Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Biện pháp đảo bảo an toàn và bảo vệ môi trường

4 Biện pháp đảo bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Cần chọn vị trí đổ đất thải để không gây hại đến cây cỏ, nguồn nước sinh họat hoặc

canh tác của dân quanh vùng.

- Vị trí đổ thải đã được sự đồng ý của địa phương.

- Cử công nhân dọn vật liệu rơi vãi làm cản trở giao thông và gây bụi.

- Dùng xe tưới nước chống bụi trong khu vực dân cư.

Việc đảm bảo an tồn giao thơng được thực hiện từ khi bắt đầu thi công đến khi kết

thúc xây dựng và bàn giao cơng trình xong.Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)37DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCHƯƠNG 7. NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cơng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án

xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk về cơ

bản khơng có những điều chỉnh lớn so với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Có một số

những thay đổi nhỏ, chi tiết như sau:

- Kích thước rãnh biên một số đoạn tuyến tăng kích thước phù hợp với kết quả tính

tốn thốt nước;

- Một số vị trí cống được điều chỉnh phù hợp với kết quả khảo sát địa hình bước thiết

kế BVTC.Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)38DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCHƯƠNG 8. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

8.1Kết luậnBản vẽ thi công Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:- Km23+341,34 và cầu

Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh

trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk được lập phù hợp với Báo

cáo nghiên cứu khả thi và TKCS được duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày

14/7/2016 của Bộ GTVT, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

-Chiều dài đoạn tuyến: Ltuyến = 12,558 km;-Quy mô mặt cắt ngang đoạn tuyến tránh: Bnền = 9.0m gồm các thành phần sau:

1. Bề rộng làn xe cơ giới:

2x3.5 = 7,0mBmặt =2. Lề đất:

= 2 x 1,0m = 2,0m.Blềđất4. Quy mô mặt cắt ngang cầu trên tuyến với quy mô

cầu Bcầu = 9,0m tương đương với quy mô tuyến,

gồm:

3. Bề rộng làn xe cơ giới:

2 x 3,5 = 7,0mBmặt =4. Lề an toàn

2 x 0,5 = 1,0mBlề =5. Lan can:

= 2 x 0,5 = 1,0m.Blc-Nút giao với đường ĐT695 và nút giao với đường HCM là nút giao cùng mức tự

điều khiển, bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo theo quy định;-Phạm vi gói thầu có 1 cầu: Cầu Dliê Yang tại Km19+274,53.-Cơng trình trên tuyến: bố trí đầy đủ hệ thống thốt nước (cống, rãnh)...8.2Kiến nghịGói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 - Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không

bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn

Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk được lập phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả

thi và TKCS được duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2016 của Bộ

GTVT và các quy định hiện hành. Kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê

duyệt.

Trong bước triển khai thi công, kiến nghị tuân thủ chặt chẽ theo Quy định kỹ thuật

thi công và nghiệm thu của dự án. Các thay đổi (nếu có) so với hồ sơ thiết kế được duyệt

phải được thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế để

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)39DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCcùng phối hợp giải quyết.

------------------ o 0 o -----------------Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Biện pháp đảo bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×