Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục phổ của hợp chất 2

Phụ lục phổ của hợp chất 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 2Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 2Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 2Phổ giãn DEPT của hợp chất 2Phổ giãn HMBC của hợp chất 2Phổ giãn HMBC của hợp chất 2Phổ giãn HMBC của hợp chất 2Phổ giãn HMBC của hợp chất 2Phổ giãn HSQC của hợp chất 2Phổ giãn HSQC của hợp chất 23.Phụ lục phổ của hợp chất 3Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 3Phổ giãn 1H-NMR của hợp chất 3Phổ giãn 13C-NMR của hợp chất 3Phổ giãn DEPT của hợp chất 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục phổ của hợp chất 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×