Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trụ sở làm việc thuê của tư nhân nên chưa tạo dựng được ấn tượng lòng tin cho

khách hàng ảnh hưởng đến công tác huy động vốn.

2. Những mặt làm được và hạn chế trong công tác cho vay để giải quyết việc

làm:

a. Những mặt làm được:

Trước những thuận lợi đó NHCSXH huyện Hồ Vang khơng ngừng mở rộng mạng

lưới kinh doanh nhằm để giải quyết việc làm cho bà con nơng dân và các đối tượng chính

sách khác.

Nguồn vốn Ngân hàng nhanh chóng triển khai trên diện rộng vốn đã đến được tay

của các hộ gia đình từ đó tạo ra một kênh tín dụng đóng vai trò đầu tư để giải quyết việc

làm cho các hộ sản xuất đã thiếu vốn lâu nay.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoà Vang đã tạo dựng được mối quan hệ bình

đẵng rộng rải, trách nhiệm với mọi ngành mọi cấp đặc biệt là khách hàng của mình do đó

đảm bảo được tính bền vững và phát triển hiệu quả.

Với mức lãi xuất ưu đải vừa phải NHCSXH huyện Hoà Vang đã thực sự giúp các

hộ nông dân khắc phục được tâm lý và thói quen để lại tiêu pha làm ăn khơng tính tốn để

tạo dựng lòng tin, chịu khó lao động sản xuất và tiết kiệm trong tiêu dùng quyết tâm vươn

tới cuộc sống cao hơn.

b. Hạn chế trong cho vay GQVL:

- Khách hàng của NHCSXH huyện Hoà Vang, chủ yếu là hộ nơng dân, trình độ sản

xuất còn thấp chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

- Phạm vi hoạt động rộng (14 xã ) mà cán bộ tín dụng lại ít vì vậy về khâu kiểm

tra, kiểm soát trước và sau khi vay vốn chưa được thường xuyên liên tục.

- Nợ quá hạn mặc dù đã triển khai nhiều chương trình phối hợp nhiều biện pháp để

xử lý như thành lập tổ xử lý nợ qua hạn sự hổ trợ của các ban ngành hiệp pháp trên địa

bàn nhưng xử lý chưa hiệu quả.

- Một số cán bộ xã thôn chưa nhận thức đúng và đầy đủ về mục đích ý nghĩa của

cơng tác cho vay vốn để giải quyết việc làm.

- Việc tuyên truyền các chính sách tín dụng cho hộ nơng dân hướng dẩn cách làm

ăn ... còn nhiều bất cập để phát sinh các tiêu cực trong việc sự dụng vốn vay.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ TRONG

HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỊA VANG

1. Một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả trong hoạt động cho vay để giải

quyết việc làm

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo cũng như các đối tượng

chính sách khác, nhằm hỗ trợ vốn cho bà con nhân dân trong huyện gia tăng sản xuất, giải

quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, đặc biệt là đối với đồng bào đân tộc

thiểu số. Bên cạnh việc nâng cao kết quả cho vay thì cơng tác mở rộng tín dụng là rất cần

thiết, trong điều kiện cạnh tranh của nhiều Ngân hàng khác trên địa bàn huyện chắc chắn

Trang 30Ngân hãng sẽ gặp nhiều khó khăn song với sự cố gắng của ban lãnh đạo và cán bộ công

nhân viên tại chi nhánh thì hoạt động cho vay sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Do đó

với mong muốn nâng cao hơn nữa hoạt động cho vay để giải quyết việc làm, em xin đưa

ra một số giải pháp sau:

a. Về công tác huy động vốn :

Để thực hiện đường lối đổi mới cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa của Đảng phải huy

động mọi nguồn vốn trên địa phương, đặc biệt là phải đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư.

Trước yêu cầu đó phải tăng cường nguồn huy động để đáp ứng mọi nhu cầu vốn

cần thiết phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế địa phương nhất là vốn cho phát

triển nơng nghiệp và nơng thơn thì Ngân hàng phải áp dụng nhiều biện pháp huy động

như sau:

+ Tăng cường vốn huy động tại các khu vực thị trấn, thị tứ và nơi tập trung đông

dân cư.

+ Mở rộng quan hệ với các tổ chức kinh tế và các đồn thể xã hội có lượng tiền

thanh tốn để thu hút mở tài khoản thanh toán nhằm khơi tăng nguồn vốn với lãi suất

thấp.

+ Đa dạng hóa các hình thức huy động, mở rộng các hình thức huy động mới phù

hợp với thi trường vốn ở từng khu vực.

+ Ngoài tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng , cán bộ

Ngân hàng phải gần gũi ,giúp đỡ, tư vấn, góp ý một cách chung thực, chân thành cho dân

trong tiết kiệm và sử dụng tiền .Phải giải thích để dân thấy được những lợi ích và sự an

toàn khi gởi tiền vào Ngân hàng trước mắt cũng như lâu dài .

+ Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn ,để mọi người dân đều có cơ hội bỏ

vốn của mình đầu tư phát triển kinh tế địa phương :Trang 31- Giúp dân xoá được thói quen để tiền ở nhà .

Từ trước đến nay người dân có thói quen giữ tiền nhàn rỗi ở nhà hoặc mua vàng

.Điều này có thể xuất phát từ những nhu cầu thực tế trong cuộc sống hằng ngày, để tiền ở

nhà sẽ thuận tiện, chủ động hơn khi sử dụng hoặc có thể do ngại đi gởi tiền bởi lãi thu

chẳng được bao nhiêu mà tốn thời gian gởi tiền vào, rút tiền ra ....Do vậy, muốn hạn chế

được dân để tiền ở nhà ,Ngân hàng cần phải khuyến khích mở tài khoản cá nhân ,Ngân

hàng phải giữ bí mật tuyệt đối số dư trên tài khoản của khách hàng .Cải tiến giờ giấc làm

việc không nên làm việc theo giờ hành chính, nhất là các quầy tiết kiệm .

- Khuyến khích tinh thần tiết kiệm để làm giàu :

Có chính sách hướng dẫn tiêu dùng để tiết kiệm, có biện pháp đối với những tiêu

dùng lãng phí, xa xỉ .Đồng thời Ngân hàng nên có chính sách cho vay phù hợp để tạo vốn

cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình ,nhằm tăng nguồn vốn .

Tóm lại, việc huy động vốn trong dân cư nhằm tạo cho Ngân hàng có thêm nguồn

vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của mình và giảm bớt vốn vay từ Ngân hàng

trung ương.

b.Về hoạt động cho vay:

- Đơn giản hơn nữa các thủ tục và điều kiện cho vay: những khó khăn chủ yếu đối

với việc vay vốn Ngân hàng của các hộ gia đình là các vấn đề thế chấp, bão lãnh, thủ tục

phê duyệt các dự án ... nhưng điều mà họ mong muốn là: thủ tục khơng q phức tạp, phù

hợp với trình độ sản suất quản lý của họ để thuận tiện trong việc hoàn tất thủ tục, vay vốn

kịp thời sản xuất. Do đó Ngân hàng có thể:

+ Đơn giản hơn nữa các giấy tờ trong hồ sơ vay, giảm bớt những nội dung

không cần thiết. Việc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường là cơng việc khó khăn

của người nơng dân ssvì phải di lại nhiều lần vì vậy chỉ cần xác nhận của Uỷ ban nhân

dân cho lần vay vốn đầu tiên mà không cần xác nhận cho những lần sau, vì khi đó cán bộ

tín dụng đã quen với khách hàng và hồ sơ của khách hàng cán bộ tín dụng đã quản lý.

+ Tăng cường phhối hợp với Phòng LĐTB&XÃ HỘI, các Hội đồn thể,y

ban nhân dân các xã để xác định, kiểm tra cho vay đúng đối tượng cũng như giám sát việc

sử dụng vốn vay, đôn đốc thu nợ đến hạn.Trang 32+ Đảm bảo mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi để khuyến khích các hộ cơ

sở làm tốt hơn bằng cách có thể giành một tỷ lệ hoa hồng thích đáng và kịp thời cho fdoàn

thể tham gia tốt vào quá trình cho vay.

- Đa dạng hố phương thức và đối tượng cho vay:

+ Về phương thức cho vay: đối với các dự án với quy mô lớn nhu cầu vay trên

mức tối đa không phải thế chấp bằng tài sản thì xem xét áp dụng phương thức cho vay

từng lần phù hợp với quy định của nhà nước. Bên cạnh đó để mở rộng cho vay đối với

những dự án có quy mơ nhỏ, nhu cầu vay vốin ít có thể cho vay theo hạn mức tính dụng

để tạo điều kiện thuận lợi cho nơng dân của vùng có nhiều việc làm liên tục trong năm mà

không bị động về vốn nhưng tổng mức vay tối đa bằng mức vay khơng phải thế chấp tài

sản theo quy định của chính phủ.

+ Về đối tượng cho vay: việc mở rộng đối tượng cho vay trên cơ sở xác

định các dự án trọng tâm là thế mạnh của vùng, các hình thức tổ chức sản xuất đang có

tiềm năng phát triển sẽ tạo cơ hội mới cho nông dân tiếp xúc với vốn vay của ngân hàng.

Ngoài các đối tượng cho vay là hộ nông dân cần mở rộng cho vay mô hình kinh tế trang

trại, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo quy mơ lớn từ đó sẽ tạo được nhiều công ăn việc

làm .

- Kiểm tra giám sát vốn vay: đây là cơng việc quan trọng có ảnh hưởng đến két quả

cho vay của chi nhánh. Do đó ngân hàng nên:

+ Kiểm tra trước khi cho vay: chủ yếu xem xét điều kiện vay vốn tình hình hoạt

động SXKD và tài chính đơn vị thẩm định hiệu quả kinh tế phương án xin vay, kiểm tra

số lượng, tính hợp pháp hợp lệ và nội dung hồ sơ xin vay vốn gồm: phương án SXKD

hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả phương án, thủ tục

về xây dựng cơ bản, về thế chấp cầm cợ tài sản.

+ Kiểm tra trong q trình cho vay: nhân hàng kiểm tra mục đích, đối tượng vay

vốn, mức được vay và tiến độ thực hiện. Kiểm tra chứng từ tài liệu gửi kèm giấy chứng

nhận nợ khi khách hàng rút vốn, đảm bảo mục đích xin vay phù hợp với hợp đồng tính

dụng. Trường hợp cần thiết ngân hàng phải kiểm tra tình hình thực tế tại đơn vị của khách

hàng.

+ Kiểm tra sau khi cho vay: kiểm tra tình hình vốn vay, tình hình thực hiện các dự

án, tình hình tài sản đảm bảo tiền vay, những khó khăn thuận lợi trong việcthu nợ, phát

hiện các trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng bảo đảm tiền vay để có biện pháp xử lý.

Thơng qua việc kiểm tra giám sát, ngân hàng đánh giá mức độ tính nhiệm và phân loại

khách hàng, phát hiện những trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích để có giải pháp xử

lý , hạn chế rủi ro, nếu phát hiện khách hàng thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín

dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay khơng có khả năng trả nợ đúng hạn, ngừng hoạt động

các dự án, có nguy cơ phá sản lừa

đảo thì cán bộ tính dụng và lãnh đạo phòng tín dụng phải đề xuất có biện pháp xử

lý báo cáo giám đốc để có hưóng chỉ đạo. Đồng thời với việc kiểm tra trên giấy tờ sổ

sách, thì việc kiểm tra thực tế là việc làm cần thiết vì sẽ giúp cho ngân hàng đánh giá

đúng tình hình sử dụng vốn vay từ đó đánh giá khả năng trả nợ cho ngân hàng.

- Mở rộng cho vay trực tiếp thông qua tổ:

Trang 33Hiện nay NHCSXH Huyện Hồ Vang đầu tư vào hình thức cho vay thông qua tổ

nông dân và tổ phụ nữ, bởi vì cho vay thơng qua tổ sẽ tạo nhiều thuận lợi cho ngân hàng

và cho khách hàng.

+ Thông qua Hội nông dân và Hội phụ nữ giúp cho Ngân hàng nắm bắt được

tình hình sản xuất cũng như sinh hoạt của hộ vay một cách kịp thời chính xác và nhanh

chóng. Thơng qua tổ trưởng giúp cán bộ tính dụng có điều kiện nắm bắt thơng tin về tình

hình hoạt động cũng như việc sử dụng vốn của hộ vay nhanh hơn, giảm bớt thời gian

trong khâu điều tra, thẩm định trước khi cho vay, thông qua tổ giúp cho Ngân hàng giải

ngân kịp thời đến hộ nông dân.

+ Trong thời gian qua các tổ trưởng và Hội nơng dân cũng như Hội phụ nữ xã

rất nhiệt tình phối hợp với Ngân hàng về việc cho vay, thu nợ và xử lý nợ quá hạn nên tỷ

lệ nợ quá hạn thấp.

+ Để thực hiện tốt hơn nữa trong q trình cho vay thơng qua tổ nơng dân và

tổ phụ nữ, trong năm 2018 cần phải thực hiện các phương hướng sau:

◊ Tập trung khảo sát xác định nguyên nhân đối với các xã thành lập tổ ít,

nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện ngay trong năm.

◊ Củng cố kiện tồn những nơi triển khai tốt, có hiệu quả khuyến khích

nhân rộng điển hình.

◊ Khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai. Phối hợp giữa hai tổ

chức trong cơng tác kiểm tra từ quy trình nghiệp vụ cho vay cũng như khâu quản lý sử

dụng vốn đúng mục đích, đơn đốc thu nợ các tổ vay vốn khi đến hạn, nhằm củng cố, xử lý

kịp thời những sai sót và tồn tại.

◊ Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa

phương và các Hội đoàn thể, để nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc

đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện.

◊ Thường xuyên thông tin cho Hội nông dân và Hội phụ nữ , phối hợp đẩy

mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho nơng dân hiểu rõ những chủ trương chính sách

của Đảng, Nhà nước và chính sách tín dụng Ngân hàng.

◊ Phối hợp kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của tổ vay

vốn. Kết hợp với chương trình khuyến nơng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực

hiện mục tiêu cơng nghiệp hố - hiện đại hố nơng nghiệp nơng thơn.

Cho vay thơng qua tổ một mặt tạo thuận lợi cho Ngân hàng, mặt khác còn tạo

thuận lợi cho hộ nông dân trên các mặt sau:

◊ Khi vào tổ vay các hộ nông dân được tham gia lớp tập huấn do Ngân hàng

và Hội nông dân cùng Hội phụ nữ phối hợp tổ chức, được tiếp cận với những tiến bộ của

khoa học kỹ thuật từ đó nâng cao kỹ năng chăm sóc cây trồng vật ni. Ngồi ra các

thành viên trong tổ sẽ có điều kiện trao kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát

huy tinh thần tương trợ và giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống. Dưới sự giám sát,

giúp đỡ của tổ trưởng và các thành viên trong tổ, các tổ viên sẽ sử dụng vốn vay đúng

mục đích và có hiệu quả hơn, chất lượng cho vay qua tổ nông dân và tổ phụ nữ sẽ được

nâng cao.

Trang 34◊ Việc cho vay thông qua tổ nông dân và tổ phụ nữ tạo điều kiện thuận lợi

cho người vay có vốn kịp thời phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là sản xuất nơng nghiệp có

tính thời vụ cao, giảm được tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

◊ Thông qua sinh hoạt tổ, hộ vay sẽ được phổ biến các chính sách ưu đãi

của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp và nông thôn, các quy định vay vốn của Ngân

hàng. Từ đó giúp người dân mạnh dạn đầu tư vốn để sản xuất đạt hiệu quả cao.

◊ Cho vay thông qua tổ giúp người nông dân giảm bớt đi lại nhiều lần đến

Ngân hàng.

c) Nâng cao chất lượng cán bộ tính dụng:

Con người là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quản lý vốn cho

vay nói riêng và hoạt động của NH nói chung. Vì vậy nâng cao chất lượng cán bộ tính

dụng là cơng việc thường xun và lâu dài. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

huyện Hồ Vang là một chi nhánh mới thành lập nên đa số cán bộ tính dụng còn trẻ nên

kinh nghiệm còn hạn chế, do đó cơng tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ là cần thiết, nhằm

góp phần nâng cao năng lực của cán bộ tính dụng và phong cách làm việc thì chi nhánh

cần phải có những chính cách tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ một cách hợp lý.

Bên cạnh đó việc nâng cao thu nhập cho cán bộ cơng nhân viên sẽ thúc đẩy khả năng làm

việc của họ sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

.

d.Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hố cơng nghệ Ngân hàng, áp dụng

khoa học kỹ thuật vào quy trình kỹ thuật nghiệp vụ.

- Tiến hành xây dựng các trang bị cơ sở vật chất kỷ thuật đầy đủ cho chi

nhánh, vừa đảm bảo khang trang, vừa đảm bảo an toàn, tạo lòng tin đối với khách hàng

khi đến quân hệ giao dịch với ngân hàng. Cơ sở vật chất kỷ thuật phải đáp ứng nhu cầu

thực hiện nhiệm vụ trước mắt, vừa đảm bảo hoạt động lâu dài với phương châm mục tiêu

là Ngân hàng “ Văn minh, hiện đại” của thời kỳ cơng nghiệp hố, hiện đại hố , hội nhập

và phát triển.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm ứng dụng tin

học. Trang bị đầy đủ các thiết bị, phục vụ cho điều kiện làm việc và vận hành vào các quy

trình kỹ thuật. Nghiệp vụ. Đảm bảo toàn bộ hoạt động NVNH điều được áp dụng vi tính,

máy móc hiện đại để tạo thuận lợi và niềm tin cho khách hàng khi giao dịch.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các ngân hàng khác trong nước và trong khu vực

về hoạt động Ngân hàng và tranh thủ áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của

ngân hàng.

2. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan pháp

luật

a. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam :

Do nguồn vốn chương trình cho vay để gải quyết việc làm rất hạn chế, nên đề

nghị ban đại diện HĐQT ( Hội đồng quản trị ) Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung vốn

cho chương trình cho vay để giải quyết việc làm về một mối để công tác quản lý nguồnTrang 35vốn được chặt chẽ hơn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và các dự án

khôi phục, phát triển thủ công nghiệp để thu hút nhiều lao động .

b. Kiến nghị đối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

- Ngân hàng cần chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ nhân

viên, đào tạo thêm những cán bộ trẻ có năng lực, thường xuyên tổ chức những cuộc họp

để trao đổi kinh nghiệm.

- Tăng cường phổ biến rộng rãi, đầy đủ rõ ràng các quy định về cho vay của Ngân

hàng để Hội nông dân, Hội phụ nữ, nông dân ở địa phương hiểu rõ và tham gia hướng dẫn

thủ tục thành lập tổ để tránh những sai sót phải đi lại nhiều lần.

c. Kiến nghị đối với cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương các cấp:

- Trong hoạt động của Ngân hàng mà đặc biệt là kinh doanh tín dụng ln có

người bạn đồng hành là sự rủi ro nên đòi hỏi phải có sự liên hệ hỗ trợ với nhau giữa Ngân

hàng với các cơ quan pháp lý, chính quyền địa phương, để khi xảy ra nợ quá hạn thì cùng

nhau phối hợp để giải quyết. Nghĩa là khi người ở địa phương vay vốn Ngân hàng đã quá

hạn cần phải xử lý thì chính quyền địa phương cố gắng tạo điều kiện để giúp Ngân hàng

thu hồi nợ, tránh sự vị nở tình làng nghĩa xóm, thiếu kiên quyết kéo dài thời gian, đồng

thời những người khác thấy sự như vậy sau này khó xử lý.

- Những hộ trồng đất rừng chưa được cấp quyền sử dụng. Đề nghị các cấp tiến

hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nơng dân để Ngân hàng có cơ sở

cho vay vốn nhiều hơn để hộ đầu tư phát triển kinh tế.

d.Kiến nghị đối với hội nông dân, hội phụ nữ các cấp:

- Trước hết phải lựa chọn những cán bộ Hội có năng lực, các tổ trưởng của từng tổ

vay vốn có uy tín và phải có tâm huyết với công việc.

-Không nên hạn chế số thành viên của một tổ vay vốn mà tuỳ theo khả năng quản

lý của các tổ trưởng và của cán bộ tín dụng để ấn định số thành viên cụ thể.

- Hội nông dân và hội phụ nữ các xã nên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

việc thực hiện xây dựng tổ, hoạt động của tổ tại các chi hội nông dân thôn.

- Trong thời gian đến, hội nông dân và hội phụ nữ nên chủ dộng phối hợp với trung

tâm khuyến nơng, khuyến khích hướng dẫn cho bà con nông dân các kiến thức khoa học

kỹ thuật về chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hố có giá trị

kinh tế cao để người vay biết sử dụng vốn có hiệu quả hơn, tạo điều kiện tăng thu nhập,

nâng cao đời sống, đảm bảo khả năng trả nợ.Trang 36KẾT LUẬN

*****Kết quả trong công tác cho vay là vấn đề mà Ngân hàng đang tiếp tục nghiên cứu và

hoàn thiện trong điều kiện mới nhằm đạt được hiệu quả cho vay một cách tốt nhất.

Trong những năm qua hoạt động cho vay để giải quyết việc làm đã có những bước

tiến khơng ngừng.Dư nợ cho vay để giải quyết việc làm tuy chiếm tỷ trọng chưa cao trong

tổng mức dư nợ. Nhưng việc mở rộng cho vay để giải quyết việc làm tại chi nhánh đã góp

phần vào sự phát triễn kinh tế - xã hội huyện Hồ Vang.

Qua phân tích tình hình thực tế hoạt động cho vay để giải quyết việc làm tại chi

nhánh Ngân hàng trong năm 2017, bên cạnh những thành quả mà chi nhánh đã đạt được

thì cũng còn một số tồn tại cần khắc phục. Qua thời gian thực tập em xin đóng góp một

số ý kiến trên để hoạt đông cho vay giải quyết việc làm ngày càng mở rộng và đạt hiệu

quả hơn.

Do thời gian thực tập hạn chế, nên những vấn đề được đưa ra trong chun đề là

những kiến thức còn mang tính lý thuyết, mà trong thực tiễn có những hạn chế khơng

tránh khỏi. Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cơ và ban lãnh đạo chi nhánh Ngân

hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang.

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Hoà

Nhân cùng các anh chị tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồ Vang đã tạo

điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.Trang 37TÀI LIỆU THAM KHẢO

******

1.Tạp chí Ngân hàng.

( Số chuyên đề năm 2018)

2. Hệ thống văn bản nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội.

( Hà nội ngày 01/08/2017)

3. Bảng báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàngChính

sách xã hội huyện Hoà Vang Năm 2017.Trang 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×