Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

11-Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp2Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt

3Nam để cung cấp, trao đổi dữ liệu doanh nghiệp được chính xác43.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.5Thứ nhất: NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, bắt buộc các

6NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung.7Thứ hai: Cần nâng cao chất lượng nguồn thơng tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro CIC

8của NHNN.911

2Chương 3 KẾT LUẬN3Qua một thời gian nỗ lực hết sức nghiêm túc để nghiên cứu vấn đề công tác xếp hạng

4tín dụng nội bộ doanh nghiệp, luận văn đã đạt được một số nghiên cứu sau:5Thứ nhất: Tổng hợp, phân tích một số vấn đề lý luận về tín dụng doanh nghiệp, XHTD

6nội bộ và công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp. Lý văn đã nghiên cứu và đưa ra bản

7chất, vai trò của XHTD nội bộ doanh nghiệp tại NHTM. Đồng thời luận văn cũng đã

8đưa ra những tiêu chí để đánh giá cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp9Thứ hai: Luận văn đã phân tích thực trạng công tác XHTD nội bộ của Agribank thông

10qua việc phân tích, đánh giá cơng tác triển khai tổ chức thực hiện, cơng tác thu thập,

11phân tích thơng tin doanh nghiệp xếp hạng, cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng

12doanh nghiệp và phân loại nợ, sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp.

13Đồng thời luận văn cũng đã đánh giá công tác XHTD nội bộ tại Agribank qua các tiêu

14chí: Số lượng doanh nghiệp được xếp hạng, tần suất xếp hạng tín dụng nội bộ doanh

15nghiệp và khả năng đo lường rủi ro doanh nghiệp của cơng tác xếp hạng tín dụng nội

16bộ doanh nghiệp17Thứ ba: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện cơng tác XHTD nội bộ tại

18Agribank . Trong đó, phần giải pháp thuộc phạm vi triển khai của Agribank . Phần

19kiến nghị thì thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và

20Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tại phần giải pháp, luận văn đưa ra 4 nhóm giải pháp

21là: Hồn thiện cơng tác triển khai thực hiện, Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội

22bộ doanh nghiệp, Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp và

23Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank .1111

2Phụ lục

3MỞ ĐẦU........................................................................................................................................2

41.Tính cấp thiết của đề tài 2

52. Đối tượng nghiên cứu: 2

63. Phạm vi nghiên cứu: 2

74. Phương pháp nghiên cứu 2

85. Bố cục đề tài 2

96. Tổng quan tài liệu3

10CHƯƠNG 1--------------------------------------------------------------------------------------------------4

11CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN---------------------------------------------4

12DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆN TẠI AGRIBANK--------------------------------------------4

131.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP--------------4

141.1Tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM----------------------------------------------------------4

151.1.3Vai trò và đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp----------------------4

161.1.4 Rủi ro tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 5

171.2.TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

18MẠI................. 5

191.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng nội bộ 5

201.2.2 Mục tiêu của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại: 6

211.2.3.Nội dung XHTDNB của NHTM-----------------------------------------------------------------6

221.2.4 Quy trình XHTDNB tại NHTM------------------------------------------------------------------6

231.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả XHTDNB của NHTM6

241.2.6 Vai trò của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại : 6

251.2.7. Bản chất của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại: 7

261.3 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

27HÀNG THƯƠNG MẠI 7

281.3.1 Nội dung của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng

29thương mại: 7

301.3.2 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng thương

31mại15

321.3.3 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng

33thương mại16

341.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại

35Ngân hàng thương mại 16

36Kết luận Chương 1 17

37CHƯƠNG 2 18

38THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI

39NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 18112.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2VIỆT NAM 18

32.1.1Mạng lưới và khách hàng 18

42.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

5HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 23

62.2.1Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và

7Phát triển nông thôn Việt Nam 23

82.2.2.Quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 23

92.3.1 Thực trạng XHTDNB theo phân khúc thị trường tại Agribank 24

102.3.2 Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn tại Agribank 34

112.3.3 Kết quả đạt được:36

122.3.4 Hạn chế và nguyên nhân 36

13CHƯƠNG 3 38

14GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH

15NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT

16NAM 38

173.1MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH

18NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT

19NAM 38

203.2GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

21DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

22THÔN VIỆT NAM 39

233.2.1 Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .39

243.2.2 Hoàn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 39

253.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank 39

263.2.4 Giải pháp bổ trợ40

273.3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ40

283.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 40

293.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 40

30Chương 3 KẾT LUẬN 41

31

32

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×