Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tình hình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2: Tình hình cho vay tại chi nhánh NHCSXH huyện Hoà Vang.

Chỉ tiêu1/ Doanh số cho vay

+ Hộ nghèo

+ GQVL

2/ Doanh số thu nợ

+Hộ nghèo

+ GQVL

3/ Dư nợ

+ Hộ nghèo

+ GQVL

4/ Nợ quá hạn

+ Hộ nghèo

+ GQVL

5/ Tỷ lệ nợ quá hạn

+ Hộ nghèo

+ GQVLSố liệu nhận bàn

giao tại thời điểm

ngày 30/6/2017

ST

TT%

8097

6497

1600

7570

6388

1182

25080

20857

4223

1197

1089

108

4,77%

5,22%

2,56%Năm 2017

(Quý 3,Quý 4)

ST

10325

8604

1721

5812

4481

1331

30024

24000

6024

1077

880

197

3,59%

3,66%

3,27%TT%

100

83,33

26,67

100

77,1

22,9

100

79,94

20,06

100

81,71

18,29ĐVT :1.000.000đ

Chênh lệch

ST

2228

2107

121

-1758

-1907

149

4944

3143

1801

-120

-209

89

-1,18%

-1,56%

0,71%%

27,5

32,4

7,56

-23,2

-29,85

12,6

19,7

15,06

42,64

-10,02

-19,19

82,4Mặt khác phải triển khai cho vay mới giải quyết những dự án cho vay để GQVL

còn tồn động trước đây trong thời gian bàn giao, cũng như cho vay mới hộ nghèo nhằm

đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của bà con trong huyện.

Để tìm hiểu thêm về tình hình cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà

Vang .Qua bảng 2 ta thấy như sau:

Dựa vào số liệu ta thấy hoạt động tín dụng tại NHCSXH huyện Hoà Vang cuối

năm 2017 phát triển hơn so với thời điểm nhận bàn giao cụ thể:

- Doanh số cho vay cuối năm 2017 đạt10325 triệu đồng tăng so với thời điểm

nhận bàn giao là 2228 triệu đồng tương đương với tốc độ tăng 27,5% so với thời điểm

nhận bàn giao trong đó:

+ Hộ nghèo đạt 8604 triệu đồng tăng so với thời điểm nhận bàn giao là 2107

triệu đồng tương đương với tốc độ tăng 32,4% so với tthời điểm nhận bàn giao.

+ GQVL đạt1721 triệu đồng tăng 121 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn

giao tương đương với tốc độ tăng 7,56% so với thời điểm nhận bàn giao.

Nhìn chung doanh số cho vay hộ nghèo và cho vay để giải quyết việc làm cuối

năm 2017 tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao. Có được kết quả này là do chi nhánh

đã áp dụng chính sách cho vay linh hoạt ưu đãi về lãi suất đối với các hộ nghèo và các dự

án giải quyết việc làm. Nhằm phát huy hết năng lực và tính phục vụ cho vay đối với kinh

tế hộ đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng lao động, đất đai tạo

điều kiện cho các hộ nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.Trang 14- Doanh số thu nợ cuối năm 2017 đạt 5812 triệu đồng giảm 1758 triệu đồng so

với thời điểm nhận bàn giao tương đương với tốc độ giảm là 23,2% so với thời điểm nhận

bàn giao trong đó:

+ Hộ nghèo đạt 4481 triệu đồng giảm 1097 triệu đồng so với thời điểm nhận

bàn giao tương đương với tốc độ giảm 29,85% so với thời điểm nhận bàn giao.

+ GQVL đạt 1331triệu đồng tăng 149 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn

giao tương đương với tốc độ tăng 12,6% so vớiso với thời điểm nhận bàn giao.

Cuối năm 2017 tổng doanh số thu nợ giảm do các món vay của hộ nghèo đã đến

hạn trả nợ nhưng các hộ nảy sinh tâm lý trả nợ xong khó vay lại, nên các hộ nghèo chưa

trả hết nợ mà để vốn tiếp tục sản xuất kinh doanh nên tình hình thu nợ trong những tháng

cuối năm 2017 gặp nhiều khó khăn.

- Dư nợ cuối năm 2017 đạt 300024 triệu đồng tăng 4944 triệu đồng so vớithời

điểm nhận bàn giao tương đương với tốc độ tăng 19,7% so với thời điểm nhận bàn giao

trong đó:

+ Hộ nghèo đạt 24000 triệu đồng tăng 3143 triệu đồng so với thời điểm

nhận bàn giao tương đương với tốc độ tăng 15,06% so với thời điểm nhận bàn giao.

+ GQVL đạt 6024 triệu đồng tăng 1801 triệu đồng so với thời điểm nhận

bàn giao tương đương với tốc độ tăng 42,64% so với thời điểm nhận bàn giao

- Nợ quá hạn cuối năm 2017 giảm so với thời điểm nhận bàn giao là 120 triệu

đồng tương đương với tốc độ giảm là 10,02% so với thời điểm nhận bàn giao.Trang 15- Tỷ lệ quá hạn cuối năm 2017 giảm so với thời điểm nhận bàn giao là 1,18%.

Nhìn chung nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cuối năm 2017 là giảm rất đáng kể so

vơí thời điểm nhận bàn giao, tuy nhiên các dự án xin gia hạn cũng như sắp đến hạn đã

chuẩn bị đến kỳ hạn trả nợ nhiều, vì vậy để giảm tỷ lệ nợ quá hạn nâng cao chất lượng tín

dụng trong năm tới thì các ngành, các Hội đoàn thể phối hợp cùng NHCSXH huyện Hoà

Vang nỗ lực không ngừng trong công tác thu hồi nợ đến hạn, quá hạn.

2. Tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồ Vang:Bảng 3: Tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh NHCSXH huyện Hoà Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêu

Số liệu nhận

Năm 2017

Chênh lệch

bàn giao tại

(Quy ï3,Quý 4)

thời điểm

ngày

30/6/2017

ST

ST

TT%

ST

%

1/ Doanh số cho vay

+ Ngắn hạn

+ Trung hạn1600

1100

5001721

1146

575100

66,59

33,41121

46

757,56

4,18

15,02/ Doanh số thu nợ

+ Ngắn hạn

+ Trung hạn

3/ Dư nợ

+ Ngắn hạn

+ Trung hạn

4/ Nợ quá hạn

+ Ngắn hạn

+ trung hạn

5/ Tỷ lệ nợ quá hạn

+ Ngắn hạn

+ trung hạn1182

1057

125

4223

4020

203

108

88

20

2,56%

2,2%

9,85%1331

1239

92

6024

5678

346

197

121

76

3,27%

2,13%

21,96%100

93,08

6,92

100

94,25

5,75

100

61,42

38,58149

182

-33

1801

1658

143

89

33

56

0,71%

-0,07%

12,11%12,6

17,2

-26,4

42,64

41,24

70,4

82,4

37,5

280,0Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung và chi nhánh NHCSXH huyện Hồ Vang

nói riêng cũng thực hiện hai nhiệm vụ chính là huy động vốn và cho vay. Qua bảng 3 ta

thấy khái quát tình hình cho vay của chi nhánh. Với nguồn vốn huy động được, chi nhánh

NHCSXH huyện Hồ Vang đã tích cực chủ động tìm đến các dự án đầu tư, tìm đến với

khách hàng. Bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương và định hướng mở rộng

kinh doanh của nghành để từ đó tổng doanh số cho vay tăng và số lượng khách hàng có

quan hệ với chi nhánh cũng tăng đáng kể.Trang 16- Doanh số cho vay cuối năm 2017 tăng hơn so với thời điểm nhận bàn giao với tốc

đọ tăng 7,56% tương đương 121 triệu đồng trong đó tập trung chủ yếu ở cho vay ngắn

hạn cuối năm 2017 tăng 4,18%.

- Doanh số thu nợ cuối năm 2017 là 1331 triệu đồng tăng 149 triệu đồng tương ứng

với tốc độ tăng 12,6% so vớithời điểm nhận bàn giao nhưng phần lớn là tập trung ở thu nợ

ngắn hạn

- Tỷ trọng doanh số cho vay và doanh số thu nợ của cho vay ngắn hạn đối với cho

vay nói chung cuối năm 2017 là 66,59% và 93,08% điều này thể hiện vị trí của hoạt động

cho vay ngắn hạn.

- Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn tại thời điểm nhận bàn giao là 68,75% cuối

năm 2017 là 89,42% điều này cho thấy việc cho vay ngắn hạn là hoạt động liên tục

thường xuyên tại chi nhánh.

Tóm lại doanh số cho vay, doanh số thu nợ cuối năm 2017 điều tăng hơn thời điểm

nhận bàn giao và đặc biệt là trong ngắn hạn. Có được kết quả này là do chi nhánh đã áp

dụng chính sách ưu đãi về lãi suất đối với khách hàng chiến lược, tăng cương quan hệ với

khách hàng truyền thống và chủ động tìm kiếm đến với khách hàng mới. Bên cạnh đó, để

thực hiện tốt việc điều chỉnh cơ cấu dư nợ theo hướng an toàn trong kinh doanh nên chi

nhánh NHCSXH huyện Hoà Vang đã giảm dần dư nợ đối với những đơn vị làm ăn thua lỗ

kếm hiệu quả tiến tới dừng tín dụng nếu như đơn vị khơng có những biện pháp tích cực để

khắc phục do đó doanh số cho vay có tăng nhưng chưa cao.Hơn nữa những ảnh hưởng

khách quan do tình hình kinh tế của địa phương cũng gây cho chi nhánh những khó khăn

nhất định, nhưng với sự cố gắng của Chi nhánh đã tăng cường kiểm tra, kiểm sốt việc

cho vay đơn đốc thu nợ đã tạo cho Chi nhánh một vị thế vững chắc trên địa bàn huyện.

3.Phân tích tình hình cho vay để GQVL tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã

hội huyện Hồ Vang năm 2017

a. Tình hình cho vay theo ngành nghề:Bảng 4: Tình hình cho vay để GQVL theo ngành nghề tại chi nhánh NHCSXH huyện

Hoà

Vang.

ĐVT: 1.000.000đ.

Chỉ tiêuSố liệu nhận

bàn giao tại

thời điểm

ngày

30/6/2017Năm 2017

( Quý 3,Quý 4)Chênh lệchTrang 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×