Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN C. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

PHẦN C. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhngang tầm với các đô thị hiện đại trong khu vực làm hạt nhân trong phát triển kinh tế và

thu hút, thúc đẩy phát triển lan toả về mọi mặt đời sống - xã hội trên toàn tỉnh.

- Đến năm 2020, Hải Dương trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển, trong đó

cơng nghiệp và dịch vụ có tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, có nền văn hố - xã hội tiên

tiến.

a) Về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11% - 11,5%/năm, trong đó khu vực nơng, lâm

nghiệp, thủy sản tăng bình qn 1,8%/, khu vực cơng nghiệp tăng bình qn 12,6% 12,8%/năm, khu vực dịch vụ tăng bình quân 12,3% 12,5%/năm.

- Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ năm

2020 là: 13,3% - 50,2% - 36,5%.

- GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.400 - 3.500 USD.

- Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 16% - 16,5%/năm.

- Huy động ngân sách/GDP vào năm 2020 đạt 14 - 15%; thu ngân sách nhà nước trên

địa bàn tăng bình quân 16 - 16,5%/năm.

- Vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011 – 2020 đạt 410 - 420 ngàn tỷ đồng.

b) Về xã hội:

- Giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

- Cơ cấu lao động trong các khu vực: nông, lâm, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng dịch vụ đến năm 2020 là 30% - 35,5% - 34,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 75%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5 - 2%/năm.

- Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị hàng năm xuống dưới 4%.

- Đến năm 2015 có 15 - 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào trung cấp chuyên nghiệp

và dạy nghề, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào đại học, cao đẳng đạt 50%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng xuống dưới 12%, theo

chiều cao/tuổi xuống dưới 18% vào năm 2020.

- Bình quân có 25 giường bệnh/1 vạn dân (khơng tính các trạm y tế xã), có 8 bác sỹ/1

vạn dân vào năm 2020.

- Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 80% vào năm 2020.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới đạt trên 60% vào năm 2020.

c) Về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh vào năm 2020 đạt 22,5% – 23%.

- Tỷ lệ xử lý rác thải đô thị vào năm 2020 đạt trên 95%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải nguy hại

đạt 100% vào năm 2015.

- Tỷ lệ các khu cơng nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh

môi trường đạt 100% vào năm 2015; Tỷ lệ các cụm cơng nghiệp hoạt động có hệ thống

xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100% vào năm 2020.

- Tỷ lệ các hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% vào năm 2020.

Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông vận tải Hải Dương đã tường bước

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)6Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhđược cải thiện và hoàn chỉnh chất lượng cao mang lại bộ mặt mới phục vụ đắc lực cho

nhu cầu vận tải của tỉnh Hải Dương và liên thông các tỉnh lân cận Hưng n, Quảng

Ninh và Hải Phòng, điển hình các trục đường quốc lộ như QL5, QL18, đường cao tốc Hà

Nội - Hải Phòng và các Quốc Lộ Ql37, QL38, QL10.

Trong quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, việc xây dựng đường

tỉnh 392 kéo dài từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh để đáp ứng nhu cầu đi lại của

nhân dân địa phương, nhằm tăng cường khả năng liên kết giữa huyện Tứ Kỳ và huyện

Thanh Hà nói riêng , từng bước hồn thiện hệ thống giao thơng đường bộ của tỉnh Hải

Dương nói chung.

Như vậy việc xây dựng đường tỉnh 392 kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong việc

hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thơng của tỉnh nói chung và huyện Tứ Kỳ, Thanh

Hà nói riêng.

2. Hiện trạng của dự án

Dự án nghiên cứu đi qua địa phận thị trấn Tứ Kỳ, xã Tây Kỳ, xã Kim Xuyên huyện

Tứ Kỳ, xã Thanh Hồng, Thanh Cường thuộc huyện Thanh Hà.

Đường tỉnh 392

Đường tỉnh 392 đi theo hướng vòng cung, bắt đầu tại điểm giao QL38 tại thị trấn Kẻ

Sặt, huyện Bình Giang, tuyến đi xuống phía Nam đến địa phận xã Lam Sơn, huyện

Thanh Miện (điểm giao với ĐT392B), tuyến đi vòng sang phía Đơng giao với QL37 (tại

xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang), tuyến đi chung với QL37 một đoạn khoảng 1km rồi

tách ra và kết thúc tại điểm giao ĐT391 tại thị trấn Tứ Kỳ. Tuyến đi qua các huyện Bình

Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ, với tổng chiều dài 37,63km.

Đường tỉnh 392 cắt qua các quốc lộ, đường tỉnh: QL38, QL37, ĐT395, ĐT394,

ĐT393, ĐT392B, ĐT399, ĐT396B, ĐT391.

Địa hình tuyến:

Địa hình Đoạn Sặt - Phủ đi qua khu dân cư xen kẽ đồng ruộng, mương thủy lợi; đoạn

nằm trong thị trấn Sặt dân cư đơng đúc, hình thành dãy phố hai bên; đoạn qua khu các cơ

quan chuyên mơn của huyện có đường gom dọc chạy song song và mương thủy lợi bên

trái tuyến, bên phải là ruộng canh tác nông nghiệp. Đoạn trong thị tứ Phủ dân cư đơng

đúc, hình thành dãy phố hai bên; điểm trong thị trấn Sặt giao cắt với đường tỉnh 394 và

394B.

Đoạn Phủ - Chương địa hình dân cư xen lẫn ruộng canh tác, ao hồ, mương thủy lợi.

Đoạn Chương - Bóng: địa hình chủ yếu qua khu vực ruộng canh tác, xen kẽ khu dân

cư, tại ngã tư Bóng dân cư đơng đúc hình thành dãy phố hai bên.

Đoạn Bóng - Cầu Ràm: địa hình chủ yếu qua khu vực ruộng canh tác xen kẽ dân cư

nhỏ, mương thủy lợi, ao hồ nhỏ. Đoạn qua khu vực xã Vạn Phúc đi chung với đê sông

Mới, đoạn đi qua xã Nghĩa An đi chung với đê sông Cửu An; ,bên trái là vườn tược, dân

cư xen kẽ.

Đoạn cầu Ràm - Tứ Kỳ: đây là đoạn tuyến mở mới qua khu vực ruộng canh tác, địa

hình bằng phẳng, đoạn đầu và cuối qua khu dân cư; đoạn trong thị trấn Tứ kỳ qua khu

vực các cơ quan huyện, trường học, bệnh viện, sân vận động.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)7Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhNhìn chung toàn tuyến các đoạn qua khu vực dân cư hành lang đường bị lấn chiếm

xây dựng cơng trình phụ, lều quán, trồng cây...ảnh hưởng đến ATGT và thoát nước cơng

trình.

Tình trạng kỹ thuật tuyến:

Địa hình Đoạn Sặt - Phủ: được cải tạo nâng cấp toàn bộ theo tiêu chuẩn đường cấp

III, nền đường rộng 12,0m; mặt đường 11m mặt đường thảm bê tơng nhựa, móng đường

bằng cấp phối đá dăm; chất lượng kỹ thuật tương đối tốt. Hệ thống cầu cống bảo đảm tải

trọng H30-XB80.

Đoạn Phủ - Chương: Đã được cải tạo nâng cấp đường cấp III, còn 01 km giao với

đường cao tốc HN-HP (Km8-Km9) đang chờ đầu tư cùng với nút giao cao tốc.

Đoạn Chương - Bóng: đạt tiêu chuẩn đường cấp IV châm trước ; bề rộng nền đường

7,5m; mặt đường 5,5m; kết cấu mặt đường bằng đá dăm thấm nhập nhựa, móng đường

bằng cấp phối. Chất lượng đoạn này ở mức độ trung bình, khả năng thơng xe tốt.

Đoạn Bóng - Cầu Ràm: đạt tiêu chuẩn đường cấp IV châm trước ; bề rộng nền đường

7,5m; mặt đường 5,5m; kết cấu mặt đường bằng đá dăm thấm nhập nhựa, móng đường

bằng cấp phối. Chất lượng đoạn này ở mức độ trung bình, khả năng thơng xe tốt.

Đoạn cầu Ràm - Tứ Kỳ: Được đầu tư xây dựng mới năm 2003- 2004 đạt tiêu chuẩn

đường cấp IV nền đường 9m; mặt đường 6m; kết cấu mặt đường bằng đá dăm thấm nhập

nhựa, móng đường bằng cấp phối. Chất lượng đoạn này ở mức độ trung bình, khả năng

thơng xe tốt.

Cầu cống: Tồn tuyến có 9 cầu/ 158,45m dài; hệ thống cầu cống bảo đảm tải trọng

H13-X60 (một số cầu cống bảo đảm tải trọng H30-XB80) đảm bảo phương tiện qua lại

an tồn.

Năng lực thơng qua: Tuyến đường thơng xe quanh năm, lưu lượng xe trung bình

khoảng 4130 xcqđ/ngày đêm.

1.Quy hoạch ĐT392

Giai đoạn 2011 - 2020:

Quy hoạch kéo dài tuyến từ điểm cuối tuyến tại thị trấn Tứ Kỳ (điểm giao ĐT391)

về phía Đơng, tại khu vực xã Tứ Xuyên (huyện Tứ Kỳ) cắt qua sông Thái Bình sang xã

Thanh Hồng (Thanh Hà), tuyến đi tiếp qua xã Thanh Cường và kết thúc tại phà Quang

Thanh (trên đoạn tuyến này có đoạn ĐT390 chuyển thành ĐT392 dài khoảng 2km); đoạn

kéo dài này được hình thành trên một số đường huyện, đường xã hiện có và xây mới một

số đoạn với tổng chiều dài khoảng 9,5km.

Như vậy sau khi quy hoạch ĐT392 hình thành một vòng cung khép kín phía Nam

tỉnh Hải Dương đi từ thị trấn Sặt (giao QL38) đến phà Quang Thanh.

Quy mô kỹ thuật:

- Đoạn Km0-Km15 giữ nguyên đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Đoạn Km15 – giao QL37 nâng cấp cải tạo đạt cấp III (trong đó đoạn giao QL37

được điều chỉnh nắn tuyến đi thẳng và được đầu tư theo dự án QL37).

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)8Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh- Đoạn QL37 đến ĐT391 giữ nguyên cấp IV (có điều chỉnh cục bộ hướng tuyến

đoạn đầu cầu Vạn, phía xã Minh Đức).

- Kéo dài ĐT392 theo đường huyện Chợ Yên - Đò Bầu, tuyến vượt sơng Thái Bình

sang xã Thanh Hồng đi phà Quang Thanh đạt cấp III;

- Xây dựng phà qua sơng Thái Bình nối Tứ Kỳ và Thanh Hà.

Giai đoạn 2021-2030:

- Nâng cấp, cải tạo đoạn QL37 đến ĐT391 lên cấp III.

- Xây dựng mới cầu qua sơng Thái Bình và cầu Quang Thanh đạt tiêu chuẩn H30XB80.

Ưu tiên đầu tư giai đoạn 2011-2015:

- Nâng cấp cải tạo đoạn cuối tuyến từ ĐT391 đến phà Quang Thanh đạt tiêu chuẩn

đường cấp IV, xây dựng phà qua sơng Thái Bình .

- Nâng cấp cải tạo (đoạn Chương - Bóng) khoảng 6 km trong đoạn Km15 - giao

QL37 đạt cấp III;

3. Hệ thống giao thông liên quan

3.1. Hệ thống giao thông đường bộ

3.2. Các dự án liên quan

- Dự án cắm mốc chỉ giới quy hoạch một số tuyến đường mở mới để quản lý theo

quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương do công ty

CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương lập năm 2012.

- Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ đến năm 2020 đã được

UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 5/6/2007.

- Dự án đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc trục đường chính thị trấn

Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ do UBND huyện Tứ Kỳ là Chủ đầu tư và đang được triển khai lập

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến thời gian triển khai dự án từ năm 2018.

a. Đường Tây Nguyên kéo dài:

+ Điểm đầu: Ngã ba đường Tây Nguyên với đường tỉnh lộ 391;

+ Điểm cuối: Giao với quy hoạch đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ.

b. Đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ:

+ Điểm đầu: giao với đường qui hoạch B=24m (đường qui hoạch này giao với

đường tỉnh 391 tại Km16+480, giáp với KDC cầu Họ);

+ Điểm cuối: giao với đường qui hoạch B=20,5m (đường qui hoạch này giao với

đường tỉnh 391 tại Km20+255, giáp với khu dân cư La Giang);

Chiều dài đoạn tuyến trục chính thiết kế là 4.012m; đường Tây Nguyên kéo dài

607,28m; Tổng chiều dài 4.619,28m;

Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Đường đô thị Vtk=60km/h

+ Đường Tây Nguyên kéo dài: Bnền = B mặt đường + B hè = 2x7 + 2x5 = 24m;

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)9Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh+ Đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ (đoạn dài 4.012m): Nền đường thiết kế Bnền =

B lề + B mặt đường + Bhè = 2+ 12 + 7 =21,0m.

4. Sự cần thiết đầu tư

Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông vận tải Hải Dương đã từng bước

được cải thiện và hoàn chỉnh chất lượng cao mang lại bộ mặt mới phục vụ đắc lực cho

nhu cầu vận tải của tỉnh Hải Dương và liên thông các tỉnh lân cận Hưng Yên, Quảng

Ninh và Hải Phòng, điển hình các trục đường quốc lộ như QL5, QL18, đường cao tốc Hà

Nội - Hải Phòng và các Quốc Lộ QL37, QL38, QL10.

Trong quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, Việc xây dựng đường

tỉnh 392 kéo dài từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh sẽ tăng cường liên hệ, đẩy mạnh

phát triển kinh tế xã hội hai huyện Tứ Kỳ và Thanh Hà. Mặt khác sẽ hồn chỉnh ĐT 392

hình thành vòng cung khép kín phía Nam từ Tây sang Đơng kết nối Hưng Yên, Hải

Dương, Hải Phòng nâng cao đời sống của nhân dân địa phương tạo tiền đề thúc đẩy phát

triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, từng bước hồn thiện hệ thống giao thơng đường

bộ tỉnh.

5. Mục tiêu của dự án

Xây dựng đường tỉnh 392 kéo dài từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh để đáp ứng

nhu cầu đi lại của người dân, giúp tăng khả năng liên kết huyện Tứ Kỳ và Thanh Hà, kết

nối và hồn thiện mạng lưới giao thơng, kết nối các khu dân cư tập trung nhằm thúc đẩy

phát triển kinh tế và du lịch, tăng sức hút đầu tư đối với các nhà đầu tư trong nước và

nước ngoài của huyện Tứ Kỳ và Thanh Hà nói riêng, cũng như của tỉnh Hải Dương nói

chung.

6. Lợi thế của việc đầu tư theo hình thức PPP

Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, cân đối nguồn vốn hết sức nan giải đối với phát

triển hạ tầng giao thơng, nếu khơng có những đột phá trong phương thức quản lý cũng

như những mơ hình thu hút nguồn lực xã hội, chỉ chờ vốn ngân sách, vốn trái phiếu, hạ

tầng giao thông không thể được phát triển đồng bộ, kịp thời. Đối với Nhà đầu tư, việc chủ

động được nguồn vốn là cơ hội và lợi thế rất lớn để triển khai thực hiện hồn thành dự án

có hiệu quả.

Với những diễn biến của tình hình kinh tế trong nước cũng như kinh tế thế giới trong

thời gian gần đây, đặc biệt là việc thắt chặt đầu tư công, các đầu tư dự án theo hình thức

PPP, BT, BOT sẽ là sự lựa chọn hợp lý, thể hiện cụ thể qua các lợi thế sau:

Hình thức đầu tư truyền thống được tài trợ từ thuế và nợ cơng. Nhà nước tài trợ tồn

bộ chi phí, bao gồm cả chi phí vượt trội. Việc vận hành và bảo dưỡng do nhà nước quản

lý, nhà thầu không chịu trách nhiệm sau khi kết thúc thời gian bảo hành.

Trong chi tiêu công cộng, PPP là hợp tác cơng - tư mà theo đó Nhà nước cho phép tư

nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc cơng trình cơng cộng của nhà nước. Với

mơ hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được

khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức

hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, nó sẽ

mang lại lợi ích cho cả Nhà nước và người dân vì tận dụng được tiềm lực tài chính và

quản lý từ tư nhân, trong khi vẫn đảm bảo lợi ích cho người dân.

Trong hình thức đầu tư truyền thống, do thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án bị kéo

dài dẫn tới chi phí thực tế trượt xa dự tốn ban đầu. Bên cạnh đó, các chi phí vận hành và

Cơng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)10Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhbảo dưỡng biến động khó xác định nên hiệu quả đầu tư rất thấp. Đối với PPP, sự ổn định

của dòng chi phí đầu tư được thể hiện qua việc Chính phủ chỉ thanh tốn khi có dịch vụ.

Chính phủ sẽ xác định những u cầu đối với dự án, giao cho tư nhân thiết kế, tài trợ, xây

dựng và vận hành dự án đáp ứng các tiêu chí dự án trong dài hạn. Doanh nghiệp dự án (tư

nhân) sẽ nhận được khoản thanh toán trong suốt vòng đời của hợp đồng PPP theo một

thỏa thuận trước và không trả thêm cho phần vượt dự tốn.

Trong hồn cảnh nhu cầu cơ sở hạ tầng Việt Nam ngày càng tăng nhanh mà ngân

sách của Chính phủ và các nhà tài trợ có giới hạn, hợp tác cơng tư (PPP) có khả năng như

một đòn bẩy đối với các nguồn tài chính và chun mơn từ khu vực tư nhân nhằm cải

thiện chất lượng và mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện

nay.

Thuận lợi: Sử dụng được những kỹ năng, cơng nghệ hiện đại và tính hiệu quả của

khu vực tư nhân. Buộc khu vực công cộng ngay từ đầu phải chú trọng đầu ra và lợi ích

(thay vì các yếu tố đầu vào). Đưa vốn tư nhân vào và giúp giảm nhẹ gánh nặng về tài

chính cho dự án. Các rủi ro liên quan đến thiết kế và xây dựng; nhu cầu thị trường; chi

phí vận hành và bảo dưỡng được chuyển từ nhà nước sang tư nhân một phần hoặc toàn

phần. Chắc chắn về ngân sách. Những nhà cung cấp tư nhân có trách nhiệm hơn trong

việc cung cấp dịch vụ trong mơi trường khuyến khích thích hợp.

Khi đầu tư dự án giao thơng theo hình thức PPP, Nhà nước, Nhà đầu tư và xã hội

cùng sẽ đạt được các mục tiêu hài hòa và hiệu quả kinh tế. Trong đó, Nhà nước khơng

phải cân đối nguồn vốn rất lớn để đầu tư nhưng vẫn đạt được chiến lược, mục tiêu trong

thời gian ngắn có thể đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển kinh

tế, xã hội, góp phần hồn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ. Đồng thời, nguồn vốn

ngân sách nhà nước có thể được ưu tiên để đầu tư các lĩnh vực an sinh xã hội (y tế, giáo

dục….) hiện đang rất bức thiết.

Đầu tư các dự án theo hình thức PPP đang được khuyến khích thực hiện và Chính

phủ đã cụ thể hóa tại Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/4/2015 về đầu tư theo hình

thức đối tác cơng tư, qua đó, tạo hành lang pháp lý và nhiều điều kiện thuận lợi cho các

Nhà đầu tư.

II. Thuyết minh về kỹ thuật của dự án

1. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án

Căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và

định hướng đến năm 2030 được duyệt tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày

28/12/2010 của UBND tỉnh Hải Dương.

Trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, quy hoạch giao thông vùng, do nhu cầu

vận tải trên tuyến chưa cao (việc hồn chỉnh theo quy mơ đường cấp III theo quy hoạch

sẽ được thực hiện ở giai đoạn sau), trước mắt đầu tư phân kỳ theo quy mô là đường cấp

IV đồng bằng Vtk = 60km/h (TCVN 4054 – 2005), các yếu tố hình học đảm bảo theo quy

mô là đường cấp III theo quy hoạch:

TT

1

2

3Tiêu chuẩn kỹ thuật

Cấp đường

Vận tốc thiết kế, km/h

Quy mô cắt ngangCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Giá trị

Cấp IV đồng bằng

60km/h

9m

11Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhTTTiêu chuẩn kỹ thuật

Giá trị

+ Bề rộng mặt đường

2 x 3,5 = 7,0m

+ Bề rộng lề gia cố

2 x 0,5 = 1,0m

+ Lề đường

2 x 0,5 =1,0m

4

Bán kính đường cong nằm tối thiểu (Rmin)

250

5

Độ dốc dọc lớn nhất (%)

5

6

Tải trọng tính tốn cầu cống

HL93

7

Tần suất thiết kế

+ Nền đường, cống, cầu nhỏ

4%

+ Cầu lớn, cầu trung

1%

8

Cường độ mặt đường yêu cầu (Mpa)

130

2. Địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm xây dựng: tuyến đi qua địa phận các huyện Tứ Kỳ và huyện Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương.

3. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh ĐT.392 kéo dài từ Thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang

Thanh, tỉnh Hải Dương theo hình thức PPP được thiết kế với tiêu chuẩn kỹ thuật đường

cấp IV đồng bằng. Theo nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số

100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010. Cọc GPMB được tính từ chân

taluy hoặc mép ngồi cơng trình mỗi bên ra 1m. Theo điều 16 mục 2 cọc GPMB được

tính từ mép cầu sang mỗi bên ra 7m.

a. Nguyên tắc đền bù

Việc đền bù phải tiến hành tới từng hộ dân trên nguyên tắc công khai, công bằng, hợp

lý giá cả đền bù dựa trên những quy định khung giá của Chính phủ và UBND tỉnh, có

xem xét đến thực tế của địa phương và giá đền bù của các dự án đã và đang được triển

khai trên cùng địa bàn để quy định giá cả đền bù.

Người được Nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích nào thì khi Nhà nước thu hồi

đất được đền bù bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng để thay thế hoặc bằng tiền

theo giá đất có cùng mục đích sử dụng. Người sử dụng đất bất hợp pháp, khi bị Nhà nước

thu hồi không được đền bù thiệt hại về đất và phải tự chịu mọi chi phí tháo dỡ giải toả

mặt bằng theo yêu cầu của Nhà nước.

Đối với cây trồng hàng năm và vật ni trên đất có mặt nước tính bằng giá trị sản

lượng thu hoạch của 1 vụ tính theo thu hoạch bình qn của 3 vụ trước đó theo giá nơng

sản, thuỷ sản thực tế ở địa phương tại thời điểm đền bù.

Đối với cây trồng lâu năm: Nếu cây trồng đang ở thời kỳ xây dựng cơ bản hoặc mới

bắt đầu thu hoạch thì đền bù tồn bộ chi phí đầu tư ban đầu, chăm sóc đến thời điểm thu

hồi. Nếu cây trồng đang ở thời kỳ thu hoạch thì đền bù theo giá trị còn lại của vườn cây.

Nếu là cây lâu năm thu hoạch 1 lần thì đền bù tồn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí

chăm sóc tính đến thời điểm thu hồi đất. Nếu là cây lâu năm đến thời hạn thanh lý thì chỉ

đền bù chi phí việc chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.

b. Tổ chức thực hiện

Cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuân thủ theo Nghị định số 11/2010/NĐCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)12Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhCP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao

thông đường bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và

Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 8/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy

định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất xây

dựng các dự án đầu tư xây dựng giao thông và các văn bản hiện hành khác.

Công tác này được thực hiện như một Tiểu dự án độc lập.

c. Khối lượng GPMB dự kiến

Nhu cầu sử dụng đất của dự án sơ bộ khoảng 11,7 ha; tuyến đi qua địa phận thị trấn

Tứ Kỳ, xã Tây Kỳ, xã Tứ Xuyên thuộc huyện Tứ Kỳ, xã Thanh Hồng thuộc huyện Thanh

Hà. Diện tích chiếm dụng chủ yếu là đất vườn vải, đất nông nghiệp và một số nhà dân

cũng bị ảnh hưởng. Diện tích đất chiếm dụng của từng xã như sau:

Tứ Kỳ thuộc huyện Tứ Kỳ

Xã Tây Kỳ thuộc huyện Tứ Kỳ

Xã Tứ Xuyên thuộc huyện Tứ Kỳ

Xã Thanh Hồng thuộc huyện Thanh Hà1.200 m2

36.000 m2

7.560 m2

72.240 m24. Yêu cầu về kỹ thuật

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tình hình dân cư, các vị trí khống chế (đền, chùa,

miếu, mộ...) và điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế, TVTK đã nghiên cứu và đề

xuất 3 phương án tuyến như sau:

a. Phương án tuyến 1 (theo Phương án kiến nghị trong dự án cắm mốc chỉ giới quy

hoạch một số tuyến đường mở mới để quản lý theo quy hoạch tổng thể phát triển GTVT

trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 1) do công ty CP TVXD giao thông Hải Dương lập

năm 2012)

Điểm đầu tuyến: Giao ĐT 391 tại Km18+730 tuân thủ theo Điều chỉnh QH chung thị

trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ 2005 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt 24/10/2006 cách vị

trí điểm giao hiện tại giữa ĐH191 và ĐT391 khoảng 40m về phía Bắc.

Đến Km0+500 tuyến nhập vào ĐH 191, tim tuyến đi bám theo ĐH 191, đến qua khu

vực Làng Vội km2+040 tuyến đi tách về bên phải ĐH 191 tuyến đi mới hoàn toàn đi qua

khu vực đồng ruộng xen kẽ là dân cư thưa thớt.

Tuyến vượt qua sơng Thái Bình (cách vị trí bến đò Bầu khoảng 250m về phía Nam)

đi qua khu vực đồng ruộng và khu dân cư xen kẽ vườn vải. Tuyến rẽ trái, vượt đường cao

tốc Hà Nội – Hải Phòng (Km66+770 theo lý trình đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng)

sau đó tuyến đi qua khu vực đồng ruộng xen kẽ dân cư thưa thớt, đi trùng một đoạn với

đường hiện trạng xã Thanh Hồng rồi giao với ĐT 390 tại Km35+310 (lý trình ĐT 390)

qua xã Thanh Cường. Điểm cuối giao với đường đê sông Văn Úc cách phà Quang Thanh

khoảng 300m về phía Bắc (vị trí xây dựng cầu Quang Thanh dự kiến) kết nối sang đường

tỉnh 360 bên phía huyện An Lão – Hải Phòng. Về vị trí cầu Quang Thanh dự kiến, TVTK

cũng đã làm việc với Sở GTVT Hải Phòng và được biết thành phố Hải Phòng chưa có

chủ trương triển khai xây dựng cầu Quang Thanh, theo định hướng quy hoạch GTVT Hải

Phòng đường tỉnh 360 sẽ được nâng cấp lên cấp III đồng bằng trong tương lai, do đó vị

trí cầu Quang Thanh đề xuất kết nối với ĐT 360 bên phía Hải Phòng đến thời điểm này

cơ bản là phù hợp.

Cơng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)13Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhHướng tuyến thẳng, đẹp, hài hòa chiều dài tuyến ngắn, tuy nhiên khối lượng giải

phóng mặt bằng tương đối lớn.

Chiều dài tuyến phương án 1 là 7,4Km (tính đến đường tỉnh 390, chưa bao gồm

đoạn từ đường 390 đến sông Văn Úc để kết nối sang đường tỉnh 360 của Thà

nh Phố Hải Phòng dài 1,8Km)

b. Phương án 2:

Phương án tuyến 1 hướng tuyến thẳng đẹp, chiều dài tuyến ngắn, tuy nhiên chi phí

xây dựng cao (do xây dựng cầu vượt đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), khối lượng

giải phóng mặt bằng tương đối lớn. Do đó TVTK đã nghiên cứu và đề xuất phương án 2

với mục đích tận dụng tối đa đường cũ, không xây dựng cầu vượt đường cao tốc, giảm

thiểu khối lượng xây dựng cơng trình và khối lượng đền bù GPMB. Hướng tuyến cụ thể

như sau:

Phương án 2A

Điểm đầu tuyến: điểm giao ĐH 191(Chợ Yên - đò Bầu) với ĐT 391 tại Km18+760

thị trấn Tứ Kỳ, tuyến đi trùng đường ĐH 191 hiện trạng (B nền =8m; B mặt đường =7m)

để tận dụng tối đa đường cũ, tránh đền bù GPMB do tuyến đi qua khu vực dân cư đông

đúc thị trấn Tứ Kỳ. Khi thực hiện xây dựng theo quy hoạch sẽ mở rộng theo tim tuyến

quy hoạch.

Sau đó tuyến đi bám hồn tồn theo ĐH 191 (B nền =7,5 – 9m; B mặt = 5,5 – 7m) để

tận dụng tối đa đường cũ, hạn chế khối lượng đền bù GPMB, bình diện tuyến cơ bản vẫn

đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó đoạn

tuyến từ km1+150 – km1+600: theo phương án 1 Tuyến đi tách đường cũ hướng tuyến

thẳng đẹp tuy nhiên phải GPMB một số nhà dân dọc tuyến. Phương án 2 đề xuất tuyến đi

bám đường cũ, tận dụng được đường cũ, khối lượng GPMB dân cư ít hơn.

Đến khu vực xã Tứ Xuyên hai bên ĐH 191 hiện trạng là khu đất quy hoạch khu dân

cư mới xã Tứ Xuyên đã được UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt theo quyết định số

5300/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 hành lang đường bộ ĐH 191 có bề rộng 32m giữa hai

khu đất. Do đó đề xuất tim tuyến đi bám theo ĐH 191 giữa hai khu đất (nếu tuyến đi tách

đường cũ về phía Bắc sẽ phải GPMB trường học xã Tứ Xuyên, nếu tách đường cũ về

phía Nam như PA1 thì sẽ GPMB dân cư) sau đó tuyến vượt sơng Thái Bình tại vị trí cách

bến đò Bầu khoảng 65m về phía Nam. Vượt sơng Thái Bình tuyến rẽ trái đi song song

với đường đê cách đường đê khoảng 200m rồi đi dưới cầu Tứ Xuyên (cầu vượt sơng Thái

Bình của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng). Tuyến rẽ phải đi về bên phải đường xã

Thanh Hồng tránh các khu đông dân cư, tuyến qua khu vực vườn vải xen kẽ khu dân cư

thưa thớt xã Thành Hồng rồi vượt sông Trung Thủy Nông (ranh giới xã Thanh Hồng và

Thanh Cường).

Tuyến giao đường tỉnh 390 tại Km35+230 (lý trình ĐT 390) đi vào địa phận xã

Thanh Cường đi qua khu vực vườn, ruộng xen kẽ dân cư thưa thớt rồi kết thúc giao với

đường đê (điểm dự kiến xây dựng cầu vượt sông Văn Úc) tại vị trí cách phà Quang

Thanh khoảng 300m về phía Bắc (trùng với phương án 1).

Chiều dài tuyến phương án 2A là 7,71Km (tính đến đường tỉnh 390, chưa bao gồm

đoạn từ đường 390 đến sông Văn Úc để kết nối sang đường tỉnh 360 của Thành Phố Hải

Phòng dài 1,8Km)

Phương án 2B (kiến nghị chọn)

Trên cơ sở dự án đường Tây Nguyên kéo dài do UBND huyện Tứ Kỳ là chủ đầu tư,

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)14Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhđề xuất phương án 2B: Điểm đầu tuyến Km0+00 trùng với điểm cuối của dự án đường

Tây Nguyên kéo dài của huyện Tứ Kỳ, thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ, vượt sông Nhân Lý,

đi qua khu vực đồng ruộng xen kẽ đất vườn, cắt qua khu vực dân cư thôn Kim Xuyên xã

Tây Kỳ, rồi nhập vào phương án 2A tại Km1+600, tuyến đi thẳng vượt sơng Thái Bình

tại vị trí cách bến đò Bầu khoảng 65m về phía Nam. Vượt sơng Thái Bình tuyến rẽ trái đi

song song với đường đê cách đường đê khoảng 200m rồi đi dưới cầu Tứ Xun (cầu vượt

sơng Thái Bình của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Tuyến rẽ phải đi về bên phải

đường xã Thanh Hồng tránh các khu đông dân cư, tuyến đi qua khu vực vườn vải xen kẽ

khu dân cư thưa thớt xã Thanh Hồng rồi vượt sông Trung Thủy Nông (ranh giới xã Thanh

Hồng và Thanh Cường). Tuyến giao cắt với đường tỉnh 390 tại Km7+420 (Km35+230-lý

trình ĐT 390) đi vào địa phận xã Thanh Cường qua khu vực vườn, ruộng xen kẽ dân cư

thưa thớt. Điểm cuối giao với đường đê sông Văn Úc tại vị trí cách phà Quang Thanh

khoảng 300m về phía Bắc, thuộc địa phận huyện Thanh Hà.

Phạm vi tính tốn phương án tài chính đầu tư trong dự án này chỉ nghiên cứu đến nút

giao với đường tỉnh 390 tại Km7+420 (Km0+00-Km7+420). Tổng chiều dài tuyến

khoảng 7,42km (tính đến đường tỉnh 390, chưa bao gồm đoạn từ đường 390 đến sông

Văn Úc để kết nối sang đường tỉnh 360 của Thành Phố Hải Phòng dài 1,8Km)

Hiện nay cầu Quang Thanh vượt sơng Văn Úc kết nối sang huyện An Lão TP Hải

Phòng chưa có chủ trương triển khai, mặt khác do việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng

cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn đồng thời để đảm bảo mục tiêu dự án đầu tư theo hình

thức PPP đạt hiệu quả cao, TVTK đề xuất phương án phân kỳ trước mắt chỉ đầu tư xây

dựng đến vị trí giao ĐT 390, sau đó tận dụng hồn tồn đoạn tuyến ĐT 390 và 390A

(đường hiện tại B nền=9m, B mặt đường = 7m) để ra bến phà Quang Thanh kết nối sang

Hải Phòng. Khi có chủ trương xây dựng cầu Quang Thanh sẽ đầu tư đoạn tuyến còn lại từ

ĐT 390 ra cầu Quang Thanh để tuyến đường đạt hiệu quả khai thác tốt nhất.

Một số hình ảnh hiện trạng đoạn tuyến thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ

Điểm

đầuTT

PA2A

giaoBn=8m;

ĐT391 Bm=7m

ĐH 191

đoạn

Tứ KỳCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)15Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh

ĐH 191 đoạn

Vị trí

xã vượt

Tứ Xun

sơng Thái

Bn=7,5m;

Bình Bm=5,5mMột số hình ảnh hiện trạng đoạn thuộc địa phận huyện Thanh Hà

Phương

PA1 đi qua

án 2thôn

tại km5

Tiêntuyến

Kiều,đidân

quacưkhu

khá

vườn

đôngvải,

đúc,tránh

GPMB

khulớnmộ lớnĐiểmPA1

cuốiđituyến

qua UBND

giao đêxã

sông

Thanh

VănCường

Úc (2 PA)Mặt cắt ngang điển hình đi dưới cầu Tứ Xuyên (PA2)c. So sánh lựa chọn phương án tuyến:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN C. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×