Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3

Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

49Công ty;

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Cơng ty;Bổ nhiệm, bói nhiệm và giỏm sỏt hoạt động của Giám đốc;Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 gồm Chủ tịch và 4

thành viên, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chủ tịch Hội

đồng quản trị của Công ty với hơn 3l năm trong các vị trí quản lý, lónh đạo

cùng sự am hiểu sâu về lĩnh vực xây dựng đó lónh đạo Vinaconex 3 khẳng

định được vị thế là đơn vị mạnh trong ngành xây dựng.

 Ban Kiểm soỏtBKS do ĐHĐCĐ bầu. BKS thay mặt cổ đông đảm bảo các quyền lợi của

cổ đơng và kiểm sốt mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của

Cơng ty. Ban kiểm sốt có ba thành viên do ĐHĐCĐ bầu và bói miễn với đa

số tính theo số lượng cổ phần bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ

của BKS là năm năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ

khơng hạn chế. Các thành viên BKS bầu một người trong số họ làm Trưởng

ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số quá bán.

 Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các hoạt động và

kết quả sản xuất kinh doanh. Giám đốc có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

+Huy động, phê duyệt mọi nguồn lực, qui định trách nhiệm vàquyền hạn cho các cấp quản lý trong Cụng ty, phờ duyệt HTQLCL và giỏm

sỏt để duy trỡ HTQLCL hoạt động có hiệu quả.

+Phờ duyệt và cơng bố Chính sách, mục tiêu chất lượng, các quitrỡnh của HTQLCL.50+Chủ trỡ cỏc cuộc họp xem xột của Lónh đạo theo định kỳ và độtxuất.

Phó Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

+Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về HTQLCL và cơng tác kỹthuật trong tồn Cụng ty.

+Tổ chức và chỉ đạo công tác soạn thảo các qui trỡnh kỹ thuật(bao gồm cỏc hồ sơ kỹ thuật) về dây chuyền cơng nghệ của Cơng ty, kiểm

sốt việc thực hiện qui trỡnh cụng nghệ, hướng dẫn các công việc sản xuất.

+Phối hợp với các Đội trưởng/Chủ nhiệm cụng trỡnh thực hiện kếhoạch bảo trỡ, sửa chữa cỏc thiết bị kỹ thuật của Cụng ty để bảo đảm các thiết

bị luôn hoạt động tốt phục vụ kế hoạch sản xuất.

+Chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, kiểm định và hiệu chuẩn cácthiết bị kiểm tra, đo lường và thực nghiệm.

+Đảm bảo chất lượng sản phẩm cung ứng theo đúng yêu cầu củakhách hàng và chính sách chất lượng của Cơng ty.

+Ra quyết định ngừng sản xuất khi phát hiện sản phẩm khơng phùhợp hoặc thiết bị sản xuất khơng an tồn; đại diện cho Công ty để liên hệ với

các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan đến HTQLCL

+Phê duyệt việc ban hành, sửa đổi các tài liệu trong phạm vi đượcuỷ quyền.

◙ Cỏc phũng chức năng

Phũng Tổ chức hành chớnh+ Tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý sắp xếp nhõn sự, tiền

lương, chủ trỡ xõy dựng cỏc phương án và chế độ, chính sách lao động đào tạo.

+ Tham mưu cho Giám đốc trong công tác pháp chế, các hoạt động theo

đúng pháp luật… theo dừi phong trào thi đua khen thưởng, kỷ luật; tổ chức

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến HTQLCL.

Phũng Tài chớnh – Kế toỏn51+ Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tính hiệu

quả và các hoạt động khác đó được phê duyệt.

+ Kiểm tra số liệu và lưu trữ hoá đơn, chứng từ liên quan đến các hoạt

động sản xuất của Công ty; kiểm tra việc lưu trữ các tài liệu hồ sơ về kế tốn

có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc và

của pháp luật.

Phũng Kế hoạch – Kỹ thuật+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện các chức năng

nhiệm vụ trong việc điều hành các hoạt động lập kế hoạch sản xuất kinh

doanh, kế hoạch quản lý chất lượng

+ Đề xuất phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về kinh

doanh, tiếp thị cho từng thời kỳ trong năm.

+Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tíchdữ liệu về khách hàng / nhà cung cấp và cỏc ý kiến phản hồi về chất lượng

sản phẩm từ khách hàng, phục vụ công tác đo lường và cải tiến thường xuyên.

+Giám sát thực hiện việc kiểm tra, kiểm định và hiệu chuẩn cácthiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm.

+Tổ chức lập báo cáo định kỳ 6 tháng / lần và đột xuất khi có yêucầu bằng văn bản cho Giám đốc và đại diện lónh đạo về chất lượng về tỡnh

hỡnh thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đảm bảo chất

lượng.

+Phối hợp với cỏc bộ phận thuộc HTQLCL thực hiện, duy trỡ vàtheo dừi thực hiện HTQLCKL.

+Theo dừi và đề xuất những thay đổi trong HTQLCL, theo dừiđánh giá chất lượng nội bộ định kỳ và đột xuất theo quy định.

+Phũng Đầu tư và Kinh doanh bất động sản

Tham mưu và theo dừi thực hiện cụng tỏc đầu tư các dự án nhằm52mục đích kinh doanh của Cụng ty

+Tham mưu thực hiện đầu tư nâng cao năng lực của Công ty baogồm xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường năng lực thiết bị máy móc…

+Đối với các dự án: nghiên cứu quy trỡnh đầu tư của Tổng Côngty, chủ trỡ trỡnh cấp trờn phờ duyệt trong quỏ trỡnh đầu tư như: chủ trương

đầu tư, báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, theo dừi quỏ trỡnh

thực hiện đầu tư, trỡnh duyệt quyết toỏn đầu tư…

+Khai thác thị trường kinh doanh bất động sản về nhà ở, đất đai,văn phũng cho thuờ … và cỏc hỡnh thức khác để kinh doanh nhằm đem lại

hiệu quả cho Công ty.

+Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo phân tích kinh tế, hiệu quảđầu tư đối với các cơ quan của Nhà nước có liên quan, báo cáo Tổng Công ty,

Công ty… theo quy định.

Ban Vật tư – Thiết bịTrưởng ban vật tư thiết bị có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện các chức năng

nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động mua sắm vật tư thiết bị; quản lý thiết

bị thi công, thiết bị giám sát đo lường; cho thuê vật tư thiết bị thi cụng.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến HTQLCL.

Cỏc ban quản lý dự ỏn và cỏc chủ nhiệm cụng trỡnh :+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện các chức năng

nhiệm vụ trong điều hành hoạt động trên công trỡnh, tổ chức quản lý, thực

hiện cỏc công việc trên công trường. Trực tiếp đàm phán với Bên A trong việc

thi công công trỡnh.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến HTQLCL.

Nguyờn tắc phối hợp giữa cỏc bộ phận, phũng ban: Tất cả cỏc bộphận, phũng ban quan hệ với nhau trờn cơ sở các quy trỡnh, thủ tục được quy53định trong Hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty đang áp dụng

2.1.3 . Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn tại cơng ty

2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn

Để phát huy vai trò quan trọng của cơng tác quản lý, công ty cần phải tổ

chức công tác kế toán khoa học và hợp lý đảm bảo cho kế toán thực hiện tốt

các chức năng nhiệm vụ. Nội dung cơng tác kế tốn do bộ máy kế tốn tập

trung đảm nhận cơ cấu bộ máy kế toán của cơng ty được tổ chức theo hình

thức kế tốn tập trung phân tán, nghĩa là công ty tổ chức một phòng kế tốn

mà ở đó các kế tốn viên trực tiếp làm các nghiệp vụ kế toán từ hạch toán chi

tiết cho đến phần hạch tốn kế tốn tồn cơng ty. ở mơ hình tổ chức kế tốn

này, kế tốn trưởng là người nắm bắt nội dung các nghiệp vụ kế tốn phát

sinh trong hoạt động của cơng ty cũng như yêu cầu quản lý các hoạt động này

nhằm quy định mẫu chứng từ và hệ thống sổ kế toán phù hợp.

2.1.3.2 . Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận kế tốn

Phòng kế tốn của cơng ty gồm:

Kế tốn trưởng

Kế toán tổng hợp

Kế toán tiền mặt (kế toán tiền lương)

Kế tốn cơng trình

Kế tốn tài sản cố định

Kế tốn thuế

Kế tốn ngân hàng

Kế tốn đội (nhiều đội)

Việc bố trí bộ máy kế tốn như vậy nhằm phù hợp với mơ hình kinh

doanh và u cầu quản lý của cơng ty.

Sơ đồ 2.3 : Tổ chức bộ máy kế toán

Kế toán trưởng54Kế tốn

Kếtiền

tốn

tiềnmặt

mặtKế tốn

cơng

trìnhKế tốn

TSCĐKế tốn

thuếKế tốn

ngân

hàngKế tốn

Tổng

hợp tồn

Cơng tyKế tốn

tổng hợpKế tốn trưởng: Là người tổ chức chỉ đạo tồn diện cơng tác tài chính

của cơng ty, có nhiệm vụ qn xuyến, điều hành mọi cơng việc của phòng

theo chức năng và nhiệm vụ của phòng kế tốn chi phí trách nhiệm cơng tác

tài chính kế tốn và nguồn vốn cơng ty.

Kế tốn tổng hợp: Tổng hợp báo cáo quyế tốn định kỳ của cơng ty, kiểm

tra hướng dẫn các chi nhánh thực hiện quy định của công ty về các cơng tác

tài chính - kế tốn của Nhà nước, kiểm tra hướng dẫn việc quản lý vốn và tài

sản, sử dụng vốn đạt hiệu quả cao, kiểm tra tiền mặt, nguồn vốn kinh doanh,

kế tốn cơng nợ của cơng ty.

Kế tốn tổng hợp tồn cơng ty: Thực hiện lập Báo cáo Tài chính tổng

hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất tồn Cơng ty

Kế tốn tiền mặt: Theo dõi, ghi chép và phản ánh tổng hợp các nghiệp vụ

thu, chi bằng tiền phát sinh trong ngày (tính quỹ lương, thanh toán lương,

BHXH, BHYT, KPCĐ và phân bổ).

Kế toán ngân hàng: Kế toán tiền gửi, tiền vay ngân hàng, kế tốn vốn

góp, kế tốn nguồn vốn đầu tư xây dựng, kế tốn doanh thu chi phí….

Kế tốn tài chính cố định: Phản ánh số liệu về tình hình tăng giảm về số

lượng, chất lượng, về tình hình sử dụng TSCĐ, tính khấu hao, theo dõi sửa

chữa thanh lý, nhượng bán, cho thuê và đi thuê TSCĐ, kiểm kê và đánh giá TSCĐ.

Kế tốn cơng trình: Kế tốn doanh thu, chi phí của cơng trình

Kế tốn thuế: Kế tốn thuế nộp vào ngân sách, kế toán thuế GTGT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x