Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp tổng hợp nano vàng

Phương pháp tổng hợp nano vàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Các bước thí nghiệm1) Đổ 50 ml dd HAuCl4.3H2O 0.01 % cốc 100 ml,

đun sôi, khuấy liên tục.

2) Sau đó cho 1% dd sodium citrate

(Na3C6H5O7.2H2O) được bổ sung rất nhanh.

3) Màu dd chuyển từ vàng sang đen rồi đỏ. Sau

đó dd được đun sơi thêm 15 phút, rồi tắt bếp, tiếp tục

khuấy cho đến khi đạt tới nhiệt độ phòng.7/9/18122.2.PP khử bằng sodium borohydride (NaBH4)

a) Hóa chất7/9/1813b) Các bước thí nghiệm

5 ml NaBH4 (MERCK) 0.01 M ở 00C được đổ vào

25 ml HAuCl4 (MERCK) 1 mM trong một cốc 50

ml trong điều kiện khuấy liên tục trong 15 phút, cho

đến khi màu của dung dịch biến từ vàng da cam nhạt

sang đỏ sẫm.

NaBH4 là chất khử mạnh, do đó khó điều khiển được

kích thước của hạt nano vàng.7/9/18142.3.Phương pháp quang hóa

a) Hóa chất7/9/1815b) Các bước thí nghiệm

1) Lấy một ít microlit dd muối vàng nồng độ 1

mM hòa với 3 ml dd TX-100 nồng độ 1 mM,

khuấy đều.

2) Dung dịch hỗn hợp nêu trên được chiếu bức

xạ tia X trong khoảng thời gian từ 10 phút đến

60 phút.

3) Bằng cách thay đổi lượng muối vàng, trong

khi giữ nguyên lượng TX-100, có thể thay đổi

số lượng và kích thước của hạt nano vàng.

7/9/18162.4.Phương pháp điện hóa siêu âm

a) Hóa chất7/9/1817c) Các bước thí nghiệm

1) 25 ml dd gồm 0,08 M chất CTAB và 83 mg

chất hoạt hóa (TCAB).

2) Trước khi điện phân cho thêm vào hỗn hợp trên

2ml axeton và 1 ml cyclohecxan.

3) Sau đó, hh dd được đặt vào bể siêu âm rung

siêu âm trong suốt quá trình điện phân. Mật độ

dòng điện 15 mA/cm2. Nhiệt độ khoảng 360C

-560C , thời gian điện phân từ 15 phút đến 90

phút.

PP này hiệu suất tạo hạt cao và giá

thành rẻ.

7/9/1818Phương pháp sử dụng nhiệt vi sóng

Q trình khử xảy ra như sau:

Au 3+ + X

Au

X: ethylene glycol, glycerin, nước, …

CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

6 CH3CHO + 2Au3+→ 2Au + 6H- +2CH3COCOCH

7/9/1819Ứng dụng của công nghệ nano7/9/1820Ứng dụng nano vàng

Trong lĩnh vực xúc tác:

- Trong phản ứng oxi hóa cacbon oxit

CO chuyển hóa thành CO2, xúc tác nano

vàng hoạt động tốt ở nhiệt độ phòng và

cả dưới nhiệt độ phòng.

- Các phản ứng liên quan đến NOx

Trong điều kiện khơng có ơxy thì xúc tác

vàng nano hoạt động tốt hơn trong phản

ứng khử NO bằng CO

7/9/1821- Các hạt nano vàng tạo ra chất xúc tác

quang mới

Các hạt nano vàng, chúng có thể xúc tác

quang dưới ánh sáng khả kiến kích thích

các electron ở các hạt nano vàng và kích

thích các phản ứng

Chất xúc tác này có khả năng phân hủy các

phân tử hữu cơ trong nước bị ô nhiễm

7/9/1822Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp tổng hợp nano vàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×