Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG ]VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG ]VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

59Bảng 3.1: Chiến lược phát triển của Techcombank đến năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

Chiến lược của Techcombank phát triểnPhátCác chỉ số tài

chính

đồng)(tỷtế Kếhoạchnăm 2009năm 2015Chi nhánh/điểm giao dịch230650Số lượng nhân viên6,33013,0009005,000Số lượng khách hàng giao dịch1,114,9805,000,000Số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ570,0002,000,000Số lượng máy ATM/POST8011,800Tổng tài sản92,582400,000Vốn chủ sở hữu5,40110,000Dư nợ42,093250,000Huy động77,625380,000ROA2.12%2.20%ROE28%32%triển Số lượng nhân viên bán hàngmạng lướiThực60(Nguồn: Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2009 và kế hoạch chuyển đổi đến năm 2015)3.1.2. Các chiến lược thực hiện

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Techcombank chủ trương thực hiện

các chiến lược sau:

- Ưu tiên tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ

tài chính đa dạngvà có tính cạnh tranh cao cho khối khách hàng dân cư các đô thị,

đặc biệt là nhóm khách hàng có thu nhập trung bình và cao, trẻ tuổi và thành đạt –

những người có nhu cầu lớn và dễ thích ứng với các dịch vụ tài chính ngân hàng.

- Thực hiện chiến lược phát triển tồn diện các dịch vụ tài chính trọn gói

phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, đầu tư

nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp tập trung trong các khu cơng nghiệp thuộc

một số ngành có tiềm năng phát triển theo đánh giá hàng năm của Tecchombank.

- Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch tiền tệ trên thị trường nội địa và khu vực,

thực hiện tốt vai trò như là một trong các nhà tạo dựng thị trường chuyên nghiệp chủ

yếu, thực hiện hỗ trợ tích cực các chính sách kinh doanh nhằm vào các doanh nghiệp

và các nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức tài chính và đầu tư chuyên nghiệp.

- Phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính doanh nghiệp thơng

qua các hoạt động quản lý quỹ đầu tư, tái cấu trúc và mua bán doanh nghiệp, và các

dịch vụ thị trường vốn.

- Phát triển kinh doanh trên nền tảng vững chắc, kết hợp phát triển vừa

chiều rộng vừa chiều sâu. Cụ thể là phát triển đảm bảo các yếu tố mở rộng nhanh

chóng cơ sở khách hàng, mạng lưới, quy mơ hoạt động, đồng thời khai thác có hiệu

quả các nguồn lực đầu tư tập trung vào các hoạt động sinh lời cao và có cạnh tranh

trên thị trường, đảm bảo chất lượng kinh doanh và kiểm soát được rủi ro.61- Chiến lược tạo sự khác biệt thực hiện chủ yếu thông qua tính hiệu quả của

các quy trình kinh doanh, sự phong phú của các sản phẩm dịch vụ, tính chuyến

nghiệp và sự thân thiện của đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng. Tất cả những điều

này làm nên phong cách kinh doanh riêng của Techcombank.3.1.3. Định hướng phát triển tín dụng XNK tới năm 2015

Techcombank phấn đấu nâng cao thị phần trong tín dụng XNK, đa dạng hóa

và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo hội nhập quốc tế và khu vực. Để

đạt được điều đó, ban lãnh đạo Techcombank đã đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu cần

thực hiện tốt.

 Phát triển hoạt động thanh tốn XNK

- Với mục đích tối ưu hóa khả năng cạnh tranh và đem lại lợi nhuận tối đa

cho ngân hàng, Techcombank cần xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh

doanh đối ngoại một cách đồng bộ và toàn diện. Cụ thể là, Techcombank sẽ nghiên

cứu và phát triển mạnh nhiều sản phẩm dịch vụ gắn kết với nhau để tạo lập, giữ

vững và mở rộng thị trường. Thêm vào đó với trọng tâm chiến lược kinh doanh là

đẩy mạn hoạt động ngân hàng quốc tế, củng cố và phát triển mối quan hệ ngân hàng

đại lý, Techcombank sẽ tập trung đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, con người, và

hồn thiện mơ hình tổ chức nhằm triển khai và thực hiện tốt chiến lược kinh doanh

đối ngoại đó .62- Chất lượng cơng tác tài trợ thương mại quốc tế phải được nâng cao nhằm

đảm bảo cạnh tranh với các NHTM hàng đầu trong nước. Techcombank cầntận

dụng thế mạnh mạng lưới khách hàng rộng rãi sẵn cócùng với mối quan hệ mật thiết

với đông đảo khách hàng truyền thống để phấn đấu nâng cao thị phần của mìnhlên

con số15% đối với hàng nhập khẩu, và 10% đối với hàng xuất khẩu so với tổng

doanh số cho vay XNK của Việt Nam. Để đảm bảo mục tiêu đó, Techcombank cần

thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu, phân tích các thơng tin, tình hình hoạt

động của các tổ chức tài chính tín dụng, thị trường tài chính tiền tệ và kinh tế các

nước có quan hệ kinh tế với Việt Nam.Những nghiên cứu này sẽ góp phần tạo điều

kiện để Techcombank phát triển kinh doanh đối ngoại một cách có hiệu quả và tăng

cường khả năng tư vấn cho khách hàng.

 Phát triển tín dụng XNK

Techcombank đưa ra định hướng phát triển là tới năm 2015 sẽ:

- Phấn đấu tăng trưởng tín dụng XNK bình qn là 30 – 40%, nâng tỷ trọng

tín dụng XNK đạt khoảng 20- 25% trên tổng dư nợ tín dụng của Techcombank

- Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 1% trên tổng dư nợ.

- Cải thiện cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng, nâng cao cơ cấu tín dụng

trung dài hạn, đầu tư cho các dự án sản xuất, chế biến hàng XK lên khoảng 25%

trên tổng tín dụng XK của Techcombank.

- Đồng thời Techcombank tiến tới thu hút toàn bộ ngoại tệ của khách hàng

quan hệ tín dụng XNK tại ngân hàng.

Để đạt được mục tiêu đó, Techcombank sẽ đưa ra những chính sách tín dụng

nói chung và XNK nói riêng phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của nước ta theo

từng thời kỳ.63Trong thời gian tới, Techcombank định hướng phát triển tín dụng XNK an

tồn hiệu quả và bền vững. Các tỷ lệ an toàn và phát triển bền vững, các cơ cấu cấp

tín dụng và đầu tư phải phù hợp với chiến lược khách hàng, ngành hàng, chính sách

quản lý rủi ro và cơ cấu nguồn vốn. Mức tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với

năng lực quản lý điều hành và trình độ của cán bộ.

 Thực hiện tốt các mặt hỗ trợ như:

- Phát triển mạnh mảng nguồn vốn, thu hút vốn ngoại tệ của khách hàng có

quan hệ tín dụng tại Techcombank.

- Để thực hiện tốt cơng tác tín dụng XNK, Techcombank sẽ chú trọng đào

tạo và bổ sung đội ngũ cán bộ nghiệp vụ và kỹ thuật đang làm nghiệp vụ ngân hàng

quốc tế. Đây là nhiệm vụ phải được quan tâm hàng đầu đối với cả Hội sở chính và

các chi nhánh. Hoạt động đào tạo sẽ tập trung vào kỹ năng chuyên môn về nghiệp

vụ tài trợ thương mại quốc tế của các cán bộ tín dụng chuyên trách quan hệ với

khách hàng và các kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp của cán bộ nghiệp vụ

và tiếp thị.Đầu tư thích đáng để cơng nghệ thơng tin thực sự trở thành mũi nhọn tạo

nên sự đột phát cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ vàtăng năng lực cạnh tranh

của ngân hàng. Con người và công nghệ được xem là hai yếu tố đặc biệt quan trọng

đem lại sự thành công trong cạnh tranh và hội nhập của Techcombank trong những

năm tới.

- Củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại

theo mơ hình NHTM quốc tế. Nghiên cứu, điều chỉnh mơ hình tổ chức hiện

naytrong đó có việc phân cấp chức năng quản lý kinh doanh đối với các bộ phận

nghiệp vụ tại Hội sở chính và các chi nhánh để phù hợp với xu thế phát triển trong

mỗi giai đoạn.

- Rà sốt và hồn thiện các sản phẩm dịch vụ hiện có, phát triển hệ thống

các sản phẩm ngân hàng bán lẻ tự động tại các chi nhánh và điểm giao dịch ngoài

ngân hàng để tận dụng ưu thế mạng lưới của Techcombank. Từ đó, hỗ trợ hoạt động

thanh tốn XNK.64- Tổ chức và triển khai tốt các hoạt động marketing , nâng cao tính cạnh

tranh với bên ngồi, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ

từ Hội sở chính đến các chi nhánh cũng như giữa các phòng ban trong nội bộ

từng đơn vị.

Việc đưa ra định hướng phát triển tín dụng XNK giúp Techcombank xác định

được mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Nhưng muốn đạt được điều đó, cần phát huy

những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong những năm qua.3.2.Một số giải pháp để tăng cường tín dụng cho các doanh nghiệpxuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt

Nam – Chi nhánh Hà Nội

3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức tín dụng XNK

Bộ phận tài trợ thương mại quốc tế cần thành lập các nhóm dự án, tiến hành

nghiên cứu tính khả thi, xây dựng quy trình để phát triển, đa dạng hóa các nghiệp vụ

tài trợ thương mại quốc tế. Hoạt động này cần phải coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp

thiết và phải tiến hành ngay, vì nếu khơng sẽ bị thụt lùi so với các ngân hàng khác,

và sự thụt lùi này có thể sẽ dẫn đến việc mất thị phần khi mà các ngân hàng nước

ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

 Về bao thanh toán

Trước mắt, Techcombank nên triển khai nghiên cứu và áp dụng phổ biến hơn

nữa hình thức bao thanh tốn. Hình thức thanh tốn quốc tế này có rất nhiều triển

vọng phát triển, cụ thể là:

- Quy chế hoạt động bao thanh toán đã được NHNN Việt Nam ban hành

quy định: khách hàng được tổ chức tín dụng bao thanh tốn là các tổ chức kinh tế

trong nước và ngoài nước cung ứng hàng hóa theo thỏa thuận giữa bên bán hàng và

bên mua hàng tại hợp đồng mua bán hàng. Ngoài ra còn có Cơng ước về bao thanh

tốn quốc tế do UNIDROIT – Cơ quan quốc tế về thống nhất tư pháp – phát hành

ngày 28/05/1988.65- Hơn nữa, theo lộ trình của Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, các NHTM

khơng bị hạn chế về hình thức hiện diện và được phép thực hiện 12 phân ngành

dịch vụ, trong đó phân ngành dịch vụ thứ 2 có nội dung: “Cho vay dưới mọi hình

thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng thế chấp, bao tiêu về các giao dịch

thương mại khác.” Bên cạnh đó, các ngân hàng thuộc EU cũng nhận được những sự

cho phép gần tương đương với các ngân hàng Mỹ.

Theo thống kê của FCI (Factor Chain International) - được thành lập năm

1968, hiện nay có khoảng 188 thành viên tại 58 quốc gia, chiếm hơn 50% doanh số

bao thanh tốn quốc tế tồn cầu.Tổng doanh số bao thanh toán của năm 2010 tăng

13%, ước khoảng 860 tỷ EURO (hoặc 20%, ước khoảng 1.161 tỷ đô la Mỹ). Như

vậy, con số tăng trưởng doanh số của hoạt động bao thanh toán vẫn đạt trên hai con

số. Điều đó chứng tỏ các nhà xuất nhập khẩu trên thế giới đang ngày càng nhận thấy

những lợi thế mà hình thức bao thanh toán mang lại (tăng vốn lưu động, tránh được

rủi ro tín dụng, và thực hiện thu hộ người xuất khẩu, trong khi người nhập khẩu

không phả mở L/C hay sử dụng các hình thức thanh tốn có tính hạn chế khác).

Các thị trường phát triển mạnh nhất phải kể đến Nhật Bản (+20%), Đài Loan

(+40%), Hồng Kông (+40%) và Trung Quốc (+63%). Tại Việt Nam, bao thanh toán

đang từng bước được giới thiệu đầy đủ và hứa hẹn sẽ là một thị trường tiềm năng

lớn. TIềm năng của thị trường bao thanh tốn đó được thực hiện rất rõ ràng trong

đánh giá của FCI thông qua phát biểu của ông Jeroen Kohnstamm. Theo đánh giá

của ông, thị trường Việt Nam được đánh giá là một thị trường rất hứa hẹn. Thực tế

hiện nay, Việt Nam có một số ngân hàng trong nước và chi nhánh ngân hàng nước

ngồi được phép thực hiện dịch vụ bao thanh tốn như Calyon, Citibank, HSBC,

UFJ, ACB, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nơng thơn. Theo các chun gia,

bao thanh tốn sẽ là hình thức thay thế dần hình thức thanh toán L/C trong tương

lai.66Do chỉ là một ngân hàng nội địa, chưa có hệ thống ngân hàng ở nước ngồi

nên khi thực hiện các loại hình giao dịch tài trợ mới như bao thanh toán,

Techcombank Hà Nội nên thực hiện theo mơ hình bao thanh tốn quốc tế đa

phương. Như vậy, Techcombank phải tiến hành lựa chọn để tìm cho mình những đối

tác thích hợp vừa đảm bảo thực hiện tốt các giao dịch hiện tại, vừa đảm bảo phát

triển thị phần trong và ngồi nước.

 Về hình thức tài trợ ghi sổ

Ngồi bao thanh tốn, ngân hàng cũng nên chú ý đến hình thức cho vay bao

tiêu các giao dịch thương mại, hay hình thức tài trợ ghi sổ. Hình thức thanh tốn ghi

sổ hiện nay trên thế giới đặc biệt là các ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu, một số nước

Châu Á như Hồng Kông đang sử dụng phần mềm TSU – Trade Service Swift

Utility trong đó có rất nhiều khâu mà Techcombank có thể tài trợ cho khách hàng từ

khâu kiểm tra dữ liệu đến chuẩn bị chứng từ hay đến khâu cuối cùng là thanh toán.

 Về hình thức thanh tốn hàng đổi hàng

Ngồi ra, một hình thức tài trợ phổ biến trên thế giới nhưng ít áp dụng ở Việt

Nam là hình thức thanh tốn hàng đổi hàng. Techcombank cần cân nhắc nghiên cứu

và ứng dụng các phương pháp tài trợ cho phù hợp. Techcombank có thể kết hợp với

các ngân hàng khác để ứng dụng các L/C đối ứng và thanh toán bù trừ. Ngồi ra,

Techcombank còn có thể kết hợp với các ngân hàng đại lý nước ngoài lập đề án tài

trợ và thanh toán cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho giao lưu trao đổi

hàng hóa xuất nhập khẩu và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các bên thơng qua các hợp

đồng thương mại.

Ngoài ra cần tăng cường cho vay trung dài hạn để đầu tư chiều sâu cho hoạt

động kinh doanh XNK bởi tín dụng trung dài hạn là hình thức tín dụng làm đổi mới

và phát triển thêm tài sản cố định như máy móc thiết bị, cho vay các chương trình

dự án sản xuất kinh doanh XNK sẽ tạo ra những năng lực khai thác mọi tiềm năng

của đất nước.67Hiện nay do việc huy động nguồn vốn trung dài hạn gặp nhiều khó khăn, hơn

nữa việc hạn chế cho vay trung dài hạn từ nguồn vốn ngắn hạn nên ban lãnh đạo

ngân hàng không mặn mà với các dự án lớn có thời hạn dài. Giải pháp đưa ra là

Techcombank nên thực hiện đồng tài trợ để đa dạng hóa danh mục cho vay với một

số lợi ích sau:

- Khi dự án được gửi đến, các ngân hàng cùng nhau xem xét, thẩm định do

đó sẽ có đánh giá chính xác và trung thực hơn về tính khả thi của dự án.

- Mỗi ngân hàng sẽ có thể chỉ đầu tư vào một hạng mục trong tổng dự tốn

nên việc giám sát tiến độ thi cơng để cấp phát vốn đầu tư sẽ chặt chẽ và phù hợp

hơn, giảm tình trạng vốn vay bị sử dụng sai mục đích.

- Các ngân hàng tài trợ sẽ chia sẻ rủi ro và lợi nhuận nên sẽ cố gắng nắm bắt

và cung cấp cho nhau những thông tin về dự án đầu tư, về tình hình thị trường một

cách thường xuyên kịp thời nhằm xây dựng những giải pháp tối ưu mang lại hiệu

quả cho các ngân hàng và doanh nghiệp.

- Nhiều dự án mang tính khả thi cao nhưng nhu cầu trài trợ lớn, một mình

Techcombank khơng thể đáp ứng được, đồng tài trợ là giải pháp giúp cho ngân hàng

không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh và lợi nhuận.

Tóm lại, Techcombank cần phải đa dạng hóa các hình thức cho vay để tận

dụng được các nguồn vốn của ngân hàng, tạo điều kiện lựa chọn khách hàng, giảm

bớt rủi ro và thu được nhiều lợi nhuận. Với các dự án cho vay XNK có giá trịlớn,

vượt giớihạn tỷ lệ vốn tự có của doanh nghiệp và khoản hạn mức mà Techcombank

Hà Nội tài trợ thì có thể liên kết đồng tài trợ với ngân hàng khác.3.2.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng XNK và nâng cao chất lượng

thẩm định dự án sản xuất kinh doanh XNK68Chính sách tín dụng XNK ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng XNK vì nếu chính

sách q chặt chẽ thì việc cho vay tín dụng XNK sẽ gặp khó khăn và lợi nhuận thu

được khơng cao, nhưng nếu chính sách quá nới lỏng thì nguy cơ dẫn đến nợ xấu là

rất cao và rủi ro cho ngân hàng cũng rất lớn. Do đó cần điều chỉnh chính sách tín

dụng nhằm đạt được mục tiêu cân bằng giữa tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi

ro, và đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu quả, từng bước phù hợp với thông

lệ và chuẩn mực quốc tế.

Hiện nay quy định về nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Techcombank

vẫn chỉ dừng lại ở những quy định mang tính chất tạm thời mà chưa có những văn

bản, cơ chế chính thức hướng dẫn nghiệp vụ này. Điều này đã gây ra những khó

khăn và phiền tối cho khách hàng có nhu cầu tài trợ tại Techcombank. Trong thời

gian tới, Techcombank cần soạn thảo và ban hành những quy chế chính thức về tín

dụng tài trợ XNK, trong đó thẻ hiện rõ những quy định và quy trình kiểm sốt hoạt

động cho vay tài trợ XNK.

Quy trình tài trợ tín dụng XNK tại Techcombank phải quy định rõ ràng cụ

thể những vấn đề sau:

- Tìm hiểu, hướng dẫn khách hàng.

- Cán bộ tín dụng thẩm định hồ sơ

- Cán bộ lập tờ trình để trình lãnh đạo Techcombank

- Ký hợp đồng thế chấp, cầm cố, và hợp đồng tín dụng

- Giải ngân

- Kiểm tra trong quá trình phát tiền vay

- Kiểm tra sau khi cho vay

- Thu nợ, tính lãi và thu lãi

- Gia hạn nợ

- Xử lý nợ có vấn đề69Ngồi ra, Techcombank còn phải ban hành thêm các quy định cho các hoạt

động khác như kinh doanh ngoại tệ, quản lý ngoại hối, thanh toán quốc tế để tín

dụng tài trợ XNK tại Techcombank được thuận lợi hơn.

Đối với việc hồn thiện cơ chế chính sách cho tín dụng XNK, tác giả xin có

kiến nghị với hội sở chính như sau:

- Giải quyết tốt việc hỗ trợ tài chính của Hội sở chính cho chi nhánh khi

thực hiện ưu đãi tín dụng xuất khẩu cũng như mua ngoại tệ, giảm lãi suất điều hòa

vay vốn nội bộ, hỗ trợ tài chính bằng biện pháp trực tiếp cho từng trường hợp cụ thể

nhằm duy trì, thu hút khách hàng mà tạm thời khả năng tài chính của chi nhánh

chưa đáp ứng được.

- Tại Hội sở chính nên thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu, tiếp thu

các ý kiến phản hồi từ chi nhánh về các vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách,

văn bản, những chanh chấp thực tế phát sinh khi thực hiện nghiệp vụ để giúp ban

lãnh đạo trong việc tổng hợp, chỉnh sửa kịp thời các quy định chưa rõ ràng, sửa

chữa và bổ sung những thiếu sót giúp cho việc tác nghiệp được tiến hành trơi chảy

hơn. Ngồi ra, những việc tập hợp kinh nghiệm trong xử lý nghiệp vụ là rất cần

thiết, hỗ trợ cho các chi nhánh có được các quyền quyết định đúng đắn trong trường

hợp có tranh chấp xảy ra, bảo vệ được quyền lợi của ngân hàng và khách hàng.

Để khoản vay được sử dụng hiệu quả, việc nâng cao chất lượng trong công

tác thẩm định luôn được đặt vào vị trị trí quan trọng hàng đầu trong tín dụng XNK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG ]VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×