Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

1MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG

2TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

3PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM

13.14Luận văn đưa ra mục tiêu hồn thiện công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại

5Agribank như sau:6Thứ nhất: Việc hoàn thiện này phải giúp cho cán bộ làm cơng tác xếp hạng tín dụng tại

7Agribank hiểu rõ hơn về mục tiêu, bản chất của công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp8Thứ hai: Việc hoàn thiện cần phải tiến đến mục tiêu nâng cao sự chính xác kết quả

9XHTD nội bộ doanh nghiệp Agribank .10Thứ ba: Việc hoàn thiện cần phải tiến đến mục tiêu nâng cao chất lượng tồn bộ q

11trình cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .12Thứ tư: Việc hoàn thiện sẽ làm cho công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp hỗ trợ

13Agribank một cách tốt nhất trong việc ra quyết định tín dụng doanh nghiệp, cảnh báo

14sớm rủi ro tín dụng doanh nghiệp, chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp tại .15Q trình hồn thiện cơng tác XHTD nội bộ bao gồm các nội dung chủ yếu sau:11-Hoàn thiện về cơng tác tổ chức thực hiện.2Hồn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế

3kiểm sốt về quy trình, kết quả XHTD4nội bộ doanh nghiệp.5-Hồn thiện về việc sử dụng kết quả XHTD nội bộ doanh6nghiệp.7- Một số giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP

9HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG

10NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

83.211Trên cơ sở các mặt chưa được đã được nhận xét ở chương 2, luận văn đưa ra 4 nhóm

12giải pháp để hồn thiện cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank như sau:11Hoàn thiện cơng tác triển khai thực hiện tại Agribank .2Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:3- Quán triệt nhận thức về công tác XHTD nội bộ doanh4nghiệp5Hồn thiện việc chun mơn hóa các bước trong quy trình xếp hạng đồng thời

6nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác xếp hạng7-Thành lập diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm83.2.1Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .9Nhóm giải pháp này bao gồm 4 giải pháp như sau:10-Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, công tác giám sát thông tin11để phân tích2-Tăng tần suất xếp hạng34tốnQuy định sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp xếp hạng phải được kiểm5-Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ tin học63.2.2 Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại

7Agribank8Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:9Ra quy chế chịu trách nhiệm về công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp đối với

10các bộ phận và cán bộ làm công tác xếp hạng.11Hằng năm, Agribank nên tổ chức tập huấn cho cán bộ kiểm tra, kiểm soát về

12công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp. Giúp họ thường xuyên cập nhật những kiến thức

13mới đồng thời nắm vững kiến thức, nội dung, quy trình của cơng tác này.11Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ phải có những tổng kết về những

2sai sót, những hạn chế của cơng tác xếp hạng trong q trình đi kiểm tra, kiểm sốt

3nhằm giúp Agribank có những biện pháp xử lý kịp thời.43.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank5Nhóm giải pháp này bao gồm 3 giải pháp như sau:6Thứ nhất: Agribank cần áp dụng những mức lãi suất linh hoạt ứng với từng

7nhóm xếp hạng dựa trên kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp8Thứ hai: Agribank nên áp dụng chính sách về tài sản bảo đảm thơng thống

9hơn đối với những nhóm khách hàng được xếp loại tốt, là khách hàng tiềm năng.10Thứ ba: Agribank cần mạnh dạn áp dụng chính sách giảm phí hoặc miễn phí giải ngân

11tín dụng, phí trả nợ trước hạn, phí chuyển tiền, cho những doanh nghiệp xếp hạng tốt,

12những doanh nghiệp xếp hạng AAA, AA, A.133.2.4Giải pháp bổ trợ14Luận văn cũng đưa ra nhóm giải pháp bổ trợ sau:11Làm việc với trung tâm đào tạo cán bộ của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT

2Việt Nam để tập huấn định kỳ cho cán bộ tại .3Thường xuyên mời các chuyên gia ngân hàng có uy tín, những giảng viên

4giảng dạy trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đến Agribank để nói chuyện chun đề

5tài chính ngân hàng.6-Đẩy mạnh cơng tác tự đào tạo và đào tạo lại cho chính cán bộ tại .7Thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân viên mới có trình độ, có năng lực đáp

8ứng được cơng tác ngân hàng.9Áp dụngmứclương,thưởng, những mức đãi ngộ xứng đáng cho những cán bộ

10làm tốt.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

123.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt

13Nam

113.314Qua thực tế triển khai và thực hiện công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank

15luận văn kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam như sau:11-Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ doanh nghiệp2Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt

3Nam để cung cấp, trao đổi dữ liệu doanh nghiệp được chính xác43.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.5Thứ nhất: NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, bắt buộc các

6NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung.7Thứ hai: Cần nâng cao chất lượng nguồn thơng tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro CIC

8của NHNN.911

2Chương 3 KẾT LUẬN3Qua một thời gian nỗ lực hết sức nghiêm túc để nghiên cứu vấn đề công tác xếp hạng

4tín dụng nội bộ doanh nghiệp, luận văn đã đạt được một số nghiên cứu sau:5Thứ nhất: Tổng hợp, phân tích một số vấn đề lý luận về tín dụng doanh nghiệp, XHTD

6nội bộ và công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp. Lý văn đã nghiên cứu và đưa ra bản

7chất, vai trò của XHTD nội bộ doanh nghiệp tại NHTM. Đồng thời luận văn cũng đã

8đưa ra những tiêu chí để đánh giá cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp9Thứ hai: Luận văn đã phân tích thực trạng công tác XHTD nội bộ của Agribank thông

10qua việc phân tích, đánh giá cơng tác triển khai tổ chức thực hiện, cơng tác thu thập,

11phân tích thơng tin doanh nghiệp xếp hạng, cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng

12doanh nghiệp và phân loại nợ, sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp.

13Đồng thời luận văn cũng đã đánh giá công tác XHTD nội bộ tại Agribank qua các tiêu

14chí: Số lượng doanh nghiệp được xếp hạng, tần suất xếp hạng tín dụng nội bộ doanh

15nghiệp và khả năng đo lường rủi ro doanh nghiệp của cơng tác xếp hạng tín dụng nội

16bộ doanh nghiệp17Thứ ba: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện cơng tác XHTD nội bộ tại

18Agribank . Trong đó, phần giải pháp thuộc phạm vi triển khai của Agribank . Phần

19kiến nghị thì thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và

20Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tại phần giải pháp, luận văn đưa ra 4 nhóm giải pháp

21là: Hồn thiện cơng tác triển khai thực hiện, Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội

22bộ doanh nghiệp, Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp và

23Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank .1111

2Phụ lục

3MỞ ĐẦU........................................................................................................................................2

41.Tính cấp thiết của đề tài 2

52. Đối tượng nghiên cứu: 2

63. Phạm vi nghiên cứu: 2

74. Phương pháp nghiên cứu 2

85. Bố cục đề tài 2

96. Tổng quan tài liệu3

10CHƯƠNG 1--------------------------------------------------------------------------------------------------4

11CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN---------------------------------------------4

12DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆN TẠI AGRIBANK--------------------------------------------4

131.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP--------------4

141.1Tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM----------------------------------------------------------4

151.1.3Vai trò và đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp----------------------4

161.1.4 Rủi ro tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 5

171.2.TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG

18MẠI................. 5

191.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng nội bộ 5

201.2.2 Mục tiêu của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại: 6

211.2.3.Nội dung XHTDNB của NHTM-----------------------------------------------------------------6

221.2.4 Quy trình XHTDNB tại NHTM------------------------------------------------------------------6

231.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả XHTDNB của NHTM6

241.2.6 Vai trò của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại : 6

251.2.7. Bản chất của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại: 7

261.3 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

27HÀNG THƯƠNG MẠI 7

281.3.1 Nội dung của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng

29thương mại: 7

301.3.2 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng thương

31mại15

321.3.3 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng

33thương mại16

341.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại

35Ngân hàng thương mại 16

36Kết luận Chương 1 17

37CHƯƠNG 2 18

38THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI

39NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 18112.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2VIỆT NAM 18

32.1.1Mạng lưới và khách hàng 18

42.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

5HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 23

62.2.1Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và

7Phát triển nông thôn Việt Nam 23

82.2.2.Quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 23

92.3.1 Thực trạng XHTDNB theo phân khúc thị trường tại Agribank 24

102.3.2 Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn tại Agribank 34

112.3.3 Kết quả đạt được:36

122.3.4 Hạn chế và nguyên nhân 36

13CHƯƠNG 3 38

14GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH

15NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT

16NAM 38

173.1MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH

18NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT

19NAM 38

203.2GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

21DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

22THÔN VIỆT NAM 39

233.2.1 Hoàn thiện chất lượng kết quả XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .39

243.2.2 Hoàn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 39

253.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết quả XHTD nội bộ tại Agribank 39

263.2.4 Giải pháp bổ trợ40

273.3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ40

283.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 40

293.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 40

30Chương 3 KẾT LUẬN 41

31

32

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×