Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục phổ của hợp chất 5

Phụ lục phổ của hợp chất 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 5Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 5Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 5Phổ giãn DEPT của hợp chất 5Phổ giãn DEPT của hợp chất 5Phổ giãn HMBC của hợp chất 5Phổ giãn HMBC của hợp chất 5Phổ giãn HMBC của hợp chất 5Phổ giãn HSQC của hợp chất 5Phổ giãn HSQC của hợp chất 56. Phụ lục phổ của hợp chất 6Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 6Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 6Phổ giãn DEPT của hợp chất 6

7.Phụ lục phổ của hợp chất 7Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục phổ của hợp chất 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×