Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

25Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Techcombank các năm 2006 - 2010

Đơn vị: tỷ đồng

20062007Số tiềnTỷ

trọn

g%Huy động vốn từ

cá nhân6.68439Huy động vốn từ

tổ chức kinh tế2.882Huy động vốn từ

tổ chức tín dụng

Vốn chủ sở hữu200820102009Tỷ

trọng

%Số tiềnTỷ

trọng

%Số tiềnTỷ

trọng

%14.1193629.7795043.73746.9663.9942.641710.357269.8381721.11522.6723.39915.595.128308.761228.9701515.00316.1139.76926.51.762103.57395.625107.7618.339.6846.45Nguồn vốn khác87052.73274.85785.5245.9313.2348.82Tổng nguồn vốn17.32610039.54210059.06910093.140100150.076100Cơ cấuSố tiềnSố tiềnTỷ

trọng

%(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)Biểu đồ 2.1: Tình hình nguồn vốn của Techcombank từ 2006 - 2010

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank 2006 - 2010)26Tại thời điểm 30/12/2010, nguồn vốn huy động quan trọng nhất từ dân cư, tổ

chức kinh tế của Techcombank đạt 87.389 tỷ đồng, tăng 34,75% so với năm 2009,

tăng 813% so với năm 2006, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn và chủ yếu là bằng

các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (bảng biểu 2.1).

Cùng với sự tăng trưởng nguồn vốn trên toàn hệ thống Ngân hàng Thương

mại cổ phần Kỹ thương, Chi nhánh Hà Nội cũng đã huy động được một lượng lớn

nguồn, đóng góp khơng nhỏ trong tỷ trọng tổng nguồn vốn kinh doanh.

Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Hà Nội năm 2008 – 2010

Đơn vị: triệu đồng

Cơ cấu200820092010Huy động vốn từ cá nhân919.463,031.060.741,821.529.446,16Huy động vốn từ tổ chức kinh tế809.866,42849.068,67537.043,9421.817,42,01635,24Vốn chủ sở hữu81.638,2265.846,3459.712,67Nguồn vốn khác54.168,6628.585,2819.976,71Tổng nguồn vốn1.886.953,732.004.244,132.146.813,98Huy động vốn từ tổ chức tín

dụng(Nguồn: Báo cáo thường niên của Chi nhánh Hà Nội – Techcombank

2008-2010)

Nguồn vốn huy động chung của Chi nhánh Hà Nội có sự tăng trưởng qua các

năm, đến năm 2010 đạt hơn 2 tỷ đồng tăng 13,77% so với năm 2008 (bảng 2.2).

Các nguồn vốn huy động trên thị trường sơ cấp (dân cư và các tổ chức kinh

tế) có chi phí rẻ hơn các nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác, khách

hàng gửi đa dạng nên giảm được áp lực thanh khoản. Chính vì vậy, từ 2006 đến

2010, mặc dù nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác vẫn có sự tăng27trưởng về tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong tổng nguồn vốn kinh doanh có sự sụt giảm,

được thay thế bằng nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế.Biểu đồ 2.2: Tình hình nguồn vốn của một số chi nhánh Techcombank miền

Bắc 2010

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank 2010)

Vốn chủ sở hữu của Techcombank cũng được tăng lên qua các năm, bằng hai

nguồn chính là từ nguồn lợi nhuận bổ sung và phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên,

tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Techcombank

là chưa cao, dao động khoảng 10% qua các năm.

2.1.1.2. Hoạt động sử dụng vốn

Việc sử dụng vốn (Tài sản Có) của Techcombank từ năm 2006 - 2010

như sau:28Bảng 2.3: Cơ cấu sử dụng vốn của Techcombank từ 2006 - 2010

Đơn vị: tỷ đồng

2006Cơ cấu

Số

tiềnTiền mặt2007

Tỷ

trọng

%Số

tiền2008

Tỷ

trọng

%Số tiền2009

Tỷ

trọng

%Số

tiền2010

Tỷ

trọng

%Số tiềnTỷ

trọng

%204149611.56631.97324.316,112,88Tiền gửi Ngân

hàng nhà nước

và tổ chức tín

dụng khác4.8682810.6032717.9443028.9893128.316,8418,86Chứng khốn

đầu tư2.876177.4871910.4981814.0341531.044,820,69Cho vay8.8115119.9585026.3424542.0934552.703,8135,12Tài sản cố định3382437156417011968.170,65Tài sản khác229156112.15644.792532.727,0621,8Tổng tài sản17.32610039.54210059.06910092.582100150.076,79100(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank 2006 - 2010)29Biểu đồ 2.3: Tình hình sử dụng vốn của Techcombank từ 2006 - 2010

(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)

Nhìn chung, hoạt động cho vay của Techcombank tăng trưởng cao, tốc độ

tăng trưởng năm 2007 khá cao (127%) sau đó tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm

dần vào năm 2008 (32%), 2009 (60%) và 2010 (62.1%).

Tại thời điểm ngày 31/12/2010, tổng cho vay khách hàng của Techcombank

đạt hơn 52.703,81 tỷ đồng, tăng 62.1% so với năm 2009, tăng 154% so với năm

2008 và tăng 766% so với năm 2006 (bảng 2.3). Cho vay khách hàng luôn chiếm tỷ

trọng lớn trong cơ cấu sử dụng vốn của Techcombank, dao động từ 45 – 51% tổng30Đơn vị: tỷ đồng

Biểu đồ 2.4: Tình hình sử dụng vốn của một số chi nhánh Techcombank miền Bắc 2010(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank 2010)

Khoản mục Tài sản là tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác của

Techcombank chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn tại các ngân hàng khác.

2.1.1.3. Hoạt động kinh doanh khác

Hoạt động kinh doanh khác bao gồm: hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt

động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ…

Bảng 2.4: Các cam kết ngoại bảng của Techcombank từ 2006 – 2010

Đơn vị: tỷ đồng

TTDIỄN GIẢI20062007200820092010Thư tín dụng trả ngay1.0234.7112.4513.6184.592Thư tín dụng trả chậm147745428569627Bảo lãnh tài chính6401.3482.2836.0838.138Các hợp đồng mua ngoại tệ2993753.1851.3432.364Các hợp động mua hàng hóa tương lai136.0521.3951.6831.927Các hợp đồng bán hàng hóa tương lai2055.8811.4141.3741.564(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)

Thanh toán quốc tế là thế mạnh của Techcombank, là một trong các NHTM31cổ phần có thị phần cao nhất về thanh toán quốc tế.Đơn vị: triệu USD

Biểu đồ 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế của Techcombank các năm 2006 - 2009

(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)

Tổng doanh số thanh toán quốc tế của Ngân hàng trong năm 2010 tăng lên

tương đương 5,52 tỷ USD thể hiện một mức tăng mạnh mẽ 43,9% so với 3,84 tỷ

USD trong năm 2009. Sự gia tăng về thanh toán quốc tế chủ yếu là do Ngân hàng

đã tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ thu phí.

Bảng 2.5: Sự phát triển mạng lưới của Techcombank từ 2006 – 2010

Cơ cấu

Số lượng khách

hàng:

- KHDN

- Khách hàng cá

nhân

Số lượng nhân viên

Số lượng CN/PGDTính đến

hết

31/12/2006Tính đến

hết

31/12/2007Tính đến

hết

31/12/2008Tính đến

hết

31/12/2009Tính đến

hết

31/12/2010155.106388.5327430261.135.0001.345.25210.28913.54126.02638.00045.252144.817374.991717.0001.075.5001.300.0001.5843.5295.1545.5487.48173130169230300(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)

2.1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh32Hoạt động kinh doanh của Techcombank có sự tăng trưởng tốt và hiệu quả,

chi tiết về hoạt động kinh doanh của Techcombank từ 2006-2010 như bảng 2.6

Tổng doanh thu của Techcombank liên tục tăng qua các năm. Tín dụng vẫn là

“xương sống” trong hoạt động kinh doanh của Techcombank với doanh số thu lãi tín

dụng ln chiếm trên 80% tổng doanh thu của ngân hàng. Tỷ trọng thu lãi tín dụng trong

tổng thu của ngân hàng qua các năm 2006 – 2010 lần lượt là 86%, 88%, 80% và 82%.

Các khoản mục chi phí được kiểm sốt chặt chẽ và có mức tăng trưởng phù

hợp với mức tăng về quy mô và chất lượng của tài sản có sinh lời.

Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh của Techcombank từ 2006 – 2010

Đơn vị: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh20062007Thu nhập lãi và các khoản có tính chất như lãi1.2082.3266.2196.88210.934Chi phí lãi và các khoản có tính chất như lãi7501.4014.4584.3827.750Thu nhập tiền lãi ròng4589251.7612.5003.184Thu phí dịch vụ và hoa hồng1332075437401.186Chi phí dịch vụ và hoa hồng32306099256101177483641929Thu nhập ròng từ kinh doanh ngoại hối725224891Lãi ròng từ kinh doanh chứng khốn58193152388Thu nhập khác45794207527Chi phí dự phòng3580764481387Chi phí quản lý, tài sản, khác2244259111.1841.587Lợi nhuận trước thuế3577101.6162.2532.743Lợi nhuận sau thuế2575101.1831.7002.072Thu nhập ròng từ phí dịch vụ và hoa hồng200820092010(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2006 - 2010)

Chi phí lãi tín dụng và các khoản có tính chất chi lãi cũng tăng mạnh nhưng33ở mức phù hợp với quy mơ tăng của doanh thu phí tín dụng, luôn chiếm trên 70%

tổng chi của ngân hàng.2.2.Thực trạng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngânhàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

2.2.1. Quy trình tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần

Kỹ Thương Việt Nam

Quy trình cho vay là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng trong

việc cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định

kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị vay vốn cho đến khi ngân hàng thanh lý hợp đồng.

Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hồn, theo một

trình tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.

Quy trình cho vay và quản lý tín dụng xuất nhập khẩu được Ngân hàng

Thương mại cổ phần Kỹ Thương soạn thảo và áp dụng nhằm mục địch giúp cho quá

trình cho vay diễn ra thống nhất, khoa học, nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro và nâng

cao chất lượng tín dụng, góp phần tốt hơn nhu cầu vay vốn thanh toán xuất nhập

khẩu của khách hàng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam sẽ cho

vay vốn bằng VND hoặc bằng ngoại tệ đối với tất cả các đơn vị kinh doanh xuất

nhập khẩu có nhu cầu vay vốn và đáp ứng được những điều kiện để có vốn vay.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương cho vay vốn nhằm bổ sung nhu cầu vốn

tạm thời thiếu hụt trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là đối với các tổ chức, các

doanh nghiệp có uy tín, có năng lực tài chính. Trong các trường hợp thanh tốn

chuyển tiền thì khách hàng trực tiếp gặp cán bộ tín dụng để xét duyệt hồ sơ vay còn

trường hợp thanh tốn L/C, nhờ thu hay chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất thì thơng

thường khách hàng phải phối hợp với cán bộ thanh toán xuất nhập khẩu để thực

hiện việc vay vốn thanh toán. Quan trọng nhất là việc xét duyệt cấp hạn mức cho

khách hàng. Khâu này là khâu quyết định và cũng chiếm thời gian lâu nhất. Nếu

khách hàng đã được cấp hạn mức thì khách hàng sẽ được sử dụng trong tổng hạn

mức được cấp, nếu vượt quá mới phải trình duyệt tiếp. Tất nhiên, để được hạn mức

này khách hàng phải là khách hàng truyền thống, nhiều giao dịch và hàng năm hội

đồng tín dụng sẽ họp để quyết định giữ hạn mức này như thế nào.34Quy trình cho vay là trình tự tổ chức thực hiện các nội dung cơ bản của kỹ

thuật nghiệp vụ cho vay của ngân hàng. Về cơ bản, quy trình cho vay xuất nhập

khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương cũng tuân thủ theo quy trình

cho vay chung:

Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và thu thập

thông tinThẩm định điều kiện

vay vốnKhông đáp ứng

điều kiệnĐáp ứng điều kiện

Xác định phương thức cho vayBáo cáo cấp có

thẩm quyền và

thơng báo từ chối

cho vayXem xét khả năng nguồn vốn và lãi

suất cho vayLập tờ trình thẩm định và trình

duyệt khoản vayKhơng được phê

duyệtThơng báo từ chối

cho vayĐược phê duyệt

Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo

đảm tiền vay.

Giải ngân

Kiểm tra, giám sát khoản vay

Thu nợ gốc, lãi và xử lý phát sinhThanh lý hợp đồng tín dụng và hợp

đồng bảo đảm tiền vaySơ đồ 2.1 – Quy trình tiếp nhận và cho vay

( Nguồn: Quy trình tiếp nhận và cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)352.2.2. Thực trạng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân

hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

2.2.2.1. Tổng quan tình hình tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại

cổ phần Kỹ Thương – Chi nhánh Hà Nội

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có nhiều biến

chuyển tốt như thời gian vừa qua, hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong

đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương đã cung cấp một lượng vốn tương

đối cho nền kinh tế tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và tồn bộ

nền kinh tế nói chung phát triển. Hiện tại, các Ngân hàng Thương mại của Việt Nam

đang chạy đua với nhau để giành nhiều thị phần trong cung cấp vốn thanh tốn xuất

nhập khẩu. Khơng chỉ dừng lại ở các Ngân hàng cổ phần mà rất nhiều ngân hàng

nước ngồi có vốn ưu thế, bề dày kinh nghiệm về thanh toán xuất nhập khẩu như

ANZ, Citi Bank, HSBC Bank đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình khi mà

Việt Nam vào WTO. Hiện tại thị phần đang tạm chia từ 56,9% của khối quốc

doanh, 3,3% của ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách, 26,5% của khối

thương mại cổ phần, 9,4% của chi nhánh ngân hàng nước ngồi và liên doanh, 3,9%

thuộc về cơng ty tài chính, cho thuê tài chính và quỹ tín dụng nhân dân. Tuy vậy

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam ln chiếm một thị phần

trong tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần.

Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần

Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm

trước. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh làm thúc đẩy tín dụng xuất nhập khẩu

của Chi nhánh phát triển. Các khách hàng có quan hệ tín dụng xuất nhập khẩu với

Chi nhánh tăng qua các năm. Hiện tại, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương –

Chi nhánh Hà Nội có nhiều doanh nghiệp có quan hệ tín dụng trong đó khách hàng

tín dụng xuất nhập khẩu chiếm lượng không nhỏ.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

cho các doanh nghiệp vay để thanh toán hàng nhập khẩu bằng cả VND và ngoại tệ

như USD, EUR.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×