Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHAI BÁO THÔNG TIN THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU

KHAI BÁO THÔNG TIN THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)+ Phân trang dữ liệu:

. Trình tự lần lượt

là: “Trang đầu tiên”, “Trang trước đó”, “Trang hiện tại”, “Tổng số trang”, “Trang

tiếp theo”, “Trang cuối cùng”, “Tên trường sắp xếp” (trong hình này: sắp xếp theo

tên tàu). Quy tắc phân trang: nếu có nhiều dữ liệu thì phần mềm sẽ hiển thị theo

trang với mỗi trang tối đa 10 bản ghi (vd: nếu tổng số có 21 bản ghi thì sẽ có 3

trang); Bấm vào nút tương ứng để chuyển trang dữ liệu.

-Các trường thơng tin có đánh dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc nhập.2. Quản lý danh mục tàu biển

Chức năng này nhằm thiết lập danh sách tên tàu biển và thông số kỹ thuật liên quan để

chuẩn bị cho bước khai báo thuyền viên xuống tàu. Danh mục tàu biển do chủ tàu nào cập

nhật thì chủ tàu đó tự quản lý và sử dụng. Chủ tàu không thể xem, thay đổi danh mục tàu

biển do chủ tàu khác thiết lập. Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Mở màn hình làm việc ban đầu như sau:-Bước 2: Bấm vào menu “Danh mục tàu”, phần mềm chuyển sang màn hình như sau:© Vishipel (2017)©13Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Các thông tin trong màn hình trên được hiểu như sau:

+ “Chủ tàu”: tên chủ tàu đang thực hiện khai báo thông tin (theo tài khoản đăng

nhập).

+ Tên tàu: là tiêu chí tìm kiếm (lọc) danh sách tàu.

+ Nút “Thêm tàu nước ngồi”: để mở màn hình thêm mới tàu biển nước ngoài vào

danh mục.

+ Nút “Thêm tàu VN”: để mở màn hình thêm mới tàu biển Việt Nam vào danh mục.

+ Nút “Xóa”: để mở màn hình xóa tên tàu khỏi danh sách.

+ Nút “Thốt”: để đóng màn hình danh mục tàu.-Bước 3: Có thể nhập tiêu chí “tên tàu” và bấm nút “Tìm kiếm”, khi đó các tên tàu sẽ

hiện ra trong bảng danh sách bên dưới (Sử dụng chức năng phân trang nếu có nhiều dữ

liệu). Để thực hiện cập nhật danh mục tàu, đề nghị xem hướng dẫn tiếp theo.3. Thêm tên tàu biển nước ngoài vào danh mục tàu

Chủ tàu căn cứ thông tin của tàu biển nước ngồi mà thuyền viên do mình đang quản

lý, cung ứng hiện đang làm việc trên đó để cập nhật vào danh mục tàu. Trình tự thực

hiện như sau:

-Bước 1: trong màn hình “Danh mục tàu” (xem phần trên), bấm nút “Thêm tàu nước

ngồi”, phần mềm mở ra màn hình nhập dữ liệu như sau:© Vishipel (2017)©14Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)Giải thích trường thơng tin:

+ Tên tàu: là tên đầy đủ của tàu biển theo giấy chứng nhận.

+ Hô hiệu: là hô hiệu của tàu theo giấy chứng nhận

+ IMO: là số IMO của tàu theo giấy chứng nhận

+ Quốc tịch: là quốc tịch của tàu theo giấy chứng nhận

+ Loại tàu: là loại tàu theo giấy chứng nhận đăng ký

+ Tổng dung tích: là tổng dung tích (GT) theo giấy chứng nhận

+ Tổng C.S máy chính: là tổng cơng suất máy chính theo giấy chứng nhận

+ Phân loại: chọn “Chủ tàu” nếu tàu thuộc sở hữu của đơn vị, “Khai thác tàu” nếu đơn

vị thuê tàu, “Cung ứng TV” nếu đơn vị cung cấp thuyền viên đi tàu này.

-Bước 2: Nhập đầy đủ các trường thông tin. Nguyên tắc: tên tàu theo quốc tịch là duy

nhất trong danh mục của 1 chủ tàu (cho phép nhiều chủ tàu có cùng tên tàu trong danh

mục).-Bước 3: Bấm nút “Lưu” để ghi thông tin tàu vào danh mục tàu. Phần mềm sẽ thông

báo “Cập nhật thành cơng” hoặc thơng báo lỗi nếu có. Có thể điều chỉnh ngay thông

tin và bấm lại nút “Lưu” để ghi lại thơng tin mới.-Bước 4: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình và trở về màn hình “Danh mục tàu”.

Trong màn hình này, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên tàu vừa nhập trong danh

sách.4. Thêm tên tàu biển Việt Nam vào danh mục tàu

Chủ tàu chỉ có thể ghi tên tàu biển Việt Nam hiện đang đăng ký trong Sổ đăng ký tàu

biển quốc gia Việt Nam vào danh mục này. Trình tự thực hiện như sau:

© Vishipel (2017)©15Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 1: Trong màn hình “Danh mục tàu”, bấm nút “Thêm tàu VN”, phần mềm mở ra

màn hình nhập như sau:-Bước 2: Nhập tên tàu (gần đúng) và bấm nút “Tìm kiếm” để tìm tàu trong CSDL Đăng

ký tàu biển Việt Nam. Lưu ý: chọn “Thuộc sở hữu” thì phần mềm sẽ tìm tàu trong

CSDL đăng ký tàu thuộc chủ tàu có mã số doanh nghiệp trùng với mã số doanh nghiệp

của đơn vị khi đăng ký xin cấp tài khoản; chọn “Tất cả” thì phần mềm sẽ tìm trong

toàn bộ danh sách tàu biển Việt Nam (đang hoạt động).-Bước 3: Bấm nút “Là chủ tàu” nếu đơn vị là chủ sở hữu của tàu này; bấm nút “Là khai

thác tàu” nếu đơn vị thuê tàu này. Khi đó, phần mềm sẽ ghi nhận tên tàu vào danh mục

tàu.-Bước 4: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình và trở về màn hình “Danh mục tàu”.

Trong màn hình này, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên tàu vừa nhập trong danh

sách.5. Xóa tên tàu khỏi danh mục tàu

Chức năng này dùng để loại bỏ tên tàu ra khỏi danh mục tàu. Các dữ liệu liên của

thuyền viên liên quan đến tên tàu này không bị ảnh hưởng. Chức năng này áp dụng đối

với tàu biển nước ngoài và Việt Nam. Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Trong màn hình “Danh mục tàu”, tìm đúng tên tàu nước ngồi và bấm chọn

tên tàu trong danh sách.-Bước 2: Bấm nút “Xóa” thì phần mềm sẽ hiện hộp thoại xác nhận xóa tàu khỏi danh

mục. Chọn “OK” thì phần mềm sẽ xóa tên tàu khỏi danh mục.© Vishipel (2017)©16Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)6. Quản lý thông tin thuyền viên xuống rời tàu

Chức năng này cho phép tra cứu, quản lý dữ liệu thuyền viên xuống, rời tàu. Trình tự

thực hiện như sau:

-Bước 1: Bấm menu chính “Thuyền viên đi tàu”, màn hình như sau:Giải thích màn hình:

+ Tên tàu: lọc thuyền viên đi tàu theo tên tàu (chỉ cần nhập xâu con)

+ Họ tên: họ tên thuyền viên (chỉ cần nhập xâu con).

+ Chưa rời tàu: hiển thị danh sách thuyền viên chưa rời tàu

+ Đã rời tàu: hiển thị danh sách thuyền viên đã rời tàu.

+ Tất cả: hiển thị không phân biệt thuyền viên đã rời tàu hay chưa.

+ Nút “Xuống tàu – TV Việt Nam”: mở màn hình nhập thuyền viên xuống tàu là

người Việt Nam đã được cấp sổ thuyền viên.

+ Nút: “Xuống tàu – TV nước ngồi”: mở màn hình nhập thuyền viên xuống tàu là

người nước ngoài.

+ Nút “Rời tàu”: mở màn hình nhập thuyền viên rời tàu

+ Nút “Hủy”: hủy thông tin lượt thuyền viên xuống, rời tàu

+ Nút “Lịch sử”: mở màn hhhh hiển thị quá trình 1 thuyền viên xuống, rời các tàu

biển do chủ tàu quản lý (khơng xem được q trình thuyền viên xuống, rời tàu do

chủ tàu khác khai báo).

+ Nút “Thốt”: đóng màn hình.

© Vishipel (2017)©17Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 2: Nhập, chọn tiêu chí tìm kiếm và bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách

thuyền viên và trạng thái xuống, rời tàu (phần mềm chỉ hiển thị lần xuống, rời tàu cuối

cùng của thuyền viên đó). Thực hiện cập nhật dữ liệu thuyền viên theo hướng dẫn tiếp

theo.7. Khai báo thông tin thuyền viên Việt Nam xuống tàu

Chủ tàu thực hiện khai báo ngay khi bố trí thuyền viên xuống tàu do mình quản lý.

Để đảm bảo Danh sách thuyền viên trên phần mềm được thống nhất và đẩy đủ so với

Danh sách thuyền viên của tàu khi làm thủ tục vào, rời cảng, đề nghị chủ tàu khai báo

đầy đủ thông tin vào phần mềm cho tất các chức danh trên tàu (bao gồm cả thực tập,

tập sự).

Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Trong màn hình “Quản lý thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Xuống tàu – TV Việt

Nam”, phần mềm mở màn hình nhập như sau:Giải thích trường thơng tin:

+ Số sổ thuyền viên: số sổ thuyền viên do thuyền viên sử dụng để làm việc trên tàu.

+ Ngày cấp sổ: ngày cấp sổ thuyền viên

+ Họ và tên: họ và tên thuyền viên theo sổ thuyền viên

+ Ngày sinh: ngày sinh của thuyền viên

+ Nơi sinh: nơi sinh của thuyền viên

+ Chọn tên tàu: tên tàu trong danh mục tàu

© Vishipel (2017)©18Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)+ Loại tàu: loại tàu theo danh mục tàu

+ Quốc tịch tàu: quốc tịch tàu theo danh mục tàu

+ Tổng dung tích: tổng dung tích tàu theo danh mục tàu

+ Tổng cơng suất máy chính: tổng cơng suất máy chính theo danh mục tàu

+ Số GCN đăng ký: số giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam

+ Bố trí chức danh: chọn chức danh mà chủ tàu bố trí cho thuyền viên. Trong trường

hợp tên chức danh khơng có trong danh sách thì chọn “Khác”.

+ Số GCNKNCM: số giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên tương

ứng với chức danh được bố trí.

+ Ngày bố trí chức danh: là ngày chủ tàu bố trí chức danh cho thuyền viên xuống tàu

làm việc (có thể là ngày thực tế hoặc dự kiến trong tương lai gần).

+ Ngày xuống tàu: là ngày thuyền viên xuống tàu làm việc (có thể là ngày thực tế

hoặc dự kiến trong tương lai gần).

+ Cảng xuống tàu: là tên cảng mà thuyền viên xuống tàu (có thể là thực tế hoặc dự

kiến trong tương lai gần).

-Bước 2: Nhập các thông tin trên theo đúng hiện trạng thực tế theo trình tự sau:

+ Nhập chính xác số sổ thuyền viên, vd: HPG-04391-02, sau đó bấm phím “Tab”. Khi

đó, phần mềm tự động hiển thị thông tin thuyền viên (họ tên, ngày sinh, …) theo

đúng số sổ thuyền viên. Nếu số sổ không tồn tại, phần mềm sẽ cảnh báo lỗi.

+ Chọn tiếp trường tên tàu. Nếu tên tàu khơng có trong danh sách chọn thì cập nhật

tên tàu trong danh mục tàu theo hướng dẫn ở phần trên. Khi bấm chọn 1 tên tàu

trong danh sách thì các thơng tin của tàu sẽ hiển thị ra màn hình. Nếu thơng tin tàu

khơng chính xác theo thực tế, đề nghị vào lại danh mục tàu để chỉnh sửa, cập nhật

lại thơng tin tàu đó trong danh mục.

+ Chọn chức danh và số GCNKNCM (nếu có).

+ Nhập ngày bố trí chức danh, ngày xuống tàu, cảng xuống tàu.

+ Bấm nút “Lưu” để ghi nhận trạng thái thuyền viên xuống tàu. Phần mềm sẽ có

thơng báo “Cập nhật thành cơng” hoặc thơng báo lỗi nếu có. Phần mềm chỉ ghi

nhận theo nguyên tắc: về trình tự thời gian, thuyền viên phải rời tàu trước khi cập

nhật xuống tàu. Nếu vi phạm, phần mềm sẽ có thơng báo cụ thể thuyền viên đang

“chưa rời” tên tàu nào của chủ tàu nào. Trong trường hợp thuyền viên chưa rời tàu

do chủ tàu khác quản lý mà thực tế thuyền viên đã rời tàu đó và được chủ tàu mới

bố trí xuống tàu thì đề chủ tàu mới thơng báo cho Cơ quan Nhà nước liên quan.-Bước 3: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình nhập và quay lại màn hình “Quản lý

thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên thuyền viên trong trạng thái

“Chưa rời tàu”.© Vishipel (2017)©19Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)8. Khai báo thông tin thuyền viên nước ngoài xuống tàu

Chủ tàu thực hiện khai báo ngay khi bố trí thuyền viên xuống tàu do mình quản lý. Do

thuyền viên nước ngồi khơng bắt buộc sử dụng sổ thuyền viên do Việt Nam cấp nên

các thông tin do chủ tàu khai báo theo đúng thực tế. Trình tự thực hiện như sau:

-Bước 1: Trong màn hình “Quản lý thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Xuống tàu – TV

nước ngồi”, phần mềm mở màn hình nhập như sau:Giải thích trường thơng tin:

+ Số sổ thuyền viên: số sổ thuyền viên do thuyền viên sử dụng để làm việc trên tàu.

+ Ngày cấp sổ: ngày cấp sổ thuyền viên

+ Họ và tên: họ và tên thuyền viên theo sổ thuyền viên

+ Giới tính: giới tính của thuyền viên

+ Ngày sinh: ngày sinh của thuyền viên

+ Quốc tịch: quốc tịch thuyền viên

+ Nơi sinh: nơi sinh của thuyền viên

+ Số hộ chiếu: số hộ chiếu của thuyền viên

+ Tên tàu: tên tàu trong danh mục tàu

© Vishipel (2017)©20Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)+ Loại tàu: loại tàu theo danh mục tàu

+ Quốc tịch tàu: quốc tịch tàu theo danh mục tàu

+ Tổng dung tích: tổng dung tích tàu theo danh mục tàu

+ Tổng cơng suất máy chính: tổng cơng suất máy chính theo danh mục tàu

+ Số GCN đăng ký: số giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam

+ Bố trí chức danh: chọn chức danh mà chủ tàu bố trí cho thuyền viên. Trong trường

hợp tên chức danh khơng có trong danh sách thì chọn “Khác”.

+ Số giấy cơng nhận GCNKNCM: số giấy công nhận khả năng chuyên môn của

thuyền viên tương ứng với chức danh được bố trí.

+ Ngày bố trí chức danh: là ngày chủ tàu bố trí chức danh cho thuyền viên xuống tàu

làm việc (có thể là ngày thực tế hoặc dự kiến trong tương lai gần).

+ Ngày xuống tàu: là ngày thuyền viên xuống tàu làm việc (có thể là ngày thực tế

hoặc dự kiến trong tương lai gần).

+ Cảng xuống tàu: là tên cảng mà thuyền viên xuống tàu (có thể là thực tế hoặc dự

kiến trong tương lai gần).

-Bước 2: Nhập các thông tin trên theo đúng hiện trạng thực tế theo trình tự sau:

+ Nhập chính xác theo thơng tin thực tế trên sổ thuyền viên.

+ Chọn tiếp trường tên tàu. Nếu tên tàu không có trong danh sách chọn thì cập nhật

tên tàu trong danh mục tàu theo hướng dẫn ở phần trên. Khi bấm chọn 1 tên tàu

trong danh sách thì các thơng tin của tàu sẽ hiển thị ra màn hình. Nếu thơng tin tàu

khơng chính xác theo thực tế, đề nghị vào lại danh mục tàu để chỉnh sửa, cập nhật

lại thơng tin tàu đó trong danh mục.

+ Chọn chức danh và số GCNKNCM (nếu có).

+ Nhập ngày bố trí chức danh, ngày xuống tàu, cảng xuống tàu.

+ Bấm nút “Lưu” để ghi nhận trạng thái thuyền viên xuống tàu. Phần mềm sẽ có

thơng báo “Cập nhật thành cơng” hoặc thơng báo lỗi nếu có. Phần mềm chỉ ghi

nhận theo nguyên tắc: về trình tự thời gian, thuyền viên phải rời tàu trước khi cập

nhật xuống tàu. Nếu vi phạm, phần mềm sẽ có thơng báo cụ thể thuyền viên đang

“chưa rời” tên tàu nào của chủ tàu nào. Trong trường hợp thuyền viên chưa rời tàu

do chủ tàu khác quản lý mà thực tế thuyền viên đã rời tàu đó và được chủ tàu mới

bố trí xuống tàu thì đề chủ tàu mới thông báo cho Cơ quan Nhà nước liên quan.-Bước 3: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình nhập và quay lại màn hình “Quản lý

thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên thuyền viên trong trạng thái

“Chưa rời tàu”.9. Khai báo thông tin thuyền viên rời tàu

Chủ tàu thực hiện khai báo ngay khi thuyền viên rời tàu do mình quản lý. Trình tự

thực hiện như sau:

© Vishipel (2017)©21Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 1: Trong màn hình “Quản lý thuyền viên đi tàu”, tìm kiếm đúng thuyền viên

đang có trạng thái “chưa rời tàu” và bấm chọn họ tên thuyền viên trong danh sách,

bấm nút “Rời tàu”, phần mềm mở màn hình nhập như sau:Giải thích trường thông tin:

+ Các trường thông tin tương tự trong màn hình nhập thơng tin thuyền viên rời tàu.

Phần mềm tự động hiển thị lại thông tin xuống tàu của thuyền viên.

+ Ngày rời tàu: là ngày thuyền viên thực tế hoặc dự kiến rời tàu.

+ Cảng rời tàu: là tên cảng mà thuyền viên rời tàu.

-Bước 2: Nhập các thông tin trên theo đúng hiện trạng thực tế theo trình tự sau:

+ Nhập ngày rời tàu (phải bằng hoặc sau ngày xuống tàu).

+ Nhập cảng rời tàu-Bước 3: Bấm nút “Lưu” để ghi nhận thông tin thuyền viên rời tàu. Phần mềm sẽ hiện

thông báo “Cập nhật thành công” hoặc thơng báo lỗi nếu có. Nếu thành cơng, trạng

thái của thuyền viên sẽ là “Đã rời tàu” và chủ tàu có thể nhập thơng tin thuyền viên

này xuống tàu (nếu có).-Bước 4: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình nhập và quay lại màn hình “Quản lý

thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên thuyền viên trong trạng thái

“Đã rời tàu”.10. Hủy thông tin thuyền viên xuống, rời tàu

Trong trường hợp thông tin khai báo thuyền viên bị sai, chủ tàu có thể . Trình tự thực

hiện như sau:

© Vishipel (2017)©

22Phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên (2017)-Bước 1: Trong màn hình “Quản lý thuyền viên đi tàu”, tìm kiếm đúng thuyền viên

đang có trạng thái “chưa rời tàu” hoặc “đã rời tàu” và bấm chọn họ tên thuyền viên

trong danh sách, bấm nút “Hủy”, phần mềm mở màn hình nhập như sau:+ Màn hình hiển thị lại thơng tin khai báo thuyền viên xuống rời tàu.

-Bước 2: Bấm nút “Hủy” để thực hiện hủy thông tin thuyền viên xuống rời tàu (phần

mềm sẽ hiện thông báo yêu cầu xác nhận). Phần mềm chỉ thực hiện đánh dấu hủy, dữ

liệu vẫn tồn tại trong CSDL QLTV nhưng bị coi là dữ liệu không có hiệu lực (có thể

xem lại trong lịch sử đi tàu của thuyền viên). Phần mềm sẽ thông báo “Cập nhật thành

cơng” hoặc thơng báo lỗi nếu có. Nếu thành công, trạng thái của thuyền viên sẽ trở về

với trạng thái đi tàu được khai báo trước đó (đã rời tàu - nếu có nhiều hơn 1 lượt

xuống, rời tàu).

Nguyên tắc: chỉ cho phép hủy lượt xuống, rời tàu cập nhật gần nhất của thuyền

viên đó. Ví dụ: thuyền viên có 2 lượt xuống, rời tàu được cập nhật tại thời điểm T1,

T2; phần mềm chỉ cho phép hủy T2 để nhập T3 và không hủy được T1.-Bước 3: Bấm nút “Thốt” để đóng màn hình nhập và quay lại màn hình “Quản lý

thuyền viên đi tàu”, bấm nút “Tìm kiếm” để hiển thị tên thuyền viên trong trạng thái

“Đã rời tàu”.11. Xem lịch sử quá trình đi tàu của một thuyền viên

Phần mềm cho phép xem lại quá trình thuyền viên đi tàu được cập nhật trong CSDL

QLTV. Trình tự thực hiện như sau:© Vishipel (2017)©23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHAI BÁO THÔNG TIN THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×