Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC D KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA

PHỤ LỤC D KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đầu ra bể IFAS

Đầu ra bể BHTTT

ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within Groups3

3

SS

329.3004

29.27607Total358.576565.25

21.75

1.3147

109.7 36.56667 13.32333

dfMS

F

P-value

F crit

1 329.3004 44.99244 0.002571 7.708647

4 7.319017

5F > F crit nên sai biệt có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 6. Phân tích ANOVA nồng độ BOD5 sau xử lý của bể IFAS và bể bùn hoạt

tính truyền thống ở thời gian lưu 7 giờ

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

Đầu ra bể IFAS

Đầu ra bể BHTTT

ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within Groups

TotalCount

3

3

SS

192.6667

27.33333Sum

Average Variance

53.5 17.83333 3.083333

87.5 29.16667 10.58333

df220MS

F

P-value

F crit

1 192.6667 28.19512 0.006047 7.708647

4 6.833333

5F > F crit nên sai biệt có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 7. Phân tích ANOVA nồng độ COD sau xử lý của bể IFAS và bể bùn hoạt tính

truyền thống ở thời gian lưu 7 giờ

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

Đầu ra bể IFAS

Đầu ra bể BHTTT

ANOVA

Source of Variation

Between GroupsCount

3

3

SS

152.914Sum

Average Variance

68.35 22.78333 20.44083

98.64

32.88 45.7801

df

1MS

F

P-value

F crit

152.914 4.618298 0.098089 7.7086477Within Groups132.44194 33.11047Total285.35595F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%

Phụ lục 8. Phân tích ANOVA nồng độ TKN sau xử lý của bể IFAS và bể bùn hoạt tính

truyền thống ở thời gian lưu 7 giờ

Anova: Single

Factor

SUMMARY

Groups

Đầu ra bể IFAS

Đầu ra bể BHTTT

ANOVA

Source of Variation

Between Groups

Within Groups

TotalCount

3

3

SS

0.944067

0.692533Sum

Average Variance

2.38 0.793333 0.006533

4.76 1.586667 0.339733

df1.6366MS

1 0.944067

4 0.173133F

P-value

F crit

5.45283 0.079803 7.7086475F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 9. Phân tích ANOVA nồng độ TP sau xử lý của bể IFAS và bể bùn hoạt tính

truyền thống ở thời gian lưu 7 giờ

Anova:

Single

Factor

SUMMARY

Groups

Count

Đầu ra bể IFAS

3

Đầu ra bể BHTTT

3

ANOVA

Source of Variation

SS

Between Groups

12.24082

Within Groups

6.769933Sum

Average Variance

18.74 6.246667 2.899733

27.31 9.103333 0.485233

dfMS

F

P-value

F crit

1 12.24082 7.232459 0.054696 7.708647

4 1.6924838Total19.010755F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%

Phụ lục 10. Phân tích ANOVA nồng độ N-NO3- sau xử lý của bể IFAS và bể bùn hoạt

tính truyền thống ở thời gian lưu 7 giờ

Anova:

Single

Factor

SUMMARY

Groups

Count

Đầu ra bể IFAS

3

Đầu ra bể BHTTT

3

ANOVA

Source of Variation

SS

Between Groups

10.80042

Within Groups

19.89167

TotalSum

Average Variance

56.05 18.68333 4.835833

48

16

5.11

df30.69208MS

F

P-value

F crit

1 10.80042 2.171848 0.214562 7.708647

4 4.972917

5F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 11. Phân tích ANOVA nồng độ SS sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể IFAS 7

giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Count

Bể IFAS 6 giờ

3

Bể IFAS 7 giờ

3

ANOVA

Source of

Variation

SS

Between Groups 20.16667

Within Groups

14.02667

Total34.19333Sum

Average Variance

83.9 27.96667 5.623333

72.9

24.3

1.39dfMS

F

P-value

F crit

1 20.16667 5.750951 0.074509 7.708647

4 3.506667

59F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 12. Phân tích ANOVA nồng độ BOD5 sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể IFAS

7 giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Count

Bể IFAS 6 giờ

3

Bể IFAS 7 giờ

3

ANOVA

Source of

Variation

SS

Between Groups

103.335

Within Groups

15.23333

TotalSum

Average Variance

81.8 27.26667 5.700833

56.9 18.96667 1.915833df118.5683MS

F

P-value

F crit

1 103.335 27.13392 0.006476 7.708647

4 3.808333

5F > F crit nên sai biệt có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 13. Phân tích ANOVA nồng độ COD sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể IFAS

7 giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Bể IFAS 6 giờ

Bể IFAS 7 giờ

ANOVA

Source of

Variation

Between Groups

Within Groups

TotalCount

3

3SS

79.4976

1.8944

81.392Sum

100.8

78.96dfAverag

e

Variance

33.6

0.4096

26.32

0.5376MS

F

P-value

F crit

1 79.4976 167.8581 0.000205 7.708647

4 0.4736

510F > F crit nên sai biệt có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 14. Phân tích ANOVA nồng độ TKN sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể IFAS

7 giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Count

Bể IFAS 6 giờ

3

Bể IFAS 7 giờ

3

ANOVA

Source of

Variation

SS

Between Groups 0.249696

Within Groups

0.688917

TotalSum

Average Variance

4.024 1.341333 0.298725

2.8 0.933333 0.045733df0.938613MS

F

P-value

F crit

1 0.249696 1.449788 0.294939 7.708647

4 0.172229

5F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%Phụ lục 15. Phân tích ANOVA nồng độ TP sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể IFAS 7

giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Count

Bể IFAS 6 giờ

3

Bể IFAS 7 giờ

3

ANOVA

Source of

Variation

SS

Between Groups

6.93375

Within Groups

2.465333

Total9.399083Sum

Average Variance

26.36 8.786667 0.810033

19.91 6.636667 0.422633dfMS

1 6.93375

4 0.616333F

P-value

F crit

11.25 0.02846 7.7086475F > F crit nên sai biệt có ý nghĩa ở mức 5%

11Phụ lục 16. Phân tích ANOVA nồng độ N-NO3- sau xử lý của bể IFAS 6 giờ và bể

IFAS 7 giờ

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups

Count

Bể IFAS 6 giờ

3

Bể IFAS 7 giờ

3

ANOVA

Source of

Variation

SS

Between Groups

1.08375

Within Groups

24.20833

Total25.29208Sum

Average Variance

53.95 17.98333 5.080833

56.5 18.83333 7.023333dfMS

F

P-value

F crit

1 1.08375 0.179071 0.693934 7.708647

4 6.052083

5F < F crit nên sai biệt khơng có ý nghĩa ở mức 5%PHỤ LỤC E HÌNH ẢNHHình 1 Giá thể trước và sau khi hình thành màng

1213Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC D KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×