Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
X. PA PHÂN KỲ ĐẦU TƯ (tiếp)

X. PA PHÂN KỲ ĐẦU TƯ (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NỐI ĐƯỜNG CAO TỐC

HÀ NỘI – HẢI PHỊNG VỚI ĐƯỜNG CAO

TỐC CẦU GIẼ NINH BÌNHTỔNG CƠNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVTTuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải

Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình

nối liền hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam dài

47,7km đã được Bộ GTVT phê duyệt DAĐT tại

Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2011 Văn bản số 1951/UBND-GTXD ngày 31/10/2014 của

UBND tỉnh Hà Nam về việc cho phép điều chỉnh Dự án

thành phần 3

 Văn bản số 15080/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ

GTVT về việv điều chỉnh dự án thành phần 3 thuộc Dự án

tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

 Văn bản số 166/UBND-GTXD ngày 29/01/2015 của UBND

tỉnh Hà Nam về việc đầu tư xây dựng trường THCS xã

Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

 Văn bản số 220/SXD-KTQH ngày 19/3/2015 của SXD Hà

Nam về việc thỏa thuận cao độ thiết kế đoạn tuyến

đường nối 2 cao tốc từ ĐT491 – QL21B.Nội dung điều chỉnh Dự án thành phần 3 bao gồm:

(1) Điều chỉnh hướng tuyến đoạn từ ĐT491 đến QL21B;

(2) Điều chỉnh ngắt đoạn tuyến từ Km46+706 - Km47+543,91

do đoạn này đi trùng QL21B đã được đầu tư;

(3) Bổ sung nút giao với QL21B tại khoảng Km46+706;

(4) Điều chỉnh kéo dài đường gom từ cầu Châu Giang đến nút

giao với QL38B;

(5) Cập nhật các tiêu chuẩn, quy định mới;

(6 Điều chỉnh cao độ đường đầu cầu Châu Giang;

(7) Điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở cập nhật, bổ sung:

Kinh phí GPMB, KL đoạn chỉnh tuyến, KL kéo dài đường gom

từ cầu Châu Giang đến QL38B mới, thiết kế nút giao với

QL21B...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

X. PA PHÂN KỲ ĐẦU TƯ (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×