Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục phổ của hợp chất 3

Phụ lục phổ của hợp chất 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 3Phổ giãn DEPT của hợp chất 3Phổ giãn HMBC của hợp chất 3Phổ giãn HMBC của hợp chất 3Phổ giãn HMBC của hợp chất 3Phổ giãn HMBC của hợp chất 3Phổ giãn HSQC của hợp chất 3

4.Phụ lục phổ của hợp chất 4Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 4Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục phổ của hợp chất 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×