Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chồng xếp bản đồ

Chồng xếp bản đồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.9. Cửa sổ thực hiện câu lệnh gán mã loại biến động sử dụng đất

Sau khi đã tính cho trường MaBD sẽ thấy được sự biến động của từng

loại đất theo mục đích sử dụng. Nếu như vùng nào có biến động thì hai thuộc

tính của hai năm hiện trạng sẽ khác nhau, nếu vùng nào khơng có biến động

thì hai thuộc tính này sẽ giống nhau.69Hình 3.10. Bảng thuộc tính của lớp biến động năm 2003-2010Hình 3.11. Bảng thuộc tính của lớp biến động giai đoạn 2010-201570Hình 3.12. Kết quả sau chồng gộp hai bản đồ hiện trạng giai đoạn

2003-2010Hình 3.13. Kết quả sau chồng gộp hai bản đồ hiện trạng giai đoạn

2010-2015713. Biên tập bản đồ biến động

Biên tập bản đồ biến động tương tự như biên tập bản đồ hiện trạng đã

trình bày ở trên. Ta có bản đồ biến động 3 giai đoạn 2003-2010, 2010-2015,

2003-2015.7273743.2 Nhận xét biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

Từ bảng thuộc tính xuất sang phần mềm excel ta tạo ra ma trận biến động

Bảng 3.2. Ma trận biến động giai đoạn 2003-2010 (đơn vị m2)Hình 3.14. Biểu đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2003-2010 (đơn vị m2)75Nhận xét về biến động sử dụng đất giai đoạn 2003 – 2010

Từ ma trận biến động bảng 3.2 và biểu đồ biến động hình 3.14 ta có thểthấy:

Đất bằng chưa sử dụng (BCS) giảm, diện tích đã được chuyển sang đất

giao thông (DGT) là 5123,95 m2, chuyển 2120,15 m2 sang đất rừng phòng hộ

(RPH).

Đất trồng lúa (LUC) giảm, diện tích chuyển sang 2 loại đất khác là

63748,28 m2, trong đó chuyển 51898,91 m2 sang đất ở đơ thị (ODT), chuyển

11849,37 m2 sang đất văn hóa (DVH).

Tổng diện tích biến động sử dụng đất đai tại thị trấn Sóc Sơn giai đoạn

năm 2003-2010 là 70992,35 m2 đất.

Bảng 3.3. Ma trận biến động giai đoạn 2010 – 2015 (đơn vị m2)76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chồng xếp bản đồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×