASTM D1319)

TCVN7330: 20022,7(ASTM D1319)

TCVN7332:2002Báo cáo(ASTM D4815)

TCVN6594: 2003

(ASTM D1298)/14 Hàm lượng kim loại ( Fe, Mn),

mg/l

15 Ngoại quan5(ASTM D4052)

TCVN7331: 2002Trong, khơng có(ASTM D3831)

ASTM D4176tạp chất lơ lửng

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891-84

7.2.2.2. Xăng khơng chì Ron 90, 92 và 95

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02: 2010/SP

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn cở sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng

khơng chì do cơng ty Saigon Petro cung cấp dùng làm nguyên liệu cho động cơ xăng.

Phương pháp lấy mẫu thử theo TCVN 6777:2007 (ASTM D4057-06)

Yêu cầu kĩ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng xăng khơng chì được quy định trong bảng

sau.

Bảng 15: Chỉ tiêu chất lượng của xăng khơng chì.

STTên chỉ tiêuT

1Trị số octan theo phương pháp2nghiên cứu (Ron), min

Hàm lượng chì, g/L maxMứcPhương pháp thử83TCVN 2703: 20020,013(ASTM D2699)

TCVN 7143:2002

(ASTM D3237)Thành phần cất phân đoạn :3-Điểm sôi đầu , oC, maxBáo cáo-10% thể tích, 0C, max70TCVN 2698: 2002-50% thể tích, 0C, max120(ASTM D86)-90% thể tích, 0C, max190

764Điểm sơi cuối, 0C, maxCặn cuối, % thể tích,max.

Ăn mòn tấm đồng ở 500C/ 3h,max5Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa6dung môi), mg/100ml, max

Độ ổn định oxy hóa, phút, min7Hàm lượng lưu huỳnh , mg/Kg,215

2,0

Loại 1TCVN 2694: 20025(ASTM D130)

TCVN 2694:2002480(ASTM D381)

TCVN 6778: 2002500(ASTM D525)

TCVN 6701: 2002max(ASTM D2622)

TCVN 77608Áp suất hơi (Reid) ở 37,80C, Kpa43- 75(ASTM D5453)

TCVN 7023 :

2002

(ASTM D2622) /9Hàm lượng benzene, % thể tích,2,5(ASTM D5453)

TCVN 3166: 200210max

Hydrocacbon thơm, % thể tích,40(ASTM D5580)

TCVN7330: 200211max

Olefin , % thể tích, max38(ASTM D1319)

TCVN7330: 200212Hàm lượng oxy, % khối lượng,2,7(ASTM D1319)

TCVN7332:200213max

Khối lượng riêng (ở 150C) , Kg/m3(ASTM D4815)

TCVN6594: 2003

Báo cáo14Hàm lượng kim loại ( Fe, Mn),15mg/l

Ngoại quan(ASTM D1298)/

(ASTM D4052)

TCVN7331: 20025

Trong, khơng có(ASTM D3831)

ASTM D4176tạp chất lơ lửng

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891-84

7.2.3. Nhiên liệu diesel (DO)

Tiêu chuẩn cơ sở : TCCS 03:2010/SP

77Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho nhiên

liệu diesel do công ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho các động cơ diesel hay dùng cho

các mục đích khác.

Phương pháp lấy mẫu thử: theo TCVN 6777:2007 ( ASTM D4057-06)

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu diesel được quy định trong

bảng sau.78Bảng 17: Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Diesel

STMức

0,05S 0,25STên chỉ tiêuTPhương pháp thử

TCVN 6701:20071Hàm lượng lưu huỳnh, mg/Kg,5002500max.(ASTM D2622-05)

TCVN 7760:2008

(ASTM D5453-06)

TCVN 7630:20072Xetan, min46(ASTM D613-05)Trị số xetan hoặc chỉ số xetan46TCVN 3180-2007360(ASTM D4137-04)

TCVN 25698:200755(ASTM D86-05)

TCVN 6608:20003Nhiệt độ chưng cất tại 90% thể4tích, 0C, max

Điểm chớp cháy cốc kín, oC,

min.5

67(ASTM D3828)

o2Độ nhớt động học ở 40 C , cSt3Cặn cacbon của 10% cặn chưng2 - 4,5ASTM D93

TCVN 3171:20070,3(ASTM D44-06)

TCVN 6324: 1997cất, % khối lượng, max.(ASTM D189)Điểm đông đặc, max6ASTM D4530

TCVN 3753: 19950.01(ASTM D97)

TCVN 2690:19958Hàm lượng tro, % khối lượng,9

10

11max

Hàm lượng nước, mg/Kg, max

Tạp chất dạng hạt, mg/L, max

Ăn mòn tấm đồng ở 50oC/3h,200

10

Loại 1(ASTM D482)

ASTM E203

ASTM D2276

TCVN 2694: 200012max

Khối lượng riêng (ở 15oC)(2),820 – 860(ASTM D130)

TCVN 6594 :200713

14kg/m3

Độ bôi trơn, max

Ngoại quan(ASTM D1298 – 05)

460

ASTM D6079

Trong, khơng có ASTM D4176

tạp chất lơ lửng.

79(1)Phương pháp tính chỉ số octan không áp dụng cho các loại diesel có sử dụng phụ giacải thiện chỉ số octan.

(2)Áp dụng đối với loại diesel dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.(3)1 cSt = 1 mm2/s

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891 – 84.7.2.4. Nhiên liệu đốt lò.

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 06: 2010 /SP

Phạm vi áp dụng: Dùng cho các lò đốt cơng nghiệp trong các điều kiện vận hành và

khí hậu khác nhau do công ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho động cơ diesel cho các

mục đích khác.

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu đốt lò được quy định trong

bảng sau.

Mức

FO

FO NO2B

FO

SttTên chỉ tiêu(2,03,5SKhối lượng riêng (ở 15 C),S)

0,96 0,9910,970,99TCVNkg/L, max516594:2000N 1thử.(ASTM

Độ nhớt động học ở 50 C, cSt 87180180180D1298)

ASTM D445max

Hàm lượng tro, % khối2,03,03,5TCVN 6701:o2Phương pháp3SOo1NO2Alượng, max2,02000

(ASTM3D2622)

ASTM

D129/ASTM

D4292

80Điểm đông đặc, oC, max+15+24+24+244TCVN 3753:

1995 (ASTMHàm lượng tro, % khốiD97)

TCVN 3753:0.15lượng, max51995

(ASTMCặn cacbon của 10% cặn

66161616D482)

TCVNchưng cất, % khối lượng,6324:2000max(ASTM

D189)

ASTM D4503

TCVN 6608:Điểm chớp cháy cốc kín, oC,

max72000

66(ASTM

D3828)Hàm lượng nước, % thể tích,

89ASTM D93

TCVN 2692:1max1995Hàm lượng tạp chất, % khối0,15(ASTM D95)

ASTM D473lượng, max

Nhiệt trị, cal/g, min9800109801015980ASTM D240000ASTM D

48097.2.5 Dầu hỏa dân dụng (KO)

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 04:2010/SP

Phạm vi áp dụng: TCCS này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dầu hỏa do công

ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho mục đích dân dụng như thắp sáng và đun nấu.

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của dầu hảo dân dụng được quy định trong

bảng sau.

81Bảng 19: Chỉ tiêu chất lượng của dầu hỏa dân dụng.

ST

T

1

2Tên chỉ tiêu

Điểm chớp cháy cốc kín , 0C , max

Nhiệt độ cất, 0C

-10% thể tích , 0C,maxĐiểm sơi cuối ,0C,max

Hàm lượng lưu huỳnh, %khối lượng ,MứcPhương pháp thử38

205ASTM D56

TCVN 2698:2002300(ASTM D86)0,3TCVN 2708: 2002max(ASTM D1266 )

TCVN 6701:32000(ASTM D2662)

ASTM D42924

5Chiều cao ngọn lửa khơng khói, mm,19ASTM D129

ASTM D1322min

Ăn mòn tấm đồng ở 100 0C/3h, maxLoại 3TCVN 2694:06Độ chớp động học ở 40 C, cSt

Lưu huỳnh mercaptan định tính70Khối lượng riêng (ở 15 C), kg/l82000(ASTM D130)

1,0-1,9 ASTM D445

Âm

ASTM D4952

tính

BáoTCVN 6594:cáo2000(ASTM D1298)7.2.6 Một số sản phẩm dung môi của nhà máy

7.2.6.1 Dung môi SPSOL-MIX( sản phẩm xăng dung môi do công ty Saigon Petro sản

xuất )

Tiêu chuẩn cơ sở :TCCS 07:2010/SP

Phạm vi áp dụng : tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dung

môi SPSOL-MIX do công ty Saigon Petro sản xuất , cung cấp cho ngành sơn , cao su ,

keo, thuốc bảo vệ thực vật , chế biến gỗ,…

Phương pháp lấy mẫu thử : theo TCVN 6777:2007 (ASTM D 4057)

Yêu cầu kỹ thuật :các chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-MIX được quy định

trong bảng

Bảng 20: Chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-MIX

82STT

Tên chỉ tiêu

1

Khối lượng riêng (ở 150C), kg/lMức

0.475-0.765Phương pháp thử

TCVN 6594:

2000 (ASTM D2Thành phần cất phân đoạn

-3Điểm sôi đầu, 0C, minĐiểm sôi cuối, 0C, max

Hàm lượng lưu huỳnh , % khối601298)

TCVN 2698:2002002 (ASTM D0.0286)

TCVN 6701:2000lượng , max(ASTM D2622)

TCVN 7760:20084Hàm lượng benzene, % khối5

6lượng, max

Màu Saybolt, min

Ngoại quan1.5(ASTM D 5453)

TCVN 3166+25

Trong , khơng có(ASTM D 5580)

ASTM D 156

ASTM D 4176tạp chất lơ lửng

Đóng, rót, ghi nhãn,vận chuyển và bảo quản theo quyết định số 178/1999/QĐ-TTg của

chính phủ, thơng tư số 34/1999/TT-BTM của bộ trưởng thương mại và theo TCVN 389184

7.2.6.2 Dung môi SPSOL-RUB (sản phẩm dung môi Rubber Solvent do công ty Saigon

Petro sản xuất)

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 08:2010/SP

Phạm vi áp dụng : tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dung môi

SPSOL-RUB do công ty Saigon Petro sản xuất , cung cấp cho ngành sơn, cao su , keo ,

keo chống thấm ,…

Phương pháp lấy mẫu thử : theo TCVN 6777: 2007 (ASTM D 4057)

Yêu cầu kỹ thuật : các chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-RUB được quy định

trong bảng

Bảng 21 : Chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-RUB

STT

1Tên chỉ tiêu

Khối lượng riêng (ở 150C), kg/lMức

0.740-0.760Phương pháp thử

TCVN 6594:

2000 (ASTM D

83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Ý nghĩa một số tiêu chuẩn chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×