Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Phân tích tài chính dự án

VI. Phân tích tài chính dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh

như sau:1

2

3Vị trí 1 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 2 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 3 tại TT Tứ KỳDiện tích

(ha)

10,3

4,2

8,24Vị trí 4 tại TT Tứ Kỳ8,55

6

7

8

9

10

11

12

13Vị trí 5 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 6 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 7 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 8 tại TT Tứ Kỳ

Vị trí 9 tại xã Văn Tố

Vị trí 10 tại xã Văn Tố

Vị trí 11 tại xã Văn Tố9,3

10

3,1

5,5

8

7,6

7,8

10,4STTTên vị trí đất đối ứngVị trí 12 tại xã Văn Tố

Vị trí 13 tại xã Văn Tố

Tổng cộng7,0Theo quy hoạch sử dụng đất

của huyện Tứ Kỳ

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa, đất ao,

đất vương

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa, đất ao

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa

Hiện tại là đất trồng lúa99,9 haNhà đầu tư thực hiện việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh để thu hồi vốn đầu tư cơng

trình BT và có lợi nhuận hợp lý theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp

giá trị Dự án đối ứng không đủ để đối trừ cho dự án BT thì Nhà đầu tư được thanh tốn

bằng tiền hoặc được cân đối bố trí giao thêm dự án khác để thực hiện theo quyết định của

cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp giá trị Dự án đối ứng lớn hơn giá trị Hợp đồng BT,

Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước phần chênh lệch bằng tiền.

1. Các chi phí của dự án:

- Vốn đầu tư xây dựng: Tổng vốn đầu tư để tính tốn phương án tài chính bao gồm

tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình tuyến đường tỉnh 392 kéo dài từ thị trấn Tứ Kỳ

đến phà Quang Thanh và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án đối ứng:

Đơn vị tính:

Tỷ đồng

STTNội dung1

2

3Chi phí GPMB:

Chi phí xây dựng:

Chi phí QLDA, tư vấn ĐTXD, chi phí

khác:

Chi phí dự phòng: (theo Điều 4 - TT

183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của

BTC giá trị dự án BT khơng bao gồm chi

phí dự phòng)

Lãi vay45Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Dự án Dự án đối

BT

ứng

68,72

291,98

353,28

770,23

52,9940,68Tổng

cộng

360,71

1.123,51115,53168,5388,5888,58

40,68

35Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhSTTNội dung

Tổng cộng-Dự án Dự án đối

BT

ứng

515,68

1.266,32Tổng

cộng

1.782,00Nguồn vốn bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại do Nhà đầu tu huy

động. Vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 15% tổng vốn đầu tư theo quy định tạo Nghị

định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Phần còn lại Nhà đầu tư huy động từ nguồn

vốn vay.- Lãi vay: Lãi vay trong thời gian xây dựng là 8,9% /năm (tính theo hướng dẫn của

thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư

số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về

quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư và chi phí lựa

chọn nhà đầu tư, theo đó lãi suất trong thời gian thi cơng bằng lãi suất trái phiếu

Chính phủ kỳ hạn 10 năm bình quân 10 phiên đấu giá nếu trong 6 tháng khơng đủ 10

phiên đấu giá thì lấy bằng bình quân 6 tháng từ tháng 2 đến tháng 7/2017 là

5,94%/năm nhân với 1,5);

Theo quy định tại mục b khoản 2 điều 5 quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày

26/6/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ

đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng Chuyển giao thì khoản lãi trong phương án tài chính của hợp đồng BT chấm dứt kể từ

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

-Lãi suất kỳ vọng đối với vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 11,5%.-Chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý: tạm tính bằng 2,0 % doanh thu.2. Phương án thu hồi vốn

-Nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư cơng trình BT bằng Dự án Đối ứng (dự kiến tổng diện

tích các khu đất đối ứng là 99,9ha), tỷ lệ đất ở thương mại được bán là 35% (theo

QCVN01: 2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng; mục 2.5.4

Mật độ xây dựng gộp) tương đương 34,965ha. Đất dịch vụ thương mại 3,5% tương

đương 3,4965ha.-Dự kiến diện tích đất thương mại sẽ được phân lô thành các lô đất biệt thự hoặc liền

kề để bán: Giá bán đất được căn cứ theo quy định về giá đất ở trên địa bàn tỉnh Hải

Dương có điều chỉnh cho phù hợp với thị trường đảm bảo hoàn vốn và lợi nhuận hợp

pháp cho Nhà đầu tư.a. Doanh thu

-Giá bán đất dự kiến được chia làm 2 loại với mức giá như sau:

+ Đất phân lô : 5.500.000 đồng/m2

+ Đất biệt thự: 4.800.000 đồng/m2-Giá bán đất thương mại dịch vụ: 3.000.000 đồng/m2b. Giá trị hoàn vốn dự án hỗ trợ nhà đầu tư:

-Với doanh thu thu được từ dự án đối ứng sau khi đối trừ các chi phí bỏ ra để đầu tư dựCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)36Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhán BT và cơ sở hạ tầng dự án đối ứng, các chi phí quản lý, bán hàng, quảng cáo, lợi

nhuận ước tính của nhà đầu tư. Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước là : 10,33 tỷ

đồng.

VII. Loại hợp đồng dự án

- Kiến nghị loại hợp đồng: Hợp đồng BT.

Trách nhiệm của các bên:

- Trách nhiệm của nhà đầu tư:

+ Huy động vốn theo phần của mình thực hiện dự án.

+ Thực hiện quản lý toàn bộ dự án (thiết kế, thi cơng, khai thác vận hành hồn

vốn cho phần vốn của nhà đầu tư)

+ Bàn giao cơng trình hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước theo hợp đồng.

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Quản lý giám sát việc thực hiện hợp đồng BT theo quy định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền.

+ Nhận bàn giao lại cơng trình hạ tâng kỹ thuật từ nhà đầu.VIII. Phân tích rủi ro trong q trình thực hiện dự án

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) là hình

thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền

và nhà đầu tư để xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; Nhà đầu tư chuyển giao cơng trình

đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh tốn bằng quỹ đất để thực hiện

dự án khác theo quy định của pháp luật. Vốn đầu tư và việc hoàn vốn được gắn liền với

việc thưc hiện hợp đồng dự án của Nhà đầu tư. Đây là một mơ hình đầu tư mới, mơ hình

dài hạn, thường kéo dài trong nhiều năm, do đó các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình

thực hiện. Sau đây là những rủi ro có thể gặp phải:

+ Những rủi ro được xếp ở mức độ cao, nhiều khả năng có thể xảy ra nhất là: rủi ro

trong khâu hồn thành cơng trình; từ giải ngân vốn vay của Nhà đầu tư; biến động

thị trường bất động sản, biến động lãi vay ngân hàng, thị trường tài chính.

+ Đối với rủi ro ở giai đoạn hồn thành cơng trình: đây là rủi ro lớn nhất, nhà thầu có

thể chậm tiến độ so với thời gian cam kết, công tác GPMB của địa phương chậm.

Trên thực tế có nhiều dự án lớn đã bị chậm tiến độ, khiến phát sinh chi phí và gây

rủi ro.

+ Việc thu xếp tài chính trước khi ký kết hợp đồng PPP: Có những hợp đồng đầu tư

được ký kết trước với hy vọng thu hút được nguồn tiền sau đó. Q trình khơng

xác định chính xác được thời gian và khả năng cung cấp tài chính của đối tác.

+ Các rủi ro về tài chính, quy trình điều chỉnh tăng giảm các loại phí, lệ phí, thuế...

có thể xảy ra đối với một dự án PPP kéo dài.

- Có những rủi ro được xếp ở mức thấp: Kết cấu hạ tầng hỗ trợ; các dự án đô thị

khác trong khu vực; thiên tai; chính trị; mơi trường và xã hội.

Dự án được nghiên cứu, dự báo doanh thu theo phương án kịch bản nhu cầu về đất

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)37Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhở cũng như mặt bằng giá đất ở tại địa phương. Việc xác định và định giá được các rủi ro

bao gồm cả việc xem xét xác suất xảy ra rủi ro và những tác động tiềm năng. Các rủi ro

dự án gặp phải trong quá trình thực hiện dự án bao gồm:

- Các rủi ro trong quá trình thiết kế và xây dựng bao gồm: tiến độ bồi thường giải

phóng mặt bằng, hư hỏng tiềm tàng của đường xá hiện tại, thời tiết cực đoạn trong

quá trình xây dựng. Các rủi ro này nên chia sẻ bởi các bên Nhà nước, Nhà Đầu tư,

Nhà bảo hiểm, Nhà cung cấp và được lượng hóa trong Chi phí dự phòng của Dự

án.

- Rủi ro về nhu cầu là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng tới dự báo doanh thu. Các rủi ro

loại này bao gồm: các thay đổi quy hoạch của địa phương, các dự án xây dựng, dự

án nhà ở, nhà chung cư, dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh ảnh hưởng đến doanh

thu của dự án.

IX. Các hỗ trợ của Nhà nước

1. Vốn hỗ trợ của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 0 đồng.

2. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Để thực hiện Dự án có hiệu quả, thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện UBND tỉnh

hỗ trợ và ưu đãi cho Dự án như sau:

- Hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày

14/02/2015 của Chính phủ và các thơng tư hướng dẫn khác;

- Toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án phải nộp vào ngân sách Nhà nước được đối ứng

khấu trừ vào phần kinh phí Nhà đầu tư đã bỏ ra để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường.

- Hỗ trợ Nhà đầu tư trong cơng tác giải phóng mặt bằng dự án thực hiện đúng tiến độ

triển khai Dự án, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư;

- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích để xây dựng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật

và hạ tầng xã hội chuyển giao cho Thành phố hoặc không kinh doanh;

- Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp

luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Được chủ động trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp nhà thầu tư vấn

thiết kế.

Các ưu đãi trên sẽ được nghiên cứu, tính tốn chi tiết cụ thể khi đàm phán Hợp

đồng giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.

X. Kế hoạch thực hiện dự án

1. Dự án cơng trình đường giao thơng (Dự án BT):

+ Hoàn chỉnh phê duyệt đề xuất dự án: quý III năm 2017.

+ Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: quý IV năm 2018.

+ Lựa chọn Nhà đầu tư: quý I - quý III năm 2019.

+ Lập, thẩm định và phê duyệt TK BVTC, lựa chọn nhà thầu thi công: quý IV năm

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Phân tích tài chính dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x