Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Doanh số cho vay cuối năm 2017 tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao với tốc

đọ tăng 7,56% tương đương 121 triệu đồng trong đó tập trung chủ yếu ở cho vay ngắn

hạn cuối năm 2017 tăng 4,18%.

- Doanh số thu nợ cuối năm 2017 là 1331 triệu đồng tăng 149 triệu đồng tương ứng

với tốc độ tăng 12,6% so vớithời điểm nhận bàn giao nhưng phần lớn là tập trung ở thu nợ

ngắn hạn

- Tỷ trọng doanh số cho vay và doanh số thu nợ của cho vay ngắn hạn đối với cho

vay nói chung cuối năm 2017 là 66,59% và 93,08% điều này thể hiện vị trí của hoạt động

cho vay ngắn hạn.

- Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn tại thời điểm nhận bàn giao là 68,75% cuối

năm 2017 là 89,42% điều này cho thấy việc cho vay ngắn hạn là hoạt động liên tục

thường xuyên tại chi nhánh.

Tóm lại doanh số cho vay, doanh số thu nợ cuối năm 2017 điều tăng hơn thời điểm

nhận bàn giao và đặc biệt là trong ngắn hạn. Có được kết quả này là do chi nhánh đã áp

dụng chính sách ưu đãi về lãi suất đối với khách hàng chiến lược, tăng cương quan hệ với

khách hàng truyền thống và chủ động tìm kiếm đến với khách hàng mới. Bên cạnh đó, để

thực hiện tốt việc điều chỉnh cơ cấu dư nợ theo hướng an toàn trong kinh doanh nên chi

nhánh NHCSXH huyện Hoà Vang đã giảm dần dư nợ đối với những đơn vị làm ăn thua lỗ

kếm hiệu quả tiến tới dừng tín dụng nếu như đơn vị khơng có những biện pháp tích cực để

khắc phục do đó doanh số cho vay có tăng nhưng chưa cao.Hơn nữa những ảnh hưởng

khách quan do tình hình kinh tế của địa phương cũng gây cho chi nhánh những khó khăn

nhất định, nhưng với sự cố gắng của Chi nhánh đã tăng cường kiểm tra, kiểm sốt việc

cho vay đơn đốc thu nợ đã tạo cho Chi nhánh một vị thế vững chắc trên địa bàn huyện.

3.Phân tích tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã

hội huyện Hồ Vang năm 2017

a. Tình hình cho vay theo ngành nghề:Bảng 4: Tình hình cho vay để GQVL theo ngành nghề tại chi nhánh NHCSXH huyện

Hoà

Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêuSố liệu nhận

bàn giao tại

thời điểm

ngày

30/6/2017Năm 2017

( Quý 3,Quý 4)Chênh lệchTrang 17STSTTT%ST%1/ Doanh số cho vay

+ Ngành nông nghiệp

+ Ngành thương nghiệp, buôn

bán nhỏ

+ Ngành ngư nghiệp

+ Ngành khác1600

772

2191721

905

115100

52,59

6,68121

133

-1047,56

17,23

-47,49548

61613

8835,62

5,1165

2711,86

44,262/ Doanh số thu nơ

+ Ngành nông nghiệp

+ Ngành thương nghiệp, buôn

bán nhỏ

+ Ngành ngư nghiệp

+ Ngành khác1182

702

401331

800

57100

60,11

4,28149

98

1712,6

13,96

42,5410

30431

4332,38

3,2321

135,12

43,333/ Dư nợ

+ Ngành nông nghiệp

+ Ngành thương nghiệp, buôn

bán nhỏ

+ Ngành ngư nghiệp

+ Ngành khác

4/ Nợ quá hạn

+ Ngành nông nghiệp

+ Ngành thương nghiệp, buôn

bán nhỏ

+ Ngành ngư nghiệp

+ Ngành khác

5/ Tỷ lệ nợ quá hạn

+ Ngành nông nghiệp

+ Ngành thương nghiệp, buôn

bán nhỏ

+ Ngành ngư nghiệp

+ Ngành khác4223

3264

2456024

3934

156100

65,31

2,591801

1570

-8942,64

66,41

-36,321528

86

108

911806

128

197

16729,98

2,12

100

84,77278

42

89

7618,19

48,83

82,4

83,51173015,231376,472,56%

3,84%3,27%

4,24%0,71%

0,4%1,11%1,66%0,55%Việc phân ngành nhằm mục đích xác định ngành kinh tế mũi nhọn để từ đó có

hướng đầu tư vốn, đối với công tác cho vay của ngân hàng cũng vậy, dựa vào phương

hướng phát triển kinh tế của huyện để đầu tư cho đúng hướng.

* Trên địa bàn huyện Hoà Vang, tất cả các ngành nghề hiện đang tồn tại,

NHCSXH đều mở rộng hướng đầu tư tín dụng cho tất cả các ngành, kết quả cho thấy ở

bảng 4.

- Doanh số cho vay cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: Ngành nông

nghiệp đạt 905 triệu đồng tăng với tốc độ tăng 17,23%; ngành thương nghiệp buôn bán

nhỏ đạt 115 triệu đồng giảm với tốc độ giảm là 44,49%; ngành ngư nghiệp đạt 613 triệu

đồng tăng với tốc độ tăng 11,86%; ngành dịch vụ khác đạt 88 triệu đồng tăng với tốc độ

tăng 44,26%.Trang 18- Doanh số thu nợ cuối năm 2017 so vớithời điểm nhận bàn giao: Ngành nông

nghiệp đạt 800 triệu đồng tăng với tốc độ tăng 13,96%; ngành thương nghiệp va buôn bán

nhỏ đạt 57 triệu đồng tăng với tốc độ tăng 42,5%; ngành ngư nghiệp đạt 43 triệu đồng

tăng với tốc độ tăng 5,12%; ngành dịch vụ khác đạt 43 triệu đồng tăng với tốc độ 43,33%.

- Dư nợ cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: ngành nông nghiệp là

3943 triệu đồng tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao là 1570 triệu đồng với tốc độ

tăng là 66,41%, ngành thương nghiệp buôn bán nhỏ là 156 triệu đồng giảm với tốc độ là

36,32%, ngành ngư nghiệp là 1806 triệu đồng tăng với tốc độ tăng18,19%, ngành dịch vụ

khác là 128 triệu đồng tăng với tốc độ ü48,83%.

-Nợ quá hạn cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: ngành nông nghiệp là

167 triệu đồng tăng với tốc độ tăng 83,51%, ngành ngư nghiệp là 30 triệu đồng tăng với

tốc độ 76,47%.

-Tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng so với thời điểm nhận bàn giao, cụ thể

ngành nông nghiệp tăng 0,4%; và ngành ngư nghiệp tăng 0,55%.

Nhận xét: Hoạt động tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện Hồ Vang

đầu tư vào ngành nơng nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả các ngành đang tồn tại

ở địa phương, tiếp theo đó là ngành ngư nghiệp cũng từng bước phát triển theo thời gian.

Thông qua số liệu bảng 4 cuối năm 2017 các ngành hoạt động tốt hơn tại thời điểm nhận

bàn giao, nhưng riêng đối với ngành thương nghiệp và buôn bán nhỏ thì lại có xu hướng

giảm cụ thể: doanh số cho vay nngành thương nghiệp buôn bán nhỏ giảm 104 triệu đồng

so với thời điểm nhận bàn giao tương đương với tốc độ giảm là 47,49% so với thời điểm

nhận bàn giao.

Doanh số thu nợ giảm 89 triệu đồng tương đương với tốc độ giảm la 36,32%. Sở dĩ

doanh số cho vay đối với ngành thương nghiệp buôn bán nhỏ giảm vì cho vay chủ yếu là

những hộ nghèo kinh doanh bươn bán nhỏ mà loại người thì ít nên doanh số cho vay

giảm. Tóm lại việc phát triển chủ trương kinh tế nhiều thành phần, xây dựng trên cơ cấu

kinh tế hợp lý thì việc phát triển kinh tế hộ sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác

nhiều tiềm năng lao động, đất đai tạo điều kiện cho các hộ nghèo có cơ hội vươn lên trong

cuộc sống. Tuy nhiên để đảm bảo cho vay, cho vay được kết quả tốt Ngân hàng cần phân

loại khách hàng đã và đang có quan hệ tín dụng với Ngân hàng để trên cơ sở đó có thể

giảm rủi ro từ việc cho vay.

b. Tình hình cho vay theo hình thức vay:Trang 19Bảng 5: Tình hình cho vay để GQVL theo hình thức vay tại chi nhánh NHCSXH huyện

Hồ Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêu

Số liệu nhận

Năm 2017

Chênh lệch

bàn giao tại

(Quý 3,Quý4)

thời điểm

ngày

30/6/2017

ST

ST

TT%

ST

%

1/ Doanh số cho vay

+ Cho vay trực tiếp

hộ gia đình

+ Cho vay gián

thông qua tổ

2/ Doanh số thu nợ

+ Cho vay trực tiếp

hộ gia đình

+ Cho vay gián

thơng qua tổ

3/ Dư nợ

+ Cho vay trực tiếp

hộ gia đình

+ Cho vay gián

thơng qua tổđến1600

8151721

829100

48,16121

147,56

1,72tiếp78589251,8410713,63đến1182

6381331

620100

46,58149

-1812,6

-2,18tiếp54471153,4216730,7đến4223

24816024

3698100

61,381801

121742,64

49,05tiếp1742232638,6258433,52Trang 204/ Nợ quá hạn

108

197

100

89

82,4

+ Cho vay trực tiếp đến

87

163

82,74

76

87,35

hộ gia đình

+ Cho vay gián tiếp

21

34

17,26

13

61,9

thơng qua tổ

5/ Tỷ lệ nợ quá hạn

2,56%

3,27%

0,71%

+ Cho vay trực tiếp đến

3,5%

4,4%

0,9%

hộ gia đình

+ Cho vay gián tiếp

1,2%

1,46%

0,26%

thơng qua tổ

Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồ Vangđang áp dụng cho vay đối

với các dự án để GQVL theo phương thức cho vay từng lần, tức là cho vay trực tiếp tới hộ

gia đình và cho vay thơng qua tổ nơng dân hoặc tổ phụ nữ.

Cho vay thông qua tổ sẽ mang lại thuận lợi cho ngân hàng, nhất là trong khâu đôn

đốc khách hàng trả lãi hàng tháng, nhiệm vụ này được giao cho tổ trưởng thường xuyên

đôn đốc khách hàng trả lãi hàng tháng. Ngồi ra còn một thuận lợi hết sức quan trọng, đó

là tìm hiểu q trình hoạt động của từng tổ viên trong tổ, thông qua việc bình xét của cả tổ

về mức vay vốn của từng tổ viên.

Để biết được tình hình hoạt động tín dụng của NHCSXH huyện Hoà Vang như thế

nào chúng ta xem qua bảng 5.

- Về doanh số cho vay trực tiếp cuối năm 2017 đạt 829 triệu đồng. Trong đó cho

vay thông qua tổ đạt 829 triệu đồng tăng so với thời điểm nhận bàn giao là 107 triệu đồng,

với tốc độ tăng 13,63%.

- Doanh số thu nợ cho vay trực tiếp cuối năm 2017 đạt 620 triệu đồng trong đó cho

vay thơng qua tổ đạt 711 triệu đồng tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao với số tiền là

167 triệu đồng, với tốc độ tăng là 30,7%.

- Dư nợ cho vay trực tiếp cuối năm 2017 đạt 3698 triệu đồng trong đó cho vay

thơng qua tổ đạt 2326 triệu đồng tăng so với thời điểm nhận bàn giao với số tiền là 584

triệu đồng, với tốc độ tăng 33,52%.

- Nợ quá hạn cho vay trực tiếp cuối năm 2017 là 163 triệu trong đó cho vay thơng

qua tổ đạt 34 triệu đồng tăng so với thời điểm nhận bàn giao là 13 triệu đồng, với tốc độ

tăng là 61,9%.

- Tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng so với thời điểm nhận bàn giao là 0,9%,

trong đó cho vay thơng qua tổ tăng 0,26%, bởi vì dư nợ cuối năm 2017 tăng cao cho nên

nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng hơn năm trước là lẽ đương nhiên, nhưng với tỷ lệ nợ quá

hạn cho vay thông qua tổ cuối năm 2017 đang ở mức 1,46% đây là một mức đạt tiêu

chuẩn của ngân hàng cấp trên đề ra.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hồ Vang đầu tư cho vay thông qua tổ nông dân

và tổ phụ nữ là điều kiện tốt để có thể tăng thêm mức dư nợ và số vòng quay của vốn

trong năm sẽ nhanh hơn nữa, và sẽ dễ dàng đạt chỉ tiêu do ngân hàng cấp trên đề ra.

c. Tình hình cho vay theo hình thức đảm bảo:

- Cho vay khơng có tài sản đảm bảolà hình thức cho vay chứa đựng nhiều rủi ro

điều này được lý giải khách hàng vay chỉ dựa trên uy tín của mình mà khơng có cầm cố

Trang 21hay thế chấp cho Ngân hàng do đó khi khách hàng làm ăn thua lỗ khơng có khả năng trả

nợ thì Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đối với chi nhánh NHCSXH huyện

Bảng 6: Tình hình cho vay để GQVL theo hình thức đảm bảo tại chi nhánh NHCSXH

huyện Hoà Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêu

Số liệu

Năm 2017

Chênh lệch

nhận bàn

( Quý3, Quý 4)

giao tại

thời điểm

ngày

30/6/2017

ST

ST

TT%

ST

%

1/ Doanh số cho vay

+ Khơng có đảm bảo bằng tài

sản

+ Có đảm bảo bằng tài sản

2/ Doanh số thu nợ

+ Khơng có đảm bảo bằng tài

sản

+ Có đảm bảo bằng tài sản

3/ Dư nợ

+ Khơng có đảm bảo bằng tài

sản

+ Có đảm bảo bằng tài sản

4/ Nợ q hạn

+ Khơng có đảm bảo bằng tài

sản

+ Có đảm bảo bằng tài sản

5/ Tỷ lệ nợ q hạn

+ Khơng có đảm bảo bằng tài

sản

+ Có đảm bảo bằng tài sản1600

10891721

1240100

72,0121

1517,56

11,86511

1182

804481

1331

95928,0

100

72,0-30

149

155-5,87

12,6

19,28378

4223

2872372

6024

433828,0

100

72,0-6

1801

1466-1,58

42,64

51,041351

108

921686

197

16828,0

100

85,27335

89

7624,79

82,4

82,616

2,56%

3,2%29

3,27%

3,87%14,7313

0,71%

0,67%81,251,18%1,54%0,36%Hồ Vang cho vay khơng có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng khá cao 68% tại thời điểm nhận

bàn giao và tăng lên 72% cuối năm 2017 vì hầu hết các khoản cho vay là tập trung ở các dự án để

GQVL, cho vay theo chỉ định của chính phủ. Khách hàng đi vay loại này chỉ cam kết bằng uy tín

của mình và tính hiệu quả của việc sử dụng vốn.

- Đối với cho vay có tài sản đảm bảo: Doanh số cho vay tại thời điểm nhận bàn giao là 511

triệu đồng và cuối năm 2017 là 481 triệu đồng giảm 30 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm là

5,87%. Sở dĩ cho vay có đảm bảo bằng tài sản giảm là vì đa số các hộ nơng dân vay vốn là những hộTrang 22nghèo và các hộ chỉ vay dưới hình thức khơng có đảm bảo bằng tài sản, còn nếu vay có đảm bảo

bằng tài sản thì họ khơng có tài sản để thế chấp.

Tóm lại: việc cho vay là rất quan trọng vì nó đem lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng, tuy

nhiên vấn đề rủi ro trong cho vay là vấn đề mà chi nhánh NHCSXH huyện Hồ Vang rất chú trọng

do đó mức độ vay sẽ tương ứng với mức độ tính nhiệm đối với khách hàng, nhưng để mở rộng

doanh số cho vay thì chi nhánh cũng khơng nên chú trọng vào tài sản đảm bảo mà nên chú ý vào

năng lực pháp lý, năng lực tài chính và uy tín của khách hàng là rất quan trọng.

- Mỗi khi tiến hành cho vay mục tiêu của Ngân hàng là thu được cả vốn lẫn lãi khi đến hạn,

tuy nhiên thực tế điều này không phải lúc nào cũng thực hiện đúng. Có nhiều nguyên nhân khác

nhau, hoặc là nguyên nhân khách quan hoặc là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thu không được nợ:

- Tổng doanh số thu nợ cuối năm 2017 tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao là 149 triệu

đồng. tương đương với tốc độ tăng 12,6%. Đây là kết quả của những nỗ lực của chi nhánh

NHCSXH huyện Hoà Vang và đặc biệt là việc thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng.

- Bên cạnh đó việc cho vay khơng có tài sản đảm bảo thì doanh số thu nợ cuốinăm 2017 tăng

155 triệu đồng, tương ứng với tốc độ 19,28% so với thời điểm nhận bàn giao. kết quả này có được là

do khách hàng đã sử dụng vốn vay có hiệu quả nên công tác thu nợ của ngân hàng đạt kết quả tốt.

Cho vay có tài sản đảm bảo thì doanh số thu nợ cuối năm 2017 giảm 6 triệu đồng tương ứng với tốc

độ giảm 1,58% so với thời điểm nhận bàn giao. tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng gì đến

chất lượng hoạt động cho vay của chi nhánh.

- Dư nợ: Qua bảng 6 ta thấytổng dư nợ trong cuối năm 2017 là 6024 triệu đồng tăng so vớ

thời điểm nhận bàn giao và 1801 triệu đồng tương đương với tốc độ tăng là 42,64% trơng đó dư nợ

cho vay theo hình thức khơng có đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ trọng rất cao trên 70% điều này cho

ta thấy rỏ lượng khách hàng có uy tín quan hệ thường xuyên với chi nhánh NHCSXH Huyện Hoà

Vang.

Dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo tuy chiếm tỷ trọüng nhỏ nhưng đây lại là hình thức cho

vay đối với các dự án nằm ngồi kế hoạch của huyện.

Tóm lại với những chính sách cho vay linh hoạt, chi nhánh NHCSXH Huyện Hồ Vang đã

đầu tư tín dụng và đặc biệt là cho vay để GQVL nên dư nợ tăng đặc biệt là cho vay khơng có đảm

bảo bằng tài sản tăng nhanh góp phần vào sự phát triễn chung của địa phương.

- Nợ quá hạn: chỉ tiêu nợ quá hạn là chỉ tiêu đặc trưng cho sự rủi ro trong cho vay của ngân

hàng, dù cho vay ở hình thức nào thì nợ quá hạn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động cho

vay.

Nhìn vào bảng 6 ta thấy nợ quá hạn đối với hình thức cho vay khơng có đảm bảo bằng tài

sản chiếm tỷ trọng lớn hơn so với cho vay có đảm bảo bằng tài sản.

+ đối với hình thức cho vay khơng có đảm bảo bằng tài sản nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng

so vớithời điểm nhận bàn giao là 76 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 là 3,87%, thời điểm

nhận bàn giao là 3,2% tương ứng với mức độ tăng 0,67%. Tuy nhiên nợ quá hạn và tốc độ tăng

cũng cao có nghĩa là cho vay ở hình thức này rủi ro hơn. Qua đó ta thấy khách hàng có năng lực tài

chính tốt, có uy tín được, Được ngân hàng cho vay là rất quan trọng tỷ lệ nợ quá hạn thấp là do cho

vay đối với những dự án cho vay theo chỉ định của chính phủ nên khi phát sinh rủi ro thì sẽ được

khoanh nếu như có sự đồng ý của cấp trên. Mặt khác những khách hàng vay khơng có tài sản đảm

bảo là những khách hàng có uy tín làm ăn có hiệu quả và có quan hệ tốt, lâu dài thì Ngân hàng mới

cho vay.

Trang 23+ Đối với cho vay có tài sản đảm bảo thì nợ q hạn chiếm tỷ trọng thấp và tỷ lệ nợ quá hạn

1,18% thời điểm nhận bàn giao và 1,54% cuối năm 2017 với mức độ tăng 0,36% so với thời điểm

nhận bàn giao. Sở dĩ tỷ lệ nợ quá hạn tăng là do khách hàng tiến hành sản xuất kinh doanh chưa kịp

thời vụ và không nâng cao được hiệu quả sản xuất, sử dụng vốn sai mục đích. Kết quả cuối cùng là

Ngân hàng phải gánh chịu rủi ro, Ngân hàng phải tiến hành thu hồi nợ thông qua tài sản thế chấp

nhưng đây là biện pháp mà Ngân hàng không hề mong muốn.

d. Tình hình cho vay theo qui mơ mức vay:

Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hồ vang đang đầu tư tín dụng để GQVL, do

nhu cầu vay vốn để GQVL là thấp nguồn vốn của Ngân hàng cũng ít để tìm hiểu kỹ hơn chúng ta

hãy thông qua bảng 7:

Thông qua bảng số liệu ta thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng cuối năm 2017 phát triển

hơn thời điểm nhận bàn giao cụ thể như sau:

+ Doanh số cho vay cuối năm 2017 so vớ ithời điểm nhận bàn giao: mức dưới 15 triệu đồng

đạt 861 triệu giảm 131 triệu đồng với tốc độ giảm 13,2%; mức vay từ 15- 100 triệu đồng đạt 172

triệu đồng tăng 44 triệu đồng với tốc độ tăng 34,37%; mức vay từ 100- 200 triệu đồng đạt 688 triệu

đồng tăng 208 triệu đồng, với tốc độ tăng 43,33% so với thời điểm nhận bàn giao.Trang 24Bảng 7:Qui mô cho vay để GQVL tại chi nhánh NHCSXH huyện Hoà Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêu

Số liệu

Năm 2017

Chênh lệch

nhận bàn

( Quý 3, Quý4)

giao tại thời

điểm ngày

30/6/2017

ST

ST

TT%

ST

%

1/ Doanh số cho vay

1600

1721

100

121

7,56

-Dưới 15 triệu đồng

992

861

50,0

-131

-13,2

-Từ 15 -100 triệu đồng

128

172

10,0

44

34,37

-Từ 100 -200 triệu đồng

480

688

40,0

208

43,33

2/ Doanh số thu nợ

1182

1331

100

149

12,6

-Dưới 15 triệu đồng

733

665

50,0

-68

-9,27

-Từ 15 -100 triệu đồng

95

133

20,0

38

40,0

-Từ 100 -200 triệu đồng

354

533

40,o

179

50,56

3/ Dư nợ

4223

6024

100 1801

42,64

-Dưới 15 triệu đồng

2619

3012

50,0

393

15,0

-Từ 15 -100 triệu đồng

337

603

10,0

266

78,93

-Từ 100 -200 triệu đồngü

1267

2409

40,0

1142

90,13

4/ Nợ quá hạn

108

197

100

89

82,4

-Dưới 15 triệu đồng

49

69 35,02

20

40,81

-Từ 15 -100 triệu đồng

59

128 64,98

69 116,94

-Từ 100 -200 triệu đồng

5/ Tỷ lệ nợ quá hạn

2,56%

3,27%

0,71%

-Dưới 15 triệu đồng

1,87%

2,29%

0,42%

-Từ 15 -100 triệu đồng

17,5% 21,22%

3,72%

-Từ 100 -200 triệu đồng

+ Doanh số thu nợ cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: mức dưới 15

triệu đồng đạt 665 triệu giảm 68 triệu đồng với tốc độ giảm 9,27%; mức vay từ 15- 100

triệu đồng đạt 133 triệu đồng tăng 38 triệu đồng với tốc độ tăng 40%; mức vay từ 100200 triệu đồng đạt 533 triệu đồng tăng 179 triệu đồng, với tốc độ tăng 50,56 % so với thời

điểm nhận bàn giao.

+ Dư nợ cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: mức dưới 15 triệu đồng

đạt 3012 triệu tăng 393 triệu đồng với tốc độ tăng 15%; mức vay từ 15- 100 triệu đồng đạt

603 triệu đồng tăng 266 triệu đồng với tốc độ tăng 78,93%; mức vay

từ 100- 200 triệu đồng đạt 2409 triệu đồng tăng 1142 triệu đồng, với tốc độ tăng 90,13%

so với năm 2002.

+ Nợ quá hạn cuối năm 2017 so với thời điểm nhận bàn giao: mức dưới 15 triệu

đồng đạt 69 triệu đồng tăng 20 triệu đồng với tốc độ tăng 40,81%; mức vay từ 15- 100

triệu đồng đạt 128 triệu đồng tăng 96 triệu đồng với tốc độ tăng 116,94%.

+ Tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng so với thời điểm nhận bàn giao cụ thể:

mức vay dưới 15 triệu là 2,29% tăng 0,42% so với thời điểm nhận bàn giao: mức vay từ

Trang 2515- 100 triệu đồng là 21,22% tăng 3,72% so với thời điểm nhận bàn giao. Nhìn chung nợ

quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao là vì

nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân khách quan như thiên tai, bảo lụt, hạn hán, dịch

bệnh cây trồng, vật nuôi, biến động giá cả tiêu thụ sản phẩm còn có ngun nhân chủ

quan từ bản thân các hộ nghèo như: các hộ chưa biết sử dụng vốn vào các hoạt động sản

xuất mà sử dụng vốn để tiêu dùng nên không trả được nợ và lãi cho Ngân hàng, có hộ ỷ

lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

.

4. Kết quả hoạt động cho vay để giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã

hội huyện Hồ Vang.

a. Hiệu quả của quá trình cho vay để giải quyết việc làm đối với sự phát triển kinh

tế huỵên Hoà Vang:

Qua thời gian hoạt động, việc thực hiện cho vay để giải quyết việc làm đối với hộ

nông dân tại Ngân hàng đã đạt được những kết quả khả quan tạo ra những tiền đề thuận

lợi cho việc tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt trên địa bàn,

nâng cao đời sống của người dân, mở rộng thị trường tín dụng nơng thơn góp phần thực

hiện hiệu quả chính sách Nhà nước trong việc phát triển nơng nghiệp và nơng thơn. Thực

hiện cơng nghiệp hố - hiện địa hoá, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng

cao năng xuất sản xuất đem lại hiệu quả cao.

b. Kết quả hoạt động cho vay để giải quyết việc làm :

Tuy mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ

nhưng sau một năm hoạt động, NHCSXH huyện Hoà Vang đã tranh thủ được sự giúp đỡ

của NHCSXH thành phố Đà Nẵng, sự chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện,

của Ban đại diện HĐQT đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định cơ sở vật chất, ổn định đội

ngũ cán bộ, đưa hoạt động của đơn vị vào nề nếp; đảm bảo tăng trưởng dư nợ tín dụng;

hoạt động cho vay ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp nối liên tục, đảm

bảo quyền lợi của các đối tượng chính sách.

Thực hiện thơng tư số 11/2017/TT- BTC ngày 11 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài

chính về việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm từ kho bạc Nhà nước sang

NHCSXH. NHCSXH huyện Hoà Vang đã phối kết hợp chặt chẽ với kho bạc Nhà nước

huyện thực hiện bàn giao xong phần nguồn vốn ngân sách mà thành phố giao cho huyện

và đoàn thể quản lý đúng tiến độ quy định, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của tổ công tác

liên ngành xử lý xong các khoản nợ quá hạn, báo cáo kịp thời kết quả bàn giao.

Sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm, công việc cấp bách

của NHCSXH phải làm ngay là tập trung giải ngân hết số vốn nhận bàn giao từ kho bạc

Nhà nước chuyển về, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn và nợ quá hạn, thẩm định và

giải ngân nhanh số vốn mới thu nợ về không để động vốn, giải quyết kịp thời cho các dự

án được triển khai. Tuy số lượng cán bộ còn ít và chủ yếu là mới được tuyển dụng, chi

nhánh đã tổ chức tập huấn kịp thời nghiệp vụ cho vay cho các cán bộ tín dụng, phối kết

hợp chặt chẽ với các đoàn thể, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định kịp

thời các dự án để trình Ban chỉ đạo phê duyệt. Do đó, đến cuối tháng 12/2017 dư nợ choTrang 26vay giải quyết việc làm đạt 6024 triệu đồng tăng 1801 triệu đồng tương đương với tốc độ

tăng là 42,64% so với thời điểm nhận bàn giao.

Trong công việc giải ngân vốn giải quyết việc làm có những chuyển biến tích cực

thì việc thu hồi nợ đến hạn đang phát sinh nhiều vấn đề đáng phải quan tâm. Đặc biệt là

các dự án vay vốn từ ngân sách thành phố giao cho địa phương quản lý. Mặc dù

NHCSXH đã thông báo nợ đến hạn cho các chủ dự án từ trước một tháng, nhưng khi đến

hạn, nhiều dự án vẫn không trả nợ đúng hạn. Từ ngày nhận bàn giao từ kho bạc Nhà

nước,NHCSXH triển khai cho vay giải quyết việc làm thì số nợ quá hạn cuối năm 2017 là

197 triệu đồng tăng 89 triệu đồng tương đương với tốc độ tăng 82,4% so với thời điểm

nhận bàn giao và tỷ lệ nợ quá hạn là 3,27% tăng 0,71% so với thời điểm nhận bàn giao.

Trước tình hình trên NHCSXH đã có nhiều biện pháp tích cực đơn đốc thu hồi nợ quá

hạn, nhưng kết quả thu được còn rất hạn chế.

Nguyên nhân của tình hình trên là do:

◊ Người vay đã quen nếp: Đến hạn chưa trả được thì xin gia hạn, nếu khơng được

gia hạn có bị chuyển nợ q hạn thì lãi suất phạt 200% vẫn còn thấp hơn lãi suất vay

trong hạn của Ngân hàng thương mại nên có tư tưởng chân y.

◊ Một số trường hợp cá biệt do định kỳ hạn nợ chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất

kinh doanh, nên đến hạn trả vốn đầu tư chưa thu hồi được phải gia hạn.

◊ Một số trường hợp khác dự án gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh nên khi đến hạn

không thu được kịp thời.

◊ Một số dự án trên danh nghĩa là nhóm hộ, nhưng thực chất chỉ có một chủ dự án

sử dụng tiền vay. Việc sử dụng vốn sai mục đích như vậy dẫn đến nợ đến hạn khó thu hồi.Trang 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×