Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

11Hồn thiện cơng tác triển khai thực hiện tại Agribank .2Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:3- Quán triệt nhận thức về công tác XHTD nội bộ doanh4nghiệp5Hồn thiện việc chun mơn hóa các bước trong quy trình xếp hạng đồng thời

6nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác xếp hạng7-Thành lập diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm83.2.1Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .9Nhóm giải pháp này bao gồm 4 giải pháp như sau:10-Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, công tác giám sát thơng tin11để phân tích2-Tăng tần suất xếp hạng34tốnQuy định sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp xếp hạng phải được kiểm5-Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ tin học63.2.2 Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại

7Agribank8Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:9Ra quy chế chịu trách nhiệm về công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp đối với

10các bộ phận và cán bộ làm công tác xếp hạng.11Hằng năm, Agribank nên tổ chức tập huấn cho cán bộ kiểm tra, kiểm sốt về

12cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp. Giúp họ thường xuyên cập nhật những kiến thức

13mới đồng thời nắm vững kiến thức, nội dung, quy trình của cơng tác này.11Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ phải có những tổng kết về những

2sai sót, những hạn chế của cơng tác xếp hạng trong q trình đi kiểm tra, kiểm sốt

3nhằm giúp Agribank có những biện pháp xử lý kịp thời.43.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank5Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:6Thứ nhất: Agribank cần áp dụng những mức lãi suất linh hoạt ứng với từng

7nhóm xếp hạng dựa trên kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp8Thứ hai: Agribank nên áp dụng chính sách về tài sản bảo đảm thơng thống

9hơn đối với những nhóm khách hàng được xếp loại tốt, là khách hàng tiềm năng.10Thứ ba: Agribank cần mạnh dạn áp dụng chính sách giảm phí hoặc miễn phí giải ngân

11tín dụng, phí trả nợ trước hạn, phí chuyển tiền, cho những doanh nghiệp xếp hạng tốt,

12những doanh nghiệp xếp hạng AAA, AA, A.133.2.4Giải pháp bổ trợ14Luận văn cũng đưa ra nhóm giải pháp bổ trợ sau:11Làm việc với trung tâm đào tạo cán bộ của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT

2Việt Nam để tập huấn định kỳ cho cán bộ tại .3Thường xuyên mời các chuyên gia ngân hàng có uy tín, những giảng viên

4giảng dạy trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đến Agribank để nói chuyện chun đề

5tài chính ngân hàng.6-Đẩy mạnh cơng tác tự đào tạo và đào tạo lại cho chính cán bộ tại .7Thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân viên mới có trình độ, có năng lực đáp

8ứng được công tác ngân hàng.9Áp dụngmứclương,thưởng, những mức đãi ngộ xứng đáng cho những cán bộ

10làm tốt.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

123.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt

13Nam

113.314Qua thực tế triển khai và thực hiện công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank

15luận văn kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam như sau:11-Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp2Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt

3Nam để cung cấp, trao đổi dữ liệu doanh nghiệp được chính xác43.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.5Thứ nhất: NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, bắt buộc các

6NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung.7Thứ hai: Cần nâng cao chất lượng nguồn thơng tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro CIC

8của NHNN.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×