Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Luận văn đã sử dụng ảnh SPOT năm 2014 kết hợp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, đồng thời kết hợp khảo, đối chiếu ngoài thực địa để xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn năm 2015 (hình 3.7).

Luận văn đã sử dụng ảnh SPOT năm 2014 kết hợp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, đồng thời kết hợp khảo, đối chiếu ngoài thực địa để xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn năm 2015 (hình 3.7).

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2003, 2010, 2015

- Biên tập lại số màu cho từng loại đất theo Phụ lục số 04 kèm theo

Thông tư 28 ngày 02.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mục 2.7.

Màu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Biên tập ký hiệu các đối

tượng kinh tế, văn hóa, xã hội dạng điểm, theo đúng quy định.

- Tạo khung bản đồ

Click Insert và chọn Data Frame “Single Symbol ”, chọn Properties vào

trang Frame rùi chọn kiểu khung theo quy định.

- Tạo lưới tọa độ cho bản đồ

Click vào Layers và chọn Properties sau đó chọn Grids và tiến hành chọn

kiểu lưới cho bản đồ.

- Tạo chú giải

Việc tạo bảng chú giải là việc cần thiết để có thể hiểu được nội dung bản

đồ thể hiện.

- Tạo thước tỷ lệ

Click vào Insert chọn Scale Bar, chọn loại thước phù hợp.Hình 3.8. Thước đo tỷ lệ trong bản đồ

- Các bản đồ kết quả:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Thị trấn Sóc Sơn năm 2003

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Thị trấn Sóc Sơn năm 2010

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Thị trấn Sóc Sơn năm 2015

Sau khi biên tập xong trên phần mềm GIS, xuất bản đồ sang đuôi PDF,

in bản đồ.646566673.1.2.5 Thành lập bản đồ biến động sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn, huyện

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội các giai đoạn 2003-2010, 2010-2015

Để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, luận văn đã sử dụng phần

mềm ArcGIS để so sánh 2 bản đồ hiện trạng sử dụng đất một cách tự động.

1. Dữ liệu

Để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2003 –

2015, sử dụng 3 bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã gán mã loại đất được thành

lập từ dữ liệu ảnh SPOT ở trên.

2. Chồng xếp bản đồ

Chồng xếp bản đồ là bước trung gian quan trọng để so sánh hai lớp hiện

trạng với nhau. Kết quả chồng xếp tạo ra một lớp giao nhau giữa hai lớp hiện

trạng của hai năm, lớp này mang đầy đủ thuộc tính của hai lớp cũ. Bằng chức

năng INTERSECTION việc chồng xếp hai lớp vung2003 và vung2010 thì sẽ

tạo thành một lớp mới là Biendong. Sau đó ta tạo thêm một trường mới là

Mabd dạng text rồi tính tốn cho trường đó bằng câu lệnh:68Hình 3.9. Cửa sổ thực hiện câu lệnh gán mã loại biến động sử dụng đất

Sau khi đã tính cho trường MaBD sẽ thấy được sự biến động của từng

loại đất theo mục đích sử dụng. Nếu như vùng nào có biến động thì hai thuộc

tính của hai năm hiện trạng sẽ khác nhau, nếu vùng nào khơng có biến động

thì hai thuộc tính này sẽ giống nhau.69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luận văn đã sử dụng ảnh SPOT năm 2014 kết hợp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, đồng thời kết hợp khảo, đối chiếu ngoài thực địa để xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn năm 2015 (hình 3.7).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×