Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đăng nhập và sử dụng phần mềm

Đăng nhập và sử dụng phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 2: Bấm vào link “Đăng nhập”, phần mềm chuyển sang màn hình như sau:-Bước 3: Nhập thơng tin tài khoản như hình trên và bấm nút “Đăng nhập”. Nếu thành

cơng, màn hình phần mềm như sau:© Vishipel (2017)©9Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 4: Bấm vào link “Thuyền viên đi tàu”, phần mềm chuyển sang màn hình như

sau:-Bước 5: Sử dụng các chức năng theo hướng dẫn tại Phần 2.

© Vishipel (2017)©10Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)3. Đổi mật khẩu

Sử dụng cách này để thay đổi mật khẩu của tài khoản. Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, màn hình sau khi đăng nhập thành công như sau:-Bước 2: Bấm vào link “Đổi mật khẩu”, phần mềm chuyển sang màn hình mới như

sau:-Bước 3: Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới như trên hình (tham khảo quy tắc đặt mật

khẩu theo hướng dẫn tại phần trên). Bấm nút “Đổi mật khẩu”, phần mềm sẽ thay đổi

mật khẩu của tài khoản.

© Vishipel (2017)©11Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)Phần 2

KHAI BÁO THÔNG TIN THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU

Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt

Nam và có tên trong CSDL ĐKTB. Chủ tàu chỉ khai báo thuyền viên xuống, rời tàu biển

Việt Nam khi tàu đó có tên trong CSDL ĐKTB. Đối với tàu biển nước ngoài, chủ tàu khai

báo căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký tàu biển được cấp cho tàu biển đó. Thơng tin về

thuyền viên được căn cứ trên sổ thuyền viên còn hiệu lực mà thuyền viên đó được cấp.

Chủ tàu cần cập nhật chính xác thơng tin vào CSDL QLTV theo đúng thông tin thực tế đã

xác nhận trên sổ thuyền viên. Dữ liệu về thuyền viên xuống, rời tàu do chủ tàu nào khai

báo thì chủ tàu đó chịu trách nhiệm. Phần mềm đảm bảo nguyên tắc chủ tàu này không thể

xem, thay đổi dữ liệu do chủ tàu khác cập nhật. Để thực hiện khai báo thông tin thuyền

viên xuống, rời tàu, đề nghị chủ tàu có thể thực hiện theo trình tự sau:

-Khai báo danh mục tàu biển-Khai báo thông tin thuyền viên xuống tàu-Khai báo thông tin thuyền viên rời tàuCác nội dung thực hiện được hướng dẫn trong phần này chỉ có thể thực hiện được khi

chủ tàu đã đăng nhập thành công vào CSDL QLTV (đề nghị xem hướng dẫn trong Phần

1).

1. Hướng dẫn chung về giao diện phần mềm

-Menu chính bố trí như hình dưới đây:+ Để mở màn hình chức năng thì bấm chuột vào menu đó.

-Tìm kiếm (lọc) dữ liệu có giao diện tương tự như hình dưới:+ Các ơ nhập phía bên trái (trong hình trên là “Chủ tàu”, “Tên tàu”) là tiêu chí lọc.

Tùy theo từng chức năng mà số lượng ơ nhập sẽ khác. Tiêu chí tìm kiếm khơng

phân biệt chữ hoa chữ thường.

+ Nút “Tìm kiếm”: sau khi nhập tiêu chí lọc trong các ơ nhập trên, bấm nút “Tìm

kiếm”, phần mềm sẽ hiển thị danh sách dữ liệu (tàu, thuyền viên) phù hợp với các

tiêu chí đã nhập. Điều kiện lọc áp dụng phép logic “và”. Các ô nhập dạng văn bản

(text) lọc theo quy tắc xâu con (ví dụ: nhập “ab” sẽ ra các dữ liệu chứa “ab” như:

“abc”, “qab”, …). Cụ thể trong hình trên được hiểu là “hiển thị dữ liệu của chủ tàu

“Công ty VTB Việt Nam” và tên tàu có chữ “OCEAN” (vd: OCEAN QUEEN,

OCEAN STAR, …).

© Vishipel (2017)©

12Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)+ Phân trang dữ liệu:

. Trình tự lần lượt

là: “Trang đầu tiên”, “Trang trước đó”, “Trang hiện tại”, “Tổng số trang”, “Trang

tiếp theo”, “Trang cuối cùng”, “Tên trường sắp xếp” (trong hình này: sắp xếp theo

tên tàu). Quy tắc phân trang: nếu có nhiều dữ liệu thì phần mềm sẽ hiển thị theo

trang với mỗi trang tối đa 10 bản ghi (vd: nếu tổng số có 21 bản ghi thì sẽ có 3

trang); Bấm vào nút tương ứng để chuyển trang dữ liệu.

-Các trường thông tin có đánh dấu (*) là các trường thơng tin bắt buộc nhập.2. Quản lý danh mục tàu biển

Chức năng này nhằm thiết lập danh sách tên tàu biển và thông số kỹ thuật liên quan để

chuẩn bị cho bước khai báo thuyền viên xuống tàu. Danh mục tàu biển do chủ tàu nào cập

nhật thì chủ tàu đó tự quản lý và sử dụng. Chủ tàu không thể xem, thay đổi danh mục tàu

biển do chủ tàu khác thiết lập. Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Mở màn hình làm việc ban đầu như sau:-Bước 2: Bấm vào menu “Danh mục tàu”, phần mềm chuyển sang màn hình như sau:© Vishipel (2017)©13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đăng nhập và sử dụng phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×